ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA

ZAKON O PRIVREDNIM DRUSTVIMA

PRVI DIO:
ZAJEDNICKE ODREDBE

I - OPCE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih drustava (u daljem tekstu: Drustvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

1. Pojam i oblici drustava

Clan 2.

Drustvo je pravno lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti.
Drustvo mogu osnovati domaca i strana fizicka i pravna lica, ako zakonom nije drugacije odredjeno.

Clan 3.

Drustvo moze biti organizovano u jednom od sljedecih oblika:
1) drustvo s neogranicenom solidarnom odgovornoscu;
2) komanditno drustvo;
3) dionicko drustvo;
4) drustvo s ogranicenom odgovornoscu.
Odredbe ovog zakona u kojima je upotrijebljena rijec "drustvo" bez punog naziva jednog od oblika iz stava 1. ovog clana, odnose se na sva drustva.

Clan 4.

Samostalni poduzetnik (obrtnik) je fizveci od 1.000.000 KMicko lice koje obavlja privrednu djelatnost i posluje u skladu sa posebnim propisima.
Kada samostalni poduzetnik ostvari ukupan prihod u prethodnoj godini, duzan je zatraziti brisanje iz registra samostalnih poduzetnika (obrtnika) i ako zeli nastaviti poslovanje, osnovati Drustvo u skladu sa odredbama ovog zakona. Ukoliko samostalni poduzetnik (obrtnik) ne postupi po odredbi stava 2. ovog clana, nadlezni organ izvrsit ce brisanje iz registra samostalnog poduzetnika (obrtnika) po sluzbenoj duznosti.
2. Pravna sposobnost i odgovornost za obaveze

Clan 5.

Svojstvo pravnog lica Drustvo stice danom upisa u sudski registar. Drustvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Prije upisa u sudski registar niko ne moze nastupati u ime drustva. Lice koje postupi suprotno odredbi stava 3. ovog clana odgovara za stvorene obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a kada tako nastupa vise lica za obaveze odgovaraju neograniceno solidarno.

Clan 6 .

Svaki clan drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu i komplementar u komanditnom drustvu, odgovara za obaveze drustva neograniceno solidarno cjelokupnom svojom imovinom.
Dionicar u dionickom drustvu, vlasnik udjela drustva s ogranicenom odgovornoscu i komanditor u komanditnom drustvu ne odgovara za obaveze drustva, osim kada:

1) koristi drustvo za postizanje licnog cilja koji nije saglasan ciljevima drugih clanova i drustva u cjelini;

2) upravlja imovinom drustva kao svojom imovinom;

3) koristi drustvo za prevaru ili ostecenje svojih povjerilaca;

4) utice na smanjenje imovine drustva u svoju korist ili korist trecih lica, ili utice da drustvo preuzme obaveze iako je znao ili morao znati da drustvo nije ili nece biti sposobno da izvrsi svoje obaveze.
3. Djelatnost

Clan 7.

Drustvo moze kao svoju djelatnost obavljati sve poslove, osim onih koji se po zakonu ne mogu obavljati kao privredna djelatnost. Zakonom moze biti utvrdjeno da se odredjene djelatnosti mogu obavljati samo na osnovu odobrenja nadleznog organa. Drustvo moze poceti s obavljanjem djelatnosti danom upisa u sudski registar i kada je aktom nadleznog organa utvrdjeno da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti.

Clan 8.

Drustvo moze obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar. Drustvo moze obavljati i druge poslove koji se uobicajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na nacin koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

Clan 9.

Poslovi koje zakljuci lice koje je svojim polozajem ili na drugi nacin ovlasteno za zastupanje i predstavljanje drustva, valjani su za trece lice i u slucaju da su zakljuceni poslovi izvan djelatnosti upisane u sudski registar, osim ako je trece lice znalo ili moralo znati da su takvi poslovi izvan djelatnosti preduzeca.
4. Sjediste

Clan 10.

Sjediste drustva je mjesto koje je kao sjediste upisano u sudski registar. Sjediste se utvrdjuje osnivackim aktom ili statutom.
5. Podruznice

Clan 11.

Drustvo moze imati podruznice izvan mjesta sjedista drustva.Podruznice su poslovne jedinice koje nemaju svojstvo pravnog lica, ali mogu obavljati sve poslove u okviru djelatnosti drustva upisane u sudski registar i pri tome sticati prava i preuzimati obaveze u ime i za racun drustva.Podruznice se upisuju u sudski registar u registarskom sudu kod kojeg je upisano Drustvo.

II - FIRMA

1. Pojam, sastojci i jezik

Clan 12.

Firma je ime pod kojim Drustvo posluje.Firma se obavezno istice na poslovnim prostorijama drustva.

Clan 13.

Firma drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu mora sadrzavati prezime najmanje jednog clana, uz oznaku da ih ima vise, i oznaku "d.n.o.".

Firma komanditnog drustva mora sadrzavati prezime najmanje jednog komplementara i oznaku "k.d.", a ne smije sadrzavati imena komanditora.

Firma drustva s ogranicenom odgovornoscu mora sadrzavati oznaku "d.o.o.".

Firma dionickog drustva mora sadrzavati oznaku "d.d.".

Firma iz st. 1. i 2. ovog clana obavezno sadrzi firmu drugog drustva koje je clan drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu ili komplementar komanditnog drustva.

Clan 14.

Firma mora biti napisana na jeziku u sluzbenoj upotrebi u Federaciji, a prevod na strani jezik moze se upotrebljavati samo zajedno sa firmom na jeziku u sluzbenoj upotrebi u Federaciji.

Firma moze sadrzavati strane rijeci koje su uobicajene ili za njih nema odgovarajuce rijeci u jeziku u sluzbenoj upotrebi u Federaciji.

Clan 15.

Firma moze sadrzavati dodatne sastojke koji blize oznaca-vaju drustvo i sjediste drustva.

Drustvo moze koristiti skracenu firmu, koja mora sadrzavati oznake po kojim se razlikuje od drugih firmi i oznaku oblika drustva.

Firma podruznice mora sadrzavati punu firmu drustva, oznaku da je podruznica i sjediste podruznice.

2. Zabranjeni sastojci

Clan 16.

Firma ne smije sadrzavati:

1) rijeci i oznake koji su protivni zakonu;

2) zasticene robne ili usluzne znakove drugih pravnih i fizickih lica;

3) sluzbene simbole i znakove;

4) nazive ili znakove stranih drzava ili medjunarodnih organizacija;

5) rijeci i oznake koji bi mogli stvoriti zabunu u pogledu vrste i obima poslovanja ili dovesti do zamjene s firmom ili znakom drugog drustva ili povrijediti prava drugih lica.

Clan 17.

Firma moze sadrzavati rijeci "Bosna i Hercegovina" i "Federacija" i njihove izvedenice i kratice samo na osnovu odobrenja federalnog ministarstva nadleznog za poslove uprave i pravosudja, a naziv kantona, grada i opcine i njegove izvedenice i skracenice samo na osnovu odobrenja kantonalnog ministarstva nadleznog za poslove uprave i pravosudja, gradonacelnika ili opcinskog nacelnika na podrucju na kojem Drustvo ima sjediste.

Firma moze sadrzavati ime i prezime lica koje nije osnivac drustva samo uz odobrenje tog lica ili njegovih zakonskih nasljednika.

Na zahtjev organa i lica iz st. 1. i 2. ovog clana, registarski sud ce izbrisati iz registra rijeci i imena unesene kao dodatne sastojke firme.

3. Ime clana drustva kao sastojak firme

Clan 18.

Ukoliko firma drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu ili komanditnog drustva sadrzi prezime koje je vec sadrzano u ranije registrovanoj firmi, u firmu se mora unijeti ime ili drugi dodatni sastojak po kojem ce se razlikovati od vec registrovane firme.

Ako je prezime lica ostalo u firmi i nakon prestanka njegovog clanstva u drustvu, na zahtjev tog lica ili njegovih nasljednika sud ce brisati njegovo prezime iz firme u sudskom registru.

4. Nacelo iskljucivosti firme

Clan 19.

Firma drustva mora se jasno razlikovati od firme drugih drustava.

Registarski sud ce odbiti upis u sudski registar firme koja je protivna odredbama ovog zakona ili se jasno ne razlikuje od vec registrovanih firmi u Federaciji.

Ako smatra da firma drugog drustva nije jasno razlicita od njegove ranije registrovane firme, Drustvo ima pravo zahtijevati prestanak upotrebe i brisanje iz sudskog registra firme drugog drustva i naknadu pretrpljene stete, tuzbom kod suda u roku od tri godine od dana upisa osporavane firme u sudski registar.

5. Obaveza upisa u sudski registar

Clan 20.

Firma i skracena firma upisuje se u sudski registar.

Drustvo je duzno u poslovanju koristiti punu ili skracenu firmu kakva je upisana u sudski registar.

6. Poslovna korespondencija

Clan 21.

Sva poslovna pisma i narudzbe moraju sadrzavati punu firmu i adresu sjedista drustva.

7. Prenos firme

Clan 22.

Firma se moze prenijeti na drugog samo zajedno s Drustvom.

III - ZASTUPANJE

Clan 23.

Drustvo zastupa uprava.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Drustvo i odgovara za zakonitost poslovanja drustva.

Upravu cine lica koja su osnivackim aktom ili statutom drustva, u skladu sa zakonom, ovlastena da vode poslovanje drustva.

Drustvo mogu zastupati i druga lica odredjena osnivackim aktom ili statutom, u skladu sa zakonom.

Clan 24.

Lica ovlastena za zastupanje upisuju se u sudski registar.

Lice s ovlastenjima za zastupanje upisanim u sudski registar, ovlasteno je da preduzima sve radnje i obavlja sve poslove u ime i za racun drustva u okviru ovlastenja upisanih u sudski registar.

Clan 25.

Lice kome je povjereno obavljanje odredjenih poslova u okviru djelatnosti drustva, ovlasteno je preduzimati sve radnje i zakljucivati poslove koji se uobicajeno obavljaju ili nastaju uz poslove koji su mu povjereni.

Drustvo odgovara za obaveze koje, u njegovo ime, od njega ovlasteno lice stvori prekoracenjem ovlastenja, ako trece lice nije znalo ili nije moglo znati za prekoracenje ovlastenja.

Clan 26.

Prokura je pismeno ovlastenje za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za racun drustva, osim prenosa i opterecenja nekretnina ako ovlastenje za to nije posebno i izricito navedeno.

Prokura se moze dati samo za podruznicu, sto se izricito navodi u sudskom registru i prilikom istupanja prokuriste, a u protivnom se smatra da je prokura data za Drustvo u cjelini.

Prokura se moze dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi bez obzira na duznost i poslove koje obavlja izuzev ako drugacije nije predvidjeno aktom o osnivanju drustva, odnosno statutom.

Prokura se ne moze dati pavnom licu.

Clan 27.

Drustvo moze dati prokuru jednom ili vise fizickih lica, u skladu s osnivackim aktom ili statutom. Prokura se moze dati istovremeno za vise lica koja zajedno zastupaju Drustvo, a izjava volje treceg lica data samo jednom od njih pravno je valjana.

Clan 28.

Ako je prokura data dvaju ili vise lica bez naznake da se radi o zajednickoj prokuri, svako od tih lica je prokurist koji samostalno zastupa Drustvo u granicama ovlastenja utvrdjenih zakonom. Prokura data dvaju ili vise lica smatrat ce se zajednickom prokurom samo ako je tako izricito naznaceno u prokuri. Izjave volje ili pravne radnje koje ucine zajednicki prokuristi proizvode pravne posljedice samo ako ih ucine svi zajednicki prokuristi zajedno. Valjane su izjave volje ili pravne radnje koje ucini jedan od zajednickih prokurista samo uz izricitu prethodnu saglasnost ili izricito naknadno odobrenje ostalih zajednickih prokurista. Izjava volje ili pravna radnja ucinjena prema jednome prokuristi ima pravni ucinak kao da je ucinjena prema svima. Znanje o pravno odlucujucim cinjenicama ili krivnja jednog skupnog prokuriste proizvodi pravne posljedice za davaoca prokure bez obzira na znanje ili krivnju ostalih zajednickih prokurista.

Clan 29.

Ogranicenje prokure koje nije predvidjeno ovim zakonom nema ucinka prema trecim licima, bez obzira na to je li trece lice za nju znalo ili moralo znati.Ogranicenje prokure na poslovanje jedne ili vise podruznica ima ucinka prema trecim licima samo ako je upisano u sudski registar.

Clan 30.

Prokurist ne moze bez posebnog ovlastenja drustva nastupati kao druga ugovorna strana i s Drustvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj racun, u svoje ime a za racun drugih lica, ili u ime i za racun drugih lica.

Clan 31.

Davanje i prestanak prokure Drustvo je duzno prijaviti za upis u sudski registar.Prokurist deponuje svoj potpis kod registarskog suda, a prilikomzastupanja drustva duzan je uz potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist.Prokurist ne moze svoja ovlastenja prenijeti na drugo lice.Prokura prestaje opozivom od drustva i otkazom od prokuriste.

IV - POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

1. Poslovna tajna

Clan 32.

Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju za koje je ocito da bi prouzrokovale znacajnu stetu drustvu ako dodju u posjed treceg lica bez saglasnosti drustva.

Clan 33.

Nadlezni organ drustva je duzan pismenim aktom odrediti informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo koristenje i zastitu.Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o krsenju zakona i drugih propisa. 2. Zabrana konkurencije

Clan 34.

Clan drustva s neogranicenom odgovornoscu, komplementar komanditnog drustva, vlasnik udjela i clan uprave u drustvu s ogranicenom odgovornoscu, clan nadzornog odbora i uprave dionickog drustva i prokurist, ne smije u tom svojstvu ili kao zaposleni u drugom drustvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnoscu prvog drustva. Osnivackim aktom ili statutom drustva moze se odrediti trajanje zabrane i nakon prestanka svojstva iz stava 1. ovog zakona, a najduze dvije godine.

Clan 35.

Drustvo moze od lica koje prekrsi zabranu konkurencije traziti naknadu stete i ustupanje zakljucenih poslova, ili prenos ostvarene koristi ili prava iz zakljucenih poslova, u roku od tri mjeseca od saznanja za prekrsaj, a najkasnije pet godina od ucinjenog prekrsaja zabrane konkurencije. 3. Sindikalno organizovanje i zabrana nesindikalnih aktivnosti

Clan 36.

Zaposleni u drustvu mogu organizovati sindikat, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata. Ukoliko je u drustvu organizovano vise sindikata, za upravu su mjerodavni stavovi i zahtjevi o kojim su sindikati postigli saglasnost, a kada te saglasnosti nema, stavovi i zahtjevi sindikata koji zastupa vecinu zaposlenih u drustvu.

Clan 37.

U drustvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koji nemaju karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata.

V - OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

1. Osnovni kapital

Clan 38.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu i dionicko drustvo ima osnovni kapital, najmanje u iznosu utvrdjenim ovim zakonom. Posebnim zakonom za drustva koja obavljaju posebne djelatnosti, moze se utvrditi veci iznos osnovnog kapitala. 2. Ulozi

Clan 39.

Osnovni kapital prilikom osnivanja drustva obezbjedjuje se ulozima clanova u novcu i stvarima i pravima cija je vrijednost iskaziva u novcu. Ulog u stvarima i pravima izrazava se u novcu i mora se u cjelosti unijeti prije upisa drustva u sudski registar.3. Vrijednost uloga

Clan 40.

Vrijednost uloga u stvarima i pravima mora biti odredjena u osnivackom aktu ili statutu drustva, ako ovim zakonom nije drugacije utvrdjeno. Vrijednost uloga u stvarima i pravima u drustvu s ogranicenom odgovornoscu i dionickom drustvu odredjuje se na osnovu procjene prihvacene ugovorom od svih osnivaca.

Clan 41.

Procjena iz clana 40. stav 2. ovog zakona obavezno ukljucuje opis, nacin iskazivanja i procijenjenu vrijednost uloga i ocjenu da li ulog odgovara cijeni upisanih dionica dionickog drustva ili udjela u drustvu s ogranicenom odgovornoscu koji se tim ulogom placaju. 4. Obaveza namirenja ugovorene vrijednosti uloga

Clan 42.

Kada procijenjena vrijednost uloga u stvarima i pravima ne dostigne ugovoreni iznos do upisa drustva u sudski registar ili do ugovorenog roka uplate u slucaju pristupanja drustvu, clan drustva koji se obavezao na taj ulog duzan je razliku uplatiti u novcu. Ako drustvo nije steklo vlasnistvo na stvari koju je clan bio obavezan unijeti kao ulog, clan drustva mora uplatiti u novcu vrijednost te stvari, koju mu drustvo mora vratiti. Kada ulog cini uspostavljeno ili preneseno pravo koristenja odredjene imovine koje prestane prije isteka ugovorenog perioda, stete nastale uslijed toga duzan je platiti u novcu clan koji se obavezao na taj ulog.

Clan 43.

Ulog daje clanu pravo na dionicu ili udio u drustvu. 5. Poslovne knjige i finansijski izvjestaji

Clan 44.

Drustvo je duzno voditi poslovne knjige i sacinjavati finansijske izvjestaje u skladu sa zakonom i drugim propisima.

VI - SUPSIDIJARNA DRUSTVA

Clan 45.

Povezanim drustvima smatraju se pravno samostalna drustva koja su u medjusobnim odnosima povodom kapitala i vodjenja poslova.Odnosi izmedju povezanih drustava regulisu se ugovorom. Ugovorom iz stava 2. ovog clana moze se ugovoriti i osnivanje samostalnog drustva u jednom od oblika iz ovog zakona.

Clan 46.

Supsidijarno Drustvo je Drustvo u kojem drugo Drustvo ima vecinu dionica ili udjela s pravom glasa (u daljem tekstu: vecinsko Drustvo).

Clan 47.

Vecinsko drustvo moze supsidijarnom drustvu davati obavezujuca pismena uputstva, ako je to utvrdjeno ugovorom izmedju vecinskog i supsidijarnog drustva.

Clan 48.

Vecinsko drustvo odgovara neograniceno solidarno za obaveze koje je supsidijarno drustvo preuzelo postupajuci u skladu s obavezujucim uputstvima vecinskog drustva. Supsidijarno Drustvo ne odgovara za obaveze vecinskog drustva.

Clan 49.

Dionicar i vlasnik udjela supsidijarnog drustva ima pravo zahtijevati od vecinskog drustva naknadu gubitaka koje je pretrpio zbog izvrsavanja obavezujucih uputstava iz clana 47. ovog zakona.

Clan 50.

Vecinsko Drustvo odgovara neograniceno solidarno povjeriocima u postupku stecaja supsidijarnog drustva, ako je stecaj prouzrokovan izvrsavanjem obavezujucih uputstava iz clana 47. ovog zakona.

VII - REGISTAR DRUSTAVA

1. Registar

Clan 51.

Podaci o drustvu utvrdjeni ovim zakonom upisuju se u registar koji vodi sud odredjen zakonom kojim se uredjuje organizacija i nadleznost sudova (u daljem tekstu: sudski registar).

Clan 52.

Sudski registar obuhvata registar podataka i registar isprava. Upis u sudski registar vrsi se danom podnosenja uredne prijave i potpunih registarskih isprava. Upis u sudski registar proizvodi pravni ucinak prema trecim licima danom upisa.

Clan 53.

Postupak upisa u sudski registar uredjuje se posebnim zakonom i propisima na osnovu tog zakona. 2. Javnost registra

Clan 54.

Sudski registar je javni registar. Fizicko i pravno lice na koje se odnosi podatak upisan u sudski registar ne moze isticati prigovor drugoj strani koja se poziva na taj podatak. 3. Registarski podaci

Clan 55.

U sudski registar upisuju se obavezno sljedeci podaci :
1) firma i sjediste drustva;
2) oblik drustva;
3) djelatnost;
4) podruznice;
5) ime i prezime, adresa prebivalista, funkcija i obim ovlas-tenja lica ovlastenih za zastupanje drustva; i
6) firma, sjediste, djelatnost i lice ovlasteno za zastupanje podruznice ili drugog dijela drustva s ovlastenjima u pravnom prometu.

Clan 56.

U sudski registar upisuju se obavezno podaci o vlasnistvu, osnovnom kapitalu, ulozima, dionicama i udjelima, i to:
1) ime i prezime ili firma i adresa prebivalista ili sjedista clanova drustva i ovlasteni zastupnik pravnog lica kao clana drustva;
2) visina ugovorenog (upisanog) i iznos uplacenog osnovnog kapitala;
3) iznos uloga komanditora u komanditnom drustvu i udjela clanova drustva s ogranicenom odgovornoscu;
4) klasa, broj, i nominalna vrijednost dionica.

Clan 57.

U sudski registar obavezno se upisuje pokretanje postupka likvidacije i stecaja drustva, ime i prezime i adresa prebivalista likvidacionog ili stecajnog upravnika i datum obustavljanja ili okoncanja postupka.

4. Registarske isprave

Clan 58.

