ZAKON O KONSTITUIRANJU NOVIH OPCINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUCJA OPCINA PODIJELJENIH MEDJUENTITETSKOM I MEDJUKANTONALNOM MEDJUZUPANIJSKOM CRTOM

I OPCA ODREDBA

Clan 1.

Ovim zakonom konstituiraju se opcine: Doboj-Istok, Doboj-Jug, Dobretici, DomaljevacSamac, Foca, Pale, Sapna, Teocak, Usora i Ravno i definira podrucje opcina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) koje su medjuentitetskom i medjukantonalnommedjuzupanijskom crtom podijeljene.

II KONSTITUIRANJE NOVIH OPCINA

Clan 2.

Podrucje opcine DobojIstok cine naseljena mjesta: Brijesnica Mala, Brijesnica Velika, Klokotnica i dijelovi naseljenih mjesta Lukavica Rijeka i Stanic Rijeka. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Doboj. Sjediste Opcine Doboj-Istok je u naseljenom mjestu Klokotnica.

Clan 3.

Podrucje opcine Doboj-Jug cine naseljena mjesta: Matuzici i Mravici. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Doboj. Sjediste Opcine Doboj-Jug je u naseljenom mjestu Matuzici.

Clan 4.

Podrucje opcine Dobretici cine naseljena mjesta: Brnjici, Bunar, Davidovici, Dobratici, Donji Orasac, Gornji Orasac, KriciciJejici, Melina, Mijatovici, Milasevci, Pavlovici, Prisika, Slipcevici, Vitovlje Malo, Vukovici, Zapece, Zasavica i Zubovici. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Skender Vakuf. Sjediste Opcine Dobretici je u naseljenom mjestu Dobretici.

Clan 5.

Podrucje opcine DomaljevacSamac cine naseljena mjesta: Bazik, Domaljevac i dijelovi naseljenih mjesta: Bosanski Samac, Brvnik, Grebnice i Tisina. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Bosanski Samac. Sjediste Opcine DomaljevacSamac je u naseljenom mjestu Domaljevac.

Clan 6.

Podrucje opcine Foca cine naseljena mjesta: Bavcici, Beslici, Buncici, Donje Zesce, Jabuka, Kolakovici, Lokve, Mazlina, Mravljaca, Njuhe, Podgradje, Previla, Racici, Radojevici, Slavicici, Stojkovici, Ustikolina, Zabor, Zebina Suma, i dijelovi naseljenih mjesta Cvilin, Filipovici, Prisoje, Rodijelj, Sorlaci i Dragomilici. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Foca, s tim sto je podrucje naseljenog mjesta Dragomilici pripadalo opcini Kalinovik. Sjediste Opcine Foca je u naseljenom mjestu Ustikolina.

Clan 7.

Podrucje opcine Pale dio koji je pripao Federaciji cine slijedec a naseljena mjesta: Brojnici, celjadinici, cemernica, Datelji, Komrani, Renovica, Sainovici i dijelovi naseljenih mjesta: Brdarici, Kamenica, Praca, Srednje i Turkovici. Sjediste Opcine Pale je u naseljenom mjestu Praca.

Clan 8.

Podrucje opcine Sapna cine naseljena mjesta: Godus, Kraljevici, Medjedja, Rastosnica, Rozanj, Sapna, i dijelovi naseljenih mjesta Baljkovica, Kiseljak, Nezuk, Vitinica i Zaseok. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Zvornik. Sjediste Opcine Sapna je u naseljenom mjestu Sapna.

Clan 9.

Podrucje opcine Teocak cine naseljena mjesta: Bilalici, Jasenje, Snijeznica, Stari Teocak i TeocakKrstac i dijelovi naseljenih mjesta: Brijest, Gornja Krcina, Jasikovac i Tursunovo Brdo. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Ugljevik, s tim sto je dio naseljenog mjesta Brijest bio u sastavu Opcine Lopare. Sjediste Opcine Teocak je u naseljenom mjestu TeocakKrstac.

Clan 10.

