VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Koristeci se ovlastenjima koja su mi data clanom V Aneksa 10. (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja ovog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevsi u obzir clan II. 1. (d) ovoga Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik "pruza pomoc, kada to ocijeni neophodnim, u iznalazenju rjesenja za sve probleme koji se pojave u vezi s civilnom implementacijom";
Pozivajuci se na stav XI. 2. Zakljucaka Vijeca za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijece za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog sporazuma kako bi pomogao u iznalazenju rjesenja za probleme, kako je prethodno receno, "donosenjem obavezujucih odluka, kada to bude smatrao neophodnim," u vezi sa odredjenim pitanjima, ukljucujuci (u skladu sa tackom (c) ovog stava) i "mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na citavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";
Imajuci u vidu clan I. 1. navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog sporazuma u kojem se izricito govori o unapredjenju postovanja ljudskih prava i povratku raseljenih osoba i izbjeglica;
Konstatirajuci da je Sporazum o Općini Gornji Vakuf - Uskoplje (Sporazum o Općini) potpisan u Travniku, 02. augusta 2001. godine
od strane predstavnika Gornjeg Vakufa, Srednjebosanskog kantona, i
predstavnika OHR-a i OSCE-a u svojstvu svjedoka, u kojem se poziva
Visoki predstavnik da uspostavi prijelazno općinsko vijeće i imenuje
supervizora;
Odlucni da se ispostuje clan II.5. Ustava Bosne i Hercegovine, prema
kojem sve izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo na slobodan povratak u svoje domove;
Odlucni i da se ispostuje i clan II.1. Aneksa 7. Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, t.j. Sporazuma o izbjeglicama i
raseljenim osobama, prema kojem se strane u sporazumu obavezuju ''da ce na svojim podrucjima stvoriti politicke, ekonomske i socijalne uslove povoljne za dobrovoljni povratak i harmonicnu reintegraciju izbjeglica i
raseljenih osoba'';
Imajuci na umu da su potrebne odredjene mjere kako bi se osiguralo postivanje Ustava Bosne i Hercegovine i spomenutog Sporazuma o izbjeglicama i raseljenim osobama od strane svih onih koji postupaju u ime i za racun Vlade Srednjebosanskog kantona, i narocito u ime i za racun Općine Gornji Vakuf - Uskoplje;
Imajuci u vidu navedeni problem u cjelini, ovim donosim slijedecu


O D L U K U

O OPĆINI GORNJI VAKUF - USKOPLJE


Naziv i sjediste Općine

1. Naziv Općine Gornji Vakuf i naziv naseljenog mjesta Gornji Vakuf
mijenja se u Gornji Vakuf - Uskoplje.
2. Sjediste uprave Gornjeg Vakufa - Uskoplja bit ce u dvije zgrade koje
se trenutno koriste. Općinske sluzbe se ne smiju dijeliti, vec ce se
smjestiti ili u jednoj ili u drugoj opcinskoj zgradi.

Prijelazno opcinsko vijece

3. Ovom odlukom uspostavlja se Prijelazno opcinsko vijece.
Prijelazno opcinsko vijece ce postupati u skladu sa Pravilima i propisima
Privremene izborne komisije (''Sluzbeni glasnik BiH'', br. 1/00,
2/00, 7/00, 9/00, 11/00, 12/00), osim ako ovom odlukom nije drugacije
predvidjeno. Prijelazno opcinsko vijece ce takodjer postupati po odredbama Statuta Općine Gornji Vakuf - Uskoplje (Aneks 2. ove
odluke) i Poslovnika Općine Gornji Vakuf - Uskoplje (Aneks 3. ove
odluke). Prijelazno opcinsko vijece preuzima mandat Vijeca kako je
utvrdjen od 15.09.2001. godine. Uspostavljanjem Prijelaznog opcinskog
vijeca i novih organa prestaju da postoje sva postojeca Opcinska vijeca
i organi na teritoriju Opcine Gornji Vakuf - Uskoplje.
4. Prijelazno opcinsko vijece se uspostavlja u skladu sa popisom stanovnistva iz 1991. godine. Buduci da dio Opcine nije ucestvovao u opcinskim izborima 2000. godine, dogovorene su slijedece pojedinosti (Aneks 1. ove odluke). Prijelazno opcinsko vijece ce se sastojati, bez obzira na redovna Pravila i propise PIK-a, od 39 vijecnika, od kojih su 23 clanovi izabranog Opcinskog vijeca Gornji Vakuf, potvrdjeni od strane Privremene izborne komisije. Pored toga, na osnovu lista
kandidata koje su stranke dostavile i u skladu sa clanom II Sporazuma o
Opcini, ovom odlukom imenujem, imajuci u vidu Pravila i propise
PIK-a, dodatnih 16 vijecnika kao sto je navedeno u Aneksu 4. ove odluke.
5. Prijelazno opcinsko vijece usvaja Statut Opcine Gornji Vakuf - Uskoplje,
Poslovnik Opcine Gornji Vakuf - Uskoplje (Aneksi 2. i 3.), novi naziv
Opcine i novi naziv naseljenog mjesta Gornji Vakuf, bez izmjena i
dopuna.

Prva sjednica Prijelaznog opcinskog vijeca

6. Prva sjednica Prijelaznog opcinskog vijeca odrzat ce se u roku od
15 dana od datuma iz clana 3. ove odluke. Na prvoj sjednici, Prijelazno
opcinsko vijece ce izabrati opcinskog nacelnika i zamjenika nacelnika,
predsjedavajuceg i zamjenika predsjedavajuceg, te sekretara Prijelaznog opcinskog vijeca, pomocnike opcinskog nacelnika i zamjenike, i usvojiti navedeni Statut Opcine, Poslovnik i plan sistematizacije radnih mjesta opcinske uprave Gornji Vakuf - Uskoplje.
Na toj sjednici Prijelazno opcinsko vijece ce takodjer potvrditi spomenuti
Sporazum o Opcini.

Statut Opcine i Poslovnik

7. Statut Opcine Gornji Vakuf - Uskoplje (Aneks 1.a Sporazuma o Opcini
i Aneks 2. ove odluke) zamjenjuje dosadasnje odluke Opcine Gornji
Vakuf. Statut stupa na snagu danom prve sjednice Prijelaznog opcinskog
vijeca. Odluke dosadasnje Opcine Gornji Vakuf donesene prije stupanja
na snagu Statuta Opcine Gornji Vakuf - Uskoplje prestaju da vaze danom
stupanja na snagu novog statuta.
8. Poslovnik Opcine Gornji Vakuf - Uskoplje stupa na snagu danom prve
sjednice Prijelaznog opcinskog vijeca.

Opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika

9. Opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika ce imati urede u istoj
zgradi i radit ce zajedno, u skladu sa cl. 39-48. Statuta Opcine (Aneks 2.
ove odluke).
10. Prvog nacelnika Opcine imenovat ce 23 clana izabranog Opcinskog vijeca
Gornjeg Vakufa. Prvog zamjenika nacelnika imenovat ce preostalih 16
vijecnika. Nakon toga ce se izvrsiti rotacija funkcije opcinskog nacelnika
prema Statutu Opcine (Aneks 2. ove odluke). Nakon slijedecih izbora
nacelnik ce biti imenovan u skladu sa Statutom. Do slijedecih izbora
Supervizor iz daljeg teksta donosi odluku o datumima kada ce se izvrsiti
rotacija.

Integracija sektora komunalnih usluga

11.Sva preduzeca koja pruzaju komunalne i druge usluge uspostavljena u
opcini ujedinice se i integrirati do 31.03.2002.godine u skladu sa
Sporazumom (Aneks 1. ove odluke).

Supervizor

12.Ovom odlukom se imenuje g. Bernd Burwitz za Supervizora Opcine
Gornji Vakuf - Uskoplje. Supervizor ce nadgledati provodjenje svih
dijelova ove odluke i njenih aneksa, savjetovati strane kako bi potakao
sto brzi napredak i postupati kao arbitar u slucaju potrebe. Supervizor ce
biti odgovoran meni i preduzimat ce, odnosno predlagati radnje koje budu
potrebne, prema mandatu koji mu je dat ovom odlukom.
13.Supervizor moze narocito postupati kao arbitar u slucaju potrebe za
tumacenjem ove odluke i njenih aneksa. Izvorni jezik ove odluke i njenih
aneksa je engleski jezik.
14.Ako dodje do potpunog zastoja u vrsenju ovlastenja opcinskih organa
prema Statutu Opcine (Aneks 2. ove odluke), predsjedavajuci ili zamjenik
predsjedavajuceg Vijeca ili grupa od najmanje pet (5) vjecnika moze
podnijeti zahtjev za uklanjanje zastoja Supervizoru. Odluka Supervizora
po tom zahtjevu je konacna i obavezujuca.

Stupanje na snagu

15.Ova odluka stupa na snagu 15. 09. i objavit ce se bez odlaganja u
''Sluzbenim novinama Federacije BiH''.


Broj 114/01
15. septembra 2001. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Wolfgang Petritsch, s.r.


Aneks 1: Sporazum o Opcini Gornji Vakuf - Uskoplje od 02. 08.
2001. godine

Aneks 2: Statut Opcine

Aneks 3: Poslovnik

Aneks 4: Spisak dodatnih vijecnika imenovanih u Prijelazno opcinsko
vijece sa rezervnim imenima


S P O R A Z U M

ZA GORNJI VAKUF - USKOPLJE


Parafiran u Bugojnu dana 23. jula 2001. i potpisan u Travniku dana 2.
augusta 2001. pod pokroviteljstvom Ureda Visokog predstavnika.
Predstavnici Gornjeg Vakufa, Predsjednik Srednjbosanskog kantona, Zamjenik predsjednika Srednjbosanskog kantona (''Strane''),
Razmatrajuci obziljnost problema sa kojima se susrecu gradjani Gornjeg Vakufa
i stetu procesu implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma u ovom podrucju, koja proizlazi iz odsustva jedinstvene zajednicke Opcine Gornji Vakuf,
Uvidjajuci potrebu za sveobuhvatnim politickim rjesenjem za podrucje Gornjeg
Vakufa,
Zeleci da doprinesu tom cilju i da unaprijede trajnu stabilnost,
Svjesni napora koje su ulozili predstavnici Medjunarodne zajednice u trazenju
izvedivog i odrzivog rjesenja za ovo podrucje,
Potvrdjujuci njihovu rjesenost u pravcu potpune i bezuslovne implementacije dolje navedenih odredbi,
Slozili su se kako slijedi:


Clan I


Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost promjeni imena Opcine
Gornji Vakuf u Opcina Gornji Vakuf - Uskoplje kako je navedeno u nacrtu
Statuta u Aneksu 1.
Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost promjeni imena naselja
Gornji Vakuf u naselje Gornji Vakuf - Uskoplje kako je navedeno u nacrtu
Statuta u Aneksu 1.


Clan II


Strane ovim zajednicki pozivaju Visokog predstavnika da uspostavi Prijelazno
opcinsko vijece za Gornji Vakuf - Uskoplje u skladu sa popisom stanovnistva
iz 1991., potvrdjujuci mandat za dvadeset tri (23) vijecnika ciji mandat
proizlazi iz opcinskih izbora od aprila 2000. te dajuci mandat za dodatnih
sesnaest (16) vijecnika hrvatske nacionalnosti, do odrzavanja slijedecih
opcinskih izbora.
Strane ovim zajednicki pozivaju OSCE i Visokog predstavnika da izvrse provjeru i odabir sesnaest (16) vijecnika iz prethodnog stava u skladu sa
medjustranackim dogovorom, kako je navedeno u Aneksu 4., i Pravilima i
propisima Privremene izborne komisije za opcinske izbore 2000.
Sve ostavke, zamjene i razrjesenja vijecnika iz stava 1. ovog clana obavljaju
se u skladu sa Pravilima i propisima Privremene izborne komisije iz
prethodnog stava.


Clan III


Strane se slazu da ce sve odluke Opcinskog vijeca Gornjeg Vakufa ostati na snazi sve dok ih ne opozove Prijelazno opcinsko vijece Gornjeg Vakufa - Uskoplja, odnosno Opcinsko vijece Gornjeg Vakufa - Uskoplja.
Strane se slazu da Prijelazno opcinsko vijece Gornjeg Vakufa - Uskoplja,
u saradnji sa kantonalnom Vladom, rijesi pitanje akata nepriznatog Opcinskog
vijeca Uskoplja i njihovih posljedica.
Strane pozdravljaju i podrzavaju dogovor vezan za legalnost isprava nepriznate
opcine Uskoplje, kako je navedeno u Pravnim uputama OHR-a u Aneksu 3.


Clan IV


Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost dogovoru vezanom za
proceduru glasanja za izbor opcinskog nacelnika, zamjenika opcinskog nacelnika, predsjedavajuceg Opcinskog vijeca, zamjenika predsjedavajuceg
Opcinskog vijeca, usvajanje Statuta i njegovih izmjena, Budzeta i njegovog
rebalansa, Poslovnika i njegovih izmjena kako je navedeno u nacrtu Statuta
i nacrtu Poslovnika u Aneksu 1.
Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost dogovoru vezanom za
proceduru glasanja o pitanjima kulture, jezika i pitanjima od vitalnog
nacionalnog interesa kako ih je definirao Ustav Federacije, a kako je navedeno
u nacrtu Statuta i nacrtu Poslovnika u Aneksu 1.
Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost dogovoru vezanom
za uspostavu Stalne komisije za posredovanje u Opcinskom vijecu kako je
navedeno u nacrtu Statuta i nacrtu Poslovnika u Aneksu 1.


Clan V


Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost uspostavi funkcije
zamjenika opcinskog nacelnika kako je navedeno u nacrtu Statuta u Aneksu 1.
Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost dogovoru vezanom za
odnose i funkcije opcinskog nacelnika i zamjenika opcinskog nacelnika.
Strane pozdravljaju i podrzavaju dogovor vezan za transparentnost u
finansijskim pitanjima kako je navedeno u nacrtu Statuta u Aneksu 1.


Clan VI


Strane pozdravljaju, podrzavaju i daju svoju saglasnost uspostavi zajednicke
opcinske uprave Gornjeg Vakufa - Uskoplja u skladu sa popisom stanovnistva
iz 1991., a kako je navedeno u nacrtu Statuta u Aneksu 1. i planom sistematizacije radnih mjesta u Aneksu 2.
Strane se slazu da ce integrirari cjelokupni sektor komunalnih usluga i druga
usluzna preduzeca najkasnije do 31. marta 2002.


Clan VII


Strane zajednicki pozivaju Parlament Federacije BiH i Skupstinu Srednjebosanskog kantona da izvrse izmjene i dopune svih relevantnih zakona i relevantnih pravnih akata, u redovnoj proceduri, a u skladu sa ovim sporazumom.


