ZAKON O VODAMA

I OPSTE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se nacin i uslovi upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom radi koristenja voda, zastite voda od zagadjivanja, uredjenja voda i vodotoka i zastite od stetnog djelovanja voda, nacin organizovanja i obavljanja poslova i zadataka kojima se ostvaruje upravljanje vodama, vodoprivrednim objektim i javnim vodnim dobrom, obezbjedjuju sredstva za finansiranje poslova i zadataka kojima se ostvaruje upravljanje vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom, ovlastenja i duznosti organa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), organa kantona zupanija i drugih pravnih lica i gradjana, kao i druga pitanja od znacaja za upravljanje vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom. Ovim se zakonom osnivaju javna preduzeca za upravljanje vodama na vodnim podrucjima, i to: 1. Javno preduzece za "Vodno podrucje slivova Jadranskog mora" i 2. Javno preduzece za "Vodno podrucje slivova rijeke Save"(u daljem tekstu: Javno preduzece za vodno podruc je). Za obavljanje dijela poslova iz clana 157. stav 1. ovoga zakona Javna preduzeca za vodna podrucja osnivaju Poslovno udruzenje javnih vodoprivrednih preduzeca Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Poslovno udruzenje).

Clan 2.

Odredbe ovog zakona odnose se na: 1. povrsinske i podzemne vode; 2. mineralne i termalne vode; 3. obalne vode Jadranskog mora u granicama Bosne i Hercegovine na podrucju Federacije (u daljem tekstu: vode obalnog mora) u pogledu zastite od zagadjivanja s kopna i s mora i koristenje priobalnih podmorskih vrela u vodama obalnog mora.

Clan 3.

Vode kao opste dobro ne mogu biti ni u cijem vlasnistvu. Vode imaju posebnu zastitu Federacije i kantona zupanija.

Clan 4.

Federacija i kantoni zupanije upravljaju vodama na nacin utvrdjen ovim zakonom. Upravljanje vodama, u smislu stava 1. ovog clana, vrsi se jedinstveno za teritoriju Federacije, vodna podrucja i za glavna slivna podrucja obezbjedjujuci, u skladu sa mogucnostima, potreban rezim voda. Dio poslova i zadataka upravljanja vodama, kao i vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom, u skladu sa ovim zakonom vrse Javna preduzeca za vodna podrucja.

Clan 5.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slijedece znacenje: 1. rezim voda cine elementi kojima se utvrdjuju kolicine i kvalitet voda na odredjenom podrucju i u odredjenom vremenu; 2. pod promjenama rezima voda, smatraju se sve promjene koje nastaju usljed djelovanja prirodnih sila ili ljudske djelatnosti i ponasanja kojima se mijenjaju kolicina ili kvalitet voda; 3. vodoprivredni sistem cine vodotoci i vodoprivredni objekti na odredjenom podrucju; 4. vodni bilans je odnos raspolozivih i potrebnih kolicina voda odredjenog kvaliteta za odredjeno podrucje i vremenski period; 5. medjudrzavne vode su vode koje cine ili presjecaju granicu sa drugim drzavama; 6. vodotokom se smatra korito sa obalama i vodom koja njime tece; 7. korito je terensko udubljenje kroz koje stalno ili povremeno teku vode ili u kojim se nalaze stajace vode; 8. obala je pojas zemljista uz korita tekucih i drugih kopnenih voda koji sluzi za pristup i redovno odrzavanje korita voda; 9. morska obala je pojas kopna uz more do kojeg dopiru najveci talasi, udaljen najmanje deset metara od linije najvise plime; 10. uredjeno inundaciono podrucje je pojas kopna izmedju korita za malu vodu i vanjskog ruba odbrambenog nasipa; 11. neuredjeno inundaciono podrucje je pojas kopna izmedju korita za malu vodu i poplavne linije na podrucju na kojem nisu izgradjeni zastitni vodoprivredni objekti; 12. pod vodama odnosno objektima na podrucjima dva ili vise kantona smatraju se i vode i vodoprivredni objekti na podrucju jednog odnosno, dva kantona zupanije i drugog entiteta.

II UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM

1. Upravljanje vodama

Clan 6.