Zakonom kojim se uredjuje postupak upisa u sudski registar i propisima na osnovu tog zakona odredjuju se isprave koje se obavezno pohranjuju i vode u sudskom registru.

5. Prijava upisa

Clan 59.

Prijavu za upis u sudski registar ovlasteno i duzno je podnijeti lice koje je po aktima drustva ovlasteno za zastupanje drustva.

Promjene podataka upisanih u sudski registar obavezno se upisuju u sudski registar.

Clan 60.

Registarski sud ce odbiti prijavu za upis osnivanja drustva u sudski registar u slucaju:
1) nistavosti osnivackog akta;
2) kada prije podnosenja prijave za upis osnivanja drustva u sudski registar nisu uplaceni ulozi u iznosu utvrdjenom osnivackim aktom, u skladu sa zakonom;
3) kada je djelatnost ili cilj poslovanja drustva protivan zakonu;
4) ako osnivaci drustva to ne mogu biti po zakonu;
5) ako je osnivac vecinski vlasnik u drustvu koje ima nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima, odnosno nepodmirene poreze;
6) ako je osnivac ili jedan od osnivaca drustva clan postojeceg drustva sa neogranicenom solidarnom odgovornoscu ili komplementar u komanditnom drustvu;
7) ako je osnivac ili jedan od osnivaca drustva jedini clan drustva sa ogranicenom odgovornoscu nad kojim je pokrenut postupak stecaja ili likvidacije ili je protiv toga drustva podignuta tuzba iz clana 367. stav 1. tacka 1) ovog zakona.

Clan 61.

Sudovi, organi i organizacije ovlasteni za nadzor poslovanja, emisije i prometa vrijednosnih papira duzni su bez odlaganja pismeno izvijestiti registarski sud o saznanjima stecenim u vrsenju nadleznosti koja dovode u sumnju potpunost i tacnost podataka upisanih u sudski registar.

VIII - SPAJANJE, PRIPAJANJE, PODJELA, PROMJENA OBLIKA I PRESTANAK DRUSTVA

1. Pojam spajanja, pripajanja, podjele i
promjene oblika drustva

Clan 62.

Vise drustava mogu se spojiti u novo drustvo, cime prestaju postojati, a novo drustvo postaje njihov pravni sljednik.

Drustvo se moze pripojiti drugom drustvu, cime prestaje postojati, a drustvo kojem je pripojeno postaje njegov pravni sljednik.

Drustvo se moze podijeliti na vise drustava, cime prestaje postojati, a nova drustva postaju njegovi pravni sljednici sa solidarnom odgovornoscu.

Drustvo sa neogranicenom solidarnom odgovornoscu ne moze promijeniti oblik.

2. Odluka o spajanju, pripajanju, podjeli i
promjeni oblika drustva

Clan 63.

Odluku o spajanju, pripajanju, podjeli i promjeni oblika drustva donose clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu, komanditnog drustva i drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu, odnosno skupstina dionickog drustva, na nacin utvrdjen osnivackim aktom ili statutom, u skladu sa zakonom.

Istovjetnu odluku moraju donijeti sva drustva koja se spajaju, drustvo koje se pripaja i drustvo kojem se ono pripaja.

Zapisnik o odluci o spajanju, pripajanju, podjeli i promjeni oblika moraju potpisati svi clanovi nadzornog odbora prisutni pri odlucivanju, a ako nadzorni odbor ne postoji, zapisnik potpisuju clanovi drustva cijim glasovima je donesena pravno valjana odluka, u skladu s osnivackim aktom ili statutom.

3. Plan reorganizacije

Clan 64.

Odluka o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika donosi se na osnovu plana reorganizacije, koji uprava i nadzorni odbor ili drugi organ svakog drustva ucesnika, ovlasten osnivackim aktom ili statutom, moraju pripremiti i o njemu obavijestiti dionicare, odnosno clanove drustva najmanje 30 dana prije datuma odlucivanja.

Clan 65.

Plan reorganizacije obavezno sadrzi:

1) oblik, firmu i sjediste drustava ucesnika i drustava sljednika;

2) vlasnicka prava dionicara ili clanova drustava prethodnika u drustvu sljedniku;

3) opis, procjenu i raspodjelu imovine i obaveza drustava prethodnika, koji se prenose na drustvo sljednika, sa izvjestajem revizora;

4) datum od kojeg ce vlasnici dionica ili udjela drustva sljednika moci ucestvovati u dobiti i uslove koje uticu na to pravo;

5) datum od kojeg ce se poslovi drustva prethodnika racunovodstveno iskazivati za drustvo sljednika.

Clan 66.

Plan reorganizacije obavezno sadrzi pismeni izvjestaj revizora o racunovodstvenim iskazima drustava ucesnika.

Clan 67.

Clanovi uprave drustva i druga lica koja su pripremila plan reorganizacije i revizori koji su izvrsili pregled i dali misljenje za drustva ucesnike, odgovorni su neograniceno solidarno drustvima ucesnicima i njihovim dionicarima ili clanovima za stetu, ako u utvrdjivanju omjera zamjene prava pri spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika drustva nisu postupali po pravilima struke.

Clan 68.

Prije odlucivanja o planu reorganizacije, uprava drustva ucesnika duzna je svakom dionicaru ili clanu drustva na njegov zahtjev dati na uvid ili predati kopije plana reorganizacije, godisnjih finansijskih izvjestaja drustava ucesnika za posljednje tri poslovne godine, vanredni financijski izvjestaj za tri mjeseca koja prethode izradi plana reorganizacije, ako su podaci u njemu stariji od sest mjeseci, s izvjestajima i misljenjem revizije.

4. Upis reorganizacije u sudski registar

Clan 69.

Istovremeno sa upisom u sudski registar drustva nastalog spajanjem drustava, pripajanja drustva drugom drustvu i podjele drustva na vise novih drustava, u sudski registar upisuje se prestanak drustva koje je spojeno, pripojeno ili podijeljeno.

5. Prestanak drustva

Clan 70.

Drustvo prestaje gubitkom svojstva pravnog lica.

Drustvo prestaje na dan upisa prestanka u sudski registar.

Ukoliko ovim zakonom nije drugacije odredjeno, po prestanku drustva provodi se likvidacija.

Clan 71.

Drustvo prestaje u slucaju:

1) isteka perioda za koji je osnovano;

2) spajanja, pripajanja i podjele;

3) okoncanjem stecajnog postupka ili odbijanjem zahtjeva za otvaranje stecajnog postupka uslijed nedostatka imovine;

4) prestankom na osnovu odluke suda;

5) odlukom skupstine drustva.

Clan 72.

Drustvo moze prestati odlukom suda donesenom na osnovu zahtjeva nadleznih organa ili lica koje dokaze pravni interes, kada:

1) najvisi organ utvrdjen osnivackim aktom ili statutom ne sastaje se i ne vrsi svoja ovlastenja ili nije vrsen izbor organa ciji prethodni mandat je istekao, duze od dvije godine;

2) duze od dvije godine Drustvo ne ostvaruje prihode;

3) je drustvu oduzeto odobrenje za obavljanje djelatnosti;

4) vise ne postoje zakonom utvrdjeni uslovi za dalje postojanje drustva u obliku u kojem je upisano u sudski registar.

Prije donosenja odluke o prestanku drustva, sud moze odrediti rok za otklanjanje uzroka zbog kojih je donosenje odluke predlozeno.

Clan 73.

Ukoliko ukupna imovina po prestanku drustva nije presla na pravnog sljednika, provodi se likvidacija u skladu s posebnim zakonom, ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.

Pokretanje postupka likvidacije upisuje se u sudski registar.

Za vrijeme likvidacije, firma sadrzi dodatak "u likvidaciji".

Danom upisa u sudski registar pokretanja postupka likvidacije, prestaje mandat uprave i drugih organa i njihova ovlastenja se prenose na likvidatora, cije ime, prezime i adresa prebivalista se upisuje u sudski registar.

Clan 74.

Likvidatora imenuje organ drustva koji je donio odluku o prestanku drustva.

Kada Drustvo prestaje na osnovu sudske odluke, istom odlukom sud ce imenovati likvidatora.

Likvidator moze biti samo fizicko lice.

Kada je imenovano vise likvidatora, svaki ima potpuna ovlastenja, ako odlukom o imenovanju nije drugacije odredjeno.

Clan 75.

Likvidator je ovlasten u ime drustva preduzimati i zakljucivati samo radnje i poslove koji se odnose na likvidaciju.

U vrsenju svojih ovlastenja, likvidator izmiruje obaveze i naplacuje potrazivanja preduzeca, zastupa preduzece, zakljucuje sporazume o poravnanju i sporazume o promjeni i prestanku prava i obaveza drustva, a nove ugovore moze zakljucivati samo ako se odnose na raskidanje nezavrsenih poslova.

Ako likvidator utvrdi da Drustvo u likvidaciji nije sposobno izmiriti obaveze, duzan je bez odlaganja podnijeti zahtjev za otvaranje stecajnog postupka.

Clan 76.

Likvidator je duzan obavijestiti sve poznate povjerioce da je Drustvo u likvidaciji.

Likvidator je duzan objaviti javni poziv za prijavu potrazivanja, u roku koji ne moze biti kraci od tri mjeseca od dana objavljivanja poziva.

Clan 77.

Likvidator je duzan u roku utvrdjenom aktom o imenovanju podnijeti na odobrenje dionicarima ili clanovima drustva finansijski izvjestaj sa konacnim izvjestajem o toku likvidacije i prijedlogom za raspodjelu preostale dostupne imovine dionicarima ili clanovima drustva.

Ako je neko potrazivanje prema drustvu u postupku likvidacije osporeno, preostala imovina moze se podijeliti nakon sto se izdvoji odgovarajuci iznos kao osiguranje povjeriocu za sporno potrazivanje.

Likvidator je duzan podnijeti prijavu za upis u sudski registar prestanka drustva, u roku od 30 dana od dana odobrenja izvjestaja iz stava 1. ovog clana.

Platu likvidatora odredjuje organ koji ga je imenovao, na teret imovine drustva.

DRUGI DIO:
DRUSTVO S NEOGRANICENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOSCU

1. Pojam i osnivanje

Clan 78.

Drustvo s neogranicenom solidarnom odgovornoscu je drus-tvo najmanje dva lica koja su neograniceno solidarno odgovorna za obaveze drustva.

Clan 79.

Drustvo s neogranicenom solidarnom odgovornoscu osniva se ugovorom o osnivanju.

Ugovor o osnivanju drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu obavezno sadrzi ime, prezime i adresu prebivalista ili firmu i sjediste clanova drustva, firmu, sjediste i djelatnost drustva i prava i obaveze clanova.

Izmjene i dopune ugovora vrse se uz saglasnost svih clanova.

Clan 80.

Prijavu za upis osnivanja drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu u sudski registar potpisuju svi clanovi drustva.

2. Ulozi clanova

Clan 81.

Ulozi clanova u drustvo s neogranicenom solidarnom odgovornoscu mogu biti u novcu, stvarima, pravima i izvrsenim uslugama.

Vrijednost uloga u stvarima, pravima i vrsenju usluga utvrdjuje se ugovorom o osnivanju drustva.

Ulozi clanova su jednake vrijednosti.

Svaki clan ce uplatiti ili unijeti svoj ulog u roku utvrdjenom ugovorom, a u slucaju da rok nije ugovoren, najkasnije dva mjeseca nakon upisa osnivanja drustva u sudski registar.

Ulozi clanova postaju imovina drustva.

3. Upravljanje i zastupanje

Clan 82.

Svaki clan drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu ima pravo i obavezu da upravlja drustvom, u skladu s ugovorom.

Ugovorom se moze odrediti da za odredjeno vrijeme drustvom potpuno ili djelimicno upravlja jedan ili vise clanova, cime se ostali clanovi u istoj mjeri odricu prava upravljanja.

Clan drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu moze svoje pravo upravljanja prenijeti na lice koje nije clan drustva, samo uz saglasnost ostalih clanova.

Ako svi clanovi ili vise clanova imaju pravo upravljati drustvom, svaki od njih ima pravo voditi poslovanje.

Ako se jedan od clanova s pravom upravljanja protivi preduzimanju neke radnje ili izvrsenju nekog posla, ostali clanovi s pravom upravljanja nemaju pravo preduzeti radnju ili izvrsiti posao.

Ako je ugovorom odredjeno da clanovi drustva ovlasteni za upravljanje mogu samo zajedno djelovati, svaka radnja i posao se moze izvrsiti samo saglasnoscu svih ovlastenih clanova.

Clan 83.

Ukoliko je ugovorom odredjeno da o odredjenim pitanjima odlucuju svi clanovi drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu, o tim pitanjima se odlucuje saglasnoscu svih clanova drustva.

Clan 84.

Clan drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu moze se pismenom izjavom za odredjeno vrijeme odreci prava na upravljanje i ostalim clanovima, uz njihovu saglasnost, prepustiti pravo potpunog upravljanja.

Clan 85.

Ovlastenje za upravljanje drustvom s neogranicenom solidarnom odgovornoscu dato jednom ili vise clanova moze se opozvati saglasnoscu svih ostalih clanova, ako ugovorom nije drugacije odredjeno.

Nakon opoziva ovlastenja, do postizanja novog sporazuma clanova o ovlastenju, clanovi upravljaju drustvom u skladu sa clanom 81. stav 1. ovog zakona.

Clan 86.

Clan s ovlastenjem za upravljanje drustvom s neogranicenom solidarnom odgovornoscu duzan je ostale clanove drustva na njihov zahtjev obavijestiti o svim poslovima.

Svaki clan drustva ima pravo uvida u poslovne knjige i isprave drustva.

Clan 87.

Drustvo s neogranicenom solidarnom odgovornoscu zastupa svaki clan, ako ugovorom nije drugacije odredjeno.

Ako su ugovorom samo neki clanovi ovlasteni da zajedno ili pojedinacno zastupaju drustvo, ostali clanovi ne mogu zastupati drustvo.

Clanovi ovlasteni da zajedno zastupaju drustvo, mogu jednog od njih pismeno ovlastiti za izvrsenje odredjenih poslova.

Svaki clan drustva neograniceno solidarno odgovara trecim licima za obaveze drustva, osim ako trece lice prilikom sklapanja pravnog posla sa jednim od clanova zna da taj clan nije ovlasten zastupati drustvo.

4. Dobit i gubitak

Clan 88.

Clanovi drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu ucestvuju u raspodjeli dobiti i pokricu gubitka u jednakim iznosima, ako ugovorom nije odredjeno drugacije.

5. Zabrana konkurentskog djelovanja

Clan 89.

Clanovi drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu mogu obavljati druge poslove i djelatnosti i time stvarati imovinske obaveze uz saglasnost svih ostalih clanova, ako ugovorom nije drugacije odredjeno.

6. Obim odgovornosti clanova

Clan 90.

Lice koje pristupi drustvu s neogranicenom solidarnom odgovornoscu, odgovara i za obaveze drustva nastale prije njegovog pristupanja.

Clan koji je izmirio obavezu drustva nastalu prije njegovog pristupanja, ima pravo regresa od ostalih clanova za izmirenu obavezu drustva i troskova koje je imao u vezi s tim.

Clan koji istupi iz drustva koje nastavi poslovanje, odgovara samo za obaveze drustva nastale do dana upisa njegovog istupanja u sudski registar.

7. Istupanje iz drustva i pristupanje drustvu

Clan 91.

Clan drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu moze istupiti iz drustva.

Drustvu moze pristupiti novi clan.

Istupanje clana iz drustva i pristupanje drustvu novog clana uredjuje se ugovorom.

Clan drustva moze svoja prava i obaveze prenositi na treca lica samo uz saglasnost svih ostalih clanova drustva.

8. Prestanak drustva

Clan 92.

Drustvo s neogranicenom solidarnom odgovornoscu prestaje, osim osnova i nacina iz cl. 71. i 72. ovog zakona, i u slucaju:

1) kada jedan clan najkasnije sest mjeseci prije kraja kalendarske godine podnese pismenu obavijest o istupanju i raskidu ugovora zakljucenog na neodredjeno vrijeme, ako ugovorom nije odredjeno drugacije;

2) smrti clana, osim ako po ugovoru nasljednik umrlog postane novi clan;

3) prestanka pravnog lica kao clana drustva;

4) stecaja jednog od clanova drustva;

5) gubitka ili ogranicenja pravne sposobnosti jednog od clanova drustva;

6) odluke suda o prestanku drustva.

Clan 93.

U slucajevima iz clana 92. tac. 1. do 5. ovog zakona, ostali clanovi drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu mogu izvrsiti izmjene ugovora i nastaviti poslovanje.

Clan cije je clanstvo prestalo ili njegov nasljednik, odnosno pravni sljednik ima pravo namirenja udjela, koje se obracunava kao i udio u ostatku imovine nakon likvidacije.

Clan 94.

Ako drustvo nastavi postojati nakon smrti jednog clana, nasljednik moze postaviti pismeni zahtjev da ga naslijedi u drustvu, najkasnije 30 dana od dana pravosnaznosti odluke o naslijedjivanju.

Prihvatanjem clanstva u drustvu, nasljednik preuzima prava i obaveze umrlog clana od dana njegove smrti.

Nasljednik umrlog clana koji nije prihvatio clanstvo u drustvu, ima pravo traziti od drustva namirenje udjela, a kada ima vise nasljednika, vlasnicka prava preminulog clana u imovini drustva dijele se medju nasljednicima u omjeru utvrdjenom testamentom ili sudskom odlukom o naslijedjivanju.

Nasljedniku koji je prihvatio clanstvo u drustvu izvrsit ce se kompenzacija srazmjerna njegovom udjelu u nasljedstvu.

Nasljednici koji prihvate clanstvo u drustvu, postaju clanovi sa vlasnickim pravima srazmjerno njihovom ucescu u naslijedjenoj imovini umrlog clana.

Clan 95.

U slucaju likvidacije drustva s neogranicenom solidarnom odgovornoscu, clanovi imaju pravo na srazmjeran dio ostatka imovine drustva nakon likvidacije.

Imovina drustva nakon likvidacije dijeli se medju clanovima prvo do iznosa njihovih uplacenih uloga, a zatim na jednake dijelove.

Ostatak imovine drustva nakon likvidacije koji nije dovoljan za povrat uplacenih uloga, dijeli se medju clanovima srazmjerno ulozima, ako ugovorom nije odredjeno drugacije.

TRECI DIO:
KOMANDITNO DRUSTVO

1. Pojam i osnivanje

Clan 96.

Drustvo u kojem jedan ili vise clanova odgovara za obaveze drustva neograniceno solidarno cjelokupnom svojom imovinom (komplementari), a jedan ili vise clanova odgovara za obaveze drustva samo do iznosa njihovih uloga upisanih u sudski registar (komanditori) je komanditno drustvo.

Na komanditna drustva primjenjuju se odredbe ovog zakona o drustvima s neogranicenom solidarnom odgovornoscu, ukoliko drugim odredbama ovog zakona nije propisano drugacije.

Komanditno Drustvo se moze transformisati u komanditno Drustvo na dionice.

Clan 97.

Komanditno drustvo se osniva ugovorom, koji obavezno sadrzi:

1) firmu i sjediste drustva;

2) ime, prezime i adresu prebivalista, odnosno firmu i sjediste clanova;

3) odredjenje koji clanovi su komplementari, a koji komanditori;

4) vrsta i iznos uloga svakog clana; i

5) djelatnost komanditnog drustva.

Clan 98.

Za izmjene ugovora o osnivanju komanditnog drustva potrebna je saglasnost svih clanova,.

Ugovorom se moze odrediti da za prijenos vlasnickih prava komanditora na drugo lice nije potrebna saglasnost svih clanova.

Clan 99.

Prijavu za upis za upis osnivanja komanditnog drustva u sudski registar potpisuju svi clanovi.

2. Upravljanje i zastupanje

Clan 100.

Poslovima komanditnog drustva upravljaju komplementari.

Komanditor ima pravo uvida u poslovne knjige i isprave drustva i godisnji financijski izvjestaj.

Clan 101.

Komanditno drustvo zastupa svaki komplementar, ako ugovorom nije izricito odredjeno drugacije.

Clan 102.

Komanditor moze zastupati komanditno drustvo samo na osnovu posebnog ovlastenja datog saglasnoscu svih clanova.

Komanditor koji bez ovlastenja zakljuci ugovor u ime drustva, odgovora za obaveze iz tog ugovora kao komplementar.

3. Dobit

Clan 103.

Dobit komanditnog drustva dijeli se na dio za komplementare i dio za komanditore, u omjeru utvrdjenom ugovoru.

Dio dobiti namijenjen komplementarima dijeli se medju njima na jednake dijelove.

Dio dobiti namijenjen komanditorima dijeli se medju njima srazmjerno uplacenim ulozima, ako ugovorom nije odredjeno drugacije.

4. Prestanak komanditnog drustva

Clan 104.

Svi clanovi komanditnog drustva imaju pravo na srazmjeran udio u ostatku imovine drustva nakon likvidacije.

Clan 105.

Ako je ostatak imovine nakon likvidacije komanditnog drustva nedovoljan za povrat uplacenih uloga, komanditori imaju pravo prvenstva na povrat uloga.