Clan VIII


Strane ovim zajednicki pozivaju Visokog predstavnika da imenuje Supervizora
za opcinu Gornji Vakuf - Uskoplje da nadzire provedbu ovog sporazuma i prema potrebi arbitrira.


Clan IX


Strane se slazu da izvrse raspodjelu kljucnih mjesta u javnim preduzecima i
institucijama u skladu sa sastavom Prijelaznog opcinskog vijeca i u skladu sa
zakonom.


Clan X


Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.


Clan XI


Ukoliko se postavi pitanje tumacenja Sporazuma ili njegovih aneksa, Strane
se slazu da ce tekst na engleskom jeziku biti vazeci.
Potpisan u Travniku 2. augusta 2001., na bosanskom, hrvatskom i engleskom
jeziku u sest primjeraka.

Predstavnici Gornjeg Vakufa - Uskoplja

Dzevad Agic, s.r. Nikola Milic, s.r.

Predsjednik Srednjobosanskog Zamjenik predsjednika
kantona Srednjbosanskog kantona Rudo Vidovic, s.r. Nedzad Hadzic, s.r.

U prisustvu:

U ime Ureda Visokog U ime Organizacije za sigurnost
predstavnika i saradnju u Evropi - Misija u BiH
Matthias Sonn, s.r. Dieter Woltmann, s.r.
Visi zamjenik Zamjenik sefa misije
Visokog predstavnika

Aneksi
Aneks 1-a. Nacrt Statuta opcine Gornji Vakuf - Uskoplje.
Aneks 1-b. Nacrt Poslovnika Prijelaznog opcinskog vijeca Gornjeg Vakufa -
Uskoplja
Aneks 2 Plan sistematizacije radnih mjesta opcinske uprave Gornjeg
Vakufa - Uskoplja.
Aneks 3 Pravne upute OHR-a o ispravama izdatim od strane nepriznate
opcine Uskoplje.
Aneks 4 Medjustranacki dogovor o 16 dodatnih hrvatskih vijecnika u
Prijelaznom opcinskom vijecu.

U cilju doprinosa trajnom i pravednom miru na podrucju opcine Gornji Vakuf - Uskoplje, te uzimajuci u obzir poseban karakter i odgovornosti opcine Gornji Vakuf - Uskoplje, uz respektiranje nacela jednakopravnosti i zastite nacionalnoga, vjerskoga i kulturnoga identiteta naroda koji ovdje zive, i u cilju
osiguranja prava svih gradjana na demokratsko ucesce i na lokalnom nivou,
a na osnovu Odluke Visokog predstavnika o integraciji opcine Gornji Vakuf - Uskoplje od ________, (''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj _______/01),
poglavlja VI Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Amandmana XV na
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, poglavlja VI Ustava Srednjobosanskog kantona, clana 6. stav 2. Zakona o osnovama lokalne samouprave
(''Sluzbene novine Federacije BiH'', broj 6/95) i clana 4. i clana 27. Zakona
o lokalnoj samoupravi Srednjobosanksog kantona (''Sluzbene Novine Srednjobosanksog kantona'', broj 1/98), Opcinsko vijece Gornjeg Vakufa - Uskoplja, na______sjednici odrzanoj_____________2001. godine, usvojilo je


S T A T U T

OPCINE GORNJI VAKUF - USKOPLJE
(nacrt)


I - OSNOVNE ODREDBE


Clan 1.


Statutom Opcine Gornji Vakuf - Uskoplje od __________(u daljem tekstu:
Statut), u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Ustav Federacije), Ustavom Srdnjobosanskg kantona (u daljem
tekstu: Ustav Kantona) i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom, uredjuju
se slijedeca pitanja: ostvarivanje i zastita ljudskih prava i osnovnih sloboda,
saradnja s ombudsmenima, samoupravni djelokrug opcine, opcinski organi
vlasti, neposredno sudjelovanje gradjana u odlucivanju o lokalnim poslovima
opcine, imovina opcine i finansiranje lokalne samouprave, propisi i drugi akti
opcine, upravni nadzor, postupak za donosenje, odnosno promjene Statuta
opcine i druga pitanja znacajna za organizovanje i rad opcine i njenih organa.


Clan 2.


Opcina Gornji Vakuf - Uskoplje (u daljem tekstu: Opcina) je jedinica lokalne
samouprave.


Clan 3.


Granice Opcine su utvrdjene zakonom Federacije BiH i drugim pravnim aktima
Federacije BiH. Opcina obuhvata podrucja slijedecih naseljenih mjesta: Batusa,
Bistrica, Bojska, Boljkovac, Borova Ravan, Crkvice, Cvrce, Dobrosin, Donja
Ricica, Drazev Dolac, Duratbegovic Dolac, Dusa, Gaj, Galicica, Gornja
Ricica, Gornji Mracaj, Gornji Vakuf - Uskoplje, Grnica, Hrasnica, Humac,
Jagnjid, Jelace, Jelici, Kozice, Krupa, Kute, Luzani, Mackovac, Mracaj, Osridak, Pa(v)ic Polje, Paloc, Pidris, Ploca, Podgradje, Pridvorci, Rosulje,
Seferovici, Seoci, Smrcevice, Svilici, Uzricje, Vaganjac, Valice, Vilic Polje,
Voljevac, Voljice, Vrse, Zastinje, Zdrinci.


Clan 4.


Sluzbeno ime Opcine je: OPCINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE


Clan 5.


Sjediste opcine je u Gornjem Vakufu - Uskoplju.


Clan 6.


Opcina ima svoj grb i zastavu kao i druge simbole o kojima posebnom
odlukom odlucuje Opcinsko vijece.


Clan 7.


Opcina ima pecat. Sadrzaj pecata, davanje odobrenja za izradu pecata,
vodjenje evidencije o izdatim pecatima, nacin unistavanja pecata i druga
pitanja od znacaja za izradu i koristenje pecata Opcine, uredjuje se Zakonom
o pecatu Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton).


Clan 8.


Sluzbeni jezici u Opcini su jezici u sluzbenoj upotrebi u Federaciji Bosne i
Hercegovine u skladu sa Ustavom i zakonom Federacije i Ustavom i zakonom
Kantona.
Sluzbeno pismo je pismo utvrdjeno Ustavom Federacije.
Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.


Clan 9.


Opcina ima svojstvo pravnog lica.


Clan 10.


Ovaj statut mora biti u skladu sa Ustavom Federacije, Ustavom Kantona,
federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.


II - OSTVARIVANJE I ZASTITA LJUDSKIH
PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I SARADNJA
S OMBUDSMENIMA


Clan 11.


Opcina ce stvarati uvjete da gradjani s podrucja opcine u cjelini i na demokratski
nacin ostvaruju svoja prava i slobode utvrdjene u odredbama Ustava Federacije
i medjunarodnim instrumentima sadrzanim u Aneksu Ustava Federacije o cemu
ce brinuti svi opcinski organi vlasti, svaki u okviru svoje nadleznosti.


Clan 12.


Opcinska tijela vlasti i institucije koje vrse javna ovlastenja duzni su u vrsenju
poslova iz svoje nadleznosti primjenjivati i dosljedno postovati prava i slobode
gradjana predvidjene u odredbama Ustava Federacije i medjunarodnim
instrumentima iz Aneksa Ustava Federacije, i Ustava Kantona.
Opcinska tijela vlasti i institucije koje imaju javna ovlastenja duzni su u svom
radu poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti u cilju osiguranja uslova za
ostvarivanje i zastitu ljudskih prava i sloboda utvrdjenih u Ustavu Federacije
i medjunarodnim instrumentima sadrzanim u Aneksu Ustava Federacije i Ustavu
Kantona.


Clan 13.


Svi opcinski organi vlasti i institucije koje imaju javna ovlastenja duzni su,
na zahtjev ombudsmena i njegovih zamjenika, omoguciti ispitivanje djelatnosti
bilo kojeg organa vlasti opcine i bilo koje druge institucije ili osobe koje su
negirale ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, ukljucujuci provodjenje
etnickog progona ili odrzavanje njihovih posljedica, dati potrebne informacije,
dokumente i spise, omoguciti uvid u sva sluzbena dokumenta, ukljucujuci i
tajne, kao i sudske i upravne spise i omoguciti saradnju od svakog lica,
ukljucujuci bilo kog sluzbenika, posebno o pribavljanju potrebnih informacija,
dokumenata i spisa i time osigurati uslove za ostvarivanje funkcije ombudsmena
u zastiti ljudskih prava i osnovnih sloboda na podrucju opcine.
Opcinski nacelnik je duzan omoguciti ombudsmenima i njihovim zamjenicima
prisustvovanje upravnim postupcima, koje vode opcinske sluzbe za upravu,
odnosno institucije koje vrse javna ovlastenja, a opcinski sud sudskim postupcima.


Clan 14.


Opcinski organi vlasti duzni su, u okviru svojih prava i duznosti, saradjivati
sa svim medjunarodnim promatrackim tjelima za ljudska prava osnovanim za
Bosnu i Hercegovinu i Federaciju, kao i s nadzornim tijelima osnovanim na
osnovu Aneksa Ustava Federacije.


Clan 15.


Opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika su odgovorni za saradnju i
omogucavanje ostvarivanja funkcija ombudsmena i medjunarodnih nadzornih
tijela u Opcini, posebno za saradnju opcinskih sluzbi za upravu i institucija
koje imaju javna ovlastenja na nacin predvidjen Ustavom, zakonom i ovim statutom.


III - SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPCINE


Clan 16.


Opcina je nadlezna za neposredno obavljanje lokalne samouprave utvrdjene
odgovarajucim federalnim zakonom, odnosno zakonom Kantona i ovim statutom.


Clan 17.


U okviru samoupravnog djelokruga Opcina u skladu sa zakonima iz prethodnog clana i ovim statutom obavlja narocito sljedece poslove lokalne samouprave:

1. osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljednu primjenu,
postivanje i zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u skladu sa
Ustavom Federacije i medjunarodnim instrumentima iz Aneksa Ustava
Federacije, Ustava Kantona i ovog statuta,
2. donosi Statut Opcine,
3. donosi budzet i zavrsni racun,
4. donosi program razvoja aktivnosti kje su znacajne za podrucje
opcine,
5. stvara i razvije privredne, drustvene, kulturne i druge uslove za zivot i rad stanovnistva na podrucju Opcine i za zadovoljavanje
njihovih materijalnih i zajednickih potreba u skladu sa utvrdjenom
politikom i propisima Kantona i Federacije,
6. provodi utvrdjenu obrazovnu politiku i zadovoljava lokalne
potrebe stanovnistva u pogledu predskolskih institucija,
7. preduzima mjere u cilju unapredjenja lokalnog poslovanja i
humanitarnih aktivnosti,
8. propisuje/odredjuje prekrsaje i novcane i druge sankcije za krsenje
pravila i propisa Opcine,
9. osigurava uspostavljanje i vodjenje mjerenja, imovinsko-zemljisnih
knjiga i registara o imovinskim pravima,
10. vodi urbanisticko-stambenu politiku i prostorno planiranje od znacaja
za Opcinu i njen razvoj, kao sto je izgradnja naselja i poboljsanje
uslova stanovanja, uredjenje gradjevinskog zemljista, odrzavanje
cistoce javnih povrsina, odrzavanje parkova i djecijih igralista.
odrzavanje javne rasvjete, odvoz, deponovanje i likvidiranje otpadaka,
obavljanje vatrogasne slube, te stiti i uredjuje covjekovu okolinu,
11.obavlja komunalne i druge usluzne djelatnosti i lokalnu infrastrukturu,
kao sto je izgradnja i odrzavanje lokalnih cesta, puteva, lokalnih mostova,
objekata za opskrbu naselja pitkom vodom, razvoju postanskih i
telefonskih veza, upravljanje grobljima i odrzavanje grobalja, odrzavanje
komunalne higijene, odrzavanje lokalne elektro-mreze, i druge djelatnosti
infrastrukture lokalnog znacaja,
12.provodi socijalnu politiku i uspostavlja sluzbe socijalne zastite,
13.upravlja opcinskom imovinom i javnim dobrima, u javnoj upotrebi
lokalnog znacaja,
14.osigurava uslove za rad lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa
zakonom,
15.vodi brigu o turistickim resursima opcine,
16.utvrdjuje i stvara materijalne uvjete za racionalno koristenje i upravljanje
lokalnim gradjevinskim zemljistem i poslovnim prostorom,
17.osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave,
18.osniva javne ustanove i druga pravna lica, u skladu sa zakonom,
radi ostvarivanja odredjenih privrednih, drustvenih i drugih
interesa i potreba stanovnistva,
19.osigurava opce uvjete za snabdijevanje stanovnistva hranom,
zadovoljavanje drugih potreba i obavljanje usluznih djelatnosti
na podrucju opcine,
20.donosi propise o oporezivanju i na drugi nacin osigurava potrebno
finansiranje koje nije obezbjedila kantonalna ili federalna vlast,
21.raspisuje referendum,
22.raspisuje javne zajmove i odlucuje o zaduzivanju Opcine,
23.stara se o obnavljanju ostecenjih i unistenih kuca u saradnji sa
Kantonom i Federacijom i podrzava povratak raseljenih lica i
izbjeglica,
24.vodi evidenciju i popis raseljenih lica, izbjeglica i deloziranih lica,
u skladu sa posebnim zakonom,
25.odredjuje/utvrdjuje imena/nazive naseljenih mjesta (ulica, trgova,
i sl.),
26.vodi maticnu knjigu rodjenih i sastavlja biracke spiskove,
27.donosi propise za izvrsavanje opcinskih nadleznosti u skladu sa
zakonom i
28.utvrdjuje i ostvaruje i druge poslove lokalne samouprave, u skladu
sa zakonom i ovim statutom.
Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog clana, moze se u skladu sa zakonom povjeriti privrednim drustvima, preduzecima, ustanovama i drugim pravnim licima, da u okviru svoje djelatnosti odlucuju u pojedinacnim stvarima o odredjenim pravima i obavezama gradjana i pravnih lica (u daljem tekstu: institucije koje imaju javna ovlastenja).


Clan 18.


Opcina je samostalna u odlucivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa Ustavom Federacije, Ustavom Kantona, te federalnim i kantonalnim zakonima i ovim statutom i odgovorna je za obavljanje tih poslova.


Clan 19.


Opcina pored poslova lokalne samouprave, obavlja i upravne i druge strucne poslove koji se federalnim zakonima, odnosno zakonima Kantona, iz odredjenih upravnih oblasti, prenesu na Opcinu.


IV - OPCINSKI ORGANI VLASTI


Opcinsko vijece


a) Opce odredbe


Clan 20.


Opcinsko vijece je predstavnicko tijelo gradjana koje donosi opcinske propise i druge akte u okviru prava i duznosti Opcine, iz samoupravnog djelokruga Opcine, te obavlja i druge poslove, u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.