Upravljanje vodama cini skup odluka, aktivnosti i mjera cija je svrha odrzavanje, poboljsanje i ostvarivanje potrebnog i odrzivog rezima voda na odredjenom prostoru u skladu sa prirodnim uslovima, planom, potrebama i mogucnostima. Upravljanje vodama iz stava 1. ovog clana ostvaruje se osobito osiguranjem potrebnih kolicina voda odgovarajuceg kvaliteta za razlicite namjene, zastitom voda od zagadjivanja, uredjenjem voda i vodotoka i zastitom od stetnog djelovanja voda.

Clan 7.

Upravljanje vodama zasniva se na nacelima: 1. voda je nezamjenjiv uslov zivota i rada. Obaveza je svih pravnih lica i gradjana da sa paznjom cuvaju njen kvalitet, stedljivo je i racionalno koriste, uz jednake zakonom utvrdjene uslove; 2. vodama se upravlja prema nacelu jedinstva vodoprivrednog sistema i nacelu odrzivog razvoja kojima se zadovoljavaju potrebe sadasnje generacije i ne ugrozavaju prava i mogucnosti buducih generacija da to ostvare za sebe; 3. teritorijalne jedinice za upravljanja vodama su vodna i slivna podrucja kao hidrografske i vodoprivredne cjeline. Granice kantona zupanija i opcina ne mogu biti smetnja za integralno upravljanje vodama na tim podrucjima; 4. u pripremi i donosenju planova koji su osnova upravljanja vodama polazi se od obaveze cjelovite zastite okolice i ostvarivanja opsteg i privrednog razvoja; 5. za koristenje voda za opstu upotrebu i koristenja voda koje prelaze granice dopustene opste upotrebe voda, kao i za svako pogorsanje kvaliteta voda, placa se opsta vodna naknada i posebne vodoprivredne naknade srazmjerno koristi odnosno stepenu i obimu uticaja na promjene u stanju voda; 6. planskim aktima se utvrdjuju zadaci i obaveze vodoprivrede za ulaganja u rad i poboljsanje vodoprivrednih sistema, utvrdjuju se izvori i obim sredstava za njihovo finansiranje. a) Teritorijalne osnove za upravljanje vodama

Clan 8.

Teritorija Federacije se u svrhu upravljanja vodama dijeli na vodna i glavna slivna podrucja.

Clan 9.

Vodna podrucja obuhvataju podrucje jednog ili vise glavnih slivnih podrucja ili njihovih dijelova koji cine prirodnu, hidrografsku i vodoprivrednu cjelinu. Vodna podrucja su: 1. vodno podrucje slivova rijeke Save; 2. vodno podrucje slivova Jadranskog mora. Granice vodnih podrucja iz stava 2. ovog clana utvrdjuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).

Clan 10.

Glavno slivno podrucje, u okviru vodnog podrucja, obuhvata jedan ili vise vecih slivnih podrucja za koje se, zbog povezanosti vodoprivredne problematike, izgradjenog vodoprivrednog sistema i prirodnihuslova obezbjedjuje jedinstveno upravljanje vodama. Glavna slivna podrucja, u smislu ovog zakona,su: 1. slivno podrucje Une sa dijelom slivova Korane i Gline; 2. slivno podrucje Vrbasa; 3. slivno podrucjeBosne; 4. slivno podrucje Drine; slivno podrucje Neretve sa dijelom sliva Trebisnjice; 6. slivno podrucje Cetine sa dijelom sliva Krke. U glavna slivna podrucja, u smislu stava 2. ovog clana, ukljuceni su i dijelovi neposrednih slivova rijeke Save i Jadranskog mora. Granice glavnih slivnih podrucja iz stava 2. ovog clana utvrdjuje Vlada Federacije. b) Planske osnove za upravljanje vodama

Clan 11.

Planske osnove za upravljanje vodama su vodoprivredna osnova Federacije i vodoprivredne osnove glavnih slivnih podruc ja iz clana 10. stava 2. ovog zakona. Za manje slivove koji su dijelovi glavnih slivnih podrucja moze se donijeti odgovarajuca vodoprivredna osnova. Vodoprivredna osnova glavnog slivnog podrucja mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom Federacije. Vodoprivredna osnova manjih slivova iz stava 2. ovog clana mora biti u skladu sa vodoprivrednom osnovom glavnog slivnog podrucja i vodoprivrednom osnovom Federacije.

Clan 12.

