ZAKON O FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA

I - TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.


Ovim zakonom ureduje se formiranje, koriscenje, obnavljanje, teritorijalni razmjestaj, osiguranje i odrzavanje prostora za smjestaj i cuvanje, poslovanje i financiranje federalnih robnih rezervi (u daljnjem tekstu: federalne robne rezerve), te prava i duznosti federalnih organa u poslovanju federalnim robnim rezervama, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Clanak 2.


Federalna direkcija robnih rezervi (u daljnjem tekstu: Federalna direkcija) u vrsenju strucnih i drugih poslova koji se odnose na federalne robne rezerve, provodenje mjera radi intervencija na trzistu i bilanciranje roba za potrebe rezervi Federacije, suraduje se federalnim organima iz clanka 8. ovog zakona i organima za robne rezerve u zupanijama-kantonima.

Clanak 3.


Poslovi federalnih robnih rezervi su od posebnog znacaja za Federaciju.

Clanak 4.


Federalne robne rezerve se formiraju kao:
1. stalne robne rezerve i
2. trzisno-interventne robne rezerve.

Clanak 5.


Federalne robne rezerve iz clanka 4. ovog zakona, cine:
1. osnovni poljoprivredni proizvodi (ukljucivo i rezerve mesa u zivoj stoci) i industrijsko-prehrambeni proizvodi, nuzni za ishranu pucanstva;
2. odredeni industrijsko-neprehrambeni proizvodi (sirovine, reprodukcioni materijal, derivati nafte, lijekovi-humani i veterinarski, sanitetski materijal i medicinsko-veterinarska sredstva) potrebni za proizvodnju i transport roba od posebnog znacaja za obranu zemlje;
3. novcana sredstva u domacoj i stranoj valuti.

Clanak 6.


Sredstva za federalne robne rezerve osiguravaju se iz:
1. sredstava Federalnog proracuna Federacije;
2. sredstava osiguranih na osnovu posebnih propisa;
3. sredstava pozitivnog rezultata poslovanja Federalne direkcije;
4. dobijenih kredita;
5. donacija u robi i novcu;
6. drugih izvora u skladu sa propisima.

Clanak 7.


Poslovi federalnih robnih rezervi obavljaju se na temelju srednjorocnog programa od pet godina i godisnjeg programa.
Programi iz stavka 1. ovog clanka drzavna su tajna.

Clanak 8.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) na prijedlog Federalne direkcije donosi programe federalnih robnih rezervi iz clanka 7. ovog zakona, na temelju usuglasenog prijedloga sa ministarstvima nadleznim za poslove: obrane; financija; trgovine; energije, rudarstva i industrije; poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva i zdravstva.

Clanak 9.


U programima federalnih robnih rezervi odreduje se:
1. vrsta, kolicina i vrijednost federalnih robnih rezervi;
2. izvori financijskih sredstava i njihov raspored po namjenama;
3. iznosi deponiranih novcanih sredstava u domacoj i stranoj valuti;
4. teritorijalni razmjestaj federalnih robnih rezervi (zasnovan na nacelu obrane i potreba opskrbe);
5. kolicina robe za obnavljanje;
6. najmanja kolicina robe (po vrstama) koja mora biti stalno na raspolaganju za potrebe opskrbe u slucaju prirodnih i drugih nesreca veceg opsega i rata, te broj dana opskrbe ovim kolicinama;
7. uvjeti pod kojima se odredene vrste i kolicine federalnih robnih rezervi povjeravaju na skladistenje.

Clanak 10.


Federalna direkcija neposredno ili preko pravnih osoba kupuje robu od proizvodaca u zemlji ili iz uvoza za federalne robne rezerve po trzisnim ili propisanim cijenama.
Kupnju robe, odnosno obnavljanje federalnih robnih rezervi, Federalna direkcija obavlja:
1. javnim oglasavanjem, ili
2. prikupljanjem pisanih ponuda.
Odredbe stavka 2. ovog clanka ne primjenjuju se na obveznu kupnju poljoprivrednih proizvoda, za koje su propisane zastitne-garantirane cijene.

Clanak 11.


O kupnji robe za potrebe federalnih robnih rezervi, u skladu sa godisnjim programom, odlucuje direktor Federalne direkcije.

Clanak 12.


