Z A K O N
O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I - OPCE ODREDBE


Clanak 1.

Predmet i cilj


Ovim zakonom uredjuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:
1) utvrdjivanja da informacije pod kontrolom javnog organa
predstavljaju znacajno javno dobro i da javni pristup informacijama potice vecu transparentnost i odgovornost javnih organa, sto je neophodno za demokratski proces,
2) utvrdjivanja da svaka fizicka ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim
informacijama u najvecoj mogucoj mjeri, sukladno javnom interesu, te da javni organi imaju odgovarajucu obvezu da priopce te informacije,
3) omogucavanja svakoj fizickoj osobi da zatrazi izmjenu i stavi
primjedbe na svoje osobne informacije pod kontrolom javnog organa.


Clanak 2.

Tumacenje


Odredbe ovoga zakona tumace se tako da se u najvecoj mjeri i bez odlaganja olaksa i potkane priopcavanje informacija pod kontrolom javnog organa uz najnizu prihvatljivu cijenu.


Clanak 3.

Nazivi koji se koriste u zakonu


Nazivi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeca znacenja:
1) informacija - svaki materijal kojim se prenose cinjenice, misljenja,podaci ili bilo koji drugi sadrzaj, ukljucujuci svaku kopiju ili njezin
dio bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je sacinjena i kako je klasificirana;
2) javni organ - organ odnosno pravna osoba u Federaciji Bosne i Herecegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i to:
- organ zakonodavne vlasti,
- organ izvrsne vlasti,
- organ sudske vlasti,
- organ uprave,
- pravna osoba s javnim ovlastenjima, koja je osnovana sukladnozakonu,
- pravna osoba koja je u vlasnistvu ili pod kontrolom Federacije,kantona, opcine ili grada ili nad cijim radom javni organ vrsi kontrolu;
3) kontrola - posjedovanje informacija ili omogucavanje pristupa informacijama;
4) osobna informacija - svaka informacija koja se odnosi na fizicku osobu koja se moze neposredno ili posredno identificirati cinjenicama, narocito ukljucujuci: identifikacijski broj, fizicki, mentalni, gospodarstveni, etnicki, vjerski, kulturni ili socijalni identitet te osobe;
5) nadlezni javni organ - javni organ koji ima kontrolu nad trazenominformacijom, kao i javni organ koji je sacinio informaciju ili za kojega je sacinjena informacija. Ako se javni organ koji je sacinio informaciju ili za kojega je sacinjena informacija ne moze utvrditi, nadlezan je onaj javni organ cija je nadleznost najbliza trazenoj infromaciji


II- PRISTUP INFORMACIJAMA


Clanak 4.

Pravo pristupa


Svaka fizicka i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obvezu da te informacije priopci. Pravo pristupa informacijama moze biti ograniceno samo na nacin i pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom.


Clanak 5.

Utvrdjivanje izuzetaka


Trazena informacija bit ce utvrdjena izuzetom od priopcenja na temelju ocjene svakog pojednicanog slucaja, samo ako nadlezni javni organ:

1) utvrdi izuzetak u smislu cl. 6., 7. i 8. ovog zakona za cijelu ili dioinformacije i
2) utvrdi, nakon objevljenog ispitivanja javnog interesa u smislu clanka 9. ovoga zakona, da priopcavanje informacije nije u javnom interesu.


Clanak 6.

Izuzeci u svezi djelokruga javnih organa


Nadlezni javni organ moze utvrditi izuzetak u slucajevima kada se priopcavanjem informacije osnovano moze ocekivati izazivanje znacajne stete za sljedece legitimne ciljeve Federacije:

1) interesi obrane i sigurnosti, kao i zastita javne sigurnosti,
2) sprijecavanje kriminala i otkrivanje kriminala,
3) zastita postupka donosenja odluka u javnom organu, ukljucujuci davanje misljenja, savjeta ili preporuka, bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u imejavnog organa, s tim da to ne obuhvaca cinjenicne, statisticke, znanstvene ili tehnicke nformacije.


Clanak 7.