Ostatak imovine nakon povrata uloga, dijeli se medju clanovima drustva po omjeru za raspodjelu dobiti.

Ugovorom se moze odrediti drugaciji nacin raspodjele ostatka imovine komanditnog drustva nakon likvidacije.

Clan 106.

Komanditno drustvo ne prestaje u slucaju smrti, gubitka ili ogranicenja pravne sposobnosti ili prinudne prodaje i naplate iz imovine komanditora.

CETVRTI DIO:
DIONICKO DRUSTVO

I - OPCE ODREDBE

Clan 107.

Dionicko drustvo je drustvo ciji je osnovni kapital podijeljen na dionice.

Clan 108.

Dionicko drustvo ne odgovara za obaveze dionicara.

II - OSNIVANJE

1. Osnivaci i osnivacki akt

Clan 109.

Dionicko drustvo mogu osnovati jedan ili vise osnivaca.

Osnivaci su obavezno i dionicari dionickog drustva.

Clan 110.

Dionicko drustvo se osniva ugovorom o osnivanju, koji obavezno sadrzi:

1) ime i prezime ili firmu, i adresu prebivalista ili sjedista osnivaca;

2) firmu i sjediste dionickog drustva;

3) djelatnost ;

4) prava i obaveze osnivaca;

5) iznos osnovnog kapitala;

6) oznaku klase, ukupan broj i nominalnu vrijednost dionica;

7) opis prava sadrzanih u dionici;

8) broj dionica koji upisuje svaki osnivac;

9) postupak i rokove prodaje i banku kod koje se vrsi uplata dionica ;

10) opis i procjena vrijednosti uloga u stvarima i pravima;

11) nacin naknade troskova osnivanja;

12) posljedice neizvrsavanja obaveza osnivaca ;

13) nacin rjesavanja sporova izmedju osnivaca ; i

14) ime i prezime lica koje predstavlja dionicko drustvo u postupku osnivanja.

Ugovor o osnivanju dionickog drustva mora biti potpisan od svih osnivaca ili njihovih punomocnika, a potpisi ovjereni u skladu sa zakonom.

Uz potpis punomocnika prilaze se ovjereno pismeno ovlastenje .

Kada dionicko Drustvo osniva jedan osnivac, osnivacki akt je odluka o osnivanju dionickog drustva.

Clan 111.

Prilikom osnivanja dionickog drustva, sve dionice mogu otkupiti osnivaci (u daljem tekstu: simultano osnivanje), ili ugovoreni broj dionica otkupljuju osnivaci, a preostale dionice kupuju druga lica na osnovu javnog poziva za upis i uplatu (u daljem tekstu: sukcesivno osnivanje), u skladu sa zakonom kojim se uredjuje emisija i promet vrijednosnih papira.

2. Simultano osnivanje

Clan 112.

Upis dionica pri simultanom osnivanju dionickog drustva izvrsen je potpisom ugovora o osnivanju od strane osnivaca.

Uplata dionica vrsi se na osnovu rjesenja Komisije za vrijednosne papire u Federaciji (u daljem tekstu: Komisija) kojim se utvrdjuje uspjela emisija dionica.

Uplata dionica je bezuslovna.

3. Sukcesivno osnivanje

Clan 113.

Ugovor o sukcesivnom osnivanju dionickog drustva, uz elemente iz clana 110. ovog zakona, obavezno sadrzi i:

1) mjesto, vrijeme i nacin upisa dionica;

2) mjesto, vrijeme i nacin uplate dionica;

3) vrstu uloga kojim se mogu platiti dionice;

4) postupak kada upisani iznos premasuje iznos objavljen u javnoj ponudi;

5) nacin odredjivanja cijene dionica po okoncanju upisa; i

6) nacin sazivanja osnivacke skupstine dionickog drustva.

Clan 114.

Osnivaci podnose Komisiji zahtjev za odobravanje javne ponude dionica, uz koji su duzni dostaviti:

1) ugovor o osnivanju;

2) prijedlog statuta dionickog drustva;

3) prijedlog prospekta, u skladu sa zakonom kojim se uredjuju emisija i promet vrijednosnih papira;

4) ugovor zakljucen izmedju osnivaca i Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar);

5) ugovor zakljucen izmedju osnivaca i banke putem koje emitent izvrsava obaveze prema vlasniku vrijednosnog papira (u daljem tekstu: Depozitar); i

6) ugovor o otvaranju privremenog racuna za deponovanje uplata dionica.

O zahtjevu iz stava 1. ovog clana, Komisija donosi rjesenje u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Clan 115.

Nakon dobijanja rjesenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica, osnivaci su obavezni objaviti javni poziv za upis i uplatu dionica, u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima.

Rok za upis dionica ne moze biti duzi od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Upis dionica vrsi se potpisivanjem izjave o upisu, u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Clan 116.

Osnivaci su obavezni objaviti izvjestaj o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplacenih dionica, najmanje u jednom domacem dnevnom listu, u roku od osam dana od dana prijema rjesenja Komisije kojim se utvrdjuje da je emisija dionica uspjela.

Izvjestaj iz stava 1. ovog clana obavezno sadrzi:

1) ime i prezime ili firma i adresu prebivalista ili sjedista upisnika dionica;

2) klasu, broj i nominalnu vrijednost upisanih dionica;

3) podatke o nacinu i roku placanja upisanih dionica;

4) iznos uplacen pri upisu dionica;

5) popis i procijenjenu vrijednost stvari i prava kojima su placene upisane dionice; i

6) cijenu dionica nakon emisije.

Clan 117.

Za izvrsene uplate upisanih dionica po cijeni nakon emisije osnivaci su duzni izdati pismenu privremenu potvrdu, koja obavezno sadrzi klasu, broj, nominalnu vrijednost i cijenu upisanih dionica nakon emisije.

Osnivaci ne mogu raspolagati izvrsenim uplatama dionica.

Dionicko drustvo raspolaze novcanim uplatama i unesenim stvarima i pravima nakon upisa drustva u sudski registar.

Naknade i drugi troskovi osnivanja ne mogu se isplacivati na teret osnovnog kapitala.

Clan 118.

Ako sve dionice iz clana 116. stav 2. tacka 2. ovog zakona nisu upisane u objavljenom roku, osnivaci i drugi upisnici mogu upisati preostale dionice, najkasnije 15 dana nakon isteka objavljenog roka za upis.

Ako osnivaci i drugi upisnici ne upisu sve dionice, osnivanje dionickog drustva nije uspjelo.

U slucaju iz stava 2. ovog clana, osnivaci su duzni izvjestaj o neuspjelom osnivanju dionickog drustva, sa podacima i nacinu i roku povrata izvrsenih uplata, objaviti na nacin objavljivanja prospekta, i najkasnije 15 dana od isteka roka iz stava 1. ovog clana.

4. Osnivacka skupstina

Clan 119.

Osnivaci su duzni sazvati osnivacku skupstinu dionickog drustva najkasnije 60 dana od dana prijema rjesenja Komisije kojim se utvrdjuje da je emisija dionica uspjela.

Ukoliko osnivacka skupstina nije sazvana u roku iz stava 1. ovog clana, upis dionica postaje nistavan i smatra se da dionicko drustvo nije osnovano.

U slucaju iz stava 2. ovog clana, osnivaci su duzni objaviti izvjestaj u skladu sa clanom 118. stav 3. ovog zakona.

Clan 120.

Osnivacka skupstina moze odlucivati ukoliko joj prisustvuju, licno ili putem punomocnika, dionicari sa najmanje dvije trecine ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Ukoliko kvorum iz stava 1. ovog clana ne postoji po proteku 60 minuta od zakazanog vremena pocetka skupstine, osnivacka skupstina se odgadja i ponovo saziva najranije 15, a najkasnije 30 dana od prvobitno zakazanog datuma odrzavanja.

U slucaju ponovnog sazivanja, osnivacka skupstina moze odlucivati ukoliko je zastupljeno vise od polovine ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Osnivackom skupstinom, do izbora predsjedavajuceg, predsjedava jedan od osnivaca.

Clan 121.

Osnivacka skupstina:

1) usvaja izvjestaj o osnivanju ;

2) usvaja statut;

3) bira predsjedavajuceg skupstine;

4) imenuje clanove nadzornog odbora; i

5) potvrdjuje vrijednost uloga u stvarima i pravima i utvrdjuje broj dionica emitovanih po tom osnovu.

Clan 122.

Izvjestaj o osnivanju dionickog drustva obavezno sadrzi:

1) broj upisanih dionica;

2) nominalnu vrijednost i cijenu po kojoj su dionice upisane;

3) uplate za upisane dionice izvrsene prije odrzavanja osnivacke skupstine;

4) popis i procijenjenu vrijednost svakog uloga u stvarima i pravima;

5) podatke o upisnicima iskljucenim u skladu sa clanom 139. ovog zakona.

Clan 123.

Statut dionickog drustva obavezno sadrzi:

1) firmu, sjediste i djelatnost ;

2) iznos osnovnog kapitala, klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;

3) postupak u slucaju neplacanja upisanih dionica;

4) nacin povecanja i smanjivanja osnovnog kapitala;

5) nacin formiranja i koristenja fonda rezervi;

6) nacin podjele dobiti i isplate dividende;

7) nacin pokrica gubitka;

8) broj glasova po klasi dionica;

9) nacin sazivanja skupstine i odlucivanja, sastav i nadle-znosti odbora;

10) sastav, nacin imenovanja i razrjesenja, i ovlastenja nadzornog odbora i uprave drustva;

11) postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika drustva;

12) prestanak drustva; i

13) postupak izmjena i dopuna statuta.

5. Upis u registar

Clan 124.

Uprava dionickog drustva duzna je podnijeti zahtjev za upis u registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije (u daljem tekstu: registar emitenata), najkasnije 15 dana od dana odrzavanja osnivacke skupstine.

Uz zahtjev iz stava 1. ovog clana, dostavlja se:

1) zapisnik osnivacke skupstine;

2) dokaz o uplati ukupnog iznosa upisanih dionica po cijeni nakon emisije;

3) statut; i

4) popis clanova nadzornog odbora i uprave.

Clan 125.

Dionice za koje dospjele uplate nisu izvrsene i koje prije upisa u registar emitenata nisu preuzeli i uplatili osnivaci ili drugi upisnici, osnivaci su duzni proglasiti nevazecim.

Osnivaci su duzni pismeno obavijestiti Komisiju o proglasenju dionica nevazecim u slucaju iz stava 1. ovog clana.

Clan 126.

Na osnovu rjesenja Komisije o upisu u registar emitenata, uprava dionickog drustva podnosi prijavu za upis dionickog drustva u sudski registar.

III - OSNOVNI KAPITAL

1. Osnovni kapital prilikom osnivanja

Clan 127.

Osnovni kapital dionickog drustva iznosi najmanje 50.000 (pedeset hiljada) KM.

Nominalna vrijednost dionice ne moze biti manja od 10 (deset) KM.

Clan 128.

Ako se osnovni kapital prilikom osnivanja dionickog drustva, osim ulozima u novcu, obezbjedjuje i ulozima u stvarima i pravima, ukupni ulozi u novcu ne mogu biti manji od iznosa iz clana 127. stav 1. ovog zakona.

Clan 129.

Pri sukcesivnom osnivanju, nakon upisa dionica do iznosa osnovnog kapitala iz javnog poziva za upis i uplatu dionica, osnivaci su duzni odbiti dalji upis dionica, ako je to utvrdjeno ugovorom o osnivanju.

Od dana donosenja odluke iz stava 1. ovog clana, osnivaci su neograniceno solidarno odgovorni za povrat sredstava uplacenih iznad iznosa osnovnog kapitala, sa kamatom obracunatom po kamatnoj stopi na depozite po vidjenju kod banke kod koje je vrsena uplata dionica.

Clan 130.

Cijena dionice nakon okoncanja emisije ne moze biti manja od njene nominalne vrijednosti.

Razlika cijene dionice nakon okoncanja emisije iznad nominalne vrijednosti, je dionicka premija.

2. Povecanje osnovnog kapitala

Clan 131.

Povecanje osnovnog kapitala vrsi se na osnovu odluke koju, na prijedlog nadzornog odbora, donosi skupstina dionickog drustva dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica.

Clan 132.

Nadzorni odbor dionickog drustva moze statutom ili odlukom skupstine biti ovlasten za donosenje odluke o povecanju osnovnog kapitala, i to:

1) emisijom novih dionica;

2) iz fonda rezervi iznad iznosa iz clana 188. stav 3. ovog zakona;

3) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti.

U slucajevima iz stava 1. tac. 1. i 2. ovog clana povecanje osnovnog kapitala moze se izvrsiti najvise do jedne trecine iznosa osnovnog kapitala na dan donosenja odluke.

Ovlastenje iz statuta ili odluka skupstine iz stava 1. ovog clana vazi najduze pet godina i obavezno sadrzi nacin procjene stvari i prava cijim unosom se uplacuju nove dionice.

Clan 133.

Prijedlog odluke iz clana 131. i odluka iz clana 132. ovog zakona o povecanju osnovnog kapitala dionickog drustva obavezno sadrzi:

1) razloge, obim i nacin povecanja;

2) novu nominalnu vrijednost dionica nakon povecanja osnovnog kapitala;

3) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije;

4) rok za upis i cijenu dionica nakon emisije ili nacin njenog odredjivanja;

5) opis prava sadrzanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadrzana u dionicama ranijih emisija;

6) ogranicenje ili iskljucenje prava prece kupnje dionica nove emisije; i

7) mogucnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i nacin procjene njihove vrijednosti.

Clan 134.

Povecanje osnovnog kapitala postaje pravno valjano upisom u registar emitenata.

Clan 135.

Uplata dionica nove emisije u novcu moze se vrsiti u ratama, u roku koji ne moze biti duzi od godinu dana od dana donosenja rjesenja Komisije o uspjeloj emisiji dionica.

Uplacenim ratama prvo se izmiruje dionicka premija za sve upisane dionice, a zatim nominalna vrijednost pojedinacnih dionica.

Placanje dionica ne moze se vrsiti prebijanjem potrazivanja prema dionickom drustvu.

Clan 136.

Upisnik se moze osloboditi obaveze placanja upisanih dionica samo u slucaju smanjenja osnovnog kapitala drustva prije isteka roka za uplatu dionica u ratama, i to srazmjerno smanjenju.

Clan 137.

Za uplate nominalne vrijednosti dionica i dionicke premije, dionicko drustvo duzno je privremenu pismenu potvrdu (u daljem tekstu: privremenica), koja vazi do uplate pune cijene dionice i obavezno sadrzi:

1) oznaku "privremenica";

2) firmu i adresu sjedista dionickog drustva;

3) iznos osnovnog kapitala;

4) ime i prezime ili firmu vlasnika privremenice;

5) klasu i broj dionica za koje je izdata privremenica;

6) broj i nominalni iznos upisanih dionica koje nisu uplacene u cijelosti;

7) uplaceni iznos cijene dionice nakon emisije;

8) rok za placanje ukupnog iznosa upisanih dionica; i

9) datum izdavanja privremenice, sa potpisom ovlastenog lica.

Clan 138.

Prenos privremenice vrsi se indosiranjem.

Clan 139.

Upisnika dionica koji ne plati punu cijenu dionica nakon emisije u roku utvrdjenom odlukom o emisiji, nadzorni odbor ce iskljuciti iz dionickog drustva odlukom, koju je drustvo duzno odmah upisati u knjigu dionicara, javno objaviti i preporucenom postom dostaviti upisniku.

Upisnik dionica iz stava 1. ovog clana duzan je dionickom drustvu vratiti privremenicu, najkasnije 30 dana od dana donosenja odluke o iskljucenju iz dionickog drustva, a u protivnom nadzorni odbor ce je proglasiti i objaviti nevazecom na nacin za sazivanje skupstine utvrdjen ovim zakonom i statutom dionickog drustva.

Clan 140.

Nadzorni odbor ce, umjesto privremenice proglasene nevazecom, izdati novu privremenicu ili emitovati dionice drugom licu, u skladu s odlukom skupstine dionickog drustva.

Iz prihoda od novih privremenica i dionica iz stava 1. ovog clana izmiruju se dionicka premija, kamate na zaostale uplate i troskovi objavljivanja odluke i obavjestavanja iskljucenog dionicara, a ostatak se isplacuje iskljucenom dionicaru, do iznosa izvrsenih uplata za nominalnu vrijednost dionica.

2.1. Emisija novih dionica

Clan 141.

Osnovni kapital se moze povecati emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplacene u cjelini.

Odredba stava 1. ovog clana ne primjenjuje se ako se dionice nove emisije placaju iskljucivo unosom stvari i prava u dionicko drustvo.

Clan 142.

Odluka o povecanju osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavezno sadrzi:

1) iznos povecanja osnovnog kapitala;

2) mogucnost upisa dionica i nacin utvrdjivanja iznosa upisa-nog iznad povecanja osnovnog kapitala utvrdjenog odlukom;

3) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;

4) prava sadrzana u dionici nove klase;

5) mjesto i rok upisa dionica;

6) pravo prece kupnje, nacin, mjesto i rok upisa dionica po osnovu tog prava;

7) cijenu dionice nakon emisije ili nacin njenog odredjivanja;

8) naziv banke kod koje upisnik placa dionice;

9) opis i procijenjenu vrijednost stvari i prava kojima se placaju dionice; i

10) mjesto i rok za predaju stvari i prava kojima se placaju dionice.

Cijena dionica nakon emisije ili nacin njenog odredjivanja mora biti isti za sve upisnike dionica.

Clan 143.

Povecanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica obavlja se putem javne ponude, ako odlukom nije izricito drugacije utvrdjeno.

Nadzorni odbor dionickog drustva je duzan podnijeti Komisiji zahtjev za odobravanje javne ponude dionica, najkasnije 30 dana od dana donosenja odluke o povecanju osnovnog kapitala.

Upis dionica nove emisije vrsi se na osnovu rjesenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica i objavljenog javnog poziva za upis i uplatu dionica, ili prijave zatvorene prodaje, u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uredjuje emisija i promet vrijednosnih papira.

Clan 144.

Uplata dionica nove emisije vrsi se u rokovima utvrdjenim odlukom, s tim da prije upisa povecanja osnovnog kapitala u registar emitenata mora biti placen iznos dionicke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica, a stvari i prava kojim se placaju dionice moraju biti u cjelini unesene u drustvo.

Clan 145.

Pravo na dividendu po osnovu novih dionica stice se za godinu u kojoj je osnovni kapital povecan, ako statutom dionickog drustva nije drugacije utvrdjeno ili datum isplate dividende nije unaprijed odredjen.

Clan 146.

Dionicari imaju pravo prece kupnje dionica nove emisije srazmjerno njihovom ucescu u osnovnom kapitalu, ako se dionice nove emisije placaju iskljucivo novcem.

Clan 147.

Dionicko drustvo obavezno je u javnom pozivu za upis i uplatu dionica objaviti podatke o pravu prece kupnje, i to:

1) mjesto i rok ostvarivanja prava prece kupnje, koji ne moze biti kraci od 14 dana;

2) broj dionica nove emisije koje dionicari mogu upisati;

3) klasu i nominalnu vrijednost dionica;

4) cijenu dionica nakon emisije ili nacin njenog odredjivanja; i

5) datum za obracun ucesca dionicara u osnovnom kapitalu radi utvrdjivanja obima prava prece kupnje dionica nove emisije.

Cijena dionica nakon emisije ili nacin njenog odredjivanja jednaki su za sve upisnike dionica po osnovu prava prece kupnje.

Clan 148.

Pravo prece kupnje dionica nije prenosivo.

Clan 149.

Pravo prece kupnje dionica moze se oduzeti ili ograniciti odlukom skupstine dionickog drustva donesenom vecinom zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica.

Odluka iz stava 1. ovog clana primjenjuje se jednako na sve vlasnike dionica iste klase.

Clan 150.

Ogranicenjem prava prece kupnje ne smatra se kada osiguravatelj emisije dionica, u skladu sa odredbama clana 147. ovog zakona, dionicarima za koje je utvrdjeno pravo prece kupnje prodaje dionice po cijeni utvrdjenoj na osnovu prosjecne trzisne cijene dionica istog emitenta za 30 dana koji prethode datumu odrzavanja skupstine drustva.

Clan 151.

Dionicari mogu, u skladu sa clanom 146. ovog zakona, zakljuciti pismeni ugovor o kupovini dionica nove emisije, koji zamjenjuje listu upisnika i obavezno sadrzi broj dionica koje upisuje svaki dionicar i rok placanja.

2.2. Povecanje nominalne vrijednosti dionica

Clan 152.

Povecanje osnovnog kapitala povecanjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica moze se vrsiti samo na teret fonda rezervi, i to za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrdjene odredbama ovog zakona.

Dionicari snose troskove povecanja nominalne vrijednosti dionica.

Clan 153.

Dionicko drustvo moze, umjesto povecanja nominalne vrijednosti postojecih dionica, emitovati besplatne nove dionice.

Besplatne dionice sadrze prava koja sadrze obicne dionice.

