ZAKON O ZAPOSLJAVANJU STRANACA

 

I - OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom ureduje se nacin i uvjeti zaposljavanja stranog drzavljanina i lica bez drzavljanstva (u daljem tekstu: stranac), nadleznost Federalnog zavoda za zaposljavanje i javnih sluzbi za zaposljavanje kantona (u daljem tekstu: Sluzba za zaposljavanje) u postupku zaposljavanja stranaca i druga pitanja u vezi s zaposljavanjem stranaca.

Clan 2.

Strancem, u smislu clana 1. ovog zakona, smatra se fizicko lice koje nema drzavljanstvo Bosne i Hercegovine.
Poslodavcem, u smislu clana 1. ovog zakona, smatra se fizicko odnosno pravno lice za koje stranac obavlja odredene poslove, u skladu sa propisima o radu.

Clan 3.

Stranac moze zakljuciti ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, na osnovu radne dozvole, ako ispunjava uvjete iz zakona i opceg akta poslodavca.

Clan 4.

Poslodavac ne moze zakljuciti ugovor o radu i ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa strancem prije nego sto stranac dobije radnu dozvolu, u skladu sa ovim zakonom.

Clan 5.

Federalni zavod za zaposljavanje (u daljem tekstu: Federalni zavod), na prijedlog sluzbe za zaposljavanje, daje odobrenje za zaposljavanje stranaca.
Uz prijedlog iz stava 1. ovog clana, sluzba za zaposljavanje podnosi i zahtjev poslodavca sa podacima iz clana 9. ovog zakona.

Clan 6.

Sluzba za zaposljavanje vodi propisane evidencije o nezaposlenim i zaposlenim strancima i strancima koji obavljaju privremene i povremene poslove, u skladu sa propisima o radu.


II - RADNA DOZVOLA

Clan 7.

Radna dozvola izdaje se strancu, pod uvjetom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i da u evidenciji sluzbe za zaposljavanje medu nezaposlenim licima nema lica koja ispunjavaju uvjete koje poslodavac zahtijeva za zakljucivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Clan 8.


Radna dozvola izdaje se na odredeno vrijeme, a najduze za jednu godinu.
Izuzetno, strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Federaciji, radna dozvola moze se izdati i na neodredeno vrijeme.

Clan 9.


Zahtjev za izdavanje radne dozvole za zakljucivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za stranca, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji, podnosi poslodavac sluzbi za zaposljavanje, prema svom sjedistu, s obrazlozenjem o potrebi za radom stranca, zatim o uvjetima za zakljucivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, o broju potrebnih zaposlenika, vrsti poslova i vremenu njihovog trajanja.

Clan 10.


Radnu dozvolu, na osnovu odobrenja Federalnog zavoda, izdaje sluzba za zaposljavanje.

Clan 11.


Strancu, koji posjeduje turisticku vizu, ne moze se izdati radna dozvola.

 

III - PRESTANAK VAZENJA RADNE DOZVOLE

Clan 12.

Radna dozvola prestaje da vazi:
- protekom vremena na koje je izdata,
- protekom vremena za koje vazi odobrenje za privremeni boravak,
- otkazom boravka, u skladu sa posebnim propisima i gubitkom statusa stalno nastanjenog stranca,
- istekom vremena za koji je zakljucen ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova,
- oduzimanjem radne dozvole.

Clan 13.

Strancu ce se oduzeti radna dozvola ako izvrsi krivicno djelo ili tesko djelo protiv javnog reda i mira za koje se moze izreci kazna zatvora, kao i u drugim slucajevima utvrdenim zakonom.
O oduzimanju radne dozvole, odlucuje sluzba za zaposlja-vanje, koja je i izdala radnu dozvolu.

Clan 14.

Sluzba za zaposljavanje duzna je, u roku od pet dana od dana oduzimanja radne dozvole strancu, obavijestiti nadleznu inspekciju rada i poslodavca kod kojeg je stranac zaposlen.

Clan 15.

Protiv odluke sluzbe za zaposljavanje o izdavanju ili oduzimanju radne dozvole, moze se izjaviti zalba kantonalnom ministarstvu nadleznom za rad i zaposljavanje u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Odluka kantonalnog ministarstva nadleznog za rad i zaposljavanje je konacna i protiv nje se ne moze pokrenuti upravni spor.

 

IV - INSPEKCIJSKI NADZOR

Clan 16.


Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa, vrsi inspekcija rada kantona.
Nadzor iz stava 1. ovog clana u preduzecu i ustanovi od interesa za Federaciju vrsi Federalna inspekcija rada, ako drugim zakonom nije drugacije odredeno.
Protiv inspekcije rada iz st. 1. i 2. ovog clana moze se izjaviti zalba federalnom ministarstvu nadleznom za rad i zaposljavanje.
U slucaju da inspekcija rada iz st. 1. i 2. ovog clana utvrdi da stranac nema radnu dozvolu izdatu u skladu sa ovim zakonom, ili da ne ispunjava druge propisane uvjete za rad, zabranit ce rad strancu.
O zabrani rada iz stava 4. ovog clana, inspekcija rada obavjestit ce sluzbu za zaposljavanje i kantonalno ministarstvo unutrasnjih poslova.

 

V - KAZNENE ODREDBE

Clan 17.


Novcanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac ako zakljuci ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova suprotno cl. 3. i 4. ovog zakona.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana novcanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM kaznit ce se i odgovorno lice kod poslodavca.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana koji bude ponovljen, uz novcanu kaznu izrice se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri do sest mjeseci.

 

VI - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 18.


Poslodavac, koji je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, zakljucio ugovor o radu odnosno ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa strancem, duzan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnijeti zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu, u skladu sa ovim zakonom.
Ako poslodavac ne podnese zahtjev za izdavanje radne dozvole u roku iz stava 1. ovog clana, strancu prestaje da vazi ugovor o radu odnosno ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Clan 19.


Ako stranac ne dobije radnu dozvolu, u skladu sa ovim zakonom, prestaje mu ugovor o radu odnosno prestaje mu ugovor o obavljanju privremenih i povremenog poslova.

Clan 20.


Na dan stupanja na snagu ovog zakona, na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o zaposljavanju stranaca, koji su se, do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenjivali na teritoriji Federacije.

Clan 21.


Ovaj zakon uskladit ce se sa odgovarajucim zakonom koji donese Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine, u roku koji bude odreden tim zakonom.

Clan 22.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH
Mato Zovko, v. r.
Predsjedatelj
Zastupnickog doma Parlamenta
Federacije BiH
Enver Kreso, v. r.