Izuzetak u svezi s povjerljivim komercijalnim informacijama


(1) Kada nadlezni javni organ osnovano utvrdi da zahtjev za pristup informaciji ukljucuje povjerljive komercijalne interese trece strane,
bez odlaganja pismeno obavijestava trecu stranu o pojedinostima zahtjeva ili upozorava je da ce se trazena informacija priopciti,
ako u roku od 15 dana od dana prijama ovoga obavjestenja pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge
zbog kojih bi njenim priopcavanjem mogla nastupiti steta.
(2) Nakon prijama odgovora u smislu stavka 1. ovoga clanka, nadlezni javni organ utvrdit ce izuzetak od priopcavanja trazene informacije.


Clanak 8.

Izuzetak u zastiti privatnosti


Nadlezni javni organ utvrdjuje izuzetak od priopcavanja trazene informacije, ako osnovano utvrditi da informacija ukljucuje osobne interese koji se odnose na privatnost trece osobe.


Clanak 9.

Ispitivanje javnog interesa


(1) Nadlezni javni organ priopcava trazenu informaciju bez obzira na izuzetak utvrdjen sukladno cl. 6., 7. ili 8. ovog zakona, ako je to
opravdano javnim interesom. Pri tome uzima u obzir svaku korist i stetu koje mogu proisteci iz priopcavanja informacija.
(2) Prilikom donosenja odluke je li priopcavanje informacije opravdano javnim interesom, nadlezni javni organ razmatra okolnosti narocito
ukljucujuci: svako nepostivanje zakonske obveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, nepravde, zlouporabe vlasti ili nemara u obavljanju
sluzbene duznosti, neovlastenog koristenja javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline.
(3) Ako se utvrdi da je priopcavanje trazene informacije, podnositelja zahtjeva koju je nadlezni organ utvrdio kao izuzetak u smislu cl.
7. i 8. ovoga zakona u javnom interesu, nadlezni javni organ rjesenjem obavijestava trecu stranu da ce informaciju priopciti po isteku roka
od 15 dana od dana prijama tog rjesenja. Navedeno rjesenje sadrzi pouku o pravu na zalbu, naznaku ili adresu organa kojemu se zalba podnosi, rok i troskove za podnosenje zalbe kao i uputu o pravu obracanja Instituciji ombudsmana Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ombudsman), s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.

Clanak 10.

Razdvajanje informacija na dijelove


Ukoliko je dio trazene informacije utvrdjen kao izuzetak, nadlezni javni organ izdvaja taj dio i priopcava ostatak informacije, osim ako usljed ovog razdvajanja informacija nije postala nerazumljiva.


III - POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA


Clanak 11.

Podnosenje zahtjeva


(1) Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom organu za koji podnositelj zahtjeva vjeruje da je nadlezan.
(2) Zahtjev za pristup informacijama mora:
1) biti u pismenom obliku na jednom od sluzbenih jezika Federacije,
2) dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadrzaju informacije, kako
bi se omogucilo da javni organ uz razuman napor pronadje trazenu informaciju i
3) sadrzavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.
(3) Ako se zahtjev odnosi na osobnu informaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev pored ispunjavanja uvjeta u smislu stavka 2. ovoga clanka, moze podnijeti samo fizicka osoba na koju se zahtjev odnosi, njezin zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji. Ako zahtjev podnese fizicka osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba duzna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelj zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba duzna je potpisati zahtjev i pokazati propisani dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoc, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.
(4) Javni organ nije ovlasten da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazlozenje zahtjeva.


Clanak 12.

Nemogucnost postupanja sukladno zahtjevu


(1) Ako javni organ nije u mogucnosti udovoljiti zahtjevu zbog odsutnosti formalnih uvjeta utvrdjenih st. 2. ili 3. clanka 11. ovog zakona, javni organ sto je prije moguce, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijama zahtjeva rjesenjem obavijestava podositelja zahtjeva, kada je tako obavjestavanje moguce, da zahtjev ne moze biti obradjen iz navedenog razloga. Navedeno rjesenje sadrzi pouku o pravu na zalbu, naznaku i adresu organa kojem se zalba podnosi, rok i troskove za podnosenje zalbe, kao i uputu o pravu obracanja ombudsmanu sa naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.
(2) Za zahtjeve koji nisu sukladno clanku 11. stavak 2. tocka 2) ovoga zakona rjesenje iz stavka 1. ovoga clanka sadrzi i sva specificna pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju Vodica u smislu clanka 20. tocka 1) ovoga zakona.
(3) Rjesenjem iz st. 1. i 2. ovoga clanka obavjestava se podositelj zahtjeva da se njegov preinaceni zahtjev smatra novim zahtjevom.


