Z A K O N
O ORGANIAZCIJI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I - OSNOVNE ODREDBE


Clan 1.


Ovim zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja uredjuju se organi upravljanja i njihove nadleznosti, rukovodjenje penzijskim i invalidskim osiguranjem, osnove organizacije jedinstvene administrativne sluzbe i druga pitanja znacajna za organizaciju penzijskog i invalidskog osiguranja.


Clan 2.


1. Za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja osniva se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem
tekstu: Federalni zavod).
2. Obavljanje pravnih, ekonomskih, administrativnih i drugih poslova Federalnog zavoda organizuje se u Sredisnjoj administrativnoj sluzbi penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: Sredisnja sluzba) i kantonalnim adminisrativnim sluzbama penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: kantonalna sluzba).


II - FEDERALNI ZAVOD PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA


Clan 3.


1. Federalni zavod je javna ustanova koja ce djelovati u skladu sa propisima koji regulisu rad ustanova, ako ovim zakonom nije
drugacije uredjeno.
2. Federalni zavod je pravna osoba s pravima, obavezama i odgovornoscu utvrdjenim ovim zakonom, drugim zakonima i Stautom Federalnog zavoda (u daljem tekstu: Statut).
3. Sjediste Federalnog zavoda je u Mostaru.
4. Federalni zavod ima jedan ziro-racun.
5. Rad Federalnog zavoda je javan.


Clan 4.


1. Federalni zavod obavlja slijedece poslove:
a) obavlja sve poslove iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o penzijskom i invalidskom
osiguranju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 29/98), drugim zakonima i svojim statutom,
b) prikuplja doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i isplacuje penzije,
c) provodi postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
d) posluje sredstvima i imovinom Federalnog zavoda,
e) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opcim aktima.


Clan 5.


1. Federalnim zavodom upravlja Upravni odbor.
2. Upravni odbor se sastoji od jedanaest clanova koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije). Od toga, deset clanova se imenuje na prijedlog vlada kantona, a jedan clan na prijedlog Udruzenja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Za predsjedavajuceg i clanove Upravnog odbora imenuju se osobe koje imaju univerzitetsku diplomu i znacajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija, posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
4. Upravni odbor se imenuje na period od dvije godine. Predsjedavajucem i clanovima Upravnog odbora se mandat moze obnoviti.


Clan 6.


1. Upravni odbor vrsi sljedece poslove:
a) donosi Statut i druge opce akte Federalnog zavoda;
b) donosi finansijski plan, usvaja godisnji obracun i izvjestaj o radu Federalnog zavoda;
c) utvrdjuje stope doprinosa u okviru ovlastenja iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pogledu penzijskog i invalidskog osiguranja uz saglasnost Vlade Federacije;
d) utvrdjuje osnovice za obracun i uplatu doprinosa koje nisu propisane Zakonom o doprinosima ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 35/98) i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 29/98);
e) imenuje i razrjesava direktora i zamjenika direktora Sredisnje i kantonalnih sluzbi;
f) imenuje komisije i druga radna tijela Upravnog odbora;
g) uredjuje organizaciju Sredisnje i kantonalnih sluzbi, sistematizaciju poslova i broj izvrsilaca poslova u tim sluzbama;
h) stara se o blagovremenom priticanju sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje;
i) ima odgovornost da odrzi fiskalni balans i ne dozvoli stvaranje obaveza prema korisnicima bilo novcanih ili u vidu vrijednosnih papra koje ne moze pokriti iz prihoda;
j) zakljucuje po potrebi ugovore sa nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske;
k) vrsi i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opcim aktima Federalnog zavoda.


Clan 7.


1. Upravni odbor donosi odluke dvotrecinskom vecinom glasova imenovanih clanova Upravnog odbora.
2. Statutom se uredjuje o kojim pitanjima Upravni odbor donosi odluke konsenzusom.


Clan 8.


1. Organ kontrole Federalnog zavoda je nadzorni odbor.
2. Nadzorni odbor se sastoji od predsjedavajuceg i dva clana.
3. Predsjedavajuceg i clanove Nadzornog odbora imenuje Vlada Federacije.
4. Za predsjedavajuceg i clanove Nadzornog odbora imenuju se osobe koje imaju univerzitetsku diplomu i znacajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija, narocito u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
5. nadzorni odbor se imenuje na period od dvije godine, s tim sto se predsjedavajucem Odbora i clanovima Odbora mandat moze obnoviti.


Clan 9.


Nadzorni odbor obavlja slijedece poslove:
a) analizira izvjestaje o radu Federalnog zavoda;
b) u obavljanju nadzora, Nadzorni odbor vrsi uvid u godisnji izvjestaj poslovanja i godisnji finansijski obracun Federalnog zavoda;
c) izvjestava Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) o rezultatima nadzora.


Clan 10.


1. Federalnim zavodom rukovodi direktor.
2. Direktor predstavlja i zastupa Federalni zavod.


Clan 11.