Clan 21.


Opcinsko vijece obavlja poslove iz svoje nadleznosti samostalno, na osnovu i u okviru Ustava Federacije, Ustava Kantona, federalnih zakona, odnosno zakona Kantona i ovog statuta.


Clan 22.


Opcinsko vijece se sastoji od 23 vijecnika.


Clan 23.


Izbor vijecnika Opcinskog vijeca (u daljem tekstu: vijecnici) vrsi se u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom.


Clan 24.


Gradjani biraju vijecnike na osnovu slobodnog, opceg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem.
Nitko nema prava da po bilo kom osnovu poziva biraca na odgovornost za glasanje, niti da od njega trazi da se izjasni za koga je glasao ili zasto nije glasao, niti ga moze sprijeciti da glasa.


Clan 25.


Vijecnike Opcinskog vijeca biraju, visestranackim i demokratskim putem, biraci na neposrednim i tajnim izborima na cijelom podrucju opcine, u skladu sa Zakonom.


Clan 26.


Trajanje mandata vijecnika uredjuje se Ustavom i zakonom.


Clan 27.


Nespojive su funkcije vijecnika s funkcijom opcinskog nacelnika, zamjenika opcinskog nacelnika i sekretara Opcinskog vijeca.
Izborom ili imenovanjem vijecnika na funkcije iz prethodnog stava, prestaje mandat vijecnika u Opcinskom vijecu.
Vijecniku prestaje mandat kada preuzme funkciju koja je prema zakonu nespojiva sa funkcijom vijecnika, kao i u drugim slucajevima utvrdjenim zakonom.


Clan 28.


Opcinsko vijece ce biti prvi put sazvano najkasnije 15 dana nakon objavljivanja rezultata izbora.


Clan 29.


Opcinsko vijece bira, iz reda svojih vijecnika, predsjedavajuceg i zamjenika predsjedavajuceg Vijeca po postupku i na nacin utvrdjen u prijelaznim i zavrsnim odredbama ovog statuta.
Predsjedavajuci i zamjenik predsjedavajuceg ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Predsjedavajuci Opcinskog vijeca i nacelnik Opcine ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Predsjedavajuci predsjedava sjednicama Opcinskog vijeca i obavlja druge poslove utvrdjene u Poslovniku o radu Opcinskog vijeca.
Predsjedavajuci i zamjenik predsjedavajuceg se automatski rotiraju na funkciji svake godine u isto vrijeme kada se na funkciji rotiraju nacelnik Opcine i zamjenik nacelnika Opcine.
Predsjedavajuci i zamjenik predsjedavajuceg obavljaju svoje duznosti profesionalno.
Opcinsko vijece bira sekretara Opcinskog vijeca, koji tu duznost obavlja profesionalno.


Clan 30.


Opcinsko vijece punovazno odlucuje, ako je na sjednici prisutna dvotrecinska vecina od ukupnog broja vijecnika, osim ako Ustavom Federacije, Zakonom i ovim statutom nije drugacije odredjeno.


Clan 31.


Prilikom donosenja odluka koje se ticu slijedecih pitanja: izbor opcinskog nacelnika, zamjenika nacelnika, predsjedavajuceg Vijeca, zamjenika predsjedavajuceg Vijeca, donosenje Statuta i promjena Statuta, donosenja Poslovnika o radu i promjena Poslovnika, usvajanja budzeta i izmjena budzeta i pitanja od vitalnog interesa bilo kog od konstitutivnih naroda, vijecnici ce ulagati najvece napore kako bi odluka dobila saglasnost vecine vijecnika ukljucujuci najmanje natpolovicnu vecinu vijecnika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih.
Ukoliko vecinska odluka o pitanjima iz prethodnog stava ne ukljucuje najmanje natpolovicnu vecinu glasova vijecnika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih zastupljenih u Vijecu, predsjedavajuci Opcinskog vijeca i/ili zamjenik presjedavajuceg Opcinskog vijeca ce odmah donijeti odluku o sazivanju komisije koja se sastoji od predsjedavajuceg, zamjenika predsjedavajuceg i po jednog vijecnika iz reda svih konstitutivnih naroda i ostalih. Ukoliko ti napori ne uspiju, odluka ce se donijeti dvotrecinskom vecinom ukupnog broja vijecnika Opcinskog vijeca.
U smislu ovog clana, pitanjima od vitalnog interesa smatraju se pitanja utvrdjena Ustavom Federacije.


Clan 31a.


Kada se donese odluka, o sazivanju Komisije iz stava 2. prethodnog clana, predsjedavajuci i zamjenik predsjedavajuceg nastavljaju rad sjednice prema dnevnom redu.
Komisija iz prethodnog clanka ce nastojati da postigne saglasnost u roku od sedam (7) dana od dana glasanja.
Komisija moze u tu svrhu traziti smjernice od Vlade Kantona ili Vlade Federacije.


Clan 32.


Opcinsko vijece moze osnovati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegovog djelokruga.
Sastav, broj clanova, djelokrug i nacin rada tijela iz prethodnog stava utvrdjuje se Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.


Clan 32a.


Opcinsko vijece osniva Stalnu komisiju za posredovanje, koja se sastoji od 5 vijecnika, za pitanja koja nisu definirana clanom 31.
Sastav, broj clanova, djelokrug i nacin rada Stalne komisije za posredovanje iz prethodnog stava utvrdjuje se Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.


Clan 33.


Opcinsko vijece zasijeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predvidjenim u Poslovniku Vijeca i vodi zapisnik o svom radu i donesenim odlukama.


Clan 34.


Na sjednicama Opcinskog vijeca glasanje je javno, ako Vijece ne odluci da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.


Clan 35.


Poslovnikom o radu Opcinskog vijeca regulisu se pitanja koja se odnose na prava i obaveze vijecnika, njihovu odgovornost, postupak sazivanja prve sjednice Vijeca i njegovog konstituisanja, potvrdjivanje mandata izabranih vijecnika, nacin izbora predsjedavajuceg i zamjenika predsjedavajuceg Vijeca, svecanu zakletvu, postupak sazivanja sjednica Vijeca, utvrdjivanje dnevnog reda, odrzavanje reda na sjednici, utvrdjivanje rezultata glasanja, ovlasteni predlagaci sazivanja sjednice, postupak donosenja opcinskih propisa, izvjestavanje javnosti o sjednici, donosenje programa rada Vijeca, odredjivanje radnih tijela Vijeca, njihov sastav, nadleznost i nacin rada sadrzaj i nacin vodjenja zapisnika o radu sjednice Vijeca i druga pitanja od znacaja za organizovanje i rad Opcinskog vijeca.


Clan 36.


Vijecnici za svoj rad u Opcinskom vijecu imaju pravo na nadoknadu troskova, odnosno izgubljene zarade, u skladu sa odlukom Opcinskog vijeca.


Clan 37.


Vijecnik Opcinskog vijeca ne moze biti krivicno gonjen, niti odgovoran u gradjanskom postupku za bilo koju radnju ucinjenu u vrsenju funkcije vijecnika, a niti moze biti pritvoren ili lisen slobode bez odobrenja Opcinskog vijeca.


b) Nadleznost Opcinskog vijeca


Clan 38.

Opcinsko vijece nadlezno je za slijedece poslove:

1. Priprema i dvotrecinskom vecinom, ukljucujuci natpolovicnu vecinu vijecnika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih, usvaja Statut
Opcine i odlucuje o njegovim promjenama,
2. donosi odluke, druge propise i opce akte i daje njihovo tumacenje,
3. bira i smjenjuje opcinskog nacelnika i njegovog zamjenika,
predsjedavajuceg Vijeca i njegovog zamjenika, sekretara i clanove
radnih tijela Opcinskog vijeca,
4. donosi opcinski budzet, usvaja zavrsni racun i donosi propise
o opcem oporezivanju i na drugi nacin osigurava potrebna
finansijska sredstva koja nisu osigurana od strane organa vlasti
Federacije i Kantona u skladu sa zakonom i ovim statutom,
5. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadlezno,
6. osniva preduzeca i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje
privrednih, drustvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Opcinu,
7. odlucuje, u skladu sa zakonom, o tome da se obavljanje pojedinih
poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine povjeri institucijama
koje imaju javna ovlastenja,
8. raspisuje referendum,
9. raspisuje javni zajam i samodoprinose i odlucuje o zaduzivanju Opcine,
10. donosi propise o organizaciji i osnivanju sluzbe za upravu,
11. utvrdjuje naziv za dijelove naseljenih mjesta,
12. odlucuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova,
mostova i dr.,
13.donosi poslovnik o svom radu.
14.vrsi i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadleznost opcine
kao jedinice lokalne samouprave, odnosno poslove odredjene
ovim statutom.


2. Opcinski nacelnik


Clan 39.


Opcinski nacelnik je izvrsno-upravni organ Opcine.
Opcinski nacelnik svoju duznost obavlja profesionalno.
Opcinski nacelnik i predsjedavajuci Opcinskog vijeca ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.


Clan 40.


Opcinski nacelnik ima zamjenika opcinskog nacelnika.
Opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Zamjenik opcinskog nacelnika svoju duznost obavlja profesionalno.


Clan 41.


Opcinskog nacelnika i zamjenika opcinskog nacelnika bira Opcinsko vijece na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja uz konsultacije sa klubovima vijecnika.
Izbor opcinskog nacelnika i zamjenika nacelnika se obavlja po postupku i na nacin utvrdjenim u prijelaznim i zavrsnim odredbama ovog statuta.
Nacelnik opcine i njegov zamjenik se svake godine automatski rotiraju na funkcijama.


Clan 42.


Ukoliko mjesto opcinskog nacelnika ili zamjenika opcinskog nacelnika ostane upraznjeno prije isteka mandata, Opcinsko vijece ce izabrati novog opcinskog nacelnika, odnosno zamjenika opcinskog nacelnika u roku od 30 dana na nacin predvidjen u prijelaznim i zavrsnim odredbama ovog statuta.


Clan 43.


Zamjenik opcinskog nacelnika pomaze opcinskom nacelniku u obavljanju poslova iz clana 44. ovog statuta, zamjenjuje nacelnika u slucaju njegove odsutnosti ili sprijecenosti za rad.


Clan 44.


Opcinski nacelnik predstavlja i zastupa Opcinu.
Opcinski nacelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga opcine, ovlasten je da:

1. provodi opcinsku politiku, izvrsava opcinske propise i opce akte, te obavlja poslove koje na Opcinu prenese kantonalna i federalna vlast,
2. priprema opcinske propise i druge opce akte koje donosi Opcinsko vijece
i predlaze te propise Opcinskom vijecu na usvajanje,
3. imenuje i smjenjuje sve opcinske sluzbenike i namjestenike,
4. stara se o organizaciji opcinske uprave i njenom radu,
5. rukovodi radom opcinskih sluzbi i opcinskih sluzbenika,
6. vrsi konsultacije za izbor sudija opcinskog suda,
7. podnosi izvjestaje Opcinskom vijecu i javnosti o provodjenju opcinske
politike, izvarsavanju opcinskih propisa i drugih poslova iz svoje nadleznosti,
8. obavjestava Skupstinu Kantona, odnosno kantonalne organe o izvrsavanju
kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa, kao i o stanju
u odgovarajucoj oblasti, kad je izvrsavanje te politike i tih zakona
povjereno Opcini.
9. obavlja i druge poslove utvrdjene ovim statutom i drugim propisima.


Clan 45.


Zamjenik opcinskog nacelnika ovlasten je da:
1. osigura saradnju izmedju opcinskih sluzbenika i Ombudsmena i njegovih
zamjenika,
2. ucestvuje u izradi opcinskih propisa i drugih opcih akata koje donosi
Opcinsko vijece,
3. podnosi izvjestaje Opcinskom vijecu i javnosti o izvrsavanju poslova
iz svoje nadleznosti,
4. koordinira projekte rekonstrukcije,
5. blisko saradjuje sa odgovarajucim pomocnikom nacelnika u vezi
pitanja povratka izbjeglica, interno raseljenih osoba i raseljenih osoba.


Clan 46.


Opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika odgovaraju Opcinskom vijecu za svoj rad i rad opcinskih sluzbi za upravu.
Opcinski nacelnik, odnosno zamjenik opcinskog nacelnika, duzan je Opcinskom vijecu podnositi izvjestaj o svom radu i radu opcinskih sluzbi za upravu najmanje jedanput u tri mjeseca.
Opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika odgovorni su svako za svoj rad i za obavljanje poslova koji su federalnim zakonom i zakonom Kantona preneseni na opcinu.
U obavljanju poslova iz stava 3. ovog clana, opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika ostvaruju potrebnu saradnju sa Vladom Kantona i nadleznim organima Kantona, odnosno Vladom Federacije i nadleznim federalnim organima uprave, zavisno od toga da li se radi o provodjenju zakona Kantona ili federalnog zakona.


Clan 47.


Ukoliko opcinski nacelnik ili zamjenik opcinskog nacelnika prekrse zakletvu ili iz drugih razloga postanu nedostojni te funkcije, mogu biti smijenjeni.
Smjena nacelnika ili zamjenika nacelnika se obavlja po postupku i na nacin utvrdjen u prijelaznim i zavrsnim odredbama ovog statuta.


Clan 48.


Opcinski nacelnik je duzan pri odlucivanju o svim pitanjima iz svoje nadleznosti, a posebice o pitanjima od zajednickog interesa, ostvarivati prethodno konsultacije sa zamjenikom nacelnika.
Nacelnik i zamjenik nacelnika duzni su zajednicki potpisivati opcinske rashode.


3. Opcinske sluzbe za upravu


Clan 49.


Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i drugih strucnih poslova iz samoupravnog djelokruga opcine, i poslova koji se federalnim zakonom ili zakonom Kantona prenesu na opcinu, osnivaju se opcinske sluzbe za upravu (u daljem tekstu: Sluzbe za upravu).
Sluzbe za upravu u parnom broju osniva Opcinsko vijece na prijedlog opcinskog nacelnika.
Odlukom o osnivanju sluzbi za upravu uredjuju se narocito pitanja koja se odnose na naziv, broj, nadleznost, rukovodjenje, odgovornost i nacin rada sluzbi za upravu.
Opcinski nacelnik sa zamjenikom nacelnika i sluzbama za upravu cini jedinstven opcinski organ uprave.


Clan 50.


Radom svih sluzbi za upravu rukovodi opcinski nacelnik i koordinira i usmjerava njihov rad s ovlastenjima predvidjenim zakonom, ovim statutom i opcinskim propisima.
Radom pojedine Sluzbe za upravu neposredno rukovodi pomocnik nacelnika.
Pomocnik nacelnika odgovoran je opcinskom necelniku za svoj rad i rad sluzbe kojom rukovodi.


