Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLACU


Clan 1.

U Zakonu o porezu na placu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00 i 54/00) u clanu 8. rijeci: "s tim da ta osnovica ne moze biti manja od prosjecne mjesecne bruto-place zaposlenih u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku, umanjene za propisane doprinose za socijalno osiguranje na teret osiguranika" zamjenjuje se rijecima: "osim samostalnih ugostiteljskih radnji, s tim da ta osnovica ne moze biti niza od najnize place po Kolektivnom ugovoru ili drugom propisu.

Clan 2.

U clanu 10. rijeci: "po stopi od 10%" zamjenjuje se rijecima: "po stopi od 5%".

Clan 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuci
Doma naroda parlamenta
Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komsic, s.r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.