Clan 154.

Dionicko drustvo je duzno prijaviti Registru povecanje nominalne vrijednosti dionica ili emisiju besplatnih dionica.

2.3. Uslovno povecanje osnovnog kapitala

Clan 155.

Odluku o uslovnom povecanju osnovnog kapitala skupstina dionickog drustva donosi u slucaju:

1) emisije zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom pre- ce kupnje, u obimu prava koja proizilaze iz ovih obveznica;

2) spajanja i pripajanja dionickih drustava; i

3) upisa novih dionica od strane zaposlenih, u skladu sa planom raspodjele dobiti dionickog drustva.

Uslovno povecanje osnovnog kapitala moze iznositi vise od 50% iznosa osnovnog kapitala upisanog u registar emitenata na dan donosenja odluke iz stava 1. ovog clana samo ako je ta odluka donesena dvotrecinskom vecinom ukupnog broja zastupljenih dionica s pravom glasa, po svakoj klasi dionica.

Clan 156.

Odluka iz clana 155. stav 1. ovog zakona obavezno sadrzi:

1) iznos i razloge uslovnog povecanja osnovnog kapitala;

2) naznaku da se radi o uslovnom povecanju po osnovu prava zamjene ili prava prece kupnje, ili upisu dionica od strane zaposlenih;

3) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica koje se mogu emitovati po osnovu uslovnog povecanja osnovnog kapitala.

Odlukom o uslovnom povecanju osnovnog kapitala utvrdjuje se rok za emisiju novih dionica po tom osnovu, koji ne moze biti duzi od pet godina od dana donosenja odluke.

Clan 157.

Dionicko drustvo je duzno podnijeti Komisiji zahtjev za odobravanje uslovnog povecanja osnovnog kapitala, najkasnije 30 dana od dana donosenja odluke iz clana 155. stav 1. ovog zakona.

Upis zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom prece kupnje moze se vrsiti nakon dobijanja rjesenja Komisije i objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu.

Clan 158.

Pravo na zamjenu se ostvaruje pismenim zahtjevom dionickom drustvu za zamjenu obveznica u dionice.

Pravo prece kupnje ostvaruje se upisom dionica.

Upis dionica na osnovu prava prece kupnje obavlja se u skladu sa odredbama cl. 146. do 150. ovog zakona.

Clan 159.

Nakon isteka roka iz clana 156. stav 2. ovog zakona, nadzorni odbor je duzan podnijeti zahtjev za upis ostvarenog povecanja osnovnog kapitala u registar emitenata.

2.4. Povecanje iz vlastitih sredstava

Clan 160.

Nakon usvajanja godisnjeg finansijskog izvjestaja sa izvjestajem revizije, i izvrsenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi, skupstina moze donijeti odluku da dio dobiti koristi za povecanje osnovnog kapitala.

Clan 161.

Odluka iz clana 160. ovog zakona obavezno sadrzi iznos povecanja osnovnog kapitala i odredjenje da li se povecanje vrsi povecanjem nominalne vrijednosti dionica ili emisijom novih dionica.

Clan 162.

Povecanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava moze se vrsiti samo iz fonda rezervi, za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrdjene odredbama ovog zakona.

Dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka ne moze se koristiti za povecanje osnovnog kapitala dionickog drustva iz vlastitih sredstava.

Clan 163.

Povecanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava rasporedjuje se na sve dionice srazmjerno nominalnoj vrijednosti.

Clan 164.

Promjena nominalne vrijednosti dionica upisuje se kod Registra, na osnovu prijave dionickog drustva i izvoda iz registra emitenata.

2.5. Integrisano povecanje

Clan 165.

Dionicko drustvo duzno je prilikom povecanja osnovnog kapitala, iz vlastitih izvora platiti dio cijene dionica nakon emisije u slucaju kada dionice u prometu na berzi ili drugom uredjenom javnom trzistu na dan donosenja odluke imaju cijenu nizu od nominalne vrijednosti, ili se povecanje osnovnog kapitala vrsi upisom dionica zaposlenih.

U slucaju iz stava 1. ovog clana uplata dionica vrsi se iskljucivo u novcu.

Clan 166.

Odluka o povecanju osnovnog kapitala u skladu sa clanom 165. ovog zakona obavezno sadrzi:

1) iznos povecanja osnovnog kapitala;

2) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;

3) podatke iz cl. 147. i 151. ovog zakona;

4) nacin prodaje dionica koje nisu upisane po osnovu prava prece kupnje;

5) mjesto i rok upisa dionica za dionicare bez prava prece kupnje, cijenu dionica nakon emisije ili nacin njenog odredjivanja;

6) naziv banke kod koje upisnik placa dionice nakon emisije;

7) opis prava sadrzanih u dionicama nove klase;

8) mogucnost upisa dionica iznad iznosa utvrdjenog odlukom o integrisanom povecanju;

9) dio cijene dionice nakon emisije koji placa drustvo i izvor sredstava.

Clan 167.

Upisnici dionica emitovanih po osnovu integrisanog povecanja duzni su najmanje 50% cijene dionice uplatiti prije upisa povecanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Clan 168.

Na integrisano povecanje osnovnog kapitala primjenjuju se odredbe clana 141. stav 1, clana 142. stav 1, cl. 146. do 148, 151, 160. i 162. stav 2. ovog zakona.

3. Smanjenje osnovnog kapitala

Clan 169.

Smanjenje osnovnog kapitala vrsi se na osnovu odluke skupstine donesene dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednom domacem dnevnom listu, dva puta u roku od 30 dana od dana donosenja.

Osnovni kapital se ne moze smanjiti ispod iznosa utvrdjenog u clanu 127. stav 1. ovog zakona.

Smanjenje osnovnog kapitala ne smije uticati na izvrsavanje obaveza prema povjeriocima dionickog drustva.

Clan 170.

Odluka iz clana 169. ovog zakona obavezno sadrzi:

1) iznos i razlog smanjenja osnovnog kapitala;

2) nacin smanjenja osnovnog kapitala; i

3) nacin povlacenja dionica, cijenu povucene dionice ili nacin njenog odredjivanja.

Smanjivanje osnovnog kapitala povlacenjem dionica moze se vrsiti samo ako je mogucnost povlacenja predvidjena statutom dionickog drustva ili odlukom o emisiji dionica.

Povlacenje dionica vrsi se kupovinom na berzi i drugim uredjenim javnim trzistima ili ponudom dionicarima, u skladu sa statutom i odlukom skupstine o smanjenju osnovnog kapitala.

Clan 171.

Dionicko drustvo je duzno podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala, najkasnije 30 dana od dana donosenja odluke iz clana 169. stav 1. ovog zakona.

Komisija je duzna donijeti odluku o zahtjevu i upisati smanjenje osnovnog kapitala u registar emitenata u roku od 30 dana od dana podnosenja zahtjeva iz stava 1. ovog clana, osim u slucaju iz clana 178. ovog zakona.

Prije upisa smanjenja osnovnog kapitala u registar emitenata, dionicko drustvo ne moze vrsiti isplate po osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili odustati od emisije dionica cija nominalna vrijednost nije u cjelini placena.

Clan 172.

Dionicko drustvo je duzno obavijestiti povjerioce o smanjenju osnovnog kapitala, u roku 30 dana od dana upisa odluke u Registar emitenata.

Povjerioci mogu zahtjevati osiguranje potrazivanja, u roku od 90 dana od dana prijema obavijesti iz stava 1. ovog clana ili 90 dana od dana drugog objavljivanja odluke iz clana 169. stav 1. ovog zakona.

Ako povjerioci i dionicko drustvo ne postignu dogovor o osiguranju potrazivanja povjerioci mogu pokrenuti postupak kod suda.

Clan 173.

Odredbe clana 172. ovog zakona ne primjenjuju se ako:

1) drustvo Komisiji podnese izvjestaj revizora sa dokazima, kojim se utvrdjuje da drustvo nema povjerilaca;

2) se smanjenje osnovnog kapitala vrsi radi naknade gubitka; ili

3) najvise 10% osnovnog kapitala prenosi u fond rezervi za pokrice buducih gubitaka.

Revizor koji u izvjestaju iz stava 1. ovog clana navede nepotpune i netacne podatke odgovoran je povjeriocima za obaveze dionickog drustva sa stanjem na dan podnosenja izvjestaja i do iznosa smanjenja osnovnog kapitala utvrdjenog odlukom skupstine.

Dionicko drustvo ne moze vrsiti otkup dionica u slucaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. tac. 2) i 3) ovog clana.

Clan 174.

Dionicko drustvo je duzno, nakon isteka roka iz clana 172. stav 2. ovog zakona podnijeti Komisiji zahtjev za upis u registar emitenata.

Komisija ce upisati smanjenje osnovnog kapitala u registar emitenata samo ako je odluka skupstine o smanjenju osnovnog kapitala objavljena u skladu clanom 169. stav 1. ovog zakona i ako drustvo podnese izvjestaj revizora iz clana 173. ovog zakona ili dokaz o sporazumu sa povjeriocima o osiguranju njihovih potrazivanja.

Clan 175.

Smanjenje osnovnog kapitala vrsi se sljedecim redoslijedom:

1. povlacenjem vlastitih dionica;

2. smanjivanjem nominalne vrijednosti u cjelini placenih dionica i djelimicno placenih dionica za koje su izdate privremenice;

3. otkupom i povlacenjem ostalih dionica;

4. odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini placene i povlacenjem izdatih privremenica.

Pri smanjenju osnovnog kapitala na nacin utvrdjen u stavu 1. tacka 1. ovog clana ne primjenjuju se odredbe clana 169. stav 2. ovog zakona.

Clan 176.

Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica primjenjuje se na sve dionice.

Clan 177.

Dionicko drustvo je duzno prijaviti Registru upis obustave prometa dionica koje su predmet povlacenja, odmah po donosenju odluke.

Clan 178.

Povlacenje dionica se mora okoncati najkasnije 10 dana od dana podnosenja prijave iz clana 177. ovog zakona.

Dionicko drustvo duzno je isplatiti povucene dionice najkasnije 90 dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Clan 179.

Dionicko drustvo je duzno o rezultatima povlacenja dionica pismeno obavijestiti Komisiju, u roku od osam dana od okoncanja povlacenja.

Clan 180.

Dionicko drustvo je duzno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata kod Komisije, podnijeti prijavu Registru za opoziv povucenih dionica i opoziv obustave prometa dionica koje nisu otkupljene.

Uz prijavu iz stava 1. ovog clana dostavlja se i izvod iz registra emitenata o upisu smanjenja osnovnog kapitala.

Clan 181.

Smanjenje osnovnog kapitala povlacenjem dionica moze se vrsiti na osnovu javne ponude dionicarima za otkup dionica, u skladu sa odredbama zakona kojim se uredjuje emisija i promet vrijednosnih papira i statuta dionickog drustva.

Clan 182.

Javna ponuda iz clana 181. ovog zakona obavezno sadrzi naznaku da li se otkupljuju sve ponudjene dionice ili do odredjenog iznosa, i da li dionicari snose troskove povlacenja.

Clan 183.

Ako zbir nominalne vrijednosti dionica iz clana 182. ovog zakona ne dostigne iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrdjenog odlukom skupstine dionickog drustva, skupstina dionickog drustva duzna je donijeti odluku kojom utvrdjuje smanjenje osnovnog kapitala za iznos otkupljenih dionica.

Clan 184.

Dionicko drustvo je duzno o rezultatima povlacenja dionica po osnovu javne ponude pismeno obavijestiti Komisiju, u roku od osam dana od okoncanja povlacenja.

Dionicko drustvo je duzno odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u registar emitenata kod Komisije, podnijeti prijavu Registru za opoziv povucenih dionica.

Clan 185.

Smanjenje osnovnog kapitala moze se vrsiti odustajanjem od emisije dionica, do iznosa nominalne vrijednosti dionica koji nije placen.

4. Istovremeno povecanje i smanjenje osnovnog kapitala

Clan 186.

Skupstina dionickog drustva moze donijeti odluku o povecanju istovremeno sa odlukom o smanjenju osnovnog kapitala, ako se osnovni kapital smanjuje odustajanjem od emisije dionica koje nisu uplacene i radi naknade gubitka ili prenosa osnovnog kapitala u fond rezervi za pokrice buducih gubitaka.

Clan 187.

Drustvo moze na osnovu odluke skupstine iz clana 186. ovog zakona povecati osnovni kapital samo nakon izvrsenog upisa smanjenja osnovnog kapitala u registar emitenata.

5. Fond rezervi

Clan 188.

Dionicko drustvo obavezno je imati fond rezervi.

Fond rezervi formira se iz dobiti i drugih izvora, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala dionickog drustva.

Uplate po osnovu zamjene obicnih za prioritetne dionice iz clana 201. stav 2. ovog zakona i po osnovu razlike od nominalne vrijednosti do cijene dionica iz cl. 203. i 204. ovog zakona obavezno se izdvajaju u fond rezervi bez obzira na njegovu visinu.

Clan 189.

U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godisnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz clana 188. stav 3. ovog zakona.

Ukoliko izdvajanjima iz stava 1. ovog clana fond rezervi ne dostigne visinu iz clana 188. stav 3. ovog zakona do kraja pete poslovne godine, po godisnjem obracunu za petu i naredne poslovne godine dionicko drustvo ce povecati izdvajanja za ove namjene na 20% godisnjeg iznosa neto dobiti, sve dok fond rezervi ne dostigne iz clana 188. stav 3. ovog zakona.

Clan 190.

Fond rezervi koristi se za pokrice gubitka i drugih nepredvidjenih troskova u poslovanju dionickog drustva.

U slucaju smanjivanja vrijednosti fonda rezervi ispod 25% iznosa osnovnog kapitala, dionicko drustvo je duzno vrsiti izdvajanja u skladu s odredbama clana 189. stav 2. ovog zakona.

Fond rezervi iznad iznosa utvrdjenog u clanu 188. stav 3. ovog zakona, moze se koristiti i za:

1) dopunu dividendi, najvise do 5% osnovnog kapitala;

2) povecanje nominalne vrijednosti dionica u skladu sa clanom 152. ovog zakona; i

3) emisiju besplatnih dionica u slucaju iz clana 153. ovog zakona.

Clan 191.

Dionicko drustvo koje je vrijednosne papire u svojoj imovini u polugodisnjem ili godisnjem obracunu iskazalo u vrijednosti vecoj nego u prethodnom obracunu, duzno je ovu razliku iskazati kao posebnu rezervu za pokrice buducih razlika kursa vrijednosnih papira.

Clan 192.

Dionicko drustvo moze izdvajati i posebne rezerve za potrebe zaposlenih, koje se vode na odvojenom racunu.

Nacin izdvajanja i koristenja rezervi iz stava 1. ovog clana utvrdjuju se statutom dionickog drustva.

U upravljanju ovim rezervama mogu ucestvovati i zaposleni, na nacin i pod uslovima utvrdjenim statutom ili odlukom skupstine dionickog drustva.

6. Gubitak

Clan 193.

Kada dionicko drustvo u polugodisnjem ili godisnjem obracunu iskaze gubitak u iznosu vecem od zbira trecine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz clana 188. ovog zakona, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine dionickog drustva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, nadzorni odbor je duzan sazvati skupstinu dionickog drustva.

Na osnovu izvjestaja nadzornog odbora, koji ukljucuje bilans stanja i bilans uspjeha sa izvjestajem revizije, skupstina donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji dionickog drustva.

IV - DIONICE I DIONICARI

1. Dionice

Clan 194.

Dionice dionickog drustva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime.

Dionice su neograniceno prenosive, osim u slucajevima utvrdjenim statutom dionickog drustva u skladu sa zakonom.

Dionica sadrzi prava na ucesce u:

1) upravljanju dionickim drustvom;

2) raspodjeli dobiti;

3) diobi imovine preostale nakon stecaja ili likvidacije dionickog drustva.

Clan 195.

Dionicko drustvo moze emitovati dionice razlicitih klasa.

Dionice iste klase sadrze ista prava.

Dionice, osim obicnih dionica, sadrze oznaku klase.

Dionice drustva se mogu emitovati sa razlicitim nominalnim vrijednostima.

Dionicko drustvo ne moze emitovati dionice koje sadrze pravo na fiksnu stopu prinosa.

2. Knjiga dionicara

Clan 196.

Dionicko drustvo je duzno, u skladu sa posebnim zakonom, zakljuciti ugovor sa Registrom.

Registar uspostavlja listu dionicara i registruje promjene vlasnistva na dionicama dionickog drustva (u daljem tekstu: Lista dionicara).

Clan 197.

Dionicko drustvo je duzno voditi knjigu dionicara, koja obavezno sadrzi:

1) ime i prezime ili firmu dionicara;

2) adresu prebivalista ili sjedista dionicara;

3) klasu dionice;

4) iznos osnovog kapitala i broj dionica;

5) nominalnu vrijednost dionica;

6) datum sticanja dionica;

7) procentualno ucesce dionicara u ukupnom iznosu svih izdatih dionica; i

8) broj dionica s pravom glasa i procentualno ucesce dionicara u ukupnom broju svih dionica sa pravom glasa.

Clan 198.

Promjene u knjizi dionicara dionicko drustvo vrsi na osnovu izvoda Registra ili certifikata koji vlasniku vrijednosnog papira izdaje Registar.

Na zahtjev dionicara, drustvo ce dostaviti izvod iz knjige dionicara koji se odnosi na tog dionicara.

Drustvo nije odgovorno za gubitke nastale zbog propusta Registra ili dionicara u vezi s upisom promjena podataka u knjigu dionicara.

3. Dionicar

Clan 199.

Dionicar ima pravo licno ili putem punomocnika ucestvovati u radu i odlucivanju skupstine dionickog drustva.

Dionicar ima pravo na jedan glas za svaku obicnu dionicu .

Drustvo ne moze izdavati dionice koje daju pravo na vise od jednog glasa po dionici.

Dionicar ne moze glasati, licno ili putem punomocnika, o odlukama koja se odnose na njegove postupke, odgovornost i potrazivanja dionickog drustva od njega.

Clan 200.

Dionicar moze za vrsenje svih ili pojedinih prava sadrzanih u dionici pismenom izjavom ili ugovorom ovlastiti jednog ili vise punomocnika.

Isto lice moze biti punomocnik vise dionicara.

Potpis dionicara na izjavi ili ugovoru iz stava 1. ovog clana mora biti ovjeren, u skladu sa zakonom.

Ovlastenje se daje za period od jedne godine i ako do kraja kalendarske godine nije opozvano na nacin kako je dato, produzava se za svaku narednu godinu.

Punomocnik je duzan najmanje jednom u sest mjeseci obavjestavati dionicara o svom radu.

Clan 201.

Dionicar je obavezan uplatiti iznos nominalne vrijednosti dionice ili cijenu dionice nakon emisije.

Dionicko drustvo moze od dionicara zahtijevati doplatu za dionicu prilikom njene konverzije u prioritetne dionice.

Clan 202.

Uprava dionickog drustva je duzna pozvati dionicare koji ne izvrsavaju obavezu placanja cijene dionice nakon emisije, da vrate privremenice bez prava na zamjenu za dionice, na nacin i u roku utvrdjenim odlukom skupstine o odustajanju od emisije dionica.

Dionicko drustvo ce vlasnicima privremenica izvrsiti povrat placenog dijela cijene dionice nakon emisije, umanjen za potrazivanja dionickog drustva, najkasnije osam dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Poziv iz stava 1. ovog clana obavezno sadrzi upozorenje da ce, u slucaju neispunjenja obaveze dionicara i vlasnika privremenica, njihove dionice i privremenice biti javno proglasene nistavnim.

Dionicko drustvo je duzno javno oglasiti nistavnim dionice i privremenice najkasnije 15 dana od dana isteka objavljenog roka iz stava 1. ovog clana i o tome obavijestiti dionicare i vlasnike privremenica, na nacin i u roku utvrdjenim odlukom skupstine.

Clan 203.

Prodaju dionica i privremenica koje se emituju umjesto ponistenih vrsi profesionalni posrednik u prometu vrijednosnih papira, ovlasten od nadzornog odbora.

Dionicko drustvo je duzno objaviti mjesto i nacin prodaje dionica i privremenica iz stava 1. ovog clana najmanje 14 dana prije dana prodaje i o tome pismeno obavijestiti dionicare i vlasnike privremenica iz clana 202. ovog zakona.

Troskove prodaje snose dionicari i vlasnici cije je dionice i privremenice nadzorni odbor proglasio nistavnim.

Clan 204.

Iz prihoda ostvarenih prodajom dionica i privremenica koje se emituju umjesto ponistenih dionica i privremenica, placaju se obaveze, umanjene za potrazivanja dionickog drustva, prema dionicarima i vlasnicima privremenica iz clana 202. ovog zakona.

Clan 205.

Donicari i vlasnici privremenih potvrda iz clana 202. ovog zakona imaju pravo zahtijevati od drustva isplatu uplacenih iznosa dionica i obaveza iz privremenica, i u slucaju da dionicko drustvo ne emituje nove dionice i privremenice.

Clan 206.