Clan 50a.


Pomocnik nacelnika koji rukovodi sluzbom za upravu koja unutar svojih nadleznosti obavlja poslove finansija ima svog zamjenika.
Pomocnik nacelnika i zamjenik pomocnika nacelnika iz prethodnog stava ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Pomocnik nacelnika i zamjenik pomocnika nacelnika iz stava 1. ovog clana duzni su zajednicki potpisivati opcinske rashode na nivou ove sluzbe za upravu.


Clan 51.


Pomocnike nacelnika imenuje opcinski nacelnik uz prethodno dobijenu saglasnost zamjenika opcinskog nacelnika i uz konsultacije sa strankama zastupljenim u Vijecu. Opcinsko vijece daje saglasnost na imenovanje pomocnika nacelnika.
Opcinski nacelnik imenuje ostale sluzbenike i namjestenike sluzbi za upravu, nakon provedenog javnog konkursa, odnosno oglasa za upraznjena radna mjesta i smjenjuje ih u skladu sa Zakonom.
Za pomocnike opcinskog nacelnika moze biti imenovano lice koje ima visoku strucnu spremu odgovarajuceg smjera i radno iskustvo od najmanje pet godina poslije zavrsene visoke skolske spreme.
Jedan konstitutivni narod ne moze biti zastupljen sa vise od polovine od ukupnog broja pomocnika nacelnika.


Clan 52.


Unutrasnja organizacija sluzbi za upravu uredjuje se Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji.
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji sadrzi djelokrug sluzbe, organizacione jedinice i njihovu nadleznost, sistematizaciju radnih mjesta i uslove u pogledu strucne spreme, radnog iskustva, strucnog ispita i broja izvrsilaca, rukovodjenje sluzbom, ovlastenja i odgovornosti sluzbenika u obavljanju poslova, programiranje i izvrsavanje poslova, broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uslovi za prijem pripravnika i druga pitanja bitna za organizaciju i rad sluzbi za upravu.
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji donosi opcinski nacelnik, nakon konsultacija sa zamjenikom nacelnika, te uz saglasnost Opcinskog vijeca.


Clan 53.


Sluzbe za upravu, u skladu sa zakonom i ovim statutom neposredno obavljaju sljedece upravne poslove:

1. izvrsavaju opcinske propise i druge opce akte iz samoupravnog djelokruga Opcine,
2. rjesavaju u upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima gradjana i pravnih lica iz samoupravnog djelokruga Opcine,
3. obavljaju nadzor nad djelatnoscu javnih preduzeca i ustanova koje obavljaju poslove na osnovu javnih ovlastenja utvrdjenih propisom Opcine,
4. daju inicijative za rjesavanje odredjenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Opcine,
5. pripremaju nacrte opcinskih propisa i drugih opcih akata iz svoje nadleznosti,
6. obavljaju i druge poslove odredjene ovim statutom i opcinskim propisima.

Pored poslova iz stava 1. ovog clana sluzbe za upravu obavljaju i upravne i druge strucne poslove koji su federalnim zakonom, odnosno zakonom Kantona preneseni na Opcinu.


Clan 54.


Rada sluzbi za upravu je javan.
Opcinski nacelnik obavlja poslove iz svoje nadleznosti preko sluzbi za upravu.
Sluzbe za upravu su odgovorne za svoj rad opcinskom nacelniku.


Clan 55.


Za obavljanje strucnih i drugih poslova za potrebe Opcinskog vijeca i opcinskog nacelnika mogu se osnovati odredjene strucne, tehnicke i druge sluzbe, kao zajednicke ili samostalne sluzbe.


Clan 56.


Za obavljanje odredjenih poslova iz nadleznosti sluzbi za upravu mogu se za jedno ili vise naseljenih mjesta, unutar sluzbe za opcu upravu osnovati mjesni uredi izvan sjedista sluzbi za upravu.
Mjesne urede osniva Opcinsko vijece na prijedlog opcinskog nacelnika. Odlukom o osnivanju mjesnih ureda odredjuje se nadleznost, sjediste, podrucje, broj izvrsilaca i nadzor nad obavljanjem poslova iz nedleznosti ureda.


Clan 57.


U nadleznosti mjesnih ureda mogu se predvidjeti poslovi koji se odnose narocito na: vodjenje maticnih knjiga i obavljanje poslova maticne sluzbe, ovjeravanje prepisa raznih isprava, izdavanje uvjerenja ili potvrda o cinjenicama o kojima se vode sluzbene evidencije kod opcinskih sluzbi za upravu, davanje raznih obavjestenja i pravnih savjeta koje traze gradjani, obavljanje sluzbene dostave raznih pismena gradjanima i druge poslove od neposrednog interesa za ostvarivanje prava i obaveza gradjana kod opcinskih sluzbi za upravu.


Clan 58.


Sredstva za rad sluzbi za upravu i mjesnih ureda te sluzbi iz clana 57. ovog statuta obezbjedjuju se u budzetu opcine.


4. Opcinski sud


Clan 59.


Sudsku vlast u Opcini obavlja opcinski sud, u skladu sa zakonom Kantona.


Clan 60.


Pitanja koja se odnose na funkcionisanje opcinskog suda, broj potrebnih sudija, kriterije i postupak njihovog izbora, izbor predsjednika suda, vrijeme trajanja sluzbe, davanje ostavke ili smjenjivanje, uslove sluzbe, place i druge naknade sudija i druga pitanja od znacaja za organizaciju i rad opcinskog suda, u skladu sa Ustavom Federacije i Ustavom Kantona, regulisu se zakonom Kantona.


Clan 61.


Svi opcinski organi vlasti duzni su izvrsavati i pomagati u izvrsavanju presuda i rjesenja sudova Federacije, sudova Kantona i opcinskog suda, a neposrednu odgovornost za izvrsenje tih presuda i rjesenja ima opcinski nacelnik.


6. Opcinski sud za prekrsaje


Clan 62.


Za vodjenje prekrsajnog postupka u prvom stepenu, osniva se Opcinski sud za prekrsaje u skladu sa kantonalnim zakonom.
Sva pitanja koja se odnose na funkcionisanje, organizaciju i broj sudija za prekrsaje Opcinskog suda za prekrsaje regulisu se zakonom Kantona.


Opcinsko pravobranilastvo


Clan 63.


Opcinsko pravobranilastvo je samostalan organ koji svoju funkciju vrsi u skladu sa Ustavom, a na osnovu zakona, drugih propisa i opcih akata.
Opcinsko pravobranilastvo osniva Opcinsko vijece u skladu sa kantonalnim zakonom.
Sva pitanja koja se odnose na funkcionisanje Opcinskog pravobranilastva regulisu se zakonom Kantona.


V - NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRADJANA U
ODLUCIVANJU U LOKALNOJ SAMOUPRAVI


Clan 64.


Gradjani s podrucja opcine mogu neposredno sudjelovati u odlucivanju o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Opcine. Oblici neposrednog odlucivanja su: referendum, mjesni zborovi gradjana i gradjanska inicijativa.


a) Referendum


Clan 65.


Gradjani s podrucja Opcine mogu putem referenduma neposredno odlucivati o pitanjima koja su od njihovog interesa, a to su:

1. odlucivanje o prijedlogu za promjenu Statuta Opcine,
2. odlucivanje o prijedlogu za donosenje ili promjenu opcinskog propisa
ili drugog opceg akta iz samoupravnog djelokruga Opcine,
3. predlaganje donosenja akata o pitanjima koja u od interesa za zivot
i rad gradjana kao sto je: izgradnja objekata komunalnog znacaja, uredjenje prostora, odrzavanje higijene i cistoce javnih povrsina na podrucju opcine, uvodjenje samodoprinosa za odredjene namjene i druga pitanja od interesa za gradjane,
4. izjasnjavanje o inicijativi za konstituiranje novih opcina ili izmjenu
postojece granice opcine.
5. izjasnjavanje gradjana o pitanjima od opceg interesa za Opcinu, ako
Opcinsko vijece zatrazi takvo izjasnjavanje,
6. odlucivanje o osnivanju mjesne zajednice,
7. druga pitanja predvidjena zakonom ili propisom Opcine.


Clan 66.


Referendum se moze raspisati za cijelo podrucje opcine, za podrucje jedne ili vise mjesnih zajednica ili jedno ili vise naselja, ili dio podrucja po sopstvenoj inicijativi, ili kada inicijativu daju gradjani.


Clan 67.


Referendum, na osnovu zakona i ovog statuta raspisuje Opcinsko vijece na prijedlog jedne trecine clanova Opcinskog vijeca, na prijedlog opcinskog nacelnika, ili na prijedlog jedne petine mjesnih zajednica na podrucju opcine.


Clan 68.


Prijedlog za raspisivanje referenduma sadrzi pitanja o kojima se gradjani trebaju izjasniti na referendumu i podrucje na kojem treba provesti referendum.


Clan 69.


Pravo glasanja na referendumu imaju gradjani koji imaju prebivaliste na podrucju Opcine, odnosno na podrucju za koje se raspisuje referndum, koji imaju biracko pravo i upisani su u biracki spisak.
Odluka donesena na referendumu obavezna je za Opcinsko vijece, opcinskog nacelnika i gradjane.


Clan 70.


Odlukom o raspisivanju referenduma odredjuju se pitanja o kojima se na referendumu gradjani trebaju izjasniti, te dan i nacin odrzavanje referenduma i podrucje na kojem ce se provesti referendum.


Clan 71.


Referendum provodi komisija za provodjenje referenduma koju imenuje Opcinsko vijece.
Komisija za provodjenje referenduma odredjuje glasacka mjesta u naseljima u kojima ce se gradjani izjasnjavati na referendumu.
Referendum se provodi u skladu sa zakonom, ovim statutom i statutom mjesne zajednice.


b) Mjesni zborovi gradjana i gradjanska inicijativa


Clan 72.


Na mjesnom zboru gradjani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Opcine, predlagati nacin rjesavanja odredjenog pitanja, odnosno donosenja akata iz djelokruga Opcinskog vijeca.


Clan 73.


Opcinsko vijece moze traziti misljenje od mjesnog zbora gradjana o prijedlogu opcinskog propisa ili drugog opceg akta, ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Opcine.


Clan 74.


O svakom pitanju iz djelokruga Opcinskog vijeca gradjani imaju pravo na mjesnom zboru gradjana pokrenuti inicijativu za donosenje odredjenog akta ili rjesavanje odredjenog pitanja iz djelokruga Opcinskog vijeca.
Gradjansku inicijativu moze pokrenuti najmanje 200 biraca upisanih u biracki spisak Opcine. Opcinsko vijece je duzno da razmotri gradjansku inicijativu i donese o njoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od mjesec dana od prijema inicijative.


Clan 75.


Svaki gradjanin ima pravo Opcinskom vijecu i opcinskom nacelniku slati prigovore i prituzbe, na njihov rad i rad sluzbi za upravu, te davati prijedloge za rjesavanje odredjenih pitanja iz nadleznosti lokalnih poslova Opcine.
Organi iz stava 1. ovog clana duzni su dati odgovor na podneseni prigovor ili prituzbu u sto kracem roku, te preduzeti odgovarajuce mjere u skladu sa zakonom i ovim statutom.


VI - MJESNA SAMOUPRAVA


Clan 76.


Mjesna samouprava podrazumijeva pravo gradjana da neposredno sudjeluju u odlucivanju o odredjenim lokalnim poslovima koji neposredno uticu na njihov zivot i rad.
Kao organizacijski oblik za ostvarivanje poslova iz prethodnog stava osniva se mjesna zajednica.
Mjesna zajednica se osniva za jedno naselje, vise medjusobno povezanih manjih naselja ili za dio veceg naselja koji u odnosu na ostale dijelove cini zasebnu razgranicenu cjelinu.


Clan 77.


Mjesnu zajednicu osnivaju gradjani na mjesnom zboru gradjana.
Gradjani koji imaju prebivaliste na podrucju za koje se osniva mjesna zajednica, odlucuju o osnivanju mjesne zajednice.
Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu dati gradjani na zborovima iz naseljenih mjesta za cije se podrucje predlaze osnivanje mjesne zajednice, razna udruzenja gradjana, preduzeca i organizacije s tog podrucja, Opcinsko vijece i opcinski nacelenik.


Clan 78.


Odluka o osnivanju mjesne zajednice donesena je ako je na referendumu glasala natpolovicna vecina biraca upisanih u biracki spisak naseljenih mjesta za cije se podrucje osniva mjesna zajednica.


Clan 79.


Davalac inicijative za osnivanje mjesne zajednice duzan je, nakon donosenja odluke o osnivanju mjesne zajednice izabrati osnivacki odbor od 3 do 5 clanova.
Osnivacki odbor duzan je pripremiti statut i druge akte mjesne zajednice i provesti izbore za organe mjesne zajednice najkasnije u roku od 60 dana od dana donosenja odluke o osnivanju mjesne zajednice.


Clan 80.


Mjesna zajednica je nadlezna za obavljanje poslova koji neposredno uticu na svakodnevne potrebe i zivot i rad gradjana, kao sto su:

1. izgradnja i odrzavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih potreba,
2. uredjenje naselja, izgradnja i odrzavanje parkova, nasada, djecijih
igralista, sportskih objekata i slicno,
3. izgradnja i odrzavanje grobalja,
4. ciscenje javnih povrsina, odvoz smeca, odvodjenje atmosferskih voda
i zastite okoline,
5. obavljanje i drugih lokalnih poslova od interesa za zivot i rad gradjana
u mjestu stanovanja, odredjen statutom mjesne zajednice, u skladu sa ovim statutom i propisima Opcine.


Clan 81.


Posebnom odlukom Opcinskog vijeca, a na prijedlog opstinskog nacelnika, mogu se na mjesnu zajednicu prenijeti odredjeni strucni poslovi iz samoupravnog djelokruga Opcine, koji su u nadleznosti opcinskih sluzbi za upravu, a koji su od neposrednog interesa za prava i obaveze gradjana, kao sto su: dostavljanje podataka za placanje komunalnih naknada i drugih prihoda Opcine, vodjenje odredjenih evidencija i drugih poslova koji su od znacaja za rad sluzbi za upravu.
Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. ovog clana obezbjedjuju se u budzetu Opcine.


Clan 82.


Mjesna zajednica ima statut.
Statut mjesne zajednice usvajaju gradjani na zboru. Statut je usvojen ako je za njega glasala vecina gradjana prisutnih na zboru na kom se statut usvaja.


Clan 83.


