Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10. (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik ''pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom'';
Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, ''donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim, ''u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa podstavom (c) ovog stava)) i ''mjere u svrhu obezbjeđenja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta'';
Imajući na umu član 11. moje odluke o integraciji općine Žepče od 6. oktobra 2000. godine) ''Službene novine Federacije BiH'', broj 44/00) i Izvještaj i preporuke Međunarodnog vijeća za procjenu sa sastanka koji je održan 24. i 25. maja 2001. godine;
Smatrajući da su preporuke gore navedenog Međunarodnog vijeća za procjenu postignutih rezultata ispunjene;
Uzimajući u obzir sveukupnost gore nevedenih pitanja, donosim slijedeću


K O N A Č N U O D L U K U

O INTEGRACIJI OPĆINE ŽEPČE


1. Kao što sam najavio 17. septembra 2001. godine u Žepču ovim objavljujem da je Odluka o integraciji općine Žepče od 6. oktobra 2000. godine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 44/00) konačna i obavezujuća.
2. Granice općine Zepče će biti onakve kao što je objavljeno u gore
navedenoj Odluci od 6. oktobra 2000. godine.
3. Gore navedena Odluka o integraciji općine Žepče od 6. oktobra 2000.
godine se ovim mijenja i dopunjuje tako da se briše zahtjev za
ratifikaciju konačne Odluke donošenjem zakona od strane Parlamenta
Federacije.
4. Zakon koji je dat u prilogu ove odluke kao Aneks I stupa na snagu kao
što je predviđeno članom 7. pomenutog Zakona.
5. Ova odluka je sama po sebi konačna bez potrebe za daljom
ratifikacijom i stupa na snagu odmah i bit će objavljena odmah u
''Službenim novinama Federacije BiH''.


Broj 121/01
30. novembra 2001. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Wolfgang Petritsch, s.r.


A N E K S I


Na osnovu Odluke Visokog predstavnika o integraciji općine Žepče od 6. oktobra 2000. godine (FBiH S.G. 44/00) i Konačne odluke Visokog predstavnika o integraciji općine Žepče od 30. novembra 2001. godine, Visoki
predstavnik donosi slijedeći zakon na nivou Federacije BiH.


Zakon

o izmjeni granica općine Žepče


Član 1.


Ovim zakonom mijenjanju se granice i određuju teritorije općine Žepče.


Član 2.


Teritorij općine Žepče koja se do sada sastojala od naseljenih mjesta: Žepče,
Begov Han, Dubac, Memčići, Fatići, Branošica, Gornja Golubinja, Kosići,
Cvitanovići, Pepelarska Rijeka, Kolona, Golubinja, Rakovica, Želeća,
Željeznopoljska Rijeka, Brezovo Polje, Čole, Briždže, Orčevići, Jastrebac,
Mjestova Ravan, Šahmani, Balačići, Delići, Biljevina, Ivlje, Gornji Vitlaci,
Brijeg, Badnjari, Donji Vitlaci, Lipovac, Kreševac, Ajani, Perkovići, Barica,
Karse, Bistrica, Ljeskovica, Orahovica - Kiseljak, Tatarbudžak, Lupoglav,
Goliješnica, Gornje Ravne, Donje Ravne, Ljubna, Papratnica; od sada će se
sastojati od navedenih naseljenih mjesta i pored toga naseljenih mjesta utvrđenih u članu 3. stav 1. i članu 4. stav 1. ovog zakona.


Član 3.


1. Slijedeća naseljena mjesta će pored toga biti uključena u općinu Žepče:
Adže, Pire, Ponijevo, Matina, Ljubatovići, Grabovica, Čustovo Brdo,
Komšići, Radunice, Globarica.
2. Teritorije naselja navedenih u stavu 1. ovog člana ranije su pripadale
općini Maglaj.


Član 4.


1. Slijedeća naseljena mjesta će pored toga biti uključena u općinu Žepče: Brankovići, Donji Lug, Gornji Lug, Vrbica, Debelo Brdo, Osova, Vinište i Gornja Lovnica.
2. Teritorije naselja navedenih u stavu 1. ovog člana ranije su pripadale općini Zavidovići.


Član 5.


Sjedište općine Žepče će biti naselje Žepče.


Član 6.


Sve općinske funkcije koje se obavljaju u pogledu teritorija navedenih u čl. 2., 3.(1) i 4.(1) obavljat će institucije općine Žepče.


Član 7.


Ovaj zakon stupa na snagu istovremeno sa Konačnom odlukom Visokog predstavnika o integraciji općine Žepče i objavljuje se odmah u ''Službenim novinama Federacije BiH''.