Podrucje opcine Usora cine naseljena mjesta; Alibegovci, Bejici, Omanjska, Sivsa, Srednja Omanjska i Ularice i podrucje dijela naseljenog mjesta Makljenovac koji je usao u sastav Federacije. Podrucja naseljenih mjesta: Bejici, Omanjska, Sivsa i Srednja Omanjska bila su u sastavu Opcine Tesanj. Podrucja naseljenih mjesta: Alibegovci, Ularice i dio naseljenog mjesta Makljenovac do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Doboj. Opcinu Usora cine i dijelovi naseljenih mjesta: Miljanovci i Novi Miljanovci (Filipovici i Kovcici), Zabljak i Tesanjka sa povrsinom, opisom granica i topografskom kartom koji cine sastavni dio ovog zakona, a koji su bili u sastavu Opcine Tesanj. Privremeno sjediste Opcine Usora je u naseljenom mjestu Sivsa. Konacnu odluku o sjedistu Opcine Usora donijet ce Opcinsko vijece Opcine Usora nakon provedenih lokalnih izbora.

Clan 11.

Podrucje opcine Ravno cine naseljena mjesta: Baljevac, Belenici, Bobovista, Cicorina, cavas, copice, cvaljina, Drsnica, Glavska, Golubinac, Gorogasa, Grebci, Ivanica, Kaludjerovici, Kljev Do, Kutina, Nenovici, Nevada, Orahov Do, Podosoje, Prosjek, Ravno, Rupni Do, Slavogustici, Slivnica, Bobani, Slivnica Povrt, Sparozici, Scenica Bobani, Trebimlja, Trncina, Turkovici, Uskoplje, Velja Medja, Vukovici, Zacula, Zagridinje, Zaplanik, Zavala i dijelovi naseljenih mjesta: Baonine, Orasje Popovo i Ropti Bobani. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Trebinje. Sjediste Opcine Ravno je u naseljenom mjestu Ravno.

III DEFINIRANJE PODRUCJA MEDJUENTITETSKOM I MEDJUKANTONALNOM-MEDJUZUPANIJSKOM CRTOM PODIJELJENIH OPCINA

Clan 12.

Podrucja medjuentitetskom i medjukantonalnommedjuzupanijskom crtom podijeljenih opcina definiraju se sukladno odredbama cl. 13. do 26. ovog zakona.

Clan 13.

Dio Opcine Bosanski Brod sa dijelom naseljenog mjesta Brusnica Mala koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Odzak.

Clan 14.

Dio Opcine Bosanski Samac sa naseljenim mjestom Prud koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini Odzak.

Clan 15.

Dio Opcine Rogatica sa naseljenim mjestom Vrazalice i dijelom naseljenog mjesta Bulozi koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Pale.

Clan 16.

Dio Opcine Han Pijesak sa naseljenim mjestom Zeravice, kao i dijelovi naseljenih mjesta Recica i Rubinici, koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini Olovo.

Clan 17.

Dio Opcine Kalinovik sa naseljenim mjestima Brda, Gapici, Luko, Luta, Polje, Zelomici, kao i dijelovi naseljenih mjesta Hotovlje, Ljusici i Rajac koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini Konjic.

Clan 18.

Dio Opcine Kotor Varos sa dijelom naseljenog mjesta Krusevo Brdo II koji su usli u sastav Federacije pripajaju se Opcini Travnik.

Clan 19.

Dio Opcine Mrkonjic Grad sa dijelom naseljenog mjesta Vlasinje koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Jajce.

Clan 20.

Dio Opcine Nevesinje sa dijelom naseljenog mjesta Seljani koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Konjic.

Clan 21.

Dio Opcine Nevesinje sa naseljenim mjestom Zulja i dijelom naseljenog mjesta Rabina koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini MostarJugoistok.

Clan 22.

Dio Opcine Sekovici sa dijelovima naseljenih mjesta Kastijelj i Trnovo koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Kladanj.

Clan 23.

Dio Opcine Teslic sa dijelom naseljenih mjesta Jezera i Blatnica koji je usao u sastav Federacije pripajaju se Opcini Zenica.

Clan 24.

Dio Opcine Vlasenica sa dijelom naseljenog mjesta Turalici koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini Kladanj.

Clan 25.

Dio Opcine Lopare sa naseljenim mjestima Brezje, Miladici, Visori i dijelovima naseljenih mjesta Lukavica, Mirosavci, Piperi, Priboj i Pukis koji je usao u sastav Federacije pripaja se Opcini celic.

Clan 26.