Dionicar ima pravo ucesca u dobiti dionickog drustva, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa zakonom i statutom.

Dividenda se isplacuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplacene, srazmjerno izvrsenim uplatama i vremenu od dana uplate do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplacuje.

Dividenda se isplacuje dionicaru koji je bio na listi dionicara na dan donosenja odluke o isplati dividende.

Clan 207.

Skupstina dionickog drustva moze donijeti odluku o isplati dividende kada je dionicko drustvo sposobno izvrsavati obaveze iz poslovanja i kada je trzisna vrijednost imovine najmanje jednaka iznosu ukupnih godisnjih obaveza dionickog drustva.

Dionicko drustvo je obavezno da isplati dividendu po osnovu prioritetnih dionica i u slucaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz clana 188. stav 3. ovog zakona dovoljan samo za isplatu te dividende.

Skupstina dionickog drustva moze donijeti odluku da se dividenda ne isplacuje, kojom istovremeno odredjuje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dionicarima.

Clan 208.

Prava dionicara po osnovu dionica nove klase utvrdjuju se odlukom o emisiji, u skladu sa zakonom.

Prava sadrzana u dionici ostvaruje lice upisano u knjigu dionicara ili od njega ovlasteno lice.

Clan 209.

Dionicar koji je dionice stekao naslijedjem preuzima prava prethodnika u kontinuitetu.

Clan 210.

Dionicar ima pravo, bez ogranicenja, prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu.

Clan 211.

Prenosom dionice prenose se sva prava sadrzana u dionici, osim u slucajevima za koje je zakonom utvrdjeno drugacije.

Clan 212.

Kada je predsjednik ili clan nadzornog odbora, direktor ili drugi clan uprave, kupac dionica nove emisije dionickog drustva u obimu vecem od 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, smatra se transakcijom unutar dionickog drustva, koja mora biti objavljena u skladu s propisima Komisije.

4. Pravo prece kupnje

Clan 213.

Prilikom nove emisije dionica postojeci dionicari imaju pravo kupiti nove dionice, u roku od 30 dana po isteku roka za upis novih dionica, po cijeni po kojoj su ponudjene javnosti i u obimu kojim zadrzavaju ucesce u osnovnom kapitalu koje su imali prije nove emisije.

Javni poziv za upis novih dionica mora sadrzavati podatak o pravu postojecih dionicara na kupnju novih dionica radi zadrzavanja ucesca u osnovnom kapitalu, u skladu sa stavom 1. ovog clana.

Clan 214.

Utvrdjivanje broja novih dionica cijom kupnjom postojeci dionicari zadrzavaju ucesce u osnovnom kapitalu dionickog drustva obavlja se istovremeno za sve dionicare koji koriste pravo iz stava 1. ovog clana, najkasnije 15 dana po isteku roka iz javnog poziva za upis novih dionica.

Clan 215.

Ako je nova emisija dionica odobrena odlukom skupstine, pravo na kupnju novih dionica u skladu sa clanom 213. ovog zakona nemaju dionicari koji su se izjasnili protiv odluke o izdavanju novih dionica.

5. Pravo uvida u isprave

Clan 216.

Dionicari i njihovi punomocnici imaju pravo uvida u sljedece isprave:

1) ugovor o osnivanju, sa svim izmjenama i dopunama;

2) bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvjestaje o placenim porezima za tri posljednje poslovne godine, i druga dokumenta koja je drustvo duzno dostavljeati skupstini ili institucijama izvan dionickog drustva;

3) zapisnike skupstine i odbora za reviziju;

4) popis osoba ovlastenih za zastupanje dionickog drustva; i

5) popis clanova nadzornog odbora i uprave, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je izabran ili imenovan, i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.

Zahtjev dionicara za uvid u isprave iz stava 1. ovog clana mora se ispuniti bez odlaganja tokom radnog vremena u prostorijama dionickog drustva.

Podatke i isprave o poslovanju koje su oznacene kao povjerljive dionicar je duzan cuvati kao poslovnu tajnu .

6. Dionice zaposlenih

Clan 217.

Statutom dionickog drustva moze se utvrditi mogucnost emisije posebne klase dionica za zaposlene.

Zbir nominalnih vrijednosti svih dionica za zaposlene ne moze biti veci od 5% osnovnog kapitala dionickog drustva.

Dionice za zaposlene sadrze ista prava kao i obicne dionice, osim u slucajevima utvrdjenim ovim zakonom.

Clan 218.

Dionice za zaposlene mogu se prenositi jedino na druge zaposlene i penzionisane radnike dionickog drustva.

Prava sadrzana u dionicama za zaposlene prestaju danom smrti ili prestanka zaposlenja kod emitenta.

Drustvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih, isplatom po cijeni nakon emisije ili najvisoj cijeni dionica na berzi ili drugom uredjenom javnom trzistu na dan prestanka svojstva zaposlenog.

Uslovi i nacin sticanja, prenosa i otkupa dionica zaposlenih blize se uredjuje statutom dionickog drustva

7. Prioritetne dionice

Clan 219.

Dionicko drustvo moze emitovati dionice koje sadrze pravo prioritetne naplate dividende i srazmjernog dijela ostatka imovine nakon likvidacije dionickog drustva, uz ograniceno pravo glasa (u daljem tekstu: prioritetne dionice).

Pravo glasa po osnovu prioritetnih dionica ne moze se ograniciti za slucajeve odvojenog izjasnjavanja za svaku klasu dionica.

Nominalna vrijednost prioritetnih dionica moze iznositi najvise do 50% osnovnog kapitala dionickog drustva.

Clan 220.

Prioritetne dionice sadrze pravo:

1) naplate dividende za posljednih pet godina, prije isplate dividende za obicne dionice;

2) ucesca u raspodjeli ostatka imovine nakon likvidacije dionickog drustva, prije obicnih dionica;

3) koje pripada dionicarima sa 10% dionica s pravom glasa, i za prioritetne dionice koje cine 5% svih dionica s pravo glasa;

4) konverzije u obicne dionice, ako dividenda za prioritetne dionice nije isplacena za dvije uzastopne godine, sve do isplate zaostale dividende.

Clan 221.

Pravo glasa po osnovu prioritetnih dionica ne moze se iskljuciti prilikom odlucivanja o:

1) smanjenju osnovnog kapitala;

2) spajanju, pripajanju, podjeli, promjeni oblika i prestanku dionickog drustva;

3) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing i drugim transakcijama imovinom, direktno ili preko supsidijarnih drustava, u obimu vecem od jedne trecine knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dionickog drustva;

4) izmjenama i dopunama statuta.

Clan 222.

Prioritetne dionice stice pravo glasa kao obicne dionice narednog dana od dana donosenja odluke da se dividenda nece isplatiti ili od isteka roka za placanje dividende za drugu uzastopnu poslovnu godinu za koju dividenda nije isplacena.

Glasacka prava iz stava 1. ovog clana traju do dana isplate dividende po osnovu prioritetnih dionica.

8. Zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom prece kupnje dionica

Clan 223.

Dionicko drustvo moze, na osnovu odluke skupstine, emitovati obveznice koje sadrze pravo na zamjenu za dionice dionickog drustva (zamjenjive obveznice) ili obveznice koje sadrze pravo prece kupnje dionica (obveznice s pravom prece kupnje).

Dionicari imaju pravo prece kupnje zamjenjivih obveznica i obveznica s pravom prece kupnje dionica, u skladu sa odredbama cl. 146. do 151. ovog zakona.

Clan 224.

Odluka skupstine iz clana 223. ovog zakona donosi se dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica s pravom glasa, i obavezno sadrzi:

1) nominalnu vrijednost i stopu prinosa obveznica;

2) broj obveznica;

3) nacin ostvarivanja prava po osnovu zamjenjive obveznice i obveznice s pravom prece kupnje dionica;

4) klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se obveznice mogu zamijeniti, pri cemu nominalna vrijednost dionica ne moze biti veca od zbira cijene obveznica nakon emisije;

5) cijenu ili nacin utvrdjivanja cijene nakon emisije, za dionice koje ce se upisati ostvarivanjem prava prece kupnje.

Pravo na zamjenu obveznica za dionice i pravo prece kupnje dionica ima lice koje je upisano u Registar na dan na koji se ova prava mogu izvrsavati.

9. Sticanje vlastitih dionica

Clan 225.

Dionicko drustvo ne moze, direktno ili indirektno, upisati vlastite dionice.

Dionicko drustvo moze na osnovu odluke skupstine sticati vlastite dionice cija nominalna vrijednost, ukljucujuci dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno kontrolirano od drustva i drugo lice u svoje ime, a za racun drustva, ne premasuju 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

Sticanjem vlastitih dionica iz stava 1. ovog clana ne moze se smanjiti fond rezervi iz clana 188. stav 3. ovog zakona.

Clan 226.

Odluka iz clana 225.ovog zakona obavezno sadrzi:

1) broj vlastitih dionica koje dionicko drustvo moze steci i nacin sticanja;

2) rok u kome dionicko drustvo moze sticati vlastite dionice, koji ne moze biti duzi od 12 mjeseci od dana donosenja odluke; i

3) cijenu ili nacin odredjivanja cijene po kojoj drustvo moze sticati dionice, ako sticanje ukljucuje placanje.

Clan 227.

Dionicko drustvo moze sticati vlastite dionice na osnovu odluke nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi sprecavanja ozbiljne stete koja neposredno prijeti drustvu.

U slucaju iz stava 1. ovog clana, nadzorni odbor ce na prvoj narednoj sjednici skupstine obavijestiti dionicare o razlogu sticanja, broj i nominalnu vrijednost stecenih dionica, njihovo ucesce u osnovnom kapitalu i cijenu po kojoj su dionice stecene.

Clan 228.

Dionicko drustvo moze sticati vlastite dionice za zaposlene bez prethodne odluke skupstine samo u slucaju smrti vlasnika ovih dionica i prestanka svojstva zaposlenog, iskljucujuci penzionisanje.

Stecene dionice zaposlenih kojima je to svojstvo prestalo drustvo je duzno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije 12 mjeseci nakon sticanja.

Clan 229.

Dionicko drustvo duzno je o svakom sticanju vlastitih dionica u pismenom obliku obavijestiti Komisiju, u roku od osam dana od dana sticanja.

Dionicko drustvo je duzno, odmah nakon upisa sticanja vlastitih dionica u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv stecenih vlastitih dionica.

Clan 230.

Dionicko drustvo duzno je postupiti u skladu sa odredbama clana 229. ovog zakona i kada je vlastite dionice steklo:

1) kao pravni sljednik, ako ih nije prodalo u roku od 12 mjeseci od dana sticanja;

2) ispunjavanjem obaveze utvrdjene zakonom i sudskim nalogom radi zastite manjinskih dionicara, narocito u slucajevima spajanja, pripajanja i podjele, uvodjenja ogranicenog prijenosa dionica i opoziva dionica u prometu na berzi i drugim uredjenim javnim trzistima;

3) prinudnim izvrsenjem potrazivanja dionickog drustva na osnovu sudskog naloga; i

4) od upisnika koji ne ispunjava obavezu placanja, ako ih nije prodalo u roku od 12 mjeseci od dana sticanja.

Clan 231.

Dionicko drustvo je duzno za iznos nominalne vrijednosti stecenih vlastitih dionica smanjiti osnovni kapital i fond rezervi, ali ne ispod visine iz clana 188. stav 3. ovog zakona.

Clan 232.

Ako dionicko drustvo stekne vlastite dionice posredstvom drugog lica koje nastupa u svoje ime, a za racun dionickog drustva, dionicko drustvo ne moze ostvariti prava sadrzana u tim dionicama.

Clan 233.

Nadzorni odbor je duzan u pismenom obliku obavijestiti prvu narednu skupstinu dionickog drustva o sticanju vlastitih dionica.

Obavijest iz stava 1. ovog clana obavezno sadrzi:

1) razloge za sticanje dionica;

2) broj i nominalnu vrijednost i ucesce u osnovnom kapitalu stecenih i prodatih vlastitih dionica ;

3) cijene kupljenih i prodatih dionica, ukljucujuci najnizu i najvisu cijenu;

4) broj i nominalnu vrijednost vlastitih dionica i njihovo ucesce u osnovnom kapitalu, na pocetku i na kraju izvjestajnog perioda.

Clan 234.

Na upis, sticanje i davanje u zalog dionica dionickog drustva od strane supsidijarnog preduzeca, ili od strane pravnog lica koje je direktno ili indirektno kontrolirano od supsidijarnog preduzeca primjenjuju se odredbe cl. 225. do 227. ovog zakona.

Ogranicenje iz clana 225. ovog zakona obuhvata sve vlastite dionice u imovini dionickog drustva i supsidijarnih preduzeca.

Clan 235.

Osnovni kapital ne moze se povecavati po osnovu sticanja vlastitih dionica od strane lica iz clana 234. ovog zakona.

Clan 236.

Ako dionicko drustvo unosi vlastite dionice u poslovne knjige kao imovinu, iznos fonda rezervi mora povecati za iznos ukupne nominalne vrijednosti tih dionica.

10. Zabrana finansiranja kupovine dionica

Clan 237.

Dionicko drustvo ne smije davati i garantirati avanse, zajmove i kredite za prodaju svojih dionica.

Clan 238.

Dionicko drustvo ili drugo lice za racun dionickog drustva, moze kao zalog prihvatiti vlastite dionice samo u slucajevima iz clana 230. ovog zakona.

V - UPRAVLJANJE DIONICKIM DRUSTVOM

Clan 239.

Organi dionickog drustva su:

1) skupstina;

2) nadzorni odbor;

3) uprava.

1. Skupstina

Clan 240.

Skupstinu dionickog drustva cine dionicari.

Skupstina se, u pravilu, odrzava u mjestu sjedista dionickog drustva.

Radom skupstine predsjedava predsjedavajuci skupstine, koji se bira na pocetku zasjedanja skupstine.

Na prijedlog predsjedavajuceg, skupstina imenuje zapisni-cara, dva dionicara koji ovjeravaju zapisnik i clanove skupstinskog odbora za glasanje.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora, direktor i clanovi uprave duzni su prisustvovati skupstini.

U dionickom drustvu sa jednim dionicarem ovlastenja skupstine vrsi dionicar.

Clan 241.

Skupstina se odrzava najmanje jednom godisnje.

Skupstinu saziva nadzorni odbor, osim u slucajevima kada je ovim zakonom drugacije odredjeno.

Pravo odlucivanja u skupstini ima dionicar koji se na listi dionicara kod Registra nalazio 45 dana prije datuma odrzavanja skupstine .

Troskove odrzavanja skupstine snosi dionicko drustvo.

1.1. Sazivanje skupstine

Clan 242.

Obavjestenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu odrzavanja skupstine mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 30 dana prije datuma odredjenog za zasjedanje skupstine.

Ako je odrzavanje skupstine zakazano van mjesta sjedista dionickog drustva, obavjestenje iz stava 1. ovog clana mora biti u istom roku upuceno svakom dionicaru preporucenim pismom, telefaksom ili elektronskom postom, na adresu iz liste dionicara iz clana 241. stav 3.ovog zakona.

Clan 243.

Dionicar ili grupa dionicara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predloziti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupstine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavjestenja iz clana 242. stav 1. ovog zakona.

Nadzorni odbor duzan je o prijedlozima dionicara iz stava 1. ovog clana objaviti obavjestenje na isti nacin kao i obavjestenje o sazivanju skupstine.

Prijedlog iz stava 1. ovog clana nadzorni odbor nije duzan objaviti ako je:

1) nezakonit ili suprotan odredbama statuta dionickog drustva;

2) zasnovan na netacnim i nepotpunim podacima ili sadrzi takve podatke;

3) isti prijedlog bio razmatran na skupstini najmanje dva puta u posljednjih pet godina i nije bio podrzan od drugih dionicara sa vise od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa;

4) predlagac najavio da nece prisustvovati skupstini.

Troskove objavljivanja pojedinacnih prijedloga iz stava 1. ovog clana koji sadrze do 100 rijeci snosi dionicko drustvo, a za duze prijedloge troskove snosi predlagac.

Clan 244.

Zahtjev za sazivanje skupstine moze podnijeti:

1) dionicar ili grupa dionicara sa vise od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa;

2) clan nadzornog odbora;

3) odbor za reviziju.

Zahtjev za sazivanje skupstine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pismenoj formi.

Ukoliko nadzorni odbor, u roku od 45 dana od dana podnosenja zahtjeva, ne objavi obavjestenje o sazivanju skupstine, na nacin iz clana 242. ovog zakona, podnosilac zahtjeva ovlasten je na isti nacin neposredno sazvati skupstinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju.

Lica iz stava 1. ovog clana ovlastena su neposredno sazvati skupstinu i u slucaju da skupstina nije sazvana sest mjeseci po isteku roka za izradu godisnjeg obracuna.

1.2. Odlucivanje

Clan 245.

Skupstina moze odlucivati ukoliko su zastupljeni, licno ili putem punomocnika, dionicari sa vise od 50% dionica s pravom glasa.

Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena pocetka skupstine nije postignut kvorum za odlucivanje iz stava 1. ovog clana, skupstina se odgadja, a nadzorni odbor je duzan najranije za 15, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana odrzavanja objaviti obavjestenje o ponovnom sazivanju skupstine

U slucaju iz stava 2.ovog clana, kvorum cini trecina dionica s pravom glasa.

Clan 246.

Skupstina dionickog drustva odlucuje o:

1) povecanju i smanjenju osnovnog kapitala;

2) emisiji novih dionica iste klase, u iznosu vecem od trecine ukupne nominalne vrijednosti svih dionica dionickog drustva;

3) emisiji dionica nove klase;

4) godisnjem finansijskom izvjestaju, sa izvjestajem revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;

5) raspodjeli dobiti i isplati dividende;

6) nacinu pokrica gubitka;

7) spajanju sa drugim preduzecima i pripajanju drugih preduzeca dionickom drustvu ili dionickog drustva drugom preduzecu, osim spajanja ili pripajanja supsidijarnog drustva;

8) podjeli i prestanku dionickog drustva;

9) promjeni oblika dionickog drustva;

10) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih drustava u toku poslovne godine, u obimu vecem od trecine knjigovodstvene vrijednosti imovine dionickog drustva;

11) prodaji i kupovini imovine cija je vrijednost izmedju 15% i 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne postojece imovine dionickog drustva, ako takva transakcija nije prethodno odobrena jednoglasnom odlukom nadzornog odbora;

12) izboru i razrjesenju clanova nadzornog odbora pojedinacno;

13) izboru vanjskog revizora i izboru i razrjesenju clanova odbora za reviziju;

14) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih drus-tava, i odobravanju njihovih statuta;

15) naknadama clanovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;

16) izmjenama i dopunama statuta; i

17) drugim pitanjima bitnim za poslovanje dionickog drustva, u skladu sa zakonom i statutom dionickog drustva.

Clan 247.

Dionicar ima pravo, od dana objavljivanja obavjestenja o sazivanju skupstine, u prostorijama dionickog drustva izvrsiti uvid u finansijski izvjestaj, sa izvjestajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrstenih u dnevni red skupstine.

Clan 248.

Skupstina odlucuje vecinom zastupljenih dionica s pravom glasa, osim o pitanjima iz clana 246. tac. 8., 9. i 16. ovog zakona o kojim odlucuje dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

O izvjestajima iz clana 246.tacka 4. ovog clana skupstina je duzna izjasniti se najkasnije sest mjeseci od zavrsetka poslovne godine.

Clan 249.

Glasanje u skupstini vrsi se putem glasackih listica koji sadrze ime ili firmu dionicara i broj glasova kojim raspolaze.

Glasanje se vrsi zaokruzivanjem na glasackom listicu odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dionickog drustva.

Rezultate glasanja utvrdjuje odbor za glasanje.

1.3. Odlucivanje putem punomocnika

Clan 250.

Punomocnik dionicara mora imati ovlastenje za zastupanje dionicara, potpisano od strane dionicara - fizickog lica ili zastupnika dionicara - pravnog lica.

Clan 251.

Punomocnik je duzan predati odboru za glasanje pismeno ovlastenje za zastupanje dionicara.

Odbor za glasanje duzan je provjeriti valjanost ovlastenja i identitet punomocnika.

Clan 252.

Ukoliko dionicar ili njegov punomocnik, u roku od sedam dana od dana odrzavanja skupstine, dostavi odboru za glasanje ovjerenu izjavu dionicara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlastenja, odbor za glasanje ce proglasiti nevazecim glasove po osnovu tog ovlastenja i o tome pismeno izvijestiti nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je duzan obustaviti od izvrsenja odluku za cije donosenje su nevazeci glasovi bili odlucujuci i sazvati skupstinu radi ponovnog odlucivanja o tim pitanjima najkasnije 30 dana od dana prijema obavjestenja odbora za glasanje o nevazecim glasovima.

1.4. Zapisnik skupstine

Clan 253.

