Z A K O N
O UTVRDJIVANJU KRITERIJA ZA ODREDJIVANJE PRVOSTEPENE NADLEZNOSTI OPCINSKIH I KANTONALNIH SUDOVA I OPCINSKIH I KANTONALNIH TUZILASTAVA U KAZNENIM PREDMETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Clan 1.


U cilju stvaranja uvjeta za osiguravanje primjene najviseg nivoa medjunarodno priznatih prava i sloboda utvrdjenih u clanu II.A. 1. i 2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Amandmanu IV i Amandmanu V na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima, a posebno prava na jednakost pred zakonom, ovim zakonom se utvrdjuju kriteriji za odredjivanje prvostepene nadleznosti opcinskih i kantonalnih sudova i opcinskih i kantonalnih tuzilastava u krivicnim predmetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Clan 2.


Opcinski sudovi su nedlezni da u prvom stepenu sude za krivicna djela za koja je propisana kao glavna kazna novcana kazna ili kazna zatvora u trajanju do 10 godina, te u svim krivicnim postupcima prema maloljetnicima.


Clan 3.


Kantonalni sudovi su nadlezni da u prvom stepenu sude za krivicna djela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora.


Clan 4.


Nadlezni tuzitelj u ostvarivanju funkcije gonjenja za krivicna djela iz cl. 2. i 3. ovog zakona, postupa pred nadleznim sudom.


Clan 5.


Opcinski sudovi koji na dan stupanja na snagu ovog zakona u svojoj nadleznosti imaju krivicne predmete koji nisu obuhvaceni odredbom clana 2. ovog zakona, a u kojima nije donesena pravomocna odluka, duzni su te predmete dostaviti nadleznom kantonalnom sudu na rjesavanje.
Opcinska tuzlastva koja na dan stupanja na snagu ovog zakona, u svojoj nadleznosti imaju krivicne predmete koji se odnose na krivicna djela za koja je propisana kazna koja nije obuhvacena odredbom clana 2. ovog zakona, a u kojima nije donesena odluka, duzni su te predmete dostaviti nadleznom kantonalnom tuzilastvu na rjesavanje.
Opcinski sudovi iz stava 1. odnosno opcinska tuzilastva iz stava 2, ovog clana, duzni su navedene predmete dostaviti nadleznom kantonalnom sudu, odnosno nadleznom kantonalnom tuzilastvu odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Clan 6.


Kantonalni zakoni o sudovima i kantonalni zakoni o tuzilastvima, u kojima je utvrdjena nadleznost tih sudova, odnosno tih tuzilastava, a ta nadleznost nije uskladjena sa odredbama clana 3. odnosno odredbama clana 4. ovog zakona, uskladit ce se sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do uskladjivanja zakona iz stava 1. ovog clana, primjenjivat ce se ovaj zakon.


Clan 7.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.