Z A K O N
O UTVRDJIVANJU KRITERIJA ZA ODREDJIVANJEPRVOSTUPANJSKE NADLEZNOSTI OPCINSKIH I KANTONALNIH SUDOVA I OPCINSKIH I KANTONALNIH TUZITELJSTAVA U KAZNENIM PREDMETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Clanak 1.


U svrhu stvaranja uvjeta za osiguravanje primjene najvise razine medjunarodno priznatih prava i sloboda utvrdjenih u clanku II.A. 1. i 2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Amandmanu IV. i Amandmanu V. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Europske konvencije za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima, a posebice prava na jednakost pred zakonom, ovim se zakonom utvrdjuju kriteriji za odredjivanje prvostupanjske nadleznosti opcinskih i kantonalnih sudova i opcinskih i kantonalnih tuziteljstava u kaznenim predmetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Clanak 2.


Opcinski sudovi su nedlezni da u prvom stupnju sude za keznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novcana kazna ili kazna zatvora u trajanju do 10 godina, te u svima kaznenim postupcima prema maloljetnicima.


Clanak 3.


Kantonalni sudovi su nadlezni da u prvom stupnju sude za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora.


Clanak 4.


Nadlezni tuzitelj u ostvarivanju funkcije gonjenja za kaznena djela iz cl. 2. i 3. ovoga zakona, postupa pred nadleznim sudom.


Clanak 5.


Opcinski sudovi koji na dan stupanja na snagu ovog zakona u svojoj nadleznosti imaju kaznene predmete koji nisu obuhvaceni odredbom clanka 2. ovog zakona, a u kojima nije donesena pravomocna odluka, duzni su te predmete dostaviti nadleznom kantonalnom sudu na rjesavanje.
Opcinska tuziteljstva koja na dan stupanja na snagu ovog zakona, u svojoj nadleznosti imaju kaznene predmete koji se odnose na kaznena djela za koja je propisana kazna koja nije obuhvacena odredbom clanka 2. ovoga zakona, a u kojima nije donesena odluka, duzni su te predmete dostaviti nadleznom kantonalnom tuziteljstvu na rjesavanje.
Opcinski sudovi iz stavka 1. odnosno opcinska tuziteljstva iz stavka 2, ovog clanka, duzni su navedene predmete dostaviti nadleznom kantonalnom sudu, odnosno nadleznom kantonalnom tuziteljstvu, odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Clanak 6.


Kantonalni zakoni o sudovima i kantonalni zakoni o tuziteljstvima, u kojima je utvrdjena nadleznost tih sudova, odnosno tih tuziteljstava, a ta nadleznost nije uskladjena sa odredbama clanka 3. odnosno odredbama clanka 4. ovog zakona, uskladit ce se s odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do uskladjivanja zakona iz stavka 1. ovog clanka, primjenjivat ce se ovaj zakon.


Clanak 7.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.