O radu skupstine sacinjava se zapisnik koji obavezno sadrzi:

1) firmu i adresu sjedista dionickog drustva;

2) mjesto i vrijeme odrzavanja skupstine;

3) ime i prezime predsjedavajuceg, zapisnicara, lica koja ovjeravaju zapisnik i clanova odbora za glasanje;

4) dnevni red;

5) odluke;

6) podatke o glasanju;

7) prigovore dionicara i clanova nadzornog odbora na odluke skupstine.

Uz zapisnik se prilazu pismeni prijedlozi i izvjestaji podneseni skupstini.

Nadzorni odbor je duzan osigurati da se zapisnik sacini u roku od 30 dana od dana odrzavanja skupstine.

Zapisnik potpisuju predsjedavajuci skupstine, zapisnicar i lica koja ovjeravaju zapisnik.

Dionicar moze zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika za sve skupstine drustva.

Clan 254.

Dionicko drustvo je obavezno trajno cuvati zapisnike skupstine, evidenciju o prisustvu i glasanju dionicara, obavjestenja i pozive za skupstinu.

Likvidator je duzan obezbijediti cuvanje dokumenata iz stava 1. ovog clana najmanje 10 godina nakon prestanka dionickog drustva.

1.5. Zastita manjine u odlucivanju i pobijanje
odluka skupstine

Clan 255.

Dionicar koji se izjasnio protiv prijedloga odluke koju je skupstina usvojila o pitanjima iz clana 246. tac. 1. do 9. ovog zakona, ima pravo u roku od 30 dana od dana odrzavanja skupstine zahtijevati da dionicko drustvo u roku od osam dana otkupi njegove dionice, uz isplatu prosjecne trzisne cijene dionica ostvarene u 30 uzastopnih dana prije datuma odrzavanja skupstine.

Clan 256.

Ako skupstina odbije prijedlog dionicara sa vise od 20% dionica s pravom glasa za imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje dionickog drustva u posljednjih pet godina, revizora ce imenovati Komisija.

Clan 257.

Odluka skupstine dionickog drustva nistavna je ako:

1) skupstina nije sazvana na nacin utvrdjen clanom 242. ovog zakona;

2) nije unesena u zapisnik;

3) je nistavnost utvrdjena odlukom suda.

Clan 258.

Postupak za pobijanje i ponistenje odluke skupstine, kod suda kod kojeg je dionicko drustvo upisano u sudski registar moze pokrenuti:

1) dionicar zastupljen na skupstini, ciji je prigovor na odluku unesen u zapisnik;

2) dionicar koji nije prisustvovao skupstini zbog sazivanja skupstine protivno odredbama clana 242. ovog zakona;

3) dionicar ciji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;

4) nadzorni odbor i uprava i svaki clan nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi izvrsenjem odluke pocinio privredni prijestup ili krivicno djelo ili dionickom drustvu nanio stetu.

Postupak iz stava 1. ovog clana moze se pokrenuti u roku od 60 dana od dana odrzavanja skupstine.

U postupku iz stava 1. ovog clana, dionicko drustvo zastupa direktor ili drugi clan uprave, po ovlastenju direktora.

Ako je tuzitelj clan uprave, dionicko drustvo zastupa lice imenovano od nadzornog odbora, a kada su tuzitelji nadzorni odbor i uprava ili njihovi clanovi, zastupnika dionickog drustva postavlja sud, ako ga nije imenovala skupstina.

2. Nadzorni odbor

Clan 259.

Nadzorni odbor sacinjavaju predsjednik i najmanje dva clana, koje imenuje i razrjesava skupstina, s tim da ukupan broj clanova nadzornog odbora mora biti neparan.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od cetiri godine.

Isto lice moze biti imenovano za predsjednika ili clana nadzornog odbora vise puta bez ogranicenja.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora upisuju se u registar kod Komisije.

Clan 260.

Predsjednik i clan nadzornog odbora ne moze biti lice:

1) osudjivano za krivicno djelo i za privredni prijestup nespojive s duznoscu u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucujuci vrijeme zatvorske kazne;

2) kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadleznosti nadzornog odbora; i

3) starije od 70 godina na dan imenovanja.

Clan 261.

Kandidata za clana nadzornog odbora moze predloziti dionicar ili grupa dionicara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog iz stava 1. ovog clana podnosi se pismeno, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavjestenja o sazivanju skupstine u ciji je dnevni red ukljuceno i pitanje izbora predsjednika i clanova nadzornog odbora.

Prijedlog iz stava 1. ovog clana koji je dostavljen nadzornom odboru prije objavljivanja obavjestenja iz clana 242. ovog zakona, mora biti dostavljen dionicarima, zajedno sa drugim materijalima.

Kandidati za predsjednika i clanove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

Clan 262.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa clanom 249. ovog zakona, pri cemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u broju clanova nadzornog odbora koji se biraju, ukljucujuci i predsjednika.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasacki listic rasporedjuje se ravnomjerno na sve kandidate cija imena su zaokruzena na istom listicu.

Kandidata koji je dobio najveci broj glasova skupstina proglasava za predsjednika, a kandidate sa sljedecim najvecim brojem dobijenih glasova proglasava za clanove nadzornog odbora.

Clan 263.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora u prvom mandatu biraju se na osnivackoj skupstini u skladu sa odredbama cl. 261. i 262. ovog zakona.

Clan 264.

Direktor i clan uprave dionickog drustva ne moze biti predsjednik i clan nadzornog odbora.

Isto lice ne moze istovremeno biti predsjednik ili clan nadzornog odbora u vise od tri drustva.

Clan 265.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora zakljucuju sa dionickim drustvom ugovor koji odobrava skupstina.

Ugovor u ime dionickog drustva potpisuje direktor, u skladu sa odobrenjem skupstine.

Clan 266.

Sjednica nadzornog odbora odrzava se najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednicu nadzornog odbora saziva predsjednik nadzornog odbora.

Predsjednik nadzornog odbora duzan je sazvati sjednicu na zahtjev direktora dionickog drustva ili dva clana nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnosenja zahtjeva, a u protivnom sjednicu je ovlasten sazvati podnosilac zahtjeva.

Clan 267.

Pismeni poziv za sjednicu nadzornog odbora, u kojem su naznaceni mjesto i datum odrzavanja, vrijeme pocetka i dnevni red sjednice, dostavlja se clanovima nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije datuma odrzavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se materijali za svaku tacku dnevnog reda.

Clan 268.

Za odrzavanje sjednice nadzornog odbora potreban je kvorum od dvije trecine ukupnog broja clanova.

Nadzorni odbor donosi odluke vecinom glasova prisutnih clanova.

Predsjednik i clan nadzornog odbora ne moze glasati o pitanjima koja se odnose na njega licno.

Lica koja nisu clanovi nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva predsjednika nadzornog odbora.

Clan 269.

Nadzorni odbor dionickog drustva nadlezan je da:

1) nadzire poslovanje dionickog drustva;

2) nadzire rad uprave;

3) usvaja izvjestaj uprave o poslovanju po polugodisnjem i godisnjem obracunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvjestajem revizije;

4) podnosi skupstini godisnji izvjestaj o poslovanju dionickog drustva, koji obavezno ukljucuje izvjestaj reviziora, izvjestaj o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;

5) imenuje upravu dionickog drustva;

6) predlaze raspodjelu i nacin upotrebe dobiti i nacin pokrica gubitka;

7) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih drustava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dionickog drustva;

8) imenuje predsjednike i clanove odbora za naknade i odbora za imenovanje;

9) obrazuje povremene komisije i utvrdjuje njihov sastav i zadatke;

10) saziva skupstinu; i

11) odobrava emisiju novih dionica postojece klase u iznosu do trecine zbira nominalne vrijednosti postojecih dionica i odredjuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne moze biti manja od prosjecne trzisne vrijednosti postojecih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donosenja odluke.

Clan 270.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora duzni su svoje obaveze i odgovornosti izvrsavati u skladu sa interesima dionicara i dionickog drustva i ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti dionickog drustva bez obavjestavanja i saglasnosti drugih clanova nadzornog odbora.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora duzni su prilikom predlaganja emisije novih ili otkupa vlastitih dionica dionickog drustva i drugih vrijednosnih papira saopstiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovanje dionickog drustva.

Predsjednik i clan nadzornog odbora duzni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim dionicko drustvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slucaju iz stava 3. ovog clana predsjednik i clan nadzornog odbora ne mogu odlucivati o pitanjima koja se ticu odnosa dionickog drustva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik i clan nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes.

Clan 271.

Ako predsjednik i clan nadzornog odbora postupaju suprotno odredbama clana 270. ovog zakona, dionicko drustvo ima pravo na naknadu stete koju je usljed toga pretrpilo.

Clan 272.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora neograniceno solidarno odgovoraju za stete koje prouzrokuju neizvrsavanjem ili neurednim izvrsavanjem svojih duznosti.

Clan 273.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora su odgovorni za stetu koju je pretrpilo dionicko drustvo ako su suprotno odredbama ovog zakona, statuta dionickog drustva i odlukama skupstine:

1) vratili uplate dionicarima;

2) dionicarima isplatili dividendu;

3) vlasnicima obveznica dionickog drustva isplatili kamatu;

4) upisali, sticali ili otkupljivali dionice;

5) prodavali imovinu drustva;

6) vrsili placanja nakon sto je dionicko drustvo postalo nesolventno ;

7) produzavali rokove vracanja kredita dionickom drustvu;

8) izdavali dionice po osnovu uslovnog povecanja osnovnog kapitala.

Dionicko drustvo moze odustati od potrazivanja iz stava 1. ovog clana nakon isteka tri godine od dana isticanja zahtjeva za naknadu stete, ako se sa odustajanjem saglasi skupstina, a protiv te odluke nije podnesen prigovor dionicara koji posjeduju najmanje sa 10% dionica s pravom glasa.

Clan 274.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora imaju pravo zahtijevati sve podatke o poslovanju i prisustvo clanova uprave sjednicama nadzornog odbora.

Predsjednik i clanovi nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama uprave dionickog drustva.

3. Uprava

Clan 275.

Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dionicko drustvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Upravu dionickog drustva cine direktor i izvrsni direktori.

Odredbe clana 260. ovog zakona primjenjuju se i na clanove uprave dionickog drustva.

Clan 276.

Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dionicko drustvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Mandat direktora je cetiri godine.

Polozaj, ovlastenja, odgovornosti i prava direktora uredjuju se ugovorom izmedju nadzornog odbora i direktora.

Clan 277.

Izvrsni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja dionicko drustvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrdjenim pismenim aktom direktora.

Izvrsne direktore imenuje i razrjesava nadzorni odbor na prijedlog direktora, za period za koji je imenovan direktor.

Placa i druga materijalna prava izvrsnog direktora uredjuju se ugovorom izmedju direktora i izvrsnog direktora, uz prethodno odobrenje nadzornog odbora.

Clan 278.

Direktor pismeno ovlascuje jednog od izvrsnih direktora da ga zamjenjuje u slucaju sprijecenosti, i utvrdjuje ovlastenja.

Clan 279.

Direktor i izvrsni direktor duzni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim dionicko drustvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slucaju iz stava 1. ovog clana, direktor i izvrsni direktor mogu ucestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pismene saglasnosti predsjednika nadzornog odbora.

Clan 280.

Ukoliko direktor podnese ostavku, duzan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrdjuje nadzorni odbor i koji ne moze biti kraci od 30 dana.

Clan 281.

Dionicko drustvo ima sekretara, koga imenuje nadzorni odbor, na prijedlog direktora dionickog drustva, za isti period za koji je imenovan direktor.

Placa i druga materijalna prava sekretara uredjuju se ugovorom izmedju sekretara i nadzornog odbora, na prijedlog direktora.

Clan 282.

Sekretar je odgovoran za vodjenje knjige dionicara, registra zapisnika skupstine i nadzornog odbora i cuvanje dokumenata utvrdjenih ovim zakonom i statutom dionickog drustva, osim finansijskih izvjestaja.

Sekretar je ovlasten za provodjenje odluka skupstine, nadzornog odbora i direktora.

Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vodjenje zapisnika skupstine i nadzornog odbora.

4. Odbor za reviziju

Clan 283.

U dionickom drustvu se formira odbor za reviziju.

Clan 284.

Predsjednik i clan odbora za reviziju ne moze biti clan nadzornog odbora i uprave, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u dionickom drustvu, izuzev place po osnovu te funkcije.

Naknada i druga prava clanova odbora za reviziju uredjuju se ugovorom na osnovu odluke skupstine.

Clan 285.

Odbor za reviziju je duzan izvrsiti reviziju polugodisnjeg i godisnjeg obracuna i reviziju finansijskog poslovanja dionickog drustva na zahtjev dionicara s najmanje 10% dionica s pravom glasa, i o tome dostaviti izvjestaj skupstini i nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okoncanju revizije.

Clan 286.

Odbor za reviziju ovlasten je zahtijevati sazivanje sjednice nadzornog odbora i skupstine kada smatra da su ugrozeni interesi dionicara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili clanova nadzornog odbora, direktora ili clanova uprave.

VI - PROMJENA OBLIKA, PRIPAJANJE I SPAJANJE
I PRESTANAK DIONICKOG DRUSTVA

1. Promjena oblika

Clan 287.

Dionicko drustvo moze promijeniti oblik u drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, na osnovu odluke skupstine donesene dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica s pravom glasa, tako da dionicari steknu udio u drustvu s ogranicenom odgovornoscu srazmjeran njihovom ucescu u osnovnom kapitalu dionickog drustva.

Clan 288.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu nastalo promjenom oblika dionickog drustva mora imati osnovni kapital najmanje u iznosu utvrdjenom ovim zakonom.

Clan 289.

Dionicko drustvo podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje promjene oblika, potpisan od svih clanova nadzornog odbora i uprave.

Komisija je duzna donijeti odluku najkasnije 60 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1. ovog clana.

Clan 290.

Na osnovu odluke Komisije o odobrenju promjene oblika, izvrsit ce se upis promjene oblika dionickog drustava u sudski registar.

Drustvo je duzno pismeno obavijestiti Registar o promjeni oblika organizovanja, najkasnije osam dana od dana upisa u sudski registar.

2. Pripajanje i spajanje

Clan 291.

Dionicko drustvo se pripaja prenosom imovine i obaveza (u daljem tekstu: pripojeno drustvo) drugom dionickom drustvu ili drustvu s ogranicenom odgovornoscu (u daljem tekstu: drustvo sljednik), koje emituje svoje dionice ili udjele u zamjenu za dionice pripojenog drustva.

Dionicko drustvo se spaja prenosom imovine i obaveza (spojena drustva) na novo dionicko drustvo ili drustvo s ogranicenom odgovornoscu (drustvo sljednik) koje u zamjenu za dionice spojenih drustava emituje svoje dionice ili udjele.

Clan 292.

Komisija ce odobriti pripajanje dionickog drustva ako:

1) skupstine pripojenog i drustva sljednika donesu istovjetne odluke o pripajanju;

2) zahtjev za odobrenje pripajanja potpisu svi clanovi nadzornih odbora i uprava pripojenog drustva i drustva sljednika; i

3) Komisija ocijeni da pripajanje ne ugrozava prava dionicara i povjerilaca dionickog drustva.

Clan 293.

Komisija ce odobriti spajanje dionickog drustva kada, uz radnje iz clana 292. ovog zakona, dionicko drustvo sa drugim drustvima s kojim se spaja:

1) zakljuci ugovor o spajanju, koji utvrdjuje prestanak spojenih drustava na dan konstituisanja drustva sljednika;

2) pripremi statut drustva sljednika; i

3) vecinom glasova svih dionica s pravom glasa izabere organe drustva sljednika.

Clan 294.

Odluka iz clana 292. tacka 1. obavezno sadrzi odredbe o:

1) povecanju osnovnog kapitala drustva sljednika;

2) broju i klasi dionica ili udjela koje drustvo sljednik emituje u zamjenu za dionice ili udjele pripojenih i spojenih drustava;

3) datumu pocetka koristenja prava sadrzanih u dionicama ili udjelima drustva sljednika;

4) vremenu i nacinu emisije dionica ili udjela drustva sljednika;

5) doplati za dionice ili udjele drustva sljednika ili isplatama dionicarima ili clanovima pripojenih i spojenih drustava od drustva sljednika;

6) datumu pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrsi pripajanje ili spajanje;

7) datumu podnosenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja.

Povecanje osnovnog kapitala drustva sljednika moze se samo emisijom novih dionica ili udjela.

Doplate iz stava 1. tacka 5. ovog clana ne mogu biti vece od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja.

Clan 295.

Komisija je duzna donijeti odluku o zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja dionickog drustva najkasnije 60 dana od dana prijema zahtjeva.

Na osnovu odluke Komisije o odobrenju pripajanja i spajanja, vrsi se upis pripajanja i spajanja dionickog drustva u sudski registar.

Drustvo sljednik duzno je Registru podnijeti prijavu za upis opoziva dionica pripojenog i spojenog dionickog drustva i upis dionica drustva sljednika, najkasnije osam dana od dana upisa u sudski registar.

Clan 296.

Imovinom spojenih drustava upravljat ce se posebno, tako da je u odnosu spojenih dionickih drustava i odnosu prema povjeriocima odvojeno predstavljena imovina svakog od spojenih dionickih drustava.

Drustvo sljednik je duzno, prema sopstvenoj procjeni, tri puta, u razmacima ne kracim od 15 ni duzim od 30 dana, objaviti da napusta odvojeno upravljanje imovinom spojenih drustava i pozvati povjerioce da, najkasnije sest mjeseci od trece objave, drustvu prijave potrazivanja nastala prije upisa spajanja u sudski registar.

Odvojeno upravljanje imovinom spojenih drustava ne smije se napustiti prije isteka roka iz stava 2. ovog clana i ispunjavanja obaveza prema povjeriocima, koji su od drustva sljednika zahtijevali isplatu ili obezbjedjenje potrazivanja.

3. Prestanak dionickog drustva

Clan 297.

Dionicko drustvo prestaje, u skladu sa zakonom i statutom:

1) odlukom skupstine;

2) spajanjem, pripajanjem i podjelom;

3) odlukom Komisije i suda; i

4) stecajem.

Clan 298.

Odluka skupstine o prestanku dionickog drustva dostavlja se Komisiji i registarskom sudu, najkasnije osam dana od dana donosenja odluke.

Clan 299.

Dionicko drustvo prestaje odlukom Komisije i suda kada:

1) po tuzbi povjerilaca cija dospjela a neizmirena potrazi-vanja premasuju trecinu osnovnog kapitala dionickog drustva;

2) skupstina dionickog drustva nije odrzana osam mjeseci od isteka roka za izradu godisnjeg obracuna;

3) kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede zakona i drugih propisa kojim se ugrozavaju interesi povjerilaca ili vlasnika vrijednosnih papira koje je drustvo emitovalo;

4) kada se stecaj zavrsi diobom stecajne imovine;

5) stecaj nije pokrenut jer imovina drustva nije dovoljna za pokrice troskova stecajnog postupka ili se stecaj obustavi zbog nedovoljne imovine.

Odluka Komisije i suda upisuje se po sluzbenoj duznosti u Registar emitenata i sudski registar.

4. Likvidacija

Clan 300.

Ako dionicko drustvo prestane na osnovu odredaba clana 297. tac. 1. i 3. ovog zakona pokrece se postupak likvidacije.

U slucaju iz clana 297. tacka 1. ovog zakona likvidaciju dionickog drustva vrsi uprava, a u slucaju iz clana 297. tacka 3. sud imenuje likvidatora.

Clan 301.

Od dana donosenja odluke o prestanku, organi dionickog drustva rade u skladu sa odredbama zakona kojim se uredjuje postupak likvidacije.

Komisija ili sud moze postaviti skrbnika drustva, koji obavlja poslove vezane za likvidaciju, a organi dionickog drustva postupaju samo po nalogu skrbnika.

Clan 302.

Uprava ili likvidator dionickog drustva duzni su objaviti najmanje u jednom domacem dnevnom listu da je pokrenut postupak likvidacije, tri puta od dana donosenja odluke iz clana 300. ovog zakona, u razmacima od 15 do 30 dana.

Obavjestenje iz stava 1. ovog clana obavezno sadrzi poziv povjeriocima da prijave potrazivanja, najkasnije tri mjeseca od dana posljednjeg objavljivanja.

Obavjestenje iz stava 1. ovog clana uprava ili likvidator duzni su uputiti poznatim povjeriocima pojedinacno.

Clan 303.

Likvidator je duzan, najkasnije do kraja poslovne godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije, saciniti i podnijeti skupstini na odobrenje pocetni likvidacioni bilans.

Skupstina dionickog drustva je duzna istovremeno sa odobrenjem pocetnog likvidacionog bilansa razrijesiti nadzorni odbor i upravu.

Likvidator je duzan na kraju poslovne godine skupstini podnijeti bilans stanja i bilans uspjeha i izvjestaj o toku likvidacije.

Clan 304.

Likvidator je duzan okoncati tekuce poslove dionickog drustva, naplatiti potrazivanja, unovciti ostalu imovinu i izmiriti obaveze drustva.

Clan 305.

U toku likvidacije ne moze se povecavati fond rezervi dionickog drustva.

