Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO POSTUPKU UPISA PRAVNIH OSOBA U SUDSKI REGISTAR


Clan 1.


U Zakonu o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 4/00 i 49/00) u clanu 6a. rijeci: "sto kracem roku koji ne bi trebao biti duzi", zamjenjuju se rijecju "roku".


Clan 2.


U clanu 10. stav 4. u trecem redu, iza rijeci "Hercegovine" dodaje se nova recenica koja glasi: "Upis te podruznice u sudski registar vrsi se na nacin sto se samo podaci iz rjesenja registarskog suda Republike Srpske o osnivanju podruznice u Federaciji BiH prenose u knjige sudskog registra,
primljeno rjesenje ulaze u registar subjekta upisa i drugi dokumenti za upis nisu potrebni, a podruznici izdaje rjesenje o izvrsenom upisu u sudski registar."


Clan 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.