Statutom mjesne zajednice, u skladu sa zakonom i ovim statutom, uredjuje se postupak osnivanja mjesne zajednice, njena nadleznost (sadrzaj lokalnih poslova), organi mjesne zajednice, nacin njihovog izbora i opoziva, njihova nadleznost, nacin finansiranja djelatnosti mjesne zajednice, postupak provodjenja lokalnog referenduma, odnos prema Opcini i njenim organima, kao i odnos prema pravnim licima na podrucju mjesne zajednice i druga pitanja od znacaja za organizaciju i rad mjesne zajednice.


Clan 84.


Ogani mjesne zajednice su:

1. zbor gradjana,
2. savjet mjesne zajednice.


Clan 85.


Broj clanova savjeta mjesne zajednice utvrdjuje se statutom mjesne zajednice koji ne moze biti manji od 5 niti veci od 12 clanova, a odreduje se u zavisnosti od velicine podrucja, ekonomske razvijenosti i broja stanovnika svakog naselja ili dijela naselja na podrucju mjesne zajednice.
Prilikom izbora clanova savjeta mjesne zajednice mora se osigurati srazmjerna zastupljenost clanova savjeta mjesne zajednice prema broju biraca u pojedinom naselju ili dijelu naselja.


Clan 86.


Savjet mjesne zajednice biraju gradjani s podrucja mjesne zajednice, koji imaju biracko pravo, na nacin utvrdjen Statutom mjesne zajednice.
Mandat clanova savjeta mjesne zajednice traje cetiri godine.


Clan 87.


Savjet mjesne zajednice donosi program rada savjeta mjesne zajednice, finansijski plan i zavrsni racun, poslovnik o svome radu i obavlja poslove koji su od znacaja za ostvarivanje zajednickih interesa i potreba gradjana s podrucja mjesne zajednice utvrdjene Statutom mjesne zajednice.


Clan 88.


Savjet mjesne zajednice iz svojih redova bira predsjednika savjeta mjesne zajednice na period od dvije godine.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice saziva sjednice savjeta mjesne zajednice i predsjedava im, izvrsava program rada i finansijski plan i obavlja i druge poslove utvrdjene Statutom mjesne zajednice.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice za svoj rad odgovara savjetu mjesne zajednicem a opcinskom nacelniku za obavljanje onih poslova iz djelokruga Opcine koji su preneseni u nadleznost mjesne zajednice.


Clan 89.


Program rada i finansijski plan potreba mjesne zajednice obavezno se razmatra na zborovima gradjana u naseljima na podrucju mjesne zajednice.


Clan 90.


Savjet mjesne zajednice moze, u skladu sa Statutom mjesne zajednice, sazvati mjesne zborove gradjana radi raspravljanja o odredjenim potrebama i interesima gradjana, te davanja prijedloga za rjesavanje pitanja od mjesnog znacaja.
Nacin sazivanja mjesnih zborova gradjana, njihov rad i odlucivanje, izbora predsjedavajuceg zbora gradjana i druga pitanja u vezi rada zborova gradjana uredjuju se statutom mjesne zajednice.


Clan 91.


Sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa gradjana u mjesnoj zajednici
osiguravaju se:
1. putem lokalnog samodoprinosa,
2. naknadama za usluge i drugim prihodima koje svojim aktivnostima
ostvaruje mjesna zajednica,
3. prihodima koje Opcina ustupi mjesnoj zajednici u skladu sa
planovima razvoja mjesne zajednice odnosno Opcine,
4. prihodima od radnji i preduzeca koje u skladu sa zakonom osniva
mjesna zajednica,
5. od poklona, donacija i drugih sredstava koja, u skladu sa zakonom
i drugim propisima, ostvari mjesna zajednica.


Clan 92.


Nadzor nad zakonitoscu rada organa mjesne zajednice obavlja opcinski
nacelnik.
Opcinski nacelnik ima pravo i obavezu predloziti Opcinskom vijecu da
raspusti savjet mjesne zajednice, odnosno razrijesi od duznosti predsjednika savjeta mjesne zajednice ako se utvrdi da u svom radu ucestalo krse Statut
mjesne zajednice, ovaj statut ili propise Opcine ili ne izvrsavaju povjerene
poslove.


Clan 93.


Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u poslovima iz svoje nadleznosti.


VII - SARADNJA S DRUGIM OPCINAMA i
UDRUZIVANJE OPCINE U SAVEZE OPCINA


Clan 94.


U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, Opcina ostvaruje saradnju
s drugim opcinama, a posebno sa susjednim opcinama.
Saradnja iz stava 1. ovog clana planira se i ostvaruje u onim poslovima koji
su od njihovog zajednickog interesa.
Saradnju s drugim opcinama, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog clana,
ostvaruje Opcinsko vijece, odnosno opcinski nacelnik, svaki u pitanjima iz
svog djelokruga.


Clan 95.


Opcina se moze udruzivati, u savez opcina za odredjeno podrucje, u skladu
sa zakonom.
Odluku o udruzivanju Opcine u savez opcina donosi Opcinsko vijece, samostalno ili na prijedlog opcinskog nacelnika.
Odlukom o udruzivanju Opcine u savez opcina utvrdjuju se ciljevi udruzivanja,
nacin ostvarivanja tih ciljeva u savezu opcina i druga pitanja od znacaja za
rad u savezu opcina.


Clan 96.


Opcina moze pristupiti medjunarodnim udruzenjima lokalnih zajednica i
saradjivati s odgovarajucim lokalnim jedinicama drugih drzava, u skladu sa Ustavom i Zakonom.
Odluku o pristupanju udruzenjima, odnosno ostvarivanju saradnje iz stava 1. ovog clana donosi Opcinsko vijece samostalno ili na prijedlog opcinskog nacelnika.


Clan 97.


Opcina se moze udruzivati u odgovarajuci Savez opcina Federacije, odnosno
Savez opcina Bosne i Hercegovine o cemu odlucuje opcinsko vijece.
Udruzivanje iz stava 1. ovog clana ima za cilj da se u Savezu opcina Federacije ostvaruju i unapredjuju odredjeni zajednicki interesi i osigurava njihova zastita.


VIII - IMOVINA OPCINE I FINANSIRANJE
LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Imovina Opcine


Clan 98.


Sve pokretne i nepokretne stvari koje u skladu sa zakonom pripadaju Opcini, kao sto su zgrade i drugi objekti u kojima su smjesteni opcinski organi vlasti i druga nepokretna i pokretna imovina, kao i prva koja pripadaju toj imovini, cini imovinu Opcine.
Imovinom u vlasnistvu Opcine mora se upravljati pazljivo po nacelima dobrog domacina, o cemu se stara opcinski nacelnik.
O sticanju ili otudjivanju imovine u vlasnistvu Opcine odlucuje Opcinsko
vijece na prijedlog opcinskog nacelnika.


Clan 99.


Nepokretna imovina Opcine moze se, u skladu sa zakonom, dati u zakup
preduzecima i drugim pravnim licima, kao i gradjanima.
O davanju nepokretnosti u zakup raspisuje se oglas.
Nacin koristenja nepokretne imovine Opcine date u zakup i obaveze korisnika te imovine utvrdjuju se ugovorom koga u ime Opcine zakljucuje opcinski nacelnik.


Clan 100.

Opcinsko vijece moze, ako to opce potrebe nalazu u oblasti poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine osnovati javno preduzece ili javnu ustanovu,
u skladu sa zakonom.
Aktom o osnivanju javnog preduzeca, odnosno javne ustanove iz prethodnog stava propisuje se nacin upravljanja preduzecem, odnosno ustanovom, prava
osnivaca, koristenje osnovne dobiti i druge obaveze preduzeca, odnosno ustanove prema Opcini.

2. Finansiranje lokalne samouprave


Clan 101.


Opcina ima, u skladu sa Ustavom i zakonom, svoje prihode kojima, u okviru samoupravnog djelokruga samostalno raspolaze.
Prihodi Opcine srazmjerni su poslovima koje, u skladu sa Ustavom, zakonom
i ovim statutom obavljaju organi vlasti Opcine.

Prihodi Opcine su narocito:
- prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasnistvu Opcine,
- prihodi od preduzeca i drugih pravnih lica ciji je osnivac Opcina
kao i prihodi od koncesija koje odobrava Opcina,
- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u vlasnistvu opcine,
- pokloni, nasljedstva i legati,
- opcinski porezi koji po zakonu pripadaju Opcini i takse cije se stope
u granicama odredjenim zakonom, utvrdjuju samostalno,
- pomoc, dotacije i donacije,
- sredstva iz budzeta Kantona za obavljanje poslova uprave koji su
preneseni opcini,
- drugi prihodi utvrdjeni zakonom i drugim propisima.

Radi zadovoljavanja potreba gradjana, sredstva se mogu prikupljati na osnovu
neposrednog izjasnjavanja, u skladu sa zakonom i ovim statutom.


Clan 102.


Svi prihodi i rashodi Opcine utvrdjuju se godisnjim budzetom.
Godisnji budzet Opcine, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Opcinsko
vijece na prijedlog opcinskog nacelnika i zamjenika opcinskog nacelnika.
Godisnji budzet Opcine donosi se na kraju tekuce za narednu kalendarsku godinu.


Clan 103.


Ukoliko se godisnji budzet Opcine za narednu godinu ne moze donijeti prije pocetka godine za koju se donosi, vrsi se privremeno finansiranje i to najduze za period od tri mjeseca.
Odluku o privremenom finansiranju donosi Opcinsko vijece u skladu sa zakonom i ovim statutom.


Clan 104.


Opcinsko vijece donosi odluku o izvrsenju godisnjeg budzeta Opcine kojom se uredjuju uslovi, nacin i postupak raspolaganja prihodima i rashodima. Ova odluka donosi se uz godisnji budzet Opcine.
Po isteku godine za koju je budzet Opcine donesen sastavlja se zavrsni racun i izvjestaj o izvrsenju budzeta.
O izvrsenju opcinskog proracuna neposredno su odgovorni opcinski nacelnik i zamjenik opcinskog nacelnika.


Clan 105.


Iz godisnjeg budzeta Opcine finansiraju se djelatnosti Opcinskog vijeca i njegovih radnih tijela, opcinskog nacelnika i zamjenika opcinskog nacelnika i sluzbi za upravu, odredjene djelatnosti u oblasti komunalnih i drustvenih sluzbi radi zadovoljavanja osnovnih potreba gradjana, zastita prihoda i okolisa, mjesne zajednice i druge potrebe iz domena samoupravnog djelokruga Opcine, o cemu odlucuje Opcinsko vijece u skladu sa odredbama ovog statuta.


Clan 106.


Opcina moze udruzivati svoja sredstva sa sredstvima drugih opcina radi izgradnje objekata ili obavljanja djelatnosti od zajednickog interesa.
Aktom o udruzivanju sredstava utvrdjuje se visina sredstava i njihova namjena, nacin osiguranja, rokovi i druge obaveze Opcine u vezi udruzivanja tih sredstava.


Clan 107.


Opcinsko vijece obavlja poslove nadzora nad materijalnim i finansijskim poslovanjem organa vlasti Opcine putem odgovarajuce komisije koju osniva svojom posebnom odlukom.
U okviru nadzora iz stava 1. ovog clana, Opcinsko vijece ce obustaviti od izvrsenja, ponistiti, odnosno ukinuti nezakoniti akt o materijalnom odnosno finansijskom poslovanju koji je donio organ vlasti opcine.
Nadzor nad materijalnim i finansijskim poslovanjem organa vlasti Opcine, u skladu sa zakonom, obavlja i nadlezni organ Kantona, odnosno nadlezni federalni organ, u skladu sa zakonom Kantona, odnosno federalnim zakonom.


IX - PROPISI I DRUGI AKTI OPCINE

1. Propisi i drugi akti Opcinskog vijeca


Clan 108.


Opcinsko vijece u izvrsavanju poslova iz svoje nadleznosti donosi Statut Opcine, opcinske propise, budzet, zavrsni racun i izvjestaje o izvrsenju budzeta. Poslovnik Opcinskog vijeca, rjesenja i zakljucke, daje autenticna tumacenja propisa koje donosi i utvrdjuje precisceni tekst tih propisa.
Poslovnikom Opcinskog vijeca utvrdjuje se sadrzaj i nacin pripremanja i donosenja opcinskih propisa i drugih akata i nacin njihovog objavljivanja.
Opcinski propisi i opci akti opcinskog nacelnika moraju biti u saglasnosti s
Ustavom, zakonom i ovim statutom.


Clan 109.


Opcinsko vijece u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine, donosi opcinske propise i druge akte, u skladu sa ovim statutom.
Opcinsko vijece donosi opcinske propise i druge akte i o pitanjima koja su zakonom Kantona, odnosno zakonom Federacije prenesena na Opcinu, ako je Zakonom o prenosenju tih poslova predvidjeno donosenje opcinskog propisa.
Opcinsko vijece donosi opcinske propise u formi: odluke, naredbe i uputstva.


Clan 110.


Odlukom se uredjuju pitanja i odnosi iz samoupravnog djelokruga Opcine, osnivaju sluzbe za upravu i druga tijela Opcine, uredjuju pitanja koja se odnose na prihode i finansijska sredstva Opcine, osnivaju preduzeca, ustanove i druga pravna lica, utvrdjuju odredjena pitanja i odredjuju mjere u okviru nadleznosti Opcinskog vijeca, uredjuju odredjena pitanja koja su zakonom Federacije odnosno zakonom Kantona prenesena na Opcinu, a predvidjeno je donosenje opcinskog propisa, te u drugim pitanjima odredjenim ovim statuom.
Naredbom se, radi izvrsavanja odredjenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Opcine, naredjuje ili zabranjuje postupanje u odredjenoj situaciji koja ima opci znacaj na podrucju Opcine.
Uputstvom se propisuje nacin rada i izvrsavanja poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine od strane opcinskog nacelnika, zamjenika opcinskog nacelnika ili sluzbi za upravu, koja su uredjena odlukama ili naredbama iz st. 1. i 2. ovog clana.


Clan 111.


U obavljanju poslova iz svoje nadleznosti, Opcinsko vijece donosi rjesenja i zakljucke kao pojedinacne akte.
Rjesenjem se odlucuje o imenovanjima, postavljanjima i razrjesenjima odnosno smjenjivanju, kao i o drugim pojedinacnim pitanjima iz nadleznosti Opcinskog vijeca.
Zakljuckom se utvrdjuju stavovi o pitanjima od znacaja za provodjenje utvrdjene politike i opcinskih propisa, odredjuju zadaci za opcinskog nacelnika, zamjenika opcinskog nacelnika ili opcinske sluzbe za upravu prilikom razmatranja pitanja iz njihovog djelokruga i drugim pojedinacnim pitanjima iz nadleznosti Opcinskog vijeca o kojima se ne odlucuje rjesenjem.

2. Akti opcinskog nacelnika


Clan 112.