Clanak 13.

Odredjivanje nadleznog organa


(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadlezan, duzan je bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijama zahtjeva
dostaviti zahtjev nadleznom javnom organu i o tomu pismeno obavijesiti podnositelja zahtjeva. Ako javni organ koji je primio
zahtjev u navedenom roku utvrdi da posjeduje zahtijevanu informaciju, ne dostavlja zahjev nadleznom javnom organu, ali ce
obavijestiti taj nadlezni javni organ o pojedinostima zahtjeva. Ukoliko se nadlezni javni organ ne protivi da zahtjev bude obradjen,
javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadleznim javnim organom i duzan je postupiti u smislu clanka 14. ovog zakona.
(2) Ako se ne moze utvrditi sjediste nadleznog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev ima kontrolu nad trazenom informacijom, javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadleznim javnim organom. Ako se ne moze utvrditi sjediste nadleznog javnog organa, a javni organ koji je primio zahtjev nema kontrolu nad trazenom informacijom, duzan je u roku iz stavka 1. ovoga clanka pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima zbog kojih ne moze udovoljiti zahtjevu.


Clanak 14

Postupanje nadleznog javnog organa nakon prijama zahtjeva


(1) Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji nadlezni javni organ poduzima sve potrebne radnje da pribavi trazenu informaciju i razmatra sve cinjenice i okolnosti od znacaja za rjesavanje zahtjeva.
(2) Kada nadlezni javni organ odobri pristup informaciji u cjelosti ili djelomicno, rjesenje o tomu dostavlja podnositelju zahtjeva. navedeno rjesenje sadrzi:
1) obavjestenje o mogucnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama nadleznog javnog organa i
2) obavjestenje o mogucnosti umnozavanja informacije i o
troskovima umnozavanja, uz napomenu da se umnozavanje informacije omogucava nakon izvrsene uplate. Kada je umnozavanje informacije neuobicajeno slozeno ili dugotrajno, umnozavanje se omogucava podnositelju zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnositelja zahtjeva i za nadlezni javni organ i/ili
3) prilozenu kopiju trazene informacije, kada se ista osigurava besplatno u smislu clanka 16. ovog zakona.
(3) Ako nadlezni javni organ odbije pristup informaciji u cjelosti ili
djelimicno, rjesenjem obavijestava podnositelja zahtjeva o tomu. Navedeno rjesenje sadrzi:
1) zakonski temelj za status izuzeca informacije u smislu ovoga zakona, ukljucujuci sva materijalna pitanja vazna za donosenje rjesenja, kao
i uzimanje u obzir cinitelja javnog interesa i
2) pouka o pravu na zalbu, naznaku i adresu organa kojemu se zalba podnosi, rok i troskove za podnosenje zalbe kao i uputu o pravu
obracanja ombudsmanu s naznakom neophodnih podataka za kontaktiranje ombudsmana.
(4) Rjesenje iz st. 2. i 3. ovoga clanka dostavljaju se sto je prije moguce, a najkasnije 15 dana od dana prijama zahtjeva. Za zahtjeve koji se
obradjuju u smislu clanka 7. i/ili clanka 9. stavak 3. ovog zakona rok od 15 dana produzava se sukladno rokovima utvrdjenim tim
odredbama. Nadlezni javni organ, po hitnom postupku pismenu izvjescuje podnositelja zahtjeva o produzetku roka, kao i o razlozima
tog produzenja.


Clanak 15.

