ZAKON O REGISTRU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

I OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Ovim zakonom osniva se Registar vrijednosnih papira, uredjuje se osnivanje, pravni status, temeljni kapital, djelatnost i organi organizacije za poslove registra vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: Registar) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Clanak 2.

Registar obavlja poslove registriranja, cuvanja i odrzavanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prijenosa sukladno zakonu kojim se uredjuje emisija i promet vrijednosnih papira. Registar ne moze obavljati druge poslove osim poslova iz stavka 1. ovog clanka.

II OSNIVANJE, PRAVNI STATUS I TEMELJNI KAPITAL

Clanak 3.

Registar se osniva kao dionicko drustvo za obavljanje poslova iz clanka 2. ovog zakona. Naziv Registra je "Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine", dionicko drustvo, Sarajevo. Skraceni naziv Registra je: "Registar vrijednosnih papira", d.d. Sarajevo. Sjediste Registra je u Sarajevu. Registar moze imati urede van mjesta sjedista. Registar ima pecat koji sadrzi grb Federacije i latinicom ispisan tekst: "Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Registar vrijednosnih papira".

Clanak 4.

Temeljni kapital Registra iznosi 100.000 (stotisuca) KM, koji u cijelosti osigurava Federacija, uplatom u novcu. Temeljni kapital Registra je podjeljen na 1.000 (tisucu) dionica nominirane vrijednosti 100 (stotinu) KM. Dionice Registra glase na ime i mogu se prenositi na temelju odobrenja Komisije za vrijednosne papire u Federaciji (u daljnjem tekstu: Komisija). Za izdavanje dionica iz stavka 2. ovog clanka nije potrebno odobrenje Komisije, a nove dionice Registar izdaje uz odobrenje Komisije, sukladno zakonu.

Clanak 5.

Na Registar se primjenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak dionickog drustva, ukoliko nije drugacije odredjeno ovim zakonom. Upravljacka prava po osnovu dionica iz clanka 4. ovog zakona u ime Federacije vrsi Komisija.

Clanak 6.

Dionice Federacije iz clanka 4. ovog zakona ce se prodati pravnim osobama u privatnom vlasnistvu, najkasnije osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Plan privatizacije Registra, u smislu stavka 1. ovoga clanka, Komisija ce pripremiti i usvojiti najkasnije sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pravne osobe cija je jedina djelatnost posredovanje u prometu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: profesionalni posrednici), drustva za upravljanje fondovima i druge pravne osobe koje odredi Komisija, duzna su otkupiti dionice Federacije iz clanka 4. ovog zakona, u rokovima, iznosu i po cijeni koje utvrdi Komisija. Dionice iz clanka 4. ovog zakona u ime Federacije prodaje Komisija, a prihod ostvaren prodajom dionica pripada proracunu Federacije.

Clanak 7.

Pravnoj osobi koja ne otkupi dionice Registra sukladno clanku 6. stavak 3. ovog zakona, ili otkupljene dionice Registra prenese bez odobrenja Komisije, Komisija moze ukinuti dozvolu za obavljanje poslova profesionalnog posrednika ili obustaviti njegove aktivnosti u prometu vrijednosnih papira.

III ORGANI REGISTRA

Clanak 8.

Organi Registra su Skupstina i Nadzorni odbor.

Clanak 9.

Prva Skupstina Registra saziva se najkasnije 30 dana od dana kada je otkupljeno 10% dionica Federacije iz clanka 4. ovog zakona.

Clanak 10.

Nadzorni odbor Registra cine predsjednik i cetiri clana. Jedan clan Nadzornog odbora u prva dva mandata imenuje se iz reda inozemnih strucnjaka. Nadzorni odbor s mandatom do Prve skupstine imenuje Komisija, najkasnije 30 dana od dana imenovanja Komisije. Nadzorni odbor na prvoj sjednici usvaja Statut Registra, koji se primjenjuje do Prve skupstine Registra.

Clanak 11.

Predsjednik i clanovi Nadzornog odbora ne mogu:
1. biti medjusobno u braku ili srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobocnoj liniji ili po tazbini zakljucno s trecim stupnjem;
2. biti osobe krivicno kaznjavane za radnje nespojive s duznoscu u Nadzornom odboru;
3. biti clanovi organa zakonodavne, izvrsne ili sudske vlasti, ili nadzornog odbora pravne osobe iz clanka 6. stavak 3. ovog zakona, banke, investicijskog fonda, mirovinskog fonda i osiguravajuceg drustva;
4. posjedovati, direktno ili indirektno, vise od 5% vrijednosnih papira pravne osobe iz clanka 6. stavak 3. ovog zakona, banke, drustva za upravljanje fondovima, investicijskog fonda, mirovinskog fonda i osiguravajuceg drustva;
5. obavljati aktivnosti koje nisu sukladne principima zastite investitora i neovisnosti Registra.

Clanak 12.

Predsjednik i clanovi Nadzornog odbora imenuju se uz njihovu pismenu suglasnost. Pismenom suglasnoscu iz stavka 1. ovog clanka, kandidat za predsjednika i clana Nadzornog odbora koji obavlja duznost iz clanka 11. tocke 3. ovog zakona, napusta duznost ili suspendira clanstvo za vrijeme mandata u Nadzornom odboru.

IV PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 13.

Premijer i zamjenik premijera Vlade Federacije ce u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, imenovati Privremenog direktora i zamjenika direktora Registra, s mandatom do imenovanja direktora sukladno Statutu Registra. Privremeni direktor ovlasten je i odgovoran obavljati poslove u cilju stvaranja tehnickih, organizacijskih i administrativnih uvjeta za poslovanje Registra.

Clanak 14.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena zakona i drugih propisa koji su regulirali ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clanak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, v. r.

Predsjedatelj Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH Enver Kreso, v. r.