Opcinski nacelnik u izvrsavanju poslova iz svoje nadleznosti donosi provedbene opce akte radi primjene opcinskih propisa, odnosno primjene zakona ako je zakonom predvidjeno donosenje takvog akta.
Opci akti koje donosi opcinski nacelnik su: naredbe, pravilnici i uputstva.


Clan 113.


Naredbom se naredjuje i zabranjuje postupanje u odredjenoj situaciji koja ima opci znacaj za podrucje opcine.
Pravilnikom se razradjuju pojedine odredbe odnosno pitanja uredjena propisima, radi osiguranja odgovarajuce primjene tog propisa.
Uputstvom se utvrdjuju poblize pravila i upute za rad sluzbi za upravu i drugih institucija koje su nadlezne za provodjenje i primjenu opcinskih propisa.


Clan 114.


U izvrsavanju opcinskih propisa opcinski nacelnik donosi rjesenja i druga pojedinacna akta kojim se u upravnom postupku rjesava o pravima, obavezama i pra

vnim interesima fizickih i pravnih lica u prvom stepenu na osnovu tih propisa.
Pripremu nacrta rjesenja i drugih pojedinacnih akata iz prethodnog stava obavljaju sluzbe za upravu, svaka u pitanjima iz svoje nadleznosti.
Opcinski nacelnik moze ovlastiti pomocnike nacelnika koji rukovode sluzbama za upravu da u pojedinim pitanjima donose rjesenja i druge pojedinacne akte iz stava 1. ovog clana, o cemu se mora donijeti posebno rjesenje o prenosenju tog ovlastenja.
Protiv prvostepenih rjesenja i drugih prvostepenih pojedinacnih akata iz st. 1. i 3. ovog clana, koja donosi opcinski nacelnik, odnosno pomocnik nacelnika, zainteresovano lice ima pravo izjaviti zalbu u roku od 15 dana od dana prijema tog akta, ako zakonom nije drugacije odredjeno.
O zalbi iz stava 4. ovog clana, u drugom stepenu rjesava nadlezno tijelo koje formira Opcinsko vijece, ako zakonom nije drugacije odredjeno.
Protiv rjesenja donesenog u drugom stepenu u skladu sa stavom 5. ovog clana, moze se pokrenuti upravni spor kod nadleznog suda Kantona, u skladu sa zakonom.


Clan 115.


Rjesenja i druga pojedinacna akta, opcinsi nacelnik, odnosno pomocnik nacelnika donosi i u slucajevima kada odlucuje u upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima gradjana i pravnih lica na osnovu federalnog ili kantonalnog zakona kojima su upravni i strucni poslovi preneseni na Opcinu.
Protiv prvostepenih rjesenja i drugih prvostepenih pojedinacnih akata donesenih u poslovima iz stava 1. ovog clana moze se izjaviti zalba, i to:
1. na rjesenja i druga pojedinacna akta donesena na osnovu zakona ili drugih
propisa Kantona - nadleznom organu uprave Kantona, ako zakonom Kantona nije drugcije odredjeno,
2. na rjesenja i druga pojedinacna akta koja su donesena na osnovu zakona
ili drugog propisa Federacije - nadleznom federalnom organu uprave, ako
federalnim zakonom nije drugacije odredjeno.


Clan 116.


Pri donosenju rjesenja i drugih pojedinacnih akata iz cl. 114. i 115. ovog statuta, primjenjuju se pravila upravnog postupka utvrdjena federalnim zakonom o upravnom postupku, a u pogledu pokretanja upravnog spora odredbe federalnog
zakona o upravnim sporovima.


Clan 117.


Opcinski propisi i opci akti stupaju na snagu kao sto je u njima propisano, ali
ne prije nego sto budu objavljeni.
Propisi i opci akti iz prethodnog stava objavljuju se u ''Sluzbenom glasilu Opcine'' i na oglasnoj tabli Opcine, o cemu se neposredno stara opcinski nacelnik.


X - MEDJUSOBNI ODNOSI IZMEDJU OPCINSKIH
ORGANA I TIJELA I ORGANA I TIJELA KANTONALNE,
ODNOSNO FEDERALNE VLASTI


Clan 118.


Nadzor nad zakonitoscu rada opcinskih organa vlasti, u skladu sa Ustavom i zakonom, obavljaju nadlezni organi Federacije, odnosno Kantona.
Nadzor nad zakonitoscu opcinskih propisa i drugih opcih i pojedinacnih akata, koje u skladu sa zakonom i ovim statutom donose nadlezni opcinski organi vlasti vrse, i to:
1. za opcinske propise i druge opce i pojedinacne upravne akte koji su
doneseni na osnovu zakona i drugog federalnog propisa kojima su
odredjeni poslovi preneseni na Opcinu - nadzor vrsi nadlezni federalni
organ uprave odredjen federalnim zakonom, ako federalnim zakonom
nije drugacije odredjeno,
2. za opcinske propise i druge opce i pojedinacne upravne akte koji su
doneseni na osnovu kantonalnog zakona kojim su odredjeni poslovi preneseni na Opcinu, odnosno pojedinacne upravne akte donesene na osnovu opceg propisa - nadzor vrsi nadlezni kantonalni organ za upravu odredjen zakonom Kantona, ako zakonom Kantona nije drugacije odredjeno.

Opcinski nacelnik je duzan organima iz stava 2. ovog clana omoguciti ostvarivanje nadzora po nalozima tih organa.


Clan 119.


Opcinski nacelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost opcih i pojedinacnih upravnih akata koja donosi prema ovom Statutu i federalnom odnosno kantonalnom zakonu.


Clan 120.


Izvjestaj organa iz clana 118. st. 1. i 2. ovog statuta povodom izvrsenog nadzora nad zakonitoscu opcih i pojedinacnih upravnih akata razmatra Opcinsko vijece i u skladu sa svojim ovlastenjma utvrdjuje odgovarajuce zakljucke radi otklanjanja uocenih nezakonitosti i nepravilnog postupanja.
Realizaciju zakljucaka iz stava 1. ovog clana osigurava opcinski nacelnk.


XI - POSTUPAK ZA DONOSENJE, ODNOSNO
PROMJENE STATUTA OPCINE


Clan 121.


Statut Opcine priprema i usvaja Opcinsko vijece dvotrecinskom vecinom glasova izabranih vijecnika koja ukljucuje natpolovicnu vecinu glasova vijecnika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih.


Clan 122.


O promjeni Statuta Opcina odlucuje Opcinsko vijece.
Prijedlog za promjenu Statuta moze podnijeti jedna trecina vijecnika Opcinskog vijeca, odnosno opcinski nacelnik zajedno sa zamjenikom opcinskog nacelnika.
Prijedlog mora biti obrazlozen, a podnosi se predsjedavajucem Vijeca.
Inicijativu za promjenu Statuta opcine mogu dati gradjani putem mjesnih zborova kao gradjanska inicijativa.


Clan 123.


O prijedlogu za promjenu Statuta Opcine raspravlja se na sjednici Opcinskog vijeca.
Opcinsko vijece moze raspisati referendum za promjenu Statuta Opcine.
Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne moze ponovo staviti na dnevni red Opcinskog vijeca prije isteka 6 mjeseci od dana kada je rasprava o prijedlogu na Vijecu zakljucena.
Prihvaceni prijedlog za promjenu Statuta Opcine dostavlja se svim vijecnicima, mjesnim zajednicama i politickim strankama koje djeluju na podrucju Opcine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga.
Promjena Statuta Opcine je usvojena ako je za pomjenu glasovala dvotrecinska vecina vijecnika Opcinskog vijeca ukljucujuci natpolovicnu vecinu vijecnika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih.
Izmjene i dopune Statuta Opcine vrse se odlukom.


Clan 124.


Promjenama Statuta Opcine ne mogu se ukinuti ni jedno od ljudskih prava i sloboda utvrdjenih u clanu II A. 1. do 7. Ustava Federacije i instrumentima predvidjenim u Aneksu Ustava Federacije.


Clan 125.


Poslovnikom Opcinskog vijeca blize se razradjuje postupak donosenja, odnosno
postupak izmjene i dopune Statuta Opcine.


XII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clan 126.


Do donosenja opcinskih propisa iz samoupravnog djelokruga Opcine predvidjenih ovim statutm, primjenjivat ce se odluke i propisi koje je donijelo Prijelazno Opcinsko vijece Gornjeg Vakufa - Uskoplja u skladu sa odlukom
Visokog predstavnika.
Opcinski propisi iz stava 1. ovog clana ne smiju krsiti odredbe Odluke Visokog predstavnika.


Clan 127.


Nakon odrzavanja izbora i konstituisanja Opcinskog vijeca, pristupit ce se izboru opcinskog nacelnika, zamjenika opcinskog nacelnika, predsjedavajuceg Opcinskog vijeca i zamjenika predsjedavajuceg Opcinskog vijeca.
Za opcinskog nacelnika, zamjenika opcinskog nacelnika, predsjedavajuceg Opcinskog vijeca i zamjenika predsjedavajuceg Opcinskog vijeca izabrani su kandidati koji dobiju natpolovicnu vecinu glasova od ukupnog broja vijecnika ukljucujuci natpolovicnu vecinu glasova vijecnika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih.


Clan 128.


Duznosnici iz prethodnog stava se smenjuju sa duznosti na nacin i po postupku koji je predvidjen za njihov izbor.


Clan 129.


Zastupljenost sluzbenika ispod nivoa pomocnika nacelnika u organima vlasti Opcine uvazavat ce nacela iz Odluke Visokog predstavnika, odgovarajuce kantonalne pravne akte i ovaj statut o utvrdjivanju nacionalne strukture opcine sve do novog popisa stanovnistva.
Na osnovu rezultata novog popisa stanovnistva osigurat ce se odgovarajuca nacionalna zastupljenost sluzbenika u skladu sa strukturom stanovnistva na podrucju opcine.


Clan 130.


Na javne duznosti u opcinske organe vlasti ne mogu se birati lica osudjena ili optuzena za ratne zlocine niti lica protiv kojih je pokrenut postupak zbog ratnih zlocina pred Medjunarodnim krivicnim sudom za bivsu Jugoslaviju u Hagu.


Clan 131.


Organizovanje mjesnih zajednica, u skladu sa ovim statutom, izvrsit ce se najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog statuta.


Clan 132.


Ovaj statut ce stupiti na snagu osmi dan nakon dana objavljivanja u Sluzbenom
glasilu Opcine.


Broj:________/2001.
___________2001.
Gornji Vakuf-Uskoplje

PREDSJEDAVAJUCI
OPCINSKOG VIJECA
___________________


Na osnovu clana 38. i clana 108. Statuta opcine Gornji Vakuf-Uskoplje i Odluke Visokog predstavnika od _____ 2001., Prijelazno vijece Gornjeg Vakufa-Uskoplja na sjednici odrzanoj dana _______ 2001., donosi:


P O S L O V N I K

O RADU OPCINSKOG VIJECA
(nacrt)


I - OPCE ODREDBE


Clan 1.


Ovim poslovnikom privremeno se regulise rad i organizacija Prijelaznog opcinskog vijeca opcine Gornji Vakuf - Uskoplje (u daljem tekstu: Vijece),
a narocito:
- ostvarivanje prava i duznosti clanova Vijeca,
- radna tijela Vijeca,
- program rada Vijeca,
- odnosi Vijeca i nacelnika Opcine (u daljem tekstu: nacelnik),
- odnosi Vijeca i zamjenika nacelnika Opcine (u daljem tekstu:
zamjenik nacelnika),
- akti vijeca,
- izbori,
- poslovni rad sjednice,
- obavljanje strucnih, administrativnih, tehnickih i drugih poslova
za potrebe Vijeca,
- druga pitanja iz nadleznosti Vijeca.


II - OSTVARIVANJE PRAVA I DUZNOSTI
CLANOVA VIJECA


Clan 2.


Clanovi Vijeca (u daljem tekstu: vijecnici) su vijecnici izabrani na izborima
_____aprila 2000. i vijecnici naimenovani Odlukom Visokog predstavnika
od _________2001.
Vijece broji 39 vijecnika, 17 vijecnika KCD, 5 vijecnika SDP, 1 vijecnik BPS,
14 vijecnika HDZ i 2 vijecnika HSP.


Clan 3.


Vijecnik ima pravo i duznost prisustvovati i sudjelovati u radu Vijeca i radnih
tijela ciji je clan.
U slucaju sprijecenosti da prisustvuje sjednici vijecnik je duzan unaprijed
obavijestiti predsjedavajuceg Vijeca, odnosno radnog tijela.
Vijecnik je duzan izvrsavati zadatke koje mu u okviru svog djelokruga povjeri
Vijece ili radno tijelo, ciji je clan.


Clan 4.


Vijecnik ima pravo ucesca i u radu radnih tijela ciji je clan, ali bez prava
odlucivanja.


Clan 5.


Vijecnik ima pravo:
- sudjelovati u pripremi programa rada Vijeca,
- podnositi prijedloge za donosenje odluka i drugih akata iz
mjerodavnosti Vijeca,
- postavljati vijecnicka pitanja,
- predlagati raspravu o pitanjima koja se odnose na rad nacelnika,
zamjenika nacelnika, opcinskih tijela uprave i opcinskih organizacija,
- pokretati i druga pitanja iz mjerodavnosti Vijeca.


Clan 6.


Vijecnik ima pravo da bude redovno i pravovremeno informisan o svim
pitanjima od znacaja za ostvarivanje mjesta i uloge Vijeca, a nadlezna tijela
su duzna da mu osiguraju uslove za realizaciju tog prava.


Clan 7.


Vijecnik ima pravo uvida u informativni i dokumentarni materijal koji se
izradjuje ili prikuplja u strucnoj sluzbi Vijeca i nacelnika (u daljem tekstu:
strucna sluzba), te opcinskih tijela uprave i opcinskih organizacija, koji se
odnosi na pitanja o kojima se raspravlja u Vijecu.


Clan 8.


Vijecnici su duzni cuvati sluzbenu i vojnu tajnu i druge podatke povjerljive
prirode i za to su odgovorni.


Clan 9.


Vijecnicima se izdaje posebna legitimacija.
Legitimacija ukazuje na imunitetska i druga prava vjecnika.
Strucna sluzba se stara o izdavanju legitimacija i evidenciji izdatih
legitimacija.


III - RAD VIJECA

1. Konstituiranje Vijeca


Clan 10.


Vijece se konstituira na 1. (prvoj) sjednici Vijeca tako sto se na prijedlog
mandatno-imunitetske komisije verificiraju mandati vijecnika i da
svecana zakletva koja glasi:

''Zaklinjem se, da cu povjerenu duznost Vijecnika obavljati savjesno i odgovorno, pridrzavati se Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Kantona, Zakona i Statuta Opcine i zalagati se za postovanje ljudskih prava i sloboda i da cu u svim prilikama stititi interese Federacije Bosne i Hercegovine,
ravnopravnosti naroda i gradjana koji u njoj zive.''


