Na temelju članka 32. Zakona o proračunima - budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i članka 16. stavak 1. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/01), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU
O JEDNOKRATNOJ POTPORI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2001. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA I OKOLIŠA

I

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša odobravaju se sredstva iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/01) u iznosu od 20.000,00 KM za realizaciju "Programa trajne zaštite nekropole stećaka u selu Šabići - općina Trnovo ".

II

Sredstva iz točke I ove odluke će se isplatiti iz sredstava tekuće pričuve Vlade Federacije BiH a po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 65/2001 od 29.3.2001. godine.

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 245/2001
15. lipnja 2001. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Alija Behmen, v.r.