Jezik na kojem su informacije dostupne


(1) Pristup informacijama osigurava se na jednom od sluzbenih jezika Federacije, kao i, ako je to moguce i razumno uciniti, na izvornom
jeziku koji je razlicit od jednog od sluzbenih jezika.
(2) Nadlezni javni organ nije duzan prevoditi zahtijevanu informaciju s jednog na drugi sluzbeni jezik.


Clanak 16.

Troskovi umnozavanja


(1) Javni organ ne naplacuje naknadu ili pristojbu za podnesene zahtjeve, rjesenja ili obavjestenja u smislu ovoga zakona. Cijena se odredjuje
samo za troskove umnozavanja, a utvrdjuje se sukladno uputi koju u smislu ovoga zakona donosi federalni ministar pravde.
(2) Za standardnu velicinu fotokopija prvih deset stranica troskovi se ne naplacuju.


IV - OSOBNE INFORMACIJE


Clanak 17.

Pravo na izmjenu i davanje primjedbi na osobne informacije


(1) Svaka osoba ima pravo osigurati da njezine osobne informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tocne i, s obzirom na
svrhu prikupljanja ili koristenja informacija, aktualne, potpune, od znacaja za namjenu zbog koje su sacinjene ili da na bilo koji
drugi nacin ne navode na pogresan zakljucak.
(2) Nakon odobravanja pristupa osobnim informacijama podnositelj zahtjeva moze postupiti u smislu stavka 1. ovoga clanka, tako sto
podnosi:
1) Zahtjev za izmjenu navedenih osobnih informacija, koji nadlezni javni organ moze odbiti ako utemeljeno utvrdi da navedene
informacije ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga clanka. Ako nadlezni javni organ odbije zahtjev, rjesenjem obavijestava o tomu
podnositelja zahtjeva, sukladno clanku 14. stavak 3. alineja 2) ovog zakona, i/ili
2) Primjedbe koje se odnose na navedene osobne informacije, koje nadlezni javni organ prilaze uz te informacije. Primjedbe koje
potpisuje podnositelj zahtjeva moraju se odnositi na osobne informacije kojima se prilazu. Nadlezni javni organ sto je moguce
prije, a najkasnije u roku od 15 dana prijama primjedaba pismeno obavjestava podnositelja zahtjeva da su primjedbe prilozene uz
odgovarajuce osobne informacije.


V - ODGOVORNOST JAVNIH ORGANA


Clanak 18.

Duznost pruzanja pomoci


Javni organ duzan je da u okviru svojih mogucnosti poduzme potrebne mjere pruzanja pomoci fizickoj ili pravnoj osobi koja trazi da ostvari svoje pravo u smislu ovog zakona.


Clanak 19.

Sluzbenik za informiranje


Javni organ duzan je odrediti sluzbenika za informiranje, koji obradjuje zahtjeve sacinjene u smislu ovoga zakona. Nakon odredjivanja sluzbenika za informiranje, njegovo ime i podaci za kontaktiranje dostavljaju se ombudsmanu.


Clanak 20.

Obaveza objavljivanja i dostavljanja


Javni organ duzan je da objavi:

1) Vodic koji svakoj osobi omogucava pristup informacijama pod kontrolom javnog organa i koji narocito ukljucuje: informacije
potrebne za obracanje javnom organu i sluzbeniku za informiranje ; bitne elemente postupka podnosenja zahtjeva, zajedno s uzorkom
za informiranje, bitne elemente postupka podnosenja zahtjeva zajedno s uzorkom zahtjeva u pisanoj formi; informacije o vrstama
izuzetaka, postupku pristupa informacija, troskovima umnozavanja, o pravnim lijekovima i svim bitnim rokovima. Vodic upucuje i na
indeks registar sukladno tocki 2) ovoga clanka, kao i na nacin pristupa tom registru. Vodic se dostavlja ombudsmanu, svakoj opcinskoj i pravnoj knjiznici u Federaciji i ako je to moguce, objavljuje putem interneta, a dostupan je na zahtjev. Vodic je besplatan;
2) Indeks registar koji sadrzi vrste informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojem su informacije dostupne, kao i podatke
o tomu gdje se moze pristupiti tim informacijama. Ovaj Indeks registar dostupan je sukladno obvezama dostavljanja utvrdjenim u tocki 1) ovog clanka:
3) Tromjesecne podatke koji narocito ukljucuju: broj primljenih zahtjeva, vrstu trazenih informacija, utvrdjene izuzetke, odluke donesene u tijeku postupka i konacne odluke. Ovi statisticki podaci dostavljaju se Parlamentu Federacije i ombudsmanu, a dostupni su na zahtjev;
4) Godisnje izvijesce koje sadrzi djelokrug, politiku, poslove, organizacijsku strukturu i financijske poslove javnog organa, sto
narocito ukljucuje predlozeni proracun i godisnje financijsko izvijesce s podacima o ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini.
Navedeno izvijesce dostavlja se Parlamentu Federacije i dostupno je na zahtjev.