Clan 11.


Po izvrsenom konstituisanju Vijece donosi Statut i Poslovnik o svom radu te
vrsi izbor komisija Vijeca i to:
Mandantno-imunitetske komisije, Komisije za izbor i imenovanja,
Komisije za Statut i propise i Stalne komisije za posredovanje koje
imaju po pet clanova.

2. Predsjedavajuci Vijeca i zamjenik
predsjedavajuceg Vijeca


Clan 12.


Predsjedavajuci Vijeca saziva, organizuje i predsjedava sjednicom Vijeca.
Predsjedavajuci Vijeca moze pokrenuti inicijative za razmatranje pojedinih pitanja iz mjerodavnosti Vijeca.
Predsjedavajuci Vijeca upucuje radnim tijelima prijedloge opcih akata, te
izvjestaje, informacije, analize i druge upucene akte Vijecu.
Predsjedavajuci Vijeca potpisuje akte koje donosi Vijece.


Clan 12a.


Ako je predsjedavajuci Vijeca sprijecen sve radnje iz prethodnog clana obavlja zamjenik predsjedavajuceg Vijeca.


3. Program rada Vijeca


Clan 13.


Vijece ce utvrditi svoj program rada za period do izbora.


Clan 14.


Osnovu za izradu programa rada Vijeca predstavljaju poslovi iz mjerodavnosti Vijeca.


Clan 15.


Radna tijela Vijeca mogu donositi svoj Program rada u koji unose zadatke i poslove iz svog djelokruga, koji proizlaze iz Programa rada Vijeca.


IV - RADNA TIJELA VIJECA


Clan 16.


Za pripremu i razmatranje prijedloga, odluka i drugih akata, te za pracenje i proucavanje drugih pitanja iz mjerodavnosti Vijeca, Vijece osniva stalna i povremena radna tijela.
Aktom o osnivanju radnog tijela utvrdjuje se njegov sastav, broj clanova i djelokrug.


Clan 17.


Radno tijelo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i odredjen broj clanova.
Predsjednik radnog tijela Vijeca organizira rad radnog tijela, predlaze dnevni
red i predsjedava njegovim sjednicama.


Clan 18.


U radno tijelo Vijeca mogu se imenovati i pojedini naucni, strucni ili javni
djelatnici.


Clan 19.


Radna tijela Vijeca mogu zauzimati stavove o pitanjima iz svog djelokruga
ako je na sjednici prisutna vecina clanova radnog tijela, a usvajanje stavova
vrsi se vecinom glasova prisutnih clanova.


Clan 20.


Radna tijela Vijeca mogu odrzati zajednicke sjednice o pitanjima od zajednickog
interesa.


Clan 21.


Sjednici radnog tijela Vijeca prisustvuje predstavnik opcinskog tijela uprave ili
opcinske organizacije kad se na sjednici razmatra pitanje njihovog djelokruga.


V - AKTI VIJECA

1. Vrsta akata


Clan 22.


U ostvarivanju svojih prava i duznosti Vijece donosi odluke, planove, programe,
budzet i godisnji obracun opcine, rezolucije, preporuke, smjernice, zakljucke,
rjesena i naredbe.


Clan 23.


Odluka se donosi kao akt ostvarivanja prava i duznosti Vijeca, kao akt izvrsavanja zakona i kao akt utvrdjivanja unutrasnje organizacije i odnosa u
opcini.


Clan 24.


Akti kojim se utvrdjuje unutrasnja organizacija, rad i odnosi u Vijecu donose
se u obliku odluke, poslovnka ili pravilnika.


Clan 25.


Planove i programe Vijece donosi radi ostvarivanja zajednickih ciljeva i
interesa privrednog i drustvenog razvoja u opcini.


Clan 26.


Budzetom opcine utvrdjuju se prihodi i rashodi opcine u skladu sa zakonom.


Clan 27.


Rezolucijom se ukazuje na stanje, probleme i potrebe i utvrdjuje politika koju
treba sprovoditi u odredjenoj oblasti drustvenog zivota.


Clan 28.


Preporukom se zauzima stav Vijeca o pojedinim pitanjima i ukazuje na potrebu
odredjenog ponasanja.


Clan 29.


Smjernicama se usmjerava rad nacelnika i zamjenika nacelnika.


Clan 30.


Zakljuckom Vijece:
- zauzima stavove i izrazava misljenje o pitanjima o kojima je raspravljalo;
- daje saglasnost ili potvrdjuje pojedine akte kada je to propisom odredjeno.


Clan 31.


Rjesenjem se rjesavaju pojedini konkretni slucajevi.


Clan 32.


Naredbom se naredjuje ili zabranjuje odredjeno postupanje u odredjenoj
situaciji koja ima sire ili opce znacenje.

2. Predlaganje i donosenje akata Vijeca


Clan 33.


Inicijativa za donosenje akata odnosno razmatranje pitanja iz mjerodavnosti
Vijeca, upucuje se predsjedavajucem Vijeca, koja se dostavlja i nadleznom radnom tijelu, odnosno nacelniku.
Inicijativa iz prethodnog stava mora biti obrazlozena.
Nadlezno radno tijelo, odnosno nacelnik duzni su razmotriti inicijativu u roku
od 30 dana i o svom stavu obavijestiti inicijatora.


Clan 34.


Prijedlog za donosenje odluka i drugih akata Vijeca mogu podnijeti:
- svaki clan Vijeca,
- radna tijela Vijeca i
- nacelnik.


Clan 35.


Prijedlog odluke mora biti obrazlozen.
Ako se predlaze donosenje akata ili preduzimanje mjera, prijedlog mora
osobito sadrzavati, osnovni sadrzaj, nacin uredjivanja najvaznijih pitanja,
pravni osnov, razloge zbog kojih su akti ili mjere po misljenju podnosioca
drustveno opravdani.
Prijedlog akta ili mjere podnosi se u obliku u kojem se takav akt ili mjera
donosi, podnosilac prijedloga moze traziti strucnu pomoc Strucne sluzbe, odnosno tijela uprave opcine radi obrade teksta.


Clan 36.


Vijecnici mogu u prijedlogu odluke ili drugog akta istaknuti samo razlog
zbog kojeg odluku ili drugi akt treba donijeti i svrhu koja se time zeli postici.
U slucaju iz prethodnog stava ovog clana prijedlog odluke ili drugog akta
priprema nadlezno opcinsko tijelo uprave.


Clan 37.


Po zavrsenoj raspravi prijedloga akta, Vijece moze prijedlog akta usvojiti,
odbiti ili vratiti predlagacu na dopunu.
Ako je prijedlog akta odbijen zbog toga sto je ocijenjeno da nema uslova za
donosenje akta ili potrebe za takvim aktom, prijedlog se moze podnijeti nakon
isteka roka od 6 mjeseci ako Vijece ne odluci drugacije.
Kada Vijece vrati prijedlog akta, dat ce odgovarajuce upute predlagacu u
kom smislu akt treba dopuniti ili izmijeniti.

3. Amandmani


Clan 38.


Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta podnosi se pismeno u obliku
amandmana.
Amandmane mogu podnositi ovlasteni predlagaci akata.
Amandman na prijedlog akta podnosi se najkasnije tri dana prije dana odredjenog za odrzavanje sjednice Vijeca na kojoj ce se raspravljati o donosenju
akta.
Amandman mora biti podnesen pismeno i mora biti obrazlozen.
Predsjedavajuci Vijeca dostavlja amandman odmah po primitku predlagaca
akta kao i nacelniku, ako on nije predlagac, koji svoja misljenja i prijedloge
o amandmanima dostavlja Vijecu, najkasnije do pocetka sjednice.
Izuzetno, vijecnik moze podnijeti amandman i u toku rasprave o prijedlogu
u pismenom ili usmenom obliku, kada predlagac mijenja prijedlog, do
zakljucenja rasprave u toku same sjednice.
Predlagac moze podnositi amandman na svoj prijedlog sve do zakljucenja
rasprave o prijedlogu.

4. Postupak za davanje autenticnog
tumacenja odluke


Clan 39.


Autenticno tumacenje je opci akt kojm se utvrdjuje istinitost, vjerodostojnost,
izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe odluke Vijeca.
Autenticno misljenje se primjenjuje i vazi od dana primjene odredbe odluke na
koju se daje autenticno misljenje.


Clan 40.


Inicijativu za davanje autenticnog tumacenja odluke, mogu podnijeti gradjani, politicke organizacije i udruzenja gradjana, drzavna tijela, preduzeca, ustanove i druge organizacije i ustanove.
Prijedlog za davanje autenticnog tumacenja odluke mogu podnijeti ovlasteni predlagaci odluka.


Clan 41.


Prijedlog, odnosno inicijativa za davanje autenticnog tumacenja odluka podnosi se predsjedavajucem Vijeca i moraju biti obrazlozeni.
Predsjedavajuci Vijeca upucuje prijedlog za davanje autenticnog tumacenja odluke Komisiji za normativna akta.
Komisija utvrdjuje prijedlog teksta autenticnog tumacenja.


Clan 42.


O prijedlogu teksta autenticnog tumacenja odluka odlucuje Vijece.
U postupku za izdavanje autenticnog tumacenja odluke shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika o postupku za donosenje odluke.

5. Potpisivanje i objavljivanje akta


Clan 43.


Akte koje donosi Vijece potpisuje predsjedavajuci Vijeca.
Ako je predsjedavajuci Vijeca sprijecen akte iz prethodnog stava potpisuje zamjenika predsjedavajuceg Vijeca.


Clan 44.


Odluke i drugi opci akti Vijeca objavljuju se u ''Sluzbenom glasniku opcine Gornji Vakuf - Uskoplje'', odnosno na oglasnoj ploci Opcine ako se za to ukaze potreba.


VI - POSLOVNI RAD NA SJEDNICI

1. Sazivanje sjednice i predlaganje
dnevnog reda


Clan 45.


Predsjedavajuci Vijeca saziva sjednicu samoinicijativno, na prijedlog opcinskog
nacelnika ili najmanje 10 vijecnika.
Ako je predsjedavajuci Vijeca sprijecen sjednicu saziva zamjenik predsjedavajuceg Vijeca.


Clan 46.


Poziv za sjednicu Vijeca upucuje se najmanje 5 dana prije dana odredjenog
za odrzavanje sjednice.
Izuzetno u hitnim slucajevima predsjedavajuci Vijeca moze da sazove sjednicu u roku kracem od 5 dana, a dnevni red za ovu sjednicu da predlozi na samoj
sjednici.
Vijecnicima se sa pozivom dostavlja materijal i prijedlog dnevnog reda, a
dostavljaju im se i odgovarajuci materijali i zapisnik sa prethodne sjednice, ako
im ranije nisu dostavljeni.


Clan 47.


Dnevni red sjednice predlaze predsjedavajuci Vijeca.
Predsjedavajuci Vijeca unosi u prijedlog dnevnog reda sve materijale iz
djelokruga Vijeca koje su dostavili ovlasteni predlagaci.


Clan 48.


Dnevni red utvrdjuje se na pocetku sjednice.
Prijedlog dnevnog reda sjednice moze se mijenjati.
Prijedlog za promjenu dnevnog reda mora se obrazloziti.

2. Sudjelovanje u raspravi i odrzavanje
reda na sjednicama


Clan 49.


Sjednicom Vijeca predsjedava predsjedavajuci Vijeca.
Ako je predsjedavajuci Vijeca sprijecen sjednicom predsjedava zamjenik
predsjedavajuceg Vijeca.
Ako je i zamjenik predsjedavajuceg Vijeca sprijecen sjednicom predsjedava
najstariji vijecnik.


Clan 50.


Svi vijecnici imaju pravo i duznost da ucestvuju u njegovom radu i odlucivanju.
Na sjednici Vijeca mogu sudjelovati, ali bez prava odlucivanja, clanovi radnih
tijela Vijeca, nacelnik, zamjenik nacelnika, poslanici u Skupstini BiH,
predstavnici opcinskih tijela uprave i opcinskih organizacija, strucna sluzba
te ostale osobe po pozivu predsjedavajuceg Vijeca.
Pored osoba iz stava 2. pravo ucesca na sjednici imaju i predstavnici registriranih politickih stranaka.


Clan 51.


Vijecnik, odnosno ucesnik na sjednici Vijeca moze da govori, zatrazi i dobije
rijec od predsjedavajuceg Vijeca.
Prijave za rijec mogu se podnositi do zavrsetka rasprave.


Clan 52.


Predsjedavajuci, daje rijec vijecnicima po redu po kojem su se prijavili.
Ako vijecnik zeli da govori o povredi Poslovnika ili o povredi utvrdjenog
dnevnog reda, predsjedavajuci mu daje rijec cim je ovaj zatrazi.
Govor tog vijecnika ne moze trajati duze od 5 minuta.
Poslije iznesenog prigovora predsjedavajuci daje objasnjenje.


Clan 53.


Vijecnik, odnosno ucesnik u raspravi moze da govori samo o pitanju o kome se
raspravlja po utvrdjenom dnevnom redu, a ako se udalji od dnevnog reda predsjedavajuci ce ga upozoriti da se drzi dnevnog reda, odnosno oduzeti mu rijec ako se i poslije upozorenja ne drzi dnevnog reda.


Clan 54.


Vijecnik, odnosno ucesnik u raspravi moze, u pravilu, da govori samo jedanput
o jednoj tacki dnevnog reda s tim da taj govor moze da traje najvise 5 minuta.
Ako vijecnik zatrazi rijec da bi ispravio navod koji se netacno izlozen i koji je
povodom nesporazuma ili koji je izazvao potrebu objasnjenja, predsjedavajuci ce dati rijec cim se zavrsi govor onoga koji je izazvao potrebu ispravke. Taj vijecnik se u tom slucaju mora ograniciti na ispravku, a taj govor ne moze trajati duze od 5 minuta.
Predsjedavajuci moze prekinuti rad na sjednici na prijedlog predstavnika kluba
vijecnika kada ocijeni da je to potrebno radi obavljanja konsultacija u klubu.


Clan 55.


Rad na sjednici osigurava predsjedavajuci.
Za povredu reda na sjednici predsjedavajuci moze opomenuti vijecnika ili mu oduzeti rijec.
Opomena ce se izreci onom vijecniku koji na sjednici ponasanjem ili govorom
narusava red i odredbe ovog poslovnika.


Clan 56.


Predsjedavajuci moze narediti da se iz sale za sjednice udalji svaki gradjanin
koji prati rad na sjednici ako narusava red.


Clan 57.


Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u sali po sluzbenom poslu duzne su
u pogledu odrzavanja reda izvrsavati naloge predsjedavajuceg.
Ako predsjedavajuci Vijeca ocijeni da ne moze odrzati red na sjednici odlucit ce
o prekidu sjednice i o nastavku rada kada se za to steknu uslovi.

