Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLACU


Clanak 1.

U Zakonu o porezu na placu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00 i 54/00) u clanku 8. rijeci: "s tim da ta osnovica ne moze biti manja od prosjecne mjesecne bruto-place zaposlenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku, umanjene za propisane doprinose za socijalno osiguranje na teret osiguranika" zamjenjuje se rijecima: "osim samostalnih ugostiteljskih radnji, s tim da ta osnovica ne moze biti niza od najnize place po Kolektivnom ugovoru ili drugom propisu.

Clanak 2.

U clanku 10. rijeci: "po stopi od 10%" zamjenjuje se rijecima: "po stopi od 5%".

Clanak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedatelj
Doma naroda parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, v.r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.