U posebne rezerve za zaposlene unose se prihodi utvrdjeni odlukom o obrazovanju tih rezervi, koje se ne mogu koristiti za namirenje povjerilaca i dionicara prije ispunjenja obaveza po tom osnovu prema zaposlenim.

Clan 306.

Likvidator je duzan deponovati na posebnom racunu novac potreban za izmirenje:

1) poznatih obaveza za koje se povjerioci nisu prijavili;

2) obaveza koje nisu dospjele;

3) spornih obaveza.

Po isteku godine dana od treceg objavljivanja obavjestenja iz clana 302. stav 1. ovog zakona, iz imovine preostale nakon izdvajanja iz stava 1. ovog clana, isplacuju se dionicari, u skladu sa pravima sadrzanim u dionicama.

Ako imovina dionickog drustva nije dovoljna za isplatu punog iznosa uplata dionicara, imovina se dijeli srazmjerno izvrsenim uplatama.

Likvidator je duzan deponovati pripadajuce iznose iz st. 2. i 3. ovog clana koji dionicarima nisu isplaceni na posebnom racunu.

Clan 307.

Likvidator je duzan nakon provedenih radnji iz cl. 304. i 306. ovog zakona sazvati skupstinu dionickog drustva i podnijeti zavrsni obracun.

Clan 308.

Izmirenje obaveza dionickog drustva za koje likvidator nije znao i koje povjerioci nisu prijavili u roku iz clana 302. stav 2. ovog zakona, moze se zahtijevati samo iz deponovanog novca koji nije isplacen dionicarima.

PETI DIO:
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

I - OPCE ODREDBE

1. Pojam

Clan 309.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu je drustvo ciji je osnovni kapital podijeljen na udjele.

Za obaveze drustva s ogranicenom odgovornoscu clan drustva odgovara svojim udjelom.

Udjeli osnivaca drustva s ogranicenom odgovornoscu mogu biti razliciti, a svaki osnivac moze steci samo jedan udio.

Clan 310.

Odredbe ovog zakona o dionickom drustvu primjenjuju se na drustvo s ogranicenom odgovornoscu, ako posebnim odredbama ovog zakona nije drugacije odredjeno.

U drustvu s ogranicenom odgovornoscu koje nema nadzorni odbor njegova ovlastenja vrse clanovi drustva.

2. Osnivacki akt

Clan 311.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu osniva se ugovorom u pismenoj formi koji zakljucuju osnivaci, ciji potpisi se ovjeravaju u skladu sa zakonom.

Kada drustvo s ogranicenom odgovornoscu osniva samo jedan osnivac, osnivacki akt je odluka o osnivanju.

Clan 312.

Ugovor iz clana 311. stav 1. ovog zakona moze potpisati punomocnik osnivaca na osnovu punomoci koja se prilaze ugovoru, a kojom je punomocnik izricito ovlasten za taj posao i na kojoj je potpis vlastodavca ovjeren zakonom.

Clan 313.

Osnivacki akt drustva s ogranicenom odgovornoscu obavezno sadrzi:

1) ime i prezime i adresu prebivalista ili firmu i sjediste osnivaca;

2) firmu, sjediste i djelatnost drustva;

3) iznos osnovnog kapitala drustva, iznos uloga u novcu, opis i vrijednost uloga u stvarima i pravima, broj i visina udjela clanova;

4) prava i obaveze clanova drustva;

5) postupak u slucaju kada neko od osnivaca ne uplati svoj ulog do ugovorenog roka ili ne ispuni drugu obavezu;

6) nacin izmirenja troskova osnivanja drustva;

7) imenovanje lica ovlastenih za vodjenje poslovanja i zastupanje drustva i prijavu za upis osnivanja drustva u sudski registar;

8) posljedice neuspjelog osnivanja;

9) posebnu odredbu ako se drustvo osniva na odredjeno vrijeme.

3. Osnovni kapital

Clan 314.

Osnovni kapital drustva s ogranicenom odgovornoscu s vise osnivaca iznosi najmanje 10.000 (deset hiljada) KM, a s jednim osnivacem najmanje 2.000 (dvije hiljade) KM, ako drugim zakonom nije odredjeno drugacije.

Vrijednost pojedinacnog uloga ne moze biti manja od 2.000 (dvije hiljada) KM.

Ulozi u novcu ne mogu zajedno biti manji od iznosa iz stava 1. ovog clana.

Ulozi u stvarima i pravima moraju biti u cijelosti uneseni u drustvo do dana podnosenja prijave za upis osnivanja drustva u sudski registar, tako da drustvo moze njima trajno i slobodno raspolagati.

Do dana podnosenja prijave za upis osnivanja drustva u sudski registar mora biti uplacena najmanje polovina uloga u novcu, ali ne manje od iznosa iz stava 1. ovog clana.

Clan 315.

Osnivackim aktom moze se odrediti i obaveza clana da u korist drustva izvrsi odredjenu cinidbu cija vrijednost se moze novcano izraziti.

U slucaju iz stava 1. ovog clana, osnivackim aktom se moraju odrediti vrsta, sadrzaj i rok cinidbe, kriteriji za odredjivanje njene vrijednosti i ugovorna kazna do visine vrijednosti cinidbe, za slucaj neispunjenja ili neurednog ispunjenja cinidbe.

Clan 316.

Troskove osnivanja drustva snose osnivaci srazmjerno svojim udjelima, ako ugovorom nije odredjeno drugacije.

Troskovi osnivanja ne mogu biti placeni iz osnovnog kapitala, niti se mogu kao ulog pripisati osnovnom kapitalu.

4. Statut

Clan 317.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu ima statut.

Statut drustva donose osnivaci, u roku odredjenom osnivackim aktom, koji ne moze biti duzi od 60 dana od dana upisa osnivanja drustva u sudski registar.

Statutom drustva obavezno se uredjuje:

1) firma i sjediste;

2) djelatnost;

3) iznos osnovnog kapitala i visina udjela svakog clana;

4) vodjenje poslovanja i zastupanje drustva;

5) nacin utvrdjivanja i diobe dobiti i pokrica gubitka;

6) prava i obaveze clanova;

7) organizacija drustva;

8) upravljanje i nacin donosenja odluka, sastav, nacin imenovanja i razrjesenja, ovlastenja i odgovornosti organa drustva, ako se formiraju;

9) nacin informiranja clanova o poslovanju drustva i vodjenja knjige udjela;

10) nacin promjene visine osnovnog kapitala;

11) nacin pristupanja drustvu i prestanka clanstva u drustvu;

12) prestanak drustva;

13) postupak izmjena i dopuna statuta.

5. Upis u sudski registar

Clan 318.

Uz prijavu za upis osnivanja drustva s ogranicenom odgovornoscu u sudski registar prilazu se u izvorniku ili ovjerenom prepisu:

1) osnivacki akt;

2) dokaz o izvrsenoj uplati uloga u novcu;

3) izvjestaj o procjeni vrijednosti i isprave o unosu uloga u stvarima i pravima;

4) spisak sa licnim podacima clanova uprave i nadzornog odbora, ako se on imenuje, sa njihovim izjavama o prihvatanju duznosti.

II - PRAVA I OBAVEZE CLANOVA

1. Uplata uloga

Clan 319.

Clan drustva duzan je u roku i na nacin odredjen osnivackim aktom, statutom i odlukama skupstine drustva izvrsiti uplatu uloga.

Obaveza iz stava 1. ovog clana ne moze se prebiti sa bilo kojim potrazivanjem clana prema drustvu ili drugim clanovima drustva, niti se ulog moze povuci samovoljno.

Clan drustva koji je kao ulog unio stvari ili prava ne moze na njima pridrzati nikakvo pravo niti drustvu nametnuti ogranicenja.

Drustvo ne moze uplatu uloga odgoditi, ne moze clana osloboditi obaveze uplate, niti na ime uplate uloga primiti nesto drugo osim onoga sto je ugovoreno.

Clan 320.

Clan drustva koji ne izvrsi uplatu uloga u ugovorenom roku duzan je platiti zateznu kamatu odredjenu ugovorom, i naknaditi drustvu i drugim clanovima stetu koju pretrpe usljed njegove docnje.

Uprava drustva ce clana koji obavezu uplate uloga nije izvrsio 60 dana po isteku ugovorenog roka pismeno obavijestiti da je iskljucen iz drustva.

Iskljuceni clan drustva gubi sva prava iz udjela i davanja ucinjenih na ime uloga, ali ostaje obavezan izvrsiti uplatu uloga u cijelosti, zateznih kamata i naknade stete po osnovu neblagovremene uplate.

Drustvo moze putem suda traziti ispunjenje obaveze clana drustva.

Clan 321.

Udio iskljucenog clana uprava drustva moze izloziti prodaji ako ga, uz saglasnost iskljucenog clana, ne otkupi jedan ili vise clanova drustva.

Iz prihoda od prodaje udjela, umanjenog za troskove prodaje udjela, zatezne kamate i naknade stete zbog zadocnjenja i zaostalih uplata uloga, drustvo isplacuje iskljucenog clana, do iznosa izvrsenih uplata.

2. Odgovornost clanova i prethodnika

Clan 322.

Za iznos koji iskljuceni clan nije uplatio na ime uloga, sa zateznom kamatom zbog zadocnjenja, drustvu odgovaraju i prethodnici iskljucenog clana koji su u knjigu udjela bili upisani kao clanovi drustva u toku posljednje tri godine prije upucivanja poziva za uplatu iskljucenom clanu.

Drustvo ce preporucenom posiljkom uputiti neposrednom prethodniku iskljucenog clana poziv na uplatu u roku od najvise 30 dana, i istovremeno o tom pozivu i roku na isti nacin obavijestiti ranije prethodnike, koji odgovaraju ukoliko njihovi sljednici na izvrse uplatu.

Prethodnik koji plati zaostali iznos stice udio iskljucenog clana ako taj udio nije prodat odnosno unovcen u skladu sa odredbama clana 321. ovog zakona.

Clan 323.

Uprava drustva moze po svom izboru provesti prvo postupak iz clana 318., a zatim iz clana 321. ovog zakona ili obrnuto, bez obzira da li je iskljuceni clan tuzen, a odgovornost prethodnika smanjuje se za iznos ostvaren prodajom udjela ili tuzbom protiv iskljucenog clana.

Ukoliko udio nije naplacen u cijelosti postupkom iz stava 1. ovog clana, ili ni jedan od tih postupaka nije pokrenut u roku od sest mjeseci od dana iskljucenja, razliku do pune vrijednosti udjela iskljucenog clana duzni su platiti ostali clanovi drustva u medjusobnom srazmjeru njihovih udjela, izuzevsi clana koji je udio stekao u skladu sa odredbama clana 320. ovog zakona.

Iznos koji se u slucaju iz stava 2. ovog clana ne moze naplatiti od pojedinih clanova, naplatit ce se od ostalih clanova u medjusobnom srazmjeru njihovih udjela.

Ako u slucaju iz stava 2. ovog clana udio nije prethodno prodat, clanovi drustva sticu pravo na dio dobiti i dio imovine preostale po likvidaciji koji pripada pokrivenom udjelu, srazmjerno ucescu u pokricu iznosa do pune vrijednosti udjela.

Clan 324.

Za iznos neplacenog dijela uloga koji je potreban za namirenje stecajnih povjerilaca, i bez prethodno provedenih postupaka iz cl. 320. i 321. ovog zakona, odgovaraju solidarno clanovi drustva u stecaju i prethodnici ciji su sljednici u toku posljednje dvije godine prije otvaranja i u toku stecaja bili uredno prijavljeni za upis u knjigu udjela, uz pravo medjusobnog regresa za dio izvrsene uplate koji prelazi srazmjerno pripadajuci iznos obaveze.

Ukoliko se postupak iz cl. 319. do 322. provodi radi izmirenja neblagovremene uplate povecanja osnovnog kapitala, ne odgovaraju oni prethodnici koji su glasali protiv odluke o povecanju osnovnog kapitala ili u vrijeme njenog donosenja nisu bili clanovi drustva.

3. Udjeli

Clan 325.

Udio clana drustva je srazmjeran ucescu njegovog uloga u osnovnom kapitalu.

Svaki clan drustva ima jedan udio.

Udio clana drustva se povecava kad uplati novi ulog ili stekne udio drugog clana.

Kada clan drustva stekne udio drugog clana, prava trecih lica i posebna prava ili obaveze clana vezane za raniji ili naknadno steceni udio ne obuhvataju ostatak udjela.

Clan 326.

Uprava drustva duzna je voditi knjigu udjela na nacin kojim se osigurava tacna i potpuna evidencija o clanovima drustva i njihovim udjelima.

Uprava drustva duzna je, najkasnije osam dana od dana upisa osnivanja drustva u sudski registar, uspostaviti knjigu udjela u koju obavezno unosi:

1) ime i prezime ili firmu i adresu prebivalista ili sjedista clanova drustva,

2) vrstu i iznos ugovorenog uloga i uplaceni iznos,

3) posebna prava i obaveze vezani za udio.

Punovazan je svaki akt savjesne trece osobe koji je zasnovan na pouzdanju u tacnost upisa u knjigu udjela.

Clan 327.

Uprava drustva duzna je odmah upisati svaku izmjenu podataka upisanih u knjigu udjela.

Uprava drustva duzna je prijaviti za upis u sudski registar promjene u knjizi udjela.

Uprava drustva duzna je svake godine podnijeti sudskom registru spisak clanova drustva sa visinom njihovih ugovorenih i uplacenih uloga, najkasnije 30 dana po isteku zakonom utvrdjenog roka za sacinjavanje godisnjeg obracuna.

4. Prenos udjela

Clan 328.

Udjeli u drustvu su prenosivi.

Prenos udjela vrsi se pismenim ugovorom i nasljedjivanjem.

Udjeli za koje je vezana ugovorena obaveza dodatne cinidbe ni u kom slucaju ne mogu se prenijeti bez izricite pismene saglasnosti drustva.

Clan 329.

Clanovi drustva imaju pravo prece kupnje udjela.

Clan drustva koji prodaje udio duzan je u pismenoj formi preko uprave drustva obavijestiti ostale clanove o cijeni i drugim uslovima prodaje.

Ako niko od clanova u pismenoj formi preko uprave drustva ne prihvati ponudu za kupnju, ili izjavi interes a posao ne bude zakljucen, u roku od 30 dana, clan moze svoj udio prodati trecim licima pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od ponude iz stava 2. ovog clana.

Kada vise clanova drustva izjavi interes za kupnju, a ne postignu sporazum ko ce preuzeti udio ili u kojim omjerima ce vise njih preuzeti udio, ili saglasno izjave da se ne zele medjusobno nadmetati u pogledu cijene, udio ce otkupiti tako sto ce ga podijeliti srazmjerno medjusobnom odnosu njihovih uplacenih uloga.

Clanovi drustva imaju pravo prece kupnje i kada se udio prodaje u izvrsnom postupku.

Clan 330.

Clan drustva ili drustvo moze tuzbom kod suda zahtijevati dozvolu prenosa udjela ako drustvo odbije dati saglasnost za prenos udjela clanu koji je ulog u cijelosti uplatio, ili clan koji je udio ponudio na prodaju bez opravdanog razloga odbije prenijeti udio na lice koje mu drustvo imenuje.

Kada sud donese odluku kojom dozvoljava prodaju udjela, drustvo ima pravo u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke obavijestiti clana da dopusta da , uz iste uslove, dopusta prodaju drugom licu koje je te uslove prihvatilo.

Clan 331.

Kada se udio za ciji prenos je potrebna saglasnost drustva prodaje u izvrsenju ili stecaju, sud je duzan procijeniti udio i obavijestiti drustvo, povjerioce koji su dobili dozvolu prinudnog izvrsenja putem suda i lica kojima prema knjizi udjela pripada neko stvarno pravo na tom udjelu.

Udio ce se prodati po odredbama zakona o izvrsenju ili zakona o stecaju bez saglasnosti drustva, ako drugi clan drustva ili trece lice koje drustvo prihvata ne preuzme udio po isteku 15 dana od dana kada je drustvo obavijesteno za ponudjenu cijenu koja dostize procjenu suda ili visu cijenu preuzimanja.

Clan 332.

Ako su vise lica vlasnici jednog udjela, zajednicki ostvaruju prava i solidarno odgovaraju za obaveze koji se odnose na taj udio.

Ako vlasnici udjela ne odrede zajednickog zastupnika, pravne radnje poduzete od strane drustva prema jednom od njih djeluju prema svima.

Clan 333.

Naslijedjivanje udjela ne moze se ograniciti.

Clan 334.

Udio u drustvu moze se dijeliti na idealne dijelove i tako prenositi u slucaju naslijedjivanja i prenosa na druge clanove drustva i drugim slucajevima izricito utvrdjenim ugovorom ili statutom, uz pismenu saglasnost drustva, ali ne prije isteka jedne godine od dana upisa osnivanja drustva u sudski registar.

Clan 335.

Prijenos i prijelaz udjela proizvodi pravni ucinak prema drustvu od trenutka upisa u knjigu udjela.

Ako nije upisan u knjigu udjela, prenos i prijelaz udjela proizvodi pravni ucinak prema drustvu od dana zakljucivanja pravnog posla ili pravosnaznosti odluke o naslijedjivanju.

5. Sticanje i zalog vlastitih udjela

Clan 336.

Drustvo moze steci vlastiti udio koji je u cijelosti uplacen.

Drustvo ne moze sticati vlastite udjele na teret osnovnog kapitala.

Clan 337.

Drustvo moze uzeti u zalog vlastiti udio koji je u cijelosti uplacen, ako je iznos potrazivanja drustva u cijelosti osiguran tim zalogom i ako ukupna vrijednost vlastitih udjela uzetih u zalog nije veca od polovine osnovnog kapitala drustva.

6. Dobit

Clan 338.

Dobit se dijeli medju clanovima drustva u srazmjeri sa visinom udjela, ako drugacije nije ugovoreno.

Clan 339.

Povrat iznosa isplacenog clanu drustva na ime dobiti moze se zahtijevati jedino kada usljed isplate dobiti drustvo nije u mogucnosti ispuniti obaveze prema trecim licima, i to do iznosa potrebnog za namirenje povjerilaca.

Zahtjev za povrat isplacene dobiti u smislu stava 1. ovog clana zastarijeva u roku od tri godine od dana isplate.

7. Istupanje i iskljucenje clana

Clan 340.

Ugovorom ili statutom utvrdjuju se uslovi, postupak i posljedice istupanja iz drustva.

Clan drustva ima pravo tuzbom kod suda traziti istupanje iz drustva, ako su mu ostali clanovi ili organi drustva prouzrokovali stetu ili je sprijecen da ispunjava svoje obaveze, ili mu drustvo namece nesrazmjerne obaveze.

Clan 341.

Clan moze biti iskljucen iz drustva iz razloga i u postupku koji su unaprijed odredjeni ugovorom ili statutom drustva.

Odluka o iskljucenju dostavlja se clanu u pismenoj formi, uz navodjenje razloga za iskljucenje.

Clan koji je iskljucen iz drustva moze pobijati odluku o iskljucenju tuzbom kod suda u roku od 30 dana od dana kada mu je odluka dostavljena.

Clan 342.

Istupanjem i iskljucenjem iz clanstva u drustvu prestaju prava koja iz tog clanstva proizlaze.

Clan koji je istupio i clan koji je iskljucen ima pravo na nadoknadu trzisne vrijednosti udjela na dan prestanka clanstva.

Ako je ulog clana bio u obliku prava koristenja odredjene stvari, ona ce se vratiti clanu po proteku roka odredjenog ugovorom ili statutom, koji ne moze biti duzi od tri mjeseca.

Po isteku roka iz stava 3. ovog clana, drustvo ima pravo koristiti stvar dok bivsi clan ne ispuni obaveze prema drustvu.

III - UPRAVLJANJE

1. Skupstina drustva

Clan 343.

Drustvo ima skupstinu, koju cine svi clanovi drustva.

Ukupan iznos osnovnog kapitala drustva predstavljen je u skupstini sa 100 glasova, a clan drustva ima broj glasova srazmjeran njegovom udjelu u osnovnom kapitalu drustva.

Ugovorom ili statutom moze se odrediti da se o svim ili pojedinim pitanjima odlucuje bez sazivanja skupstine, pismenim glasanjem.

U slucaju iz stava 3. ovog clana, clanovima drustva se dostavljaju pismeni prijedlozi s obrazlozenjem i ostavlja rok za odgovor najmanje 15 dana, a za clana koji se ne izjasni u pismenom obliku smatra se da je glasao protiv prijedloga.

Skupstina obavezno odlucuje o godisnjem obracunu, raspodjeli dobiti i pokricu gubitka.

U drustvu sa ogranicenom odgovornoscu sa jednim clanom, ovlastenja skupstine vrsi clan drustva.

Clan 344.

Skupstinu drustva saziva:

1) uprava;

2) clan ili clanovi ciji udjeli cine najmanje desetinu osnovnog kapitala.

Uprava je duzna sazvati skupstinu najmanje jednom godisnje, i u toku godine kada drustvo ostvari gubitak veci od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godisnjem obracunu.

