Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju objavljenu "Sluzbenim novinama Federacije BiH", broj 29/98 os 23. srpnja 1998. godine se mijenja na sljedeci nacin:


Clanak 1.


1. U clanku 32., nakon stavka 1, Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Mirovinska osnova iz stavka 1. ovoga clanka utvrdjuje se na temelju mjesecnog prosjeka placa koje je osiguranik ostvario u :
a) 2005. godini za 17 godina osiguranja;
b) 2006. godini za 19 godina osiguranja;
c) 2007. godini za 21 godinu osiguranja;
d) 2008. godini za 23 godine osiguranja;
e) 2009. godini za 25 godina osiguranja;
f) 2010. godini za 27 godina osiguranja;
g) 2011. godini za 29 godina osiguranja;
h) 2012. godini za 31 godinu osiguranja;
i) 2013. godini za 34 godine osiguranja;
j) 2014. godini za 37 godina osiguranja;
k) 2015. godini za 40 godina osiguranja."
2. Rijeci: "od 15 godina" u stavku 4. mijenjaju se rijecima: "od broja godina osiguranja utvrdjenih u st. 1. i 2. ovoga clanka."
3. Raniji st. 2., 3. i 4. postaju st. 3., 4. i 5.


Clanak 2.


1. Clanak 50. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Starosna mirovina se utvrdjuje u postotku od mirovinske osnove prema duzini mirovinskog staza. Za 20 godina mirovinskog staza ona iznosi 45% mirovinske osnove. Za svaku daljnju navrsenu godinu, povecava se na sljedeci nacin:
a) u 2001. godini za 1,90%;
b) u 2002. godini za 1,80%;
c) u 2003. godini za 1,70%;
d) u 2004, godini za 1,60%;
e) u 2005. godini i u slijedecim godinama za 1,50%;
2. Nakon stavka 1., dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
"Od 2005. godine starosna mirovina ne moze iznositi vise od 75% mirovinske osnove."
3. Raniji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.


Clanak 3.


1. U clanku 51., st. 1., 2. i 3. se mijenjaju i glase:
Uskladjivanje mirovina utvrdjenih sukladno odredbama ovoga zakona vrsi se mjesecno, po potrebi, na temelju sredstava dodjeljenih za isplatu mirovina.
Ukoliko mirovinska sredstva koja posjeduje nositelj osiguranja (u daljnjem tekstu: raspoloziva sredstva) nisu jednaka troskovima, sto podrazumijeva administrativne troskove i mirovine u iznosu utvrdjene sukladno ovomu zakonu za mjesec za koji se vrsi isplata mirovina (u daljnjem tekstu: troskovi), vrsi se ponovni obracun mirovina tako sto se iznos mirovina za taj mjesec mnozi dolje utvrdjenim koeficijentom.
U slucaju da su raspoloziva sredstva manja od troskova, koeficijent iz stavka 2. ovoga clanka utvrdjuje se tako sto se sredstva potrebna za administrativne troskove i sredstva potrebna za isplatu svih mirovina do minimalnog iznosa za taj mjesec oduzimaju od raspolozivih sredstava. Iznos potreban za isplatu minimalnog iznosa mirovina svim umirovljenicima utvrdjuje se mnozenjem broja korisnika mirovinskog osiguranja s minimalnom mirovinom. Iznos koji se dobije kada se administrativni troskovi i mirovine do minimalnog iznosa oduzmu od raspolozivih sredstava za taj mjesec dijeli se iznosom potrebnim da se izvrsi isplata svim umirovljenicima u tom mjesecu, na temelju mirovine u iznosu utvrdjenom sukladno ovomu zakonu, nakon oduzimanja administrativnih troskova i iznosa potrebnog za isplatu minimalnih mirovina svim umirovljenicima.
2. Nakon stavka 3., dodaje se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:
Kada su raspoloziva sredstva manja od troskova, sve mirovine osim minimalne mirovine mnoze se koeficijentom iz stavka 3. ovoga clanka. Koeficijent se primjenjuje na razliku izmedju svake pojedine mirovine u iznosu utvrdjenom sukladno ovomu zakonu za mjesec za koji se vrsi isplata mirovina i minimalnog iznosa mirovine.
U slucaju da su raspoloziva sredstva veca od troskova, koeficijent iz stavka 2. ovog clanka utvrdjuje se oduzimajem sredstava potrebnih za administrativne troskove od raspolozivih sredstava. Iznos koji se dobije oduzimanjem administrativnih troskova od raspolozivih sredstava dijeli se sa iznosom potrebnim da se izvrsi isplata svim umirovljenicima u tom mjesecu, na temelju mirovine u iznosu utvrdjenom sukladno ovomu zakonu, nakon oduzimanja administrativnih troskova.
Kada su raspoloziva sredstva veca od troskova, koeficijent se odnosi na sve mirovine. Svaka pojedina mirovina utvrdjena sukladno ovomu zakonu mnozi se koeficijentom iz stavka 5. ovoga clanka.


Clanak 4.


