Na osnovu clana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi


O D L U K U
O WEB SITE-U VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE


I


Na INTERNET mrezi otvara se WEB site Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: WEB site).
Adresa WEB site-a je: www.fbihvlada.gov.ba


II


WEB site ce pruzati informacije i podatke koji se odnose na rad, ustrojstvo, sjediste i ovlastene osobe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih ustanova.
WEB site ce pruzati informacije o dnevnim aktuelnostima iz rada Vlade, federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih ustanova.WEB site ce sadrzavati vazece zakonske propise, kao i prijedloge i nacrte zakonskih akata koji se nalaze u proceduri donosenja.


III


O sadrzaju WEB site-a, utvrdjenom u tacki II ove odluke, kao i o novim sadrzajima, odlucuje Vlada.


IV


Prikupljanje, obrada i plasiranje svih potrebnih podataka, te svakodnevno azuriranje WEB site-a u nadleznosti je Ureda za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured za informiranje).


V


Za sadrzaj, izmjene i dopune WEB site-a Vladi je odgovoran direktor Ureda za informiranje.


VI


Podatke za WEB site, Uredu za informiranje dostavlja sluzbenik iz kabineta premijera i zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine, iz federalnog ministarstva i drugog federalnog organa uprave i federalne ustanove koga ovlasti rukovodilac.
Ovlasteni sluzbenik je odgovoran za sadrzaj dostavljenog materijala za WEB site.
Podaci za WEB site dostavljaju se Uredu za informiranje putem E-mail-a ili na disketi na bosanskom, hrvatskom, i po mogucnosti, engleskom jeziku, i to u Word-u za tekstove i u JPG formatu za slike.


VII


Odrzavanje Web site-a vrsit ce administrator s kojim Ured za informiranje zakljuci ugovor o administriranju.
Vlada ce podzeti potrebne mjere kako bi se poslovi administriranja obavljali na vlastitoj opremi.


VIII


Za provodjenje ove odluke zaduzuje se Ured za informiranje.


IX


Finansijska sredstva potrebna za provodjenje ove odluke obezbjedit ce se iz Budzeta Federacije Bosne i Hercegovine.


X


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".


V broj 228/2000
14. septembra 2000. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s.r.