Federalne robne rezerve odrzavaju se povremenim obnavljanjem, zavisno o vrsti i prirodi robe i njenom vijeku trajanja, a u skladu s godisnjim programom.
Roba se obnavlja zamjenom, davanjem na zajam, prodajom i kupnjom, o cemu odlucuje direktor Federalne direkcije.

II - STALNE ROBNE REZERVE

Clanak 13.


Stalne robne rezerve formiraju se za potrebe opskrbe:
1. u slucaju rata ili neposredne ratne opasnosti;
2. radi otklanjanja poremecaja u privredi prouzrokovanih vecim prirodnim elementarnim nepogodama ili drugim izvanrednim prilikama.

Clanak 14.


O koristenju stalnih robnih rezervi, radi otklanjanja poremecaja u privredi nastalih kao posljedica vecih prirodnih elementarnih nepogoda ili drugih izvanrednih prilika Vlada Federacije, pored ostalog, odlucuje sto se, u smislu ovog zakona smatra vecom prirodnom elementarnom nepogodom, odnosno izvanrednom prilikom,koju vrstu i kolicinu robe ce upotrijebiti, kao i nacin povrata ili placanja uporabljenih roba od strane korisnika federalnih robnih rezervi.
Ako robe, odnosno sredstva Federalne direkcije, nakon uporabe korisnika postane neprikladna za daljnje drzanje i obnavljanje rezervi, Vlada Federacije moze ta sredstva, na prijedlog Federalne direkcije, dati odredenim pravnim osobama uz naknadu ili bez naknade.

Clanak 15.


Za vrijeme ratnog stanja, Vlada Federacije odlucuje o pitanjima: financiranja, formiranja, koristenja i obnavljanja stalnih federalnih robnih rezervi, kao i pitanjima odrzavanja skladisnog prostora za smjestaj i cuvanje tih rezervi, vodeci racuna da se one prvenstveno koriste za potrebe obrane.
Vlada Federacije moze obvezati sva pravne osobe koje proizvode robe znacajne za obranu ili obavljaju promet robama, koje cine strukturu robe iz clanka 4. ovog zakona, da u doba ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti moraju nastaviti tu proizvodnju, odnosno robu zatecenu na zalihama gotovih proizvoda prodati Federalnoj direkciji radi popune, odnosno obnavljanja stalnih federalnih robnih rezervi.

III - TRZISNO-INTERVENTNE ROBNE REZERVE

Clanak 16.


Trzisno-interventne robne rezerve (u daljnjem tekstu: trzisne robne rezerve) formiraju se radi:
1. intervencije robama radi sprijecavanja vecih poremecaja na trzistu, odnosno osiguranja stabilnosti u opskrbi pucanstva i
2. odrzavanja dostignutog nivoa stabilnosti u proizvodnji odredenih roba.

Clanak 17.


Trzisne robne rezerve mogu se formirati i otkupom poljoprivrednih proizvoda za koje su propisane zastitne-minimalne otkupne cijene, ako trzisne cijene tih proizvoda padnu ispod propisanih zastitnih cijena.

Clanak 18.


Sta se smatra vecim poremecajem na trzistu i koje mjere intervencije na trzistu treba poduzeti odlucuje Vlada Federacije na prijedlog Federalne direkcije.
Mjere intervencije iz stavka 1. ovog clanka, u smislu ovog zakona, su:
1. kupnja i prodaja robe,
2. davanje robe na zajam.

Clanak 19.


Mjera intervencije na trzistu, davanjem robe na zajam, poduzima se iz razloga navedenih u clanku 16. ovog zakona, a obavlja se na temelju odluke Vlade Federacije, davanjem robnih pozajmnica odredenim pravnim osobama, pod uvjetima da se vrati roba iste vrste, kvalitete i kolicine u roku koji je utvrden ugovorom o zajmu ili kako Vlada Federacije odluci.

Clanak 20.


Izuzetno od odredbe clanka 18. ovog zakona, hitne mjere intervencije na trzistu, moze poduzeti i Federalna direkcija uz obvezu da o tome istovremeno obavijesti Vladu Federacije, radi davanja naknade suglasnosti, odnosno obustavljanja provodenja mjera koje je poduzela Federalna direkcija.

Clanak 21.


Trzisne robne rezerve mogu se prodati za namjene utvrdene u clanku 16. ovog zakona, samo na osnovu odluke Vlade Federacije.
Odlukom o prodaji trzisnih robnih rezervi iz stavka 1. ovog clanka, Vlada Federacije odreduje uvjete i nacin prodaje (kolicinu, cijenu, rok i nacin placanja i drugo) na prijedlog Federalne direkcije.