1. U clanku 54. stavak 2. rijeci: "od 15 godina" se mijenjaju rijecima: "od broja godina staza osiguranja sukladno clanku 32. st. 1. i 2. ovog
zakona".
3. U stavku 3. rijeci: "od 15 godina" se mijenjaju rijecima: "od broja godina staza osiguranja sukladno clanku 32. st. 1. i 2. ovog zakona."


Clanak 5.


1. U clanku 55, stavak 1. rijeci: "odredjuje se u visini od 85% od mirovinske osnove" mijenjaju se rijecima: "ne moze biti manja od
iznosa starosne mirovine za 40 godina mirovinskog staza."


Clanak 6.


1. Clanak 56. se mijenja i dopunjuje tako da glasi:
"Invalidska mirovina u slucaju invalidnosti prouzrocene bolescu ili povrjedom izvan rada odredjuje se u postotku ovisnom o broju godina mirovinskog staza i pokrivenosti radnog vijeka mirovinskim stazom i iznosi:


Navrseni penzijski

staz (godina)

Pokrivenost radnog

vijeka penzijskim

stazom 3/4 i vise %

Pokrivenost radnog

vijeka penzijskim

stazom manje od 3/4

do 20

50

47

21

51,67

48,87

22

53,34

50,74

23

55,01

52,61

24

56,68

54,48

25

58,35

56,35

26

60,02

58,22

27

61,69

60,09

28

63,36

61,96

29

65,03

63,83

30

66,70

65,70

31

68,37

67,57

32

70,04

69,44

33

71,71

71,31

34

73,38

73,18

35 i vise

75

75

 

Invalidska mirovina ne moze biti veca od 75% od mirovinske osnove."


Clanak 7.


1. U clanku 58. rijeci: "od 85%" se mijenjaju rijecima: "od 75%".


Clanak 8.


1. U clanku 72. stavak 1. poslije rijeci "ostvarili" rijec "starosnu" se brisu, a poslije rijeci: "osnova" dodaju se nove rijeci koje glase:
"ili osiguranicima koji su ostvarili starosnu mirovinu s 40 godina mirovinskog staza i invalidsku mirovinu s 35 godina mirovinskog staza".


Clanak 9.


1. Poslije clanka 72. dodaje se novi podnaslov 6.a. - Novcana naknada
za fizicku onesposobljenost - kao i cl. 72. a, 72. b, 72. c i 72. d, koji glase:
"6a - Novcana naknada za fizicku onesposobljenost.


Clanak 72.a.


1. Fizicka onesposobljenost postoji kada je osiguranik pretrpio gubitak,
ozbilju povrjedu ili znacajnu onesposobljenost organa ili dijelova tijela pogorsava prirodnu aktivnost organizma i zahtijeva veci napor za zadovoljavanje zivotnih potreba, bez obzira da li je na taj nacin prouzrocena invalidnost ili ne.
2. Pravo na novcanu naknadu zbog fizicke onesposobljenosti stjece
osiguranik cija je fizicka onesposobljenost u iznosu od najmanje 30% nastala kao rezultat povrjede na radu ili bolesti uzrocene radom.
3. Vrste fizicke onesposobljenosti na osnovi koje se stjece pravo na
novcanu naknadu kao i postotak takve onesposobljenosti utvrdjuje se
zakonom.


Clanak 72.b.


1. Osnova za novcanu naknadu za fizicku onesposobljenost je najnizi
iznos mirovine utvrdjen sukladno clanku 72. ovoga zakona.
2. Novcana naknada za fizicku onesposobljenost se utvrdjuje prema
postotku fizicke onesposobljenosti i izrazava se u odgovarajucem postotku osnove te iznosi:


Za fizicku

onesposobljenost od

Stupanj

Novcana naknada izrazena kao postotak od osnove

100%

1

60%

90%

2

54%

80%

3

48%

70%

4

42%

60%

5

36%

50%

6

30%

40%

7

24%

30%

8

18%

Clanak 72.c.


Osiguranik ima pravo na novcanu naknadu od momenta nastupanja fizicke onesposobljenosti ukoliko je zahtjev za naknadu podnesen u roku od 6 mjeseci od dana nastupanja fizicke onesposobljenosti. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka predvidjenog razdoblja, odiguranik ima pravo na novcanu naknadu od prvog dana u mjesecu nakon podnosenja zahtjeva kao i retroaktivno za 6 mjeseci.


Clanak 72.d.


Ako je osiguranik za isti slucaj fizicke onesposobljenosti stekao pravo na novcanu naknadu i na osnovi ovog zakona i na osnovi drugih propisa, u tom slucaju moze po vlastitom izboru koristiti bilo koju od ove dvije osnove za naknadu."


Clanak 10.


U clanku 128., stavak 1. rijeci: "Zavoda za platni promet Federacije BiH", se mijenjaju rijecima: "organizacija nadleznih za platni promet".


Clanak 11.


Ovaj zakon se objavljuje bez odlaganja u "Sluzbenim novinama Federacije BIH" i stupa na snagu nakon isteka razdoblja od 21. dana po objavljivanju.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v. r.