Poziv za skupstinu dostavlja se preporucenom posiljkom, najmanje 15 dana prije datuma odrzavanja, ako ugovorom ili statutom drustva nije drugacije odredjeno.

U pozivu se odredjuje dnevni red i dostavljaju materijali za svaku tacku dnevnog reda.

Clan ili clanovi drustva ciji udjeli cine desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvrsiti dopunu dnevnog reda, u roku od osam dana od dana prijema poziva za skupstinu.

Clan 345.

Skupstina moze odlucivati ako su, licno ili putem punomocnika, zastupljeni clanovi ciji udjeli cine polovinu osnovnog kapitala drustva.

Ako nije postignut kvorum iz stava 1. ovog clana, skupstina se saziva sa istim dnevnim redom najkasnije za 15 dana od prvobitno zakazanog dana odrzavanja.

U slucaju iz stava 2. ovog clana skupstina moze odlucivati ako su zastupljeni udjeli koji cine petinu osnovnog kapitala drustva.

Clan 346.

Clan drustva ima pravo pobijati odluku skupstine protiv koje je glasao, tuzbom kod nadleznog suda u roku od 30 dana od dana donosenja odluke.

2. Uprava drustva

Clan 347.

Poslovanje drustva vodi i drustvo zastupa uprava.

Upravu cine jedno ili vise lica, koja ne moraju biti clanovi drustva, imenovanih na nacin i za period utvrdjen osnivackim aktom ili statutom drustva.

Kada uprava ima vise clanova, osnivackim aktom ili statutom se uredjuju njihova ovlastenja i odgovornosti.

3. Nadzor

Clan 348.

Ugovorom ili statutom moze se odrediti da drustvo s ogranicenom odgovornoscu ima nadzorni odbor.

Nadzorni odbor obavezno je imati drustvo koje ima vise od deset clanova i drustvo koje ima osnovni kapital u iznosu vecem od 1,000.000 KM i najmanje dva clana.

Clan 349.

Clan drustva koje nema nadzorni odbor ima pravo da neposredno nadzire poslovanje drustva, poslovne knjige i spise, zalihe i blagajnicko poslovanje i sacini bilans drustva za svoje potrebe.

4. Zastita prava manjine i revizija

Clan 350.

Clan ili grupa clanova drustva ciji udjeli cine desetinu osnovnog kapitala mogu traziti od suda da odredi vanjskog revizora.

Sud ce imenovati revizora ako predlagaci ucine vjerovatnim da je ucinjena ozbiljna povreda zakona, ugovora ili statuta drustva.

Naknadu troskova revizije duzni su predujmiti predlagaci, ako sud ne odredi da drustvo uplati predujam.

Clan 351.

Clan drustva koji je trazio reviziju ne moze u toku revizije prenijeti svoj udio bez saglasnosti drustva.

Clan 352.

Revizor dostavlja izvjestaj sudu.

Ako se strane drugacije ne dogovore, visinu naknade revizora odredjuje sud.

Clan 353.

Sud moze, na osnovu nalaza revizije, naloziti drustvu da u odredjenom roku odrzi skupstinu koja ce razmotriti izvjestaj revizora.

Clan 354.

Clan drustva ima pravo traziti da drustvo podnese zahtjev prema clanovima uprave i nadzornog odbora za naknadu stete prouzrokovane povredom zakona, ugovora ili statuta drustva.

Kada je u drustvu odbijen prijedlog da se podnese zahtjev za naknadu stete prema clanovima uprave i nadzornog odbora ili ako o takvom prijedlogu nije blagovremeno odluceno, clan drustva ima pravo tuzbom kod suda zahtijevati naknadu stete drustvu, u roku od 90 dana od dana kada je prijedlog odbijen ili od kada je propusteno donosenje odluke.

U toku spora iz stava 1. ovog clana, tuzitelji ne mogu bez saglasnosti drustva raspolagati svojim udjelima.

IV - POVECANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

1. Povecanje osnovnog kapitala

Clan 355.

Osnovni kapital povecava se na osnovu odluke skupstine drustva s ogranicenom odgovornoscu, uplatom ili unosenjem novih uloga.

Clanovi drustva imaju pravo prvenstva uplate novih uloga, u srazmjeri svojih udjela u osnovnom kapitalu, u roku od 30 dana od dana donosenja odluke o povecanju osnovnog kapitala, ako osnivackim aktom ili statutom nije drugacije odredjeno.

Lice koje pristupa drustvu, potpisuje izjavu da prihvata sve obaveze i prava utvrdjene ugovorom i statutom.

Clan 356.

Povecanje osnovnog kapitala iz rezervi moze se vrsiti ako finansijski izvjestaj i izvjestaj revizora za posljednju poslovnu godinu utvrdjuje da nema nepokrivenog gubitka.

Povecanje osnovnog kapitala drustva iz rezervi vrsi se povecanjem nominalnih iznosa udjela.

2. Smanjenje osnovnog kapitala

Clan 357.

Osnovni kapital drustva moze se smanjiti odlukom skupstine drustva, u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom i statutom drustva, ali ne ispod iznosa iz clana 314. ovog zakona.

Clan 358.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala drustvo je duzno dostaviti sudskom registru i objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Oglasom iz stava 1. ovog clana, drustvo obavjestava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje.

Clan 359.

Po proteku objavljenog roka za prijavu povjerilaca, podnosi se prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar.

Clan 360.

Isplata razlike vrijednosti udjela clanovima drustva po osnovu smanjenja osnovnog kapitala moze se vrsiti nakon upisa smanjenja u sudski registar.

Od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar prestaju obaveze uplate preostalih neuplacenih uloga.

V - PROMJENA OBLIKA I PRESTANAK DRUSTVA

1. Promjena oblika

Clan 361.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu moze promijeniti oblik u dionicko drustvo, na osnovu odluke skupstine donesene dvotrecinskom vecinom glasova svih clanova drustva.

Na osnovu odluke iz stava 1. ovog clana, clanovi sticu dionice dionickog drustva srazmjerno njihovom ucescu u osnovnom kapitalu drustva s ogranicenom odgovornoscu.

Dionicko drustvo nastalo promjenom oblika drustva s ogranicenom odgovornoscu mora imati osnovni kapital najmanje u iznosu utvrdjenom ovim zakonom.

Clan 362.

Uprava drustva s ogranicenom odgovornoscu podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje promjene oblika u dionicko drustvo, uz koji prilaze odluku skupstine o promjeni oblika i ugovor s Registrom.

Komisija je duzna donijeti odluku najkasnije 60 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1. ovog clana.

Na osnovu odluke Komisije o odobrenju promjene oblika, izvrsit ce se upis promjene oblika drustva u sudski registar.

2. Pripajanje i spajanje

Clan 363.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu moze se spojiti s drugim drustvom s ogranicenom odgovornoscu ili dionickim drustvom ili se pripojiti jednom od njih, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa drustva u sudski registar.

Clan 364.

Imovinom spojenih drustava upravljat ce se posebno, tako da je u odnosu spojenih drustava i odnosu prema povjeriocima odvojeno predstavljena imovina svakog od spojenih dionickih drustava.

Drustvo sljednik je duzno, prema sopstvenoj procjeni, tri puta, u razmacima ne kracim od 15 ni duzim od 30 dana, objaviti da napusta odvojeno upravljanje imovinom spojenih drustava i pozvati povjerioce da, najkasnije sest mjeseci od trece objave, drustvu sljednika prijave potrazivanja nastala prije upisa spajanja u sudski registar.

Odvojeno upravljanje imovinom sojenih drustava ne smije se napustiti prije isteka roka iz stava 2. ovog clana i ispunjavanja obaveza prema povjeriocima, koji su od drustva sljednika zahtijevali isplatu ili obezbjedjenje potrazivanja.

3. Prestanak drustva

Clan 365.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu prestaje, u skladu sa zakonom i statutom:

1) spajanjem, pripajanjem i podjelom;

2) odlukom skupstine;

3) odlukom suda; i

4) stecajem.

U drustvu s ogranicenom odgovornoscu s jednim clanom odluku o prestanku donosi clan drustva.

Clan 366.

Odluka o prestanku drustva s ogranicenom odgovornoscu dostavlja se registarskom sudu, najkasnije osam dana od dana donosenja.

Clan 367.

Drustvo s ogranicenom odgovornoscu prestaje odlukom suda:

1) po tuzbi jednog ili vise povjerilaca cija dospjela a neizmi-rena potrazivanja premasuju polovinu osnovnog kapitala drustva;

2) ako skupstina drustva nije odrzana osam mjeseci od isteka roka za izradu godisnjeg obracuna;

3) kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede zakona i drugih propisa kojim se ugrozavaju interesi povjerilaca;

4) kada se stecaj zavrsi diobom stecajne imovine,

5) ako stecaj nije pokrenut jer imovina drustva nije dovoljna za pokrice troskova stecajnog postupka ili se stecaj obustavi zbog nedovoljne imovine.

Odluka suda upisuje se po sluzbenoj duznosti u i sudski registar.

4. Likvidacija

Clan 368.

Kada drustvo s ogranicenom odgovornoscu prestane na osnovu odluke skupstine ili odluke suda, pokrece se postupak likvidacije.

U slucaju prestanka drustva na osnovu odluke skupstine, likvidaciju provodi uprava drustva, a u slucaju prestanka na osnovu odluke suda, likvidatora imenuje sud.

Likvidatora drustva s ogranicenom odgovornoscu s jednim clanom imenuje sud.

Clan 369.

Od dana donosenja odluke o prestanku, organi drustva s ogranicenom odgovornoscu rade u skladu sa odredbama zakona kojim se uredjuje postupak likvidacije.

Sud moze postaviti skrbnika drustva, koji obavlja poslove vezane za likvidaciju, a organi drustva postupaju samo po nalogu i uz saglasnost skrbnika.

Clan 370.

Uprava ili likvidator drustva s ogranicenom odgovornoscu duzni su objaviti najmanje u jednom domacem dnevnom listu da je pokrenut postupak likvidacije, tri puta od dana donosenja odluke iz clana 368. ovog zakona, u razmacima od 15 do 30 dana.

Obavjestenjem iz stava 1. ovog clana, uprava ili likvidator drustva duzni su pozvati povjerioce da prijave potrazivanja, najkasnije sest mjeseci od dana posljednjeg objavljivanja.

Obavjestenje iz stava 1. ovog clana, uprava ili likvidator drustva duzni su uputiti poznatim povjeriocima pojedinacno.

Clan 371.

Likvidator je duzan, najkasnije do kraja poslovne godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije, saciniti i podnijeti skupstini na odobrenje pocetni likvidacioni bilans.

Skupstina drustva s ogranicenom odgovornoscu duzna je istovremeno sa odobrenjem pocetnog likvidacionog bilansa razrijesiti nadzorni odbor i upravu.

Likvidator je duzan na kraju svake poslovne godine skupstini drustva podnijeti bilans stanja i bilans uspjeha i izvjestaj o toku likvidacije.

Clan 372.

Likvidator je duzan okoncati tekuce poslove drustva s ogranicenom odgovornoscu, naplatiti potrazivanja, unovciti ostalu imovinu i izmiriti obaveze drustva.

Od clanova drustva koji udjele nisu platili u cjelini, likvidator ce naplatiti dio srazmjeran obavezama drustva.

Clan 373.

Likvidator je duzan deponovati na posebnom racunu novac potreban za izmirenje:

1) poznatih obaveza za koje se povjerioci nisu prijavili;

2) obaveza koje nisu dospjele;

3) spornih obaveza.

Po isteku godine dana od treceg objavljivanja obavjestenja iz clana 370. stav 1. ovog zakona, iz imovine preostale nakon izdvajanja iznosa iz stava 1. ovog clana, isplacuju se clanovi drustva s ogranicenom odgovornoscu, u skladu sa osnivackim aktom i statutom.

Ako imovina drustva nije dovoljna za isplatu punog iznosa uplacenih uloga, imovina se dijeli clanovima drustva srazmjerno udjelima.

Likvidator je duzan deponovati na posebnom racunu pripadajuce iznose iz st. 2. i 3. ovog clana koji clanovima drustva nisu isplaceni.

Clan 374.

Likvidator je duzan nakon provedenih radnji iz cl. 372. i 373. ovog zakona sazvati skupstinu drustva s ogranicenom odgovornoscu i podnijeti zavrsni obracun.

Nakon sacinjavanja zavrsnog obracuna, likvidator je duzan podnijeti prijavu za upis prestanka drustva u sudski registar.

SESTI DIO:

KAZNENE ODREDBE

Clan 375.

Za privredni prijestup kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 10.000 do 70.000 KM Drustvo koje:

1) obavlja djelatnost protivno odredbama clana 7. ovog zakona;

2) nema stvarno sjediste prema sjedistu upisanom u sudski registar ili ne prijavi promjenu sjedista za upis u sudski registar;

3) ima ili koristi firmu protivno odredbama cl. 12. do 17. i cl. 20. ovog zakona;

4) ne prijavi za upis u sudski registar podatke i promjene podataka u skladu sa odredbama cl. 52. do 55. i cl. 58. i 59. ovog zakona;

5) poveca osnovni kapital protivno odredbama clana 132. ovog zakona;

6) odobri ili prima uplate dionica u ratama protivno odredbama clana 135. ili oslobodi upisnika obaveze placanja upisanih dionica protivno odredbi clana 136. ovog zakona;

7) poveca osnovni kapital emisijom novih dionica protivno odredbi clana 141. ovog zakona;

8) utvrdi pravo prece kupnje dionica nove emisije ili omoguci sticanje dionica nove emisije po osnovu tog prava protivno odredbi clana 146. ovog zakona;

9) ogranici ili oduzme pravo prece kupnje dionica nove emisije protivno odredbama cl. 149. do 151. ovog zakona;

10) poveca nominalnu vrijednost dionica ili emituje besplatne dionice protivno odredbama cl. 152. do 154. ovog zakona,

11) poveca osnovni kapital iz vlastitih sredstava protivno odredbama cl. 160. do 164. ovog zakona;

12) ne plati iz vlastitih sredstava razliku izmedju cijene i nominalne vrijednosti dionica u skladu sa odredbama clana 165. ovog zakona;

13) smanjenem osnovnog kapitala ugrozi izvrsavanje obaveza prema povjeriocima, protivno odredbama clana 169. ovog zakona;

14) vrsi isplate po osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili odustane od emisije dionica cija nominalna vrijednost nije u cjelini placena, prije upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, protivno odredbama clana 171. ovog zakona;

15) ne obavijesti povjerioce o smanjenju osnovnog kapitala, u skladu sa odredbama cl. 172. i 173. ovog zakona;

16) vrsi otkup dionica protivno odredbi clana 173. stav 3. ovog zakona;

17) vrsi smanjenje osnovnog kapitala protivno odredbama clana 175. ovog zakona;

18) ne isplati povucene dionice u roku iz clana 178. stav 2. ovog zakona;

19) ne otkupi ponudjene dionice u skladu sa odredbama cl. 181. i 182. ovog zakona;

20) poveca osnovni kapital prije izvrsenog upisa smanjenja osnovnog kapitala, protivno odredbi clana 187. ovog zakona;

21) ne vrsi izdvajanje u fond rezervi u skladu sa odredbama cl. 188. i 189. ovog zakona;

22) koristi fond rezervi protivno odredbama clana 190. ovog zakona;

23) ne vodi knjigu dionicara u skladu sa odredbama cl. 197. i 198. ovog zakona ;

24) dionice i privremenice emitovane umjesto ponistenih prodaje protivno odredbama clana 203. ovog zakona;

25) donese odluku o isplati protivno odredbama clana 207. stav 1. ovog zakona;

26) ne omoguci dionicaru ili ponumocniku uvid u isprave u skladu sa odredbama cl. 216. i 247. ovog zakona;

27) direktno ili indirektno upise vlastite dionice ili stekne vlastite dionice protivno odredbama cl. 225. do 227. ovog zakona;

28) daje ili garantira avanse, zajmove i kredite protivno odredbi clana 237. ovog zakona;

29) ne cuva isprave u skladu sa odredbom clana 254. stav 1. ovog zakona;

30) ima nadzorni odbor sastavljen protivno odredbama clana 260. ovog zakona;

31) ne osigura odvojeno upravljanje imovinom spojenog ili pripojenog drustva u skladu sa odredbaom clana 364. ovog zakona;

32) ne vodi knjigu udjela u skladu sa odredbama cl. 326. i 327. ovog zakona;

33) nema nadzorni odbor u slucajevima iz clana 348. stav 2. ovog zakona;

34) ne odrzi skupstinu po nalogu suda u slucaju iz clana 353. ovog zakona;

35) poveca osnovni kapital protivno odredbama clana 356. ovog zakona,

36) odluku o smanjenju osnovnog kapitala ne dostavi sudskom registru ili ne objavi, u skladu sa odredbama clana 358. ovog zakona.

Clan 376.

Za privredni prijestup iz clana 375. ovog zakona kaznit ce se i odgovorno lice u drustvu novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM.

Clan 377.

Za privredni prijestup kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM predsjednik i clanovi nadzornog odbora drustva koji:

1) ne sazove skupstinu u slucaju iz clana 193. stav l. ovog zakona;
2) ne prijavi nadzornom odboru kupovinu dionica nove emisije u slucaju iz clana 214. ovog zakona;
3) ne obavijesti dionicare o sticanju vlastitih dionica, u skladu sa odredbama cl. 227. i 233. ovog zakona;
4) ne objavi obavjestenje o prijedlozima dionicara u skladu sa odredbama clan 243. ovog zakona;
5) ne objavi obavjestenje o ponovnom sazivanju skupstine u skladu sa odredbama clana 245. ovog zakona;
6) ne sazove skupstinu radi razmatranja godisnjeg finansijskog izvjestaja, u roku iz clana 248. stav 2. ovog zakona;
7) ne sazove skupstinu radi ponovnog odlucivanja u skladu sa clanom 252. ovog zakona;
8) postupaju protivno odredbama clana 270. ovog zakona.

Clan 378.

Za privredni prijestup kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM direktor i clan uprave drustva koji:

1) ne prijavi nadzornom odboru kupovinu dionica nove emisije u slucaju iz clana 214. ovog zakona;
2) ne prijavi nadzornom odboru finansijski interes ili sudjeluje u poslovnom odnosu,protivno odredbama clana 279. ovog zakona.
3) u roku ne postupi po odredbama cl. 382. i 383. ovog zakona.

Clan 379.

Za privredni prijestup kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM lice koje:

1) u drustvu osnuje ili organizuje osnivanje organizacija, ili provodi aktivnosti protivno odredbama clana 37. ovog zakona;
2) kao likvidator postupa protivno odredbama cl. 75. do 77. ovog zakona.

Clan 380.

Za prekrsaj kaznit ce se samostalni poduzetnik/obrtnik koji ne postupi po clanu 4. ovog zakona, novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM.

SEDMI DIO:

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 381.

Zakon kojim se uredjuje postupak upisa drustava u sudski registar uskladit ce se sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od pocetka primjene ovog zakona.

Clan 382.

Preduzeca koja su upisana u sudski registar na dan stupanja na snagu ovog zakona duzna su oblik, firmu, osnovni kapital, osnivacki akt i statut uskladiti sa odredbama ovog zakona i podnijeti prijavu za upis u sudski registar promjena po tom osnovu najkasnije sest mjeseci od dana pocetka primjene ovog zakona.

Clan 383.

Preduzeca koja se privatiziraju u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeca ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 27/97), duzna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut uskladiti sa odredbama ovog zakona najkasnije 60 dana od donosenja rjesenja iz clana 38. Zakona o privatizaciji preduzeca o odobrenju upisa izvrsene privatizacije u registar.

Clan 384.

Dionicka drustva duzna su, uz prijavu za upis u sudski registar uskladjenog statusa u smislu odredaba cl. 382. i 383. ovog zakona, priloziti izvod iz Registra emitenata kod Komisije.

Clan 385.

Registarski sud ce po sluzbenoj duznosti donijeti i objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH" odluku o prestanku preduzeca koje u roku iz cl. 382. i 383. ovog zakona ne podnese prijavu za upis u sudski registar uskladjivanja statusa sa odredbama ovog zakona. Na zahtjev povjerilaca, podnesen u pismenom obliku najkasnije 60 dana od dana objavljivanja odluke iz stava 1. ovog clana, registarski sud ce pokrenuti postupak likvidacije preduzeca u skladu s odredbama ovog zakona.

Clan 386.

Danom pocetka primjene ovog zakona, prestaje da vazi Zakon o preduzecima ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 8/96), izuzev cl. 157. i 158. koji ce se primjenjivati do donosenja odgovarajuceg propisa, a najduze sest mjeseci, racunajuci od dana pocetka primjene ovog zakona.

Clan 387.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se nakon isteka 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Izuzetno od stava 1. ovog clana, ovaj zakon primjenjuje se danom stupanja na snagu na Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovan posebnim zakonom i na drustva za upravljanje fondovima i investicijske fondove, ukljucujuci privatizacijska drustva i privatizacijske fondove, osnovane u skladu s posebnim zakonom.

Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Mato Zovko, s. r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s. r.