HRONOLOSKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 1999. GODINI

 

Sluzbene novine FBiH br. 8
1. ZAKON o uposljavanju stranaca (hrvatski jezik)
2. ZAKON o zaposljavanju stranaca (bosanski jezik)
3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrdjivanju i realizaciji trazbina gradjana
u
                   postupku privatizacije (hrvatski jezik)

4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrdjivanju i realizaciji potrazivanja gradjana u
                   postupku privatizacije (bosanski jezik)

5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeca (hrvatski jezik)
6. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeca (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 15

7. ZAKON o zastiti od jonizirajucih zracenja i radijacionoj sigurnosti (bosanski jezik)
8. ZAKON o zastiti od ionizirajucih zracenja i radiacionoj sigurnosti (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 19
9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima
                    (bosanski jezik)
10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima
                     (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 22

11. ZAKON o dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
                     (hrvatski jezik)

12. ZAKON o dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 23

13. ZAKON o privrednim drustvima (bosanski jezik)
14. ZAKON o gospodarskim drustvima (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 28

15. ZAKON o izvrsavanju Proracuna Federacije Bosne i Hercegovine za 1999. godinu
                     (hrvatski jezik)

16. ZAKON o izvrsavanju Budzeta Federacije Bosne i Hercegovine za 1999. godinu
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 36

17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o vrijednosnim papirima (hrvatski jezik)
18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o vrijednosnim papirima (bosanski jezik)
19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (hrvatski jezik)
20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire
                     (bosanski jezik)

21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Registru vrijednosnih papira (bosanski jezik)
23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o drustvima za upravljanje fondovima i
                     o investicijskim fondovima (hrvatski jezik)

24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o drustvima za upravljanje fondovima i
                     o investicionim fondovima (bosanski jezik)

25. ZAKON o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa
                     djecom (hrvatski jezik)

26. ZAKON o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite porodice sa
                     djecom (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 40

27. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu (hrvatski jezik)
28. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjem platnom prometu (bosanski jezik)
29. ZAKON o izmjenama Zakona o pocetnoj bilanci stanja poduzeca i banaka
                     (hrvatski jezik)

30. ZAKON o izmjenama Zakona o pocetnoj bilansi stanja preduzeca i banaka
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 43

31. ZAKON o radu (bosanski jezik)
32. ZAKON o radu (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 46

33. ZAKON o federalnim robnim rezervama (hrvatski jezik)
34. ZAKON o federalnim robnim rezervama (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 48

35. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku (hrvatski jezik)
36. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku (bosanski jezik)
37. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o placama sudaca sudova Federacije
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o placama sudija sudova Federacije
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39. ZAKON o amnestiji (hrvatski jezik)
40. ZAKON o amnestiji (bosanski jezik)
41. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
                     federalne uprave (hrvatski jezik)

42. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
                     federalne uprave (bosanski jezik)

43. ZAKON o reviziji proracuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
44. ZAKON o reviziji budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
45. ZAKON o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom Federacije
                     Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

46. ZAKON o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom Federacije
                     Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 49

47. ZAKON o javnom biljeznistvu (bosanski jezik)
48. ZAKON o javnom biljeznistvu (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 51

49. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo (bosanski jezik)
50. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na pivo (hrvatski jezik)
51. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pica
                     (bosanski jezik)

52. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pica
                     (hrvatski jezik)

53. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol (bosanski jezik)
54. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol (hrvatski jezik)
55. ZAKON o prestanku vazenja Zakona o posebnom porezu na uvoz putnickih automobila
                     (bosanski jezik)

56. ZAKON o prestanku vazenja Zakona o posebnom porezu na uvoz putnickih automobila
                     (hrvatski jezik)

57. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
                     (bosanski jezik)

58. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate
                     (hrvatski jezik)

59. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kahvu (bosanski jezik)
60. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu (hrvatski jezik)