1. Direjtor Federalnog zavoda imenuje se na period od cetiri godine, na osnovi javnog konkursa. Konkurs mora biti objavljen u najmanje
dva dnevna lista koja pokrivaju cijelo podrucje Federacije i u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
2. Za direktora Federalnog zavoda imenuje se osoba koja ima univerzitetsku diplomu i znacajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija, narocito u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
3. Za direktora ne moze biti imenovan nosilac javne funkcije, ni izabrani stranacki duznosnik.
4. Direktora imenuje i razrjesava Vlada Federacije.
5. Direktor Federalnog zavoda ima zamjenika koji se pod istim uvjetima i na isti nacin imenuje i razrjesava kao i direktor.


III - ADMINISTRATIVNA SLUZBA


Clan 12.


1. U Sredisnjoj sluzbi obavljaju se slijedeci poslovi:
a) koordinacija i pracenje primjene zakona, opcih akata i
medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
b) izrada prijedloga Statuta i opcih akata;
c) prikupljanje i rasporedjivanje sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje;
d) rjesavanje u drugom stepenu pitanja u vezi sa pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
e) rjesavanje u drugom stepenu pitanja u vezi sa pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
f) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opcim aktima Federalnog zavoda.
2. Sjediste Sredisnje sluzbe je u sjedistu Federalnog zavoda.


Clan 13.


1. U kantonalnoj sluzbi obavljaju se slijedeci poslovi:
a) rjesavaju u prvom stepenu pitanja u vezi sa pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
b) rjesavanje u prvom stepenu pitanja u vezi sa pravima i obavezama iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
c) obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i opcim aktima Federalnog zavoda.
2. Sjediste kantonalne sluzbe je u sjedistu Kantona.


Clan 14.


1. Upravni odbor u uskoj saradnji sa Sredisnjom sluzbom i uz konsultacije sa kantonalnim sluzbama ce odluciti da li ce se udruziti dvije ili vise kantonalnih sluzbi u jednu sluzbu.
2. Uvjeti za udruzivanje dvije ili vise kantonalnih sluzbi u jednu sluzbu propisuju se Statutom, a zasnivat ce se na principima smanjenja broja
zaposlenika i povecanja efikasnosti u obavljanju administrativnih poslova.


Clan 15.


Administrativna sluzba sredstva za svoj rad osigurava iz prihoda fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Na visinu tih sredstava saglasnost daje Vlada Federacije.


IV - STATUT


Clan 16.


1. Statut i druge opce akte priprema Federalni zavod.
2. Statutom se uredjuje:
a) djelokrug rada, ovlascenja i odgovornosti direktora i zamjenika direktora Federalnog zavoda, i direktora i zamjenika direktora Sredisnje sluzbe i kantonalnih sluzbi;
b) uvjeti za imenovanje direktora i zamjenika direktora Sredisnje sluzbe i kantonalnih sluzbi, pitanja po kojima direktori i zamjenici direktora moraju imati usaglasene stavove;
c) javnost rada Federalnog zavoda;
d) osnovi organizacije Sredisnje sluzbe, kantonalnih sluzbi i njihovih nadleznosti;
e) druga pitanja od znacaja za provodjenje penzijskog i invalidskog osiguranja i za rad Federalnog zavoda.
3. Saglasnost na Statut Federalnog zavoda daje Parlament Federacije.
4. Statut i opca akta Federalnog zavoda objavljuju se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clan 17.


1. Federalni zavod ce se formirati reorganizacijom Drustvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine i Zavoda
penzijskog i invalidskog osiguranja Mostar (u dajljem tekstu: zateceni nosioci osiguranja).
2. Federalni zavod ce poceti sa radom u roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije 30. aprila 2001. godine.
3. Zateceni nosioci osiguranja nastavljaju s radom do pocetka rada Federalnog zavoda. Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica i Agencija za penzijsko i invalidsko osiguranje osnovana na osnovu clana 154. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i zateceni nosioci osiguranja ce pripremiti privremene opce akte i provesti postupak za pocetak rada Federalnog zavoda.
4. Vlada Federacije ce u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti program finansijske konsolidacije zatecenih nosilaca osiguranja u kojem ce narocito utvrditi uvjete izjednacavanja dinamike isplate penzija i isplate penzija u stvarnim iznosima koji pripadaju korisnicima penzija u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Clan 18.


1. imovinu zatecenih nosilaca osiguranja koju cine stvari, prava, novac i ostala pokretna i nepokretna imovina sa kojom su raspolagali zateceni nosioci osiguranja preuzima Federalni zavod.
2. Zaposlenike zatecenih nosilaca osiguranja preuzima Federalni zavod.
3. Primopredaja sluzbenih akata izmedju zatecenih nosilaca osiguranja i Federalnog zavoda izvrsit ce se u skladu sa Odlukom o postupku primopredaje sluzbenih akata izmedju ukinutih i novoosnovanih organa uprave i Federalnih ustanova ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 20/98).


Clan 19.


Privremenog direktora Federalnog zavoda i njegovog zamjenika, do imenovanja direktora i zamjenika direktora iz clana 1. ovog zakona imenuje Vlada Federacije.


Clan 20.


Agencija za penzijsko i invalidsko osiguranje ce prestati sa radom nakon zavrsetka poslova iz clana 18. ovog zakona.


Clan 21.


Ovaj zakon ce se odmah objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.