IV - OSIGURANJE I ODRZAVANJE SKLADISNOG PROSTORA

Clanak 22.


Smjestaj i cuvanje (u daljnjem tekstu: skladistenje) federalnih robnih rezervi, po pravilu, Federalna direkcija obavlja u vlastitom skladisnom prostoru.
Skladistenje federalnih robnih rezervi moze se obavljati i u skladistu uzetom u zakup, ako skladiste ispunjava uvjete odnosno odgovara funkciji cuvanja robe.
O zakupu skladisnog prostora odlucuje direktor Federalne direkcije u skladu sa programom iz clanka 9. ovog zakona.

Clanak 23.


Izuzetno od odredaba clanka 22. ovog zakona, skladistenje federalnih robnih rezervi moze se obavljati i u skladistu poduzeca ili druge pravne osobe, sto se ureduje posebnim ugovorom koji potpisuje direktor Federalne direkcije.
Ugovor iz stavka 1. ovog clanka, pored ostalih elemenata, sadrzi i odredbe kojim se pravne osobe, kojima je roba i oprema federalnih robnih rezervi povjerena na cuvanje, obvezuju na zastitu tajnosti podataka i ne mogu bez odobrenja Federalne direkcije tu robu i opremu koristiti, otuditi, preskladistiti u druga skladista i raspolagati njima na drugi nacin protivno ugovoru.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog clanka duzna su federalne robne rezerve voditi vanbilancno, u knjigovodstvu i tu evidenciju, po zahtjevu staviti na uvid Federalnoj direkciji.

Clanak 24.


Normative rashoda (rastur, kalo, kvar i lom), koji se knjize kao troskovi poslovanja Federalne direkcije i rokove obnavljanja federalnih robnih rezervi propisuje Vlada Federacije na prijedlog Federalne direkcije.

V - RUKOVODENJE, POSLOVANJE I NADZOR

Clanak 25.


Poslove u vezi s federalnim robnim rezervama obavlja Federalna direkcija, u okviru prava i duznosti utvrdenih zakonom.

Clanak 26.


U Federalnoj direkciji se obrazuje Savjet kao strucno i savjetodavno tijelo.

Clanak 27.


Savjet razmatra i daje misljenje o pitanjima koja se odnose na:
1. polazne osnove i normative za pojedine robe radi izrade bilanca roba;
2. liste roba odnosno robnih skupina koje se predlazu za federalne robne rezerve;
3. prijedloge teritorijalnog razmjestaja i disperzije skladisnih kapaciteta za robe u ovisnosti od njihove namjene (strateske ili trzisno-interventne);
4. planove razvoja materijalne osnove Federalne direkcije;
5. godisnje izvjestaje o radu Federalne direkcije;
6. prijedloge za uvodenje mjera intervencije na trzistu;
7. financijski plan Federalne direkcije i izvjestaje po pojedinim pitanjima rada Federalne direkcije prije upucivanja Vladi Federacije ili drugim tijelima;
8. godisnji obracun Federalne direkcije;
9. problematiku u svezi federalnih robnih rezervi i druga pitanja koja se odnose na federalne robne rezerve;
10. nacrt zakona i druge propise iz oblasti federalnih robnih rezervi.

Clanak 28.


Savjet sacinjavaju direktor Federalne direkcije, po jedan predstavnik federalnih ministarstava nadleznih za poslove: obrane; financija; trgovine; energije; rudarstva i industrije; poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva; zdravstva i jedan istaknuti strucnjak sa podrucja robnih rezervi.
Direktor Federalne direkcije je po svojoj funkciji predsjednik Savjeta.

Clanak 29.


Clanove Savjeta imenuje Vlada Federacije, na prijedlog Federalne direkcije.

Clanak 30.


Savjet donosi poslovnik o radu.
Federalna direkcija vrsi administrativne poslove za potrebe Savjeta.

Clanak 31.


U poslovanju federalnim robnim rezervama, Federalna direkcija zakljucuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore, na nacin i pod uvjetima koji su predvideni za poduzeca, ako ovim zakonom nije drugacije odredeno.

Clanak 32.


Poslovanje federalnim robnim rezervama Federalna direkcija obavlja preko svog ziro-racuna.
O raspolaganju sredstvima iz clanka 5. tocka 3. ovog zakona, odlucuje Vlada Federacije.

