HRONOLOSKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 2000. GODINI

 Sluzbene novine FBiH br. 4/00
1. ZAKON o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (hrvatski
                   jezik

    ZAKON o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar (bosanski
                   jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 7/00
2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima
                   postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)

    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima
                   postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 8/00
3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima
                   (hrvatski jezik)

    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima
                   (bosanski jezik)

4. ZAKON o sprjecavanju pranja novca u Federaciji Bosne i Hercegovine
                   (hrvatski jezik)

    ZAKON o sprecavanju pranja novca u Federaciji Bosne i Hercegovine
                   (bosanski jezik)

5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim
                   pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (hrvatski jezik)

   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim
                   pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (bosanski jezik)

6. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                   duhanske preradjevine (hrvatski jezik)

    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                   duhanske preradjevine (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 13/00
7. ZAKON o izvrsavanju Budzeta Federacije Bosne i Hercegovine za
                   2000. godinu (bosanski jezik)

    ZAKON o izvrsavanju Proracuna Federacije Bosne i Hercegovine za
                   2000. godinu (hrvatski jezik)

8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                   duhanske preradjevine (bosanski jezik)

    ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na
                   duhanske preradjevine (hrvatski jezik)

9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet
                   proizvoda i usluga (bosanski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet
                   proizvoda i usluga (hrvatski jezik)

10. ZAKON o amnestiji za nedopusteno drzanje minsko-eksplozivnih
                   sredstava i oruzja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       ZAKON o amnestiji za nedopusteno dzanje minsko-eksplozivnih
                   sredstava i oruzja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskom poslovanju
                   (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju
                   (hrvatski jezik)

12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
                   (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju depozita
                   (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 14/00
13. ZAKON o strajku (hrvatski jezik)
      ZAKON o strajku (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 15/00
14. ZAKON o unutrasnjem platnom prometu Precisceni tekst (bosanski
                     jezik)

ZAKON ounutarnjem platnom prometu Precisceni tekst (hrvatski
                     jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 18/00
15. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnom
                     pravobranilastvu - Federalnom pravobraniteljstvu (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnom
                     pravobranilastvu - Federalnom pravobraniteljstvu (bosanski jezik)

16. ZAKON o Javnim korporacijama osnovanim prema Aneksu 9.
                     Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
                      (hrvatski jezik)

ZAKON o Javnim korporacijama osnovanim prema Aneksu 9.
                     Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 19/00
17. ZAKON o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama -
                     povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

ZAKON o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama -
                     povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 24/00
18. ZAKON o mikrokreditnim organizacijama (hrvatski jezik)
      ZAKON o mikrokreditnim organizacijama (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 29/00
19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na placu
                     (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na placu
                     (hrvatski jezik)

20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca
                     (bosanski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit poduzeca
                     (hrvatski jezik)

21. ZAKON o dopunama Krivicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
                     (bosanski jezik)

     ZAKON o dopunama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
                     (hrvatski jezik)

22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
                     (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
                     (hrvatski jezik)

23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prekrsajima kojima se
                     povredjuju federalni propisi (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prekrsajima kojima se
                     povredjuju federalni propisi (hrvatski jezik)

24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskom poslovanju
                     (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju
                     (hrvatski jezik)

25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji banaka
                     (bosanski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji banaka
                     (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 31/00
26. ZAKON o priznavanju i zastiti sorti poljoprivrednog i sumskog bilja
                     (bosanski jezik)

      ZAKON o priznavanju i zastiti sorti poljoprivrednog i sumskog bilja
                     (hrvatski jezik)

27. ZAKON o prestanku vazenja Zakona o stranim ulaganjima (bosanski jezik)
      ZAKON o prestanku vazenja Zakona o stranim ulaganjima (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 32/00
28. ZAKON o dopunama Zakona o privatizaciji poduzeca (hrvatski jezik)
      ZAKON o dopunama Zakona o privatizaciji preduzeca (bosanski jezik)
29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (bosanski jezik)
30. ZAKON o mjenici (hrvatski jezik)
      ZAKON o mjenici (bosanski jezik)
31. ZAKON o ceku (hrvatski jezik)
      ZAKON o ceku (bosanski jezik)
32. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o radu (hrvatski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o radu (bosanski jezik)
33. ZAKON o ombudsmanima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
      ZAKON o ombudsmenima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
34. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

     ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

35. ZAKON o platnim transakcijama (hrvatski jezik)
      ZAKON o platnim transakcijama (bosanski jezik)
Službene novine FBiH br. 36/00
36. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i
                      usluga (hrvatski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i
                      usluga (bosanski jezik)

Službene novine FBiH broj 45/00
37. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije
                      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije
                      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća (hrvatski jezik)
39. ZAKON o izmjenama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
      ZAKON o izmjenama Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)
40. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrðivanju i realizaciji potraživanja
                      graðana u postupku privatizacije (bosanski jezik)

      ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrðivanju i realiziranju potraživanja
                      graðana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

Službene novine FBiH br. 46/00
41. ZAKON o Carinskoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
       ZAKON o Carinskoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski
                      jezik)

42. ZAKON o carinskim prekršajima (hrvatski jezik)
       ZAKON o carinskim prekršajima (bosanski jezik)
43. ZAKON o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva
                      u svezi carinjenja robe (hrvatski jezik)

       ZAKON o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u
                      vezi sa carinjenjem robe (bosanski jezik)

44. ZAKON o veterinarstvu (hrvatski jezik)
       ZAKON o veterinarstvu (bosanski jezik)
Službene novine FBiH br. 49/00
45. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba
                         u sudski registar ( bosanski jezik)

       ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u
                         sudski registar ( hrvatski jezik)