Dio Opcine Drvar koji je usao u sastav Unskosanskog kantonaz upanije sa naseljenim mjestima: Boboljusci, Bosanski Osredci, Gornji Tiskovac, Mali Cvjetnic, Malo Ocijevo, Martin Brod, Ocigrije, Palucci, Trubar, Veliki Cvijetnic i Veliko Ocijevo pripajaju se Opcini Bihac.

Clan 27.

Granice opcina iz cl. 2. do 11. ovog zakona, kao i manji dijelovi opcina koje su usli u sastav Federacije, a nisu obuhvaceni Zakonom o federalnim jedinicama (kantonimazupanijama) ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 9/96), utvrdit ce Vlada Federacije svojom odlukom na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.

IV IZBORI ZA OPCINSKA VIJECA

Clan 28.

Izbore za opcinska vijeca opcina iz cl. 2. do 11. ovog zakona odrzat ce se po Pravilima i propisima Privremene izborne komisije po kojima su odrzani opcinski izbori u Federaciji. Opcinska vijeca prvog saziva iz stava 1. ovog clana koja imaju do 10.000 stanovnika broje do 12 vijecnka, a ona koja imaju vise od 10.000 stanovnika broje do 20 vijecnika. Prvu sjednicu opcinskog vijeca sazvat ce najstariji medju novoizabranim vijecnicima.

Clan 29.

U periodu od stupanja na snagu ovog zakona do provodjenja izbora za opcinska vijeca sukladno odredbi clana 28. ovog zakona, funkciju opcinskih vijeca opcina iz cl. 2. do 11. ovog zakona vrsit ce opcinska vijeca predvidjena odredbama cl. 30. do 39. ovog zakona.

Clan 30.

Funkciju Opcinskog vijeca opcine DobojIstok vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca opcine Doboj sa podrucja naseljenih mjesta koje cine podrucje opcine DobojIstok, koje je konstituirano sukladno clanu IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 31.

Funkciju Opcinskog vijeca opcine DobojJug vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca opcine Doboj sa podrucja naseljenih mjesta koje cine podrucje opcine DobojJug, koje je konstituirano sukladno clanu IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 32.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Dobretici vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Skender Vakuf sa podrucja naseljenih mjesta koja cine opcinu Dobretici koje je konstituirano sukladno clanu IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 33.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine DomaljevacSamac vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Bosanski Samac sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje Opcine DomaljevacSamac, koje je konstituirano sukladno clanu IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 34.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Foca vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Foca sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje opcine Foca, koje je konstituirano sukladno clanu IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 35.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Pale vrsit ce vijecnici prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Pale sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje opcine Pale, koje je konstituirano sukladno clanu IX. 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 36.

Funkciju Opcinskog vijeca opcine Sapna vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Zvornik sa podrucja opcine Sapna, koje je konstituirano sukladno clanu IX.3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 37.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Teocak vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Ugljevik sa podrucja naseljenih mjesta Opcine Teocak, koje je konstituirano sukladno clanu IX. 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 38.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Usora vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Tesanj sa podrucja naseljenih mjesta koja cine podrucje opcine Usora i vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca opcine Doboj, koje je konstituirano sukladno clanu IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 39.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Ravno vrsit ce vijecnici prijelaznog Vijeca Opcine Trebinje sa podrucja naseljenih mjesta Opcine Ravno koje je konstituirano sukladno clanu IX 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

V PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 40.

Privremene statutarne odluke opcina iz clana 1. ovog zakona donijet ce opcinska vijeca iz cl. 30 do 39. ovog zakona.

Clan 41.

Status dijela teritorije naseljenog mjesta Tesanjka, oznacen u prilozenoj karti, definitivno ce se rijesiti u roku od godinu dana od dana donosenja ovog zakona.

Clan 42.

Pitanje konstituiranja novih opcina na podrucju opcine Brcko, uredit ce se poslije donosenja konacne arbitrazne odluke o statusu Opcine Brcko, a sukladno Odluci Arbitraznog tribunala. Do rjesenja iz stava 1. ovog clana postojeci administrativni aranzmani na podrucju opcine Brcko koji se nalaze u Federaciji nastavljaju da funkcioniraju.

Clan 43.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci Doma naroda Mariofil Ljubic, s. r.

Predsjedavajuci Predstavnickog doma Enver Kreso, s. r.