Clanak 33.


Sredstva za formiranje i obnavljanje federalnih robnih rezervi, osiguranje i odrzavanje skladista za njihov smjestaj, cuvanje i opremu tih skladista, kao i za druge potrebe utvrduju se i rasporeduju financijskim planom Federalne direkcije.

Clanak 34.


Financijskim planom Federalne direkcije, sredstva iz clanka 32. stavka 2. utvrduju se i rasporeduju za:
1. formiranje, koristenje, obnavljanje i skladistenje federalnih robnih rezervi;
2. osiguravanje, odrzavanje i opremu skladisnog prostora za smjestaj i cuvanje federalnih robnih rezervi, i
3. pokrice gubitaka na robi, nastalih zbog toga sto se roba nije mogla blagovremeno obnoviti.

Clanak 35.


Financijski plan Federalne direkcije donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalne direkcije.

Clanak 36.


Federalna direkcija utvrduje rezultate poslovanja i rasporeduje ostvarena sredstva svojim godisnjim obracunom, a odobrava ga Vlada Federacije.
Sastavni dio godisnjeg obracuna, koji se zajedno sa misljenjem Savjeta dostavlja Vladi Federacije je izvjestaj o poslovanju federalnim robnim rezervama.

Clanak 37.


Sredstva pozitivnog rezultata poslovanja Federalne direkcije, utvrdena godisnjim obracunom, rasporeduju se u dio koji se odnosi na poslovni fond.

Clanak 38.


Negativan rezultat poslovanja, iskazan godisnjim obracunom Federalne direkcije, pokrit ce se sredstvima proracuna Federacije, ili na drugi nacin.

Clanak 39.


Radi racionalnog poslovanja, privremena slobodna sredstva (oprema, skladista i sl.), mogu se davati na koristenje i zakup pravnim osobama, o cemu odlucuje direktor Federalne direkcije.

Clanak 40.


Federalna direkcija moze skladiste, kao i dio skladista, odnosno poslovnu prostoriju na kojima postoji pravo raspolaganja otuditi uz naknadu, pod uvjetima odredenim zakonom, o cemu odlucuje Vlada Federacije.
Pokretne stvari i opremu koje vise nisu potrebne za federalne robne rezerve, Federalna direkcija moze otuditi uz naknadu, pod uvjetima odredenim zakonom, o cemu odlucuje Vlada Federacije.
Novcana sredstva ostvarena na nacin utvrden u st. 1. i 2. ovog clanka prihod su proracuna Federacije.

Clanak 41.


Nadzor nad provodenjem odredaba ovog zakona obavljaju Federalna trzisna inspekcija, Federalna sanitarna inspekcija, Federalna veterinarska inspekcija i Federalna financijska policija, svako iz svog djelokruga.

VI - KAZNENE ODREDBE

Clanak 42.


Novcanom kaznom od 2.000 do 20.000 KM kaznit ce se za privredni prijestup, poduzece ili druga pravna osoba, ako:
1. koristi federalne robne rezerve suprotno obvezama koje utvrdi Vlada Federacije (clanak 14. stavak 1.);
2. koristi federalne robne rezerve suprotno uvjetima koje odredi Vlada Federacije (clanak 21. stavak 2.);
3. ne izvrsava obveze iz ugovora o skladistenju robnih rezervi (clanak 23. stavak 1.);
4. sredstva uzeta u zakup koristi suprotno ugovoru (clanak 39.).
Novcanom kaznom od 200 do 2.000 KM kaznit ce se za privredni prijestup i odgovorna osoba u poduzecu ili drugoj pravnoj osobi za radnje iz stavka 1. ovog clanka.

Clanak 43.


Novcanom kaznom od 500 do 2.500 KM kaznit ce se za prekrsaj poduzece ili druga pravna osoba, ako ne vodi evidenciju o robama povjerenim na skladistenje i tu evidenciju po zahtjevu na stavi na uvid Federalnoj direkciji (clanak 23. stavak 3.).
Novcanom kaznom od 100 do 500 KM za radnje iz stavka 1. ovog clanka, kaznit ce se i odgovorna osoba u poduzecu ili drugoj pravnoj osobi.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 44.


Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje primjena svih zakona i drugih propisa koji se odnose na federalne robne rezerve, koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clanak 45.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".