VI - OMBUDSMANI


Clanak 21.

Ombudsmani


Ombudsman obavlja svoje funkcije u smislu ovoga zakona u okviru svog mandata i odgovornosti utvrdjenih Ustavom Federacije i Zakonom o
ombudsmanima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 32/2000).


Clanak 22.

Aktivnosti ombudsmana


U obavljanju svojih funkcija u smislu ovoga zakona ombudsman moze, izmedju ostalog, razmatrati:

1) sacinjavanje i dostavljanje informacija, kao sto su vodici i opce preporuke koje se odnose na provedbu i primjenu ovog zakona,
2) ukljucivanje u godisnje izvijesce posebnog dijela koji se odnosi na njegove aktivnosti u smislu ovog zakona i
3) predlaganje naputaka o primjeni ovoga zakona svim nadleznim organima u Federaciji, u suradnji s institucijom ombudsmana za
Bosnu i Hercegovinu i ombudsmanom Republike Srpske.


VII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clanak 23.

Medjusobna suradnja


Svaki javni organ u Federaciji duzan je pruziti pomoc javnim organima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske kada primjena odgovarajucih zakona o slobodi pristupa informacijama zahtijeva njihovu suradnju.


Clanak 24.

Odgovornost za primjenu ovog zakona


(1) Federalni ministar pravde duzan je poduzeti sve odgovarajuce mjere, narocito ukljucujuci izdavanje naputaka za ucinkovitu provedbu ovoga zakona. Federalni ministar pravde utvrdit ce troskove umnozavanja u smislu clanka 16. ovoga zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Federacije potpisat ce sporazum s Vladom Republike Srpske, kao i
Vijecem ministara Bosne i Hercegovine, radi osiguranja primjene clanka 23. ovoga zakona.


Clanak 25.

Odnos ovoga zakona prema drugim zakonima


(1) S ciljem provedbe ovog zakona, Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 28/97), Zakon
o upravnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/98) i Zakon o upravnim sporovima ("Sluzbene novine Federacije BiH",
broj 2/98) primjenjuju se na sve javne organe u smislu ovoga zakona, osim ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.
(2) Ovim zakonom ne ogranicavaju se prava i obveze fizickih i pravnih osoba koja se odnose na pristup informacijama sukladno zakonima
o sudskom postupku, ukljucujuci dokazni postupak, zakonima koji se odnose na oslobadjanje od duznosti svjedocenja ili zakonima o
administrativnim pristojbama, ukljucujuci pristojbe za pribavljanje izvornih dokumenata, a iskljucujuci pristojbe za podnosenje zahtjeva
i donosenje odluke.
(3) Zakoni koji se usvoje nakon donosenja ovog zakona, a cija svrha nije izmjena ili dopuna ovoga zakona, ni na koji nacin ne mogu ograniciti
prava i obveze utvrdjene ovim zakonom.
(4) Na svako krsenje ovog zakona primjenjuju se sankcije utvrdjene kaznenim zakonima, zakonima op prekrsajima i zakonima iz oblasti
uprave kao i drugim zakonima koji su na snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Clanak 26.

Stupanje na snagu i pocetak primjene


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se nakon isteka sest mjeseci
od dana stupanja na snagu ovog zakona.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.