ZAKON O AMNESTIJI

Clan 1.


Ovim zakonom daje se oslobodenje od krivicnog gonjenja ili potpuno oslobodenje od izrecene kazne ili neizvrsenog dijela kazne (u daljem tekstu: amnestija) svim osobama koje su u periodu od 1. januara 1991. godine do 22. decembra 1995. godine ucinile bilo koje od kaznenih djela predvidenih u odgovarajucim krivicnim zakonima koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), osim krivicnih djela protiv covjecnosti i medunarodnog prava iz glave XVI preuzetog Krivicnog zakona SFRJ, krivicnih djela definisanih u Statutu Medunarodnog suda za bivsu Jugoslaviju, te krivicnih djela: ubistvo iz clana 36., silovanje iz clana 88., zatim djela protiv dostojanstva osobe i morala iz cl. 90., 91. i 92., te teski slucajevi razbojnicke krade ili razbojnistva iz clana 151., kao i clana 186. stav 2., a u vezi sa clanom 182. Krivicnog zakona Republike Bosne i Hercegovine, ako je tim zakonom ili drugim odgovarajucim zakonom koji se primjenjivao na teritoriji Federacije predvideno kaznjavanje ovih osoba za to krivicno djelo.

Clan 2.


Ako protiv osoba iz clana 1. ovog zakona nije pokrenut krivicni postupak, postupak se nece ni pokrenuti, a ako je postupak u toku - obustavit ce se.
Ako je osobi iz clana 1. ovog zakona pravosnazno izrecena kazna zatvora, oslobodit ce se od izvrsenja te kazne u cjelini ili u dijelu koji nije izvrsen.

Clan 3.


Rjesenje o primjeni amnestije donosi sud pred kojim je krivicni postupak u toku, odnosno koji je sudio u prvom stepenu, po sluzbenoj duznosti ili na prijedlog okrivljene, ili osudene osobe ili osobe koja u korist okrivljene osobe moze izjaviti zalbu.
Rjesenje iz stava 1. ovog clana sud je duzan donijeti u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno u roku od tri dana od prijema prijedloga.

Clan 4.


Protiv rjesenja o primjeni amnestije zalbu mogu izjaviti tuzitelj,okrivljeni i njegov branitelj, osudeni i osoba koja u korist okrivljenog moze izjaviti zalbu u slucaju da je ona podnijela prijedlog za davanje amnestije.
Zalba protiv rjesenja o primjeni amnestije ne zadrzava izvrsenje rjesenja.

Clan 5.


Ako se osoba na koju se odnosi rjesenje o primjeni amnestije, nalazi u pritvoru ili na izdrzavanju kazne zatvora, sud ce odrediti da se odmah pusti na slobodu.

Clan 6.


Na dostavljanje pismena, racunanje rokova i postupak po zalbi odgovarajuce se primjenjuju odredbe Zakona o krivicnom postupku ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/98).

Clan 7.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".