3. Tok sjednice


Clan 58.


Prije prelaska na utvrdjivanje dnevnog reda predsjedavajuci Vijeca daje kratka
saopcenja u vezi sa radom sjednice i obavjestenja o drugim prethodnim pitanjima.


Clan 59.


Poslije utvrdjivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim predmetima, prema prihvacenom dnevnom redu.


Clan 60.


Na sjednici se o svakom predmetu na dnevnom redu raspravlja prije nego
sto se o njemu odlucuje osim ako je Poslovnikom odredjeno da se odlucuje
bez rasprave.
Predsjedavajuci Vijeca zakljucuje raspravu kada utvrdi da nema vise prijavljenih
govornika.

4. Odlucivanje


Clan 61.


Vijece moze raspravljati i odlucivati ako je na sjednici prisutna dvotrecinska
vecina clanova, a odlucuje natpolovicnom vecinom glasova ukupnog broja
clanova Vijeca.
Statut i promjene Statuta donosi Vijece dvotrecinskom vecinom glasova
ukljucujuci vecinu glasova vijecnika svakog od konstitutivnih naroda i ostalih.
Poslovnik i promjene poslovnika, proracun i izmjena proracuna, odluke od izboru nacelnika, zamjenika nacelnika, predsjedavajuceg Vijeca i zamjenika
predsjedavajuceg Vijeca donosi Vijece natpolovicnom vecinom ukljucujuci vecinu glasova vijecnika svakog od konstitutivnih naroda i ostalih.
Vijece odlucuje o pitanjima kulture, jezika i pitanjima od vitalnog nacionalnog
interesa natpolovicnom vecinom ukljucujuci vecinu glasova vijecnika svakog
od konstitutivnih naroda i ostalih.
Ukoliko Vijece ne uspije donijeti odluke iz st. 2., 3. i 4. ovoga clana kako je
navedeno, odluka ce se donijeti u skladu sa cl. 31. i 31a. Statuta.


Clan 61a.


Akt Vijeca o pitanju koje nije regulirano prethodnim clanom razmatra se
na Stalnoj komisiji za posredovanje iz clana 11. ovog poslovnika
ukoliko to zatrazi jedna trecina od ukupnog broja vijecnika.


Clan 61b.


Stalna komisija za posredovanje ima predjsednika i zamjenika predjsednika.
Rad Komisije je povjerljiv.
Komisija moze raditi ukoliko je na sjednici prisutna vecina clanova Komisije.
Komisija odlucuje natpolovicnom vecinom glasova prisutnih clanova.
Komisija priprema i obrazlaze prijedlog Vijecu u roku od 7 (sedam) dana, od dana donosenja aka, u pismenoj formi.
Rad Komisije moze rezultirati:
1. Prijedlogom Vijecu da se sadrzaj akta promijeni,
2. Prijedlogom Vijecu da se akt opozove,
3. Potvrdjivanjem akta koje je Vijece donijelo,
4. Neizjasnjavanjem komisije.
Predjsednik ili zamjenik predsjednika Komisije prezentira rezultat rada Komisije Vijeca.
Vijece odlucuje o prijedlogu Komisije natpolovicnom vecinom.
Vijece nece odlucivati ukoliko je Komisija potvrdila akt Vijeca ili ukoliko se Komisija nije izjasnila.


Clan 62.


Glasanje je javno, osim ako je Ustavom, Statutom ili ovim poslovnikom drugacije propisano.


Clan 63.


Za donosenje odluke potrebno je da sjednici prisustvuje dvotrecinska vecina od ukupnog broja vijecnika.
Ako predsjedavajuci Vijeca smatra da sjednici nije prisutan dovoljan broj vijecnika naredit ce prozivanje.
Prozivanje ce se izvrsiti za svaku sumnju u postojanje kvoruma.


Clan 64.


Po zavrsenom glasanju predsjedavajuci Vijeca utvrdjuje i objavljuje rezultate
grasanja.


Clan 65.


O radu na sjednici Vijeca vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrzi osnovne podatke o radu na sjednici, a narocito o iznesenim
prijedlozima i donesenim zakljuccima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasanja o pojedinim pitanjima.
Vijecnik koji je na sjednici izdvojio misljenje moze traziti da se bitni dijelovi
njegove izjave unesu u zapisnik.
O vodjenju zapisnika brine se sekretar Vijeca.


Clan 66.


Svaki vijecnik ima pravo da na narednoj sjednici stavi primjedbe na zapisnik.
O osnovanosti primjedaba na zapisnik odlucuje se na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedbe usvoje u zapisniku ce se izvrsiti odgovarajuce izmjene.
Zapisnik na koji nisu stavljene primjedbe, odnosno u kome su prema usvojenim
primjedbama izvrsene izmjene, smatra se usvojenim.


Clan 67.


Sjednica Vijeca se snima magnetofonski.
Svaki vijecnik ima pravo da trazi da se izvrsi redukcija njegovog izlaganja bez
unosenja bitnih izmjena u tekstu i izostavljanja izrazenih misli.
O ostvarivanju prava iz prethodnog stava stara se sef sluzbe Vijeca.


VII - IZBORI

1. Zajednicke odredbe

a) kandidacioni postupak


Clan 68.


Kandidate za opcinske funkcije predlaze Komisija za izbore i imenovanja
uz konsultacije sa predstavnicima politickih stranaka koje imaju svoje
predstavnike u Vijecu.


Clan 69.


Komisija za izbor i imenovanje prvo konstatira da li postoji medjustranacki
sporazum o odredjenim kandidatima.
Pod sporazumom se podrazumijevaju saglasne izjave ovlastenih stranackih
predstavnika prenesene pismeno ili dane usmeno na sjednici Komisije.
Kandidate utvrdjene na osnovu medjustranackog sporazuma Komisija
predlaze Vijecu.


Clan 70.


Ako nema medjustranackog sporazuma iz prethodnog clana Komisija
utvrdjuje prijedlog kandidata uvazavajuci zastupljenost politickih stranaka u
Vijecu.

b. izborni postupak


Clan 71.


Vijece vrsi izbor nacelnika i zamjenika nacelnika.


Clan 72.


Tajno glasanje vrsi se putem glasackih listica.
Glasacki listici su jednake velicine, iste boje i oblika, a svaki je ovjeren
pecatom Vijeca.
Na glasackom listicu kandidati su potpisani abecednim redom prezimena.
Glasacke listice priprema Strucna sluzba.


Clan 73.


Glasanje se vrsi zaokruzivanjem rednog broja ispred imena kandidata za
kojeg se glasa, a u slucaju opoziva, odnosno razrjesenja zaokruzivanjem
rijeci ''Za opoziv'' ili ''Protiv opoziva'', odnosno rijeci ''Za razrjesenje'' ili
''Protiv razrjesenja''.
Glasacki listic na kojem je zaokruzen redni broj ispred imena veceg broja
kandidata od broja koji se bira, smatra se nevazecim.
Nevazeci je i nepopunjeni glasacki listic, potpisan glasacki listic, kao i listic
iz kojeg se ne moze sa sigurnoscu utvrditi rezultat glasanja.


Clan 74.


Nakon sto su svi nazocni vijecnici predali glasacke listice i posto predsjedavajuci Vijeca objavi da je glasanje zavrseno, prelazi se na utvrdjivanje rezultata glasanja u sali u kojoj se odrzava sjednica.
Rezultat glasanja utvrdjuje komisija izabrana na sjednici Vijeca prije
glasanja.
Predsjedavajuci Vijeca objavljuje rezultate glasanja.


Clan 75.


Javno glasanje se vrsi dizanjem ruke.


VIII - ODNOSI VIJECA I NACELNIKA
I ZAMJENIKA NACELNIKA


Clan 76.


Nacelnik i zamjenik nacelnika prisustvuju sjednicama Vijeca i predstavljaju
izvrsnu vlast i opcinska tijela uprave.


Clan 77.


Nacelnik, odnosno zamjenik nacelnika, po svojoj inicijativi ili na zahtjev
Vijeca izvjestava Vijece o svom radu, sprovedbi politike koju je utvrdilo
Vijece u cjelini ili za pojedine oblasti drustvenog zivota, o izvrsavanju opcih
i drugih akata Vijeca, o sprovedbi zakona, o stanju i razvoju u svim ili
pojedinim oblastima drustvenog zivota i drustvenih odnosa te o drugim
pitanjima.


Clan 78.


Rasprava o radu i odgovornosti nacelnika, odnosno zamjenika nacelnika, moze
se zakljuciti:
- zauzimanjem stavova o radu nacelnika, odnosno zamjenika nacelnika,
i njegovoj odgovornosti,
- donosenjem zakljucka kojim se utvrdjuje obaveza nacelnika i daju
smjernice za njegov rad u vezi sa provodjenjem utvrdjene politike, odluka
i drugih propisa Vijeca i izvrsavanju zakona,
- donosenjem odluke kojom se utvrdjuju obaveze nacelnika, odnosno
zamjenika nacelnika, u vezi s preduzimanjem odredjenih mjera,
podnosenjem izvjestaja ili s dostavljanjem imformativnog i drugog
materijala,
- donosenjem odluke kojom se utvrdjuju obaveze nacelnika u vezi s
podnosenjem prijedloga akata,
- postavljanje pitanja povjerenja nacelnika, odnosno zamjenika nacelnika,
- zakljuckom o utvrdjivanju prijedloga za razrjesenje nacelnika, odnosno
zamjenika nacelnika, koji treba biti obrazlozen.


Clan 79.


Ako smatra da nije u stanju da osigura provedbu politike i izvrsavanje odluka
ili drugog akta Vijeca ili da ne moze preuzeti odgovornost za izvrsenje svoje
funkcije, nacelnik, se moze izjasniti o tome u Vijecu u toku rasprave, prije
donosenja odluke.


IX - JAVNOST U RADU VIJECA


Clan 80.


Vijece osigurava obavjestavanje javnosti o svom radu i radu svojih radnih
tijela.
Prijedlozi akata Vijeca, odnosno akata Vijeca mogu se u cijelosti objaviti u
lokalnom listu ili kao posebne publikacije.


Clan 81.


Materijal Vijeca i radnih tijela koji su oznaceni kao sluzbena ili vojna tajna,
odnosno povjerljive prirode, nisu dostupni javnosti.


Clan 82.


Podaci koje vijecnik sazna na sjednici Vijeca ili radnih tijela bez prisustva
javnosti, smatraju se takodjer tajnom, odnosno povjerljive su prirode.


Clan 83.


Na sjednici Vijeca i radnih tijela moze se odluciti da se o odredjenim pitanjima
raspravi bez prisustva javnosti.


Clan 84.


Predstavnici stampe i drugih oblika informisanja uz predocenu akreditaciju
imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeca i njegovih radnih tijela i obavjestavati
javnost o njihovom radu.


Clan 85.


Vijece i njegova radna tijela mogu odluciti da putem sredstava javnog priopcavanja daju sluzbena saopcenja.
O davanju sluzbenog saopcenja odlucuje tijelo iz prethodnog stava. Tekst
sluzbenog priopcenja usvaja se na sjednici.


Clan 86.


Konferencija za stampu o pitanjima iz mjerodvanosti Vijeca odrzava se kad to odluci Vijece.
Vijece odredjuje i svog predstavnika koji ce odrzati konferenciju za stampu.


X - OSTVARIVANJE SARADNJE SA
ZAKONODAVNIM TIJELIMA SREDNJOBOSANSKOG
KANTONA, FEDERACIJE I BOSNE I HERCEGOVINE


Clan 87.


Vijece ce ostvariti saradnju sa zakonodavnim tijelima Srednjobosanskog kantona, Federacije BiH, u skladu sa kantonalnim Ustavom i Ustavom Federacije.


XI - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE


Clan 88.


Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da vazi poslovnik Opcinskog vijeca Gornji Vakuf (''Sluzbeni glasnik opcine Gornji Vakuf'', broj 1/98).
Ovaj polsovnik stupa na snagu danom objavljivanja u ''Sluzbenom glasniku opcine Gornji Vakuf - Uskoplje''.


Broj:______/2001
dana, _______2001. godine

PREDSJEDAVAJUCI
OPCINSKOG VIJECA


Aneks 4.

S P I S A K

IMENOVANIH DODATNIH VIJECNIKA
U PRIJELAZNO OPCINSKO VIJECE
SA REZERVNIM SPISKOM


HSP

Osnovni spisak


Ime Prezime JMBG Pozicija na
spisku Stranka
JOZO SEKERIJA 2009960191972 vijecnik br.01 HSP
MARKO LIVAJUSIC 0605957191982 vijecnik br. 02 HSP


Rezervni spisak

Ime Prezime JMBG Pozicija na
spisku Stranka
MATO PERIC 1310968191988 Zamjena br. 01 HSP
VELINKA DUJMOVIC 0204978196971 Zamjena br. 02 HSP


HDZ

Osnovni spisak


Ime Prezime JMBG Pozicija Stranka
JOSIP HERCEG 1706963191972 Vijecnik br. 01 HDZ
JOZO JURINA 1009950191989 Vijecnik br. 02 HDZ
IVANKA TIRIC 2710961196978 Vijecnik br. 03 HDZ
JOSIP SENDA 0110951191981 Vijecnik br. 04 HDZ
BOZO PERIC 2604973191977 Vijecnik br. 05 HDZ
ANKA BILIC 0402970198629 Vijecnik br. 05 HDZ
ZDRAVKO BATINIC 2903961191979 Vijecnik br. 07 HDZ
JERKO MEDVIDOVIC 0204963191973 Vijecnik br. 08 HDZ
ILIJA MATISIC 0201958191982 Vijecnik br. 09 HDZ
STIPO MARTINOVIC 2305960191970 Vijecnik br. 10 HDZ
MATO MLAKIC 2101951191971 Vijecnik br. 11 HDZ
NIKOLA MILIC 0111961191978 Vijecnik br. 12 HDZ
LJUBAN TECIC 0110951192007 Vijecnik br. 13 HDZ
PERO JURINA 0201954191988 Vijecnik br. 14 HDZ


Rezervni spisak

Ime Prezime JMBG Pozicija Stranka
ANKA LOZIC 2505963196972 Zamjena br. 01 HDZ
ZLATKO ZEKO 0310973191976 Zamjena br. 02 HDZ
STIPO TOKIC 1603958191978 Zamjena br. 03 HDZ
BRANKO MATUSIC 0102965191973 Zamjena br. 04 HDZ
BLAZEN BATINIC 0302970191999 Zamjena br. 05 HDZ
TOMISLAV BOSNJAK 1405959191976 Zamjena br. 06 HDZ
IVICA JURICEVIC 1807957191988 Zamjena br. 07 HDZ
IVICA PERIC 2505957191985 Zamjena br. 08 HDZ