Vodoprivredne osnove iz clana 11. st. 1 i 2. ovog zakona su dugorocni planski akti kojima se utvrdjuju tehnicko ekonomske osnove za upravljanje vodama, bilans voda, mjere za poboljsanje rezima voda i za unapredjivanje vodoprivrednog sistema, cime se obezbjedjuje uskladjen rezim voda na teritoriji Federacije odnosno na vodnim podrucjima. Vodoprivredna osnova mora se uskladjivati s promjenama koje nastaju u vodoprivrednom sistemu, privrednom i drustvenom razvoju, kao i medjudrzavnim obavezama. Vodoprivrednom osnovom utvrdjuje se narocito: raspored, rezerve i osobine voda, potrebe za vodom u svim podrucjima zivota, rada i drugih djelovanja, obezbjedjuju dovoljne kolicine voda odgovarajuceg kvaliteta za razlicite namjene, obezbjedjuje zastita voda od zagadjivanja, utvrdjuju najpovoljnija tehnicka i druga rjesenja za uredjenje voda i vodotoka, zastitu od poplava i drugih oblika stetnog djelovanja voda i druga rjesenja od znacaja za upravljanje vodama i obezbjedjenje potrebnog rezima voda. Vodoprivredna osnova se mora zasnivati na: 1. naucno zasnovanim istrazivanjima, kontinuiranom pracenju rezima voda i elemenata bilansa voda uvazavajuc i specificnosti vodoprivredne problematike svakog vodnog podrucja i cjelovite zastite okolice; 2. medjusobnom uskladjivanju sa strategijom prostornog uredjenja Federacije, dugorocnim planovima razvoja privrede.

Clan 13.

Vlada Federacije obrazuje Komisiju za pracenje i uskladjivanje rada na izradi vodoprivrednih osnova iz clana 11. stav 1. ovog zakona i imenuje predsjednika i njene clanove iz reda prestavnika kantona zupanija, nadleznih federalnih ministarstava i istaknutih naucnih i strucnih lica sa podrucja upravljanja vodama i tome srodnih podrucja, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo). Komisija iz stava 1. ovog clana donosi poslovnik o svome radu.

Clan 14.

Vodoprivrednu osnovu Federacije i vodoprivredne osnove glavnih slivnih podrucja iz clana 11. stav 1.ovog zakona donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije). Vodoprivrednu osnovu iz clana 11. stav 2. ovog zakona donosi zakonodavno tijelo kantona zupanije. Vodoprivrednu osnovu iz clana 11. stav 2. ovog zakona za manje slivove koji se nalaze na podrucju dva ili vise kantona z upanija donose sporazumno zakonodavna tijela kantonaz upanija

Clan 15.

Nacrt vodoprivredne osnove iz clana 11. stav 1.ovog zakona dostavlja se na javnu raspravu. Nacrt vodoprivredne osnove dostavlja se narocito kantonima zupanijama i zainteresovanim federalnim ministarstvima. U toku rasprave zainteresovani kantoni zupanije i federalna ministarstva imaju pravo da stavljaju primjedbe na nacrt vodoprivredne osnove.

Clan 16.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva (u daljem tekstu: Ministar)donosi propise o sadrzaju, nacinu i postupku donosenja vodoprivrednih osnova iz clana 11. stav 1. ovog zakona i javne rasprave o nacrtima vodoprivrednih osnova.

Clan 17.

Radi unapredjenja rezima voda,obezbjedjenja vodnog bilansa i rada vodoprivrednih sistema na teritoriji Federacije donose se i sprovode dugorocni i srednjorocni planovi razvoja vodoprivrede u skladu sa vodoprivrednom osnovom iz clana 11. stav 1. ovog zakona. Planovi iz stava 1. ovog clana sadrze narocito: aktivnosti i mjere koje treba realizovati u planskom periodu i sredstva potrebna za njihovu realizaciju. Parlament Federacije donosi dugorocni plan razvoja vodoprivrede. Vlada Federacije donosi srednjorocni plan razvoja vodoprivrede, u skladu sa dugorocnim planomiz stava 3. ovog clana. Planovi razvoja vodoprivrede u kantonima zupanijama moraju biti u skladu sa dugorocnim i srednjorocnim planovima razvoja vodoprivrede iz stava 1. ovog clana. 2.Upravljanje vodoprivrednim objektima

Clan 18.

Vodoprivredni objekti su hidrogradjevinskiobjekti ili skupovi takvih objekata zajedno sa pripadajucom opremom koji cine tehnicku odnosno tehnolosku cjelinu, a sluze za uredjenje vodotoka i drugih voda, zastitu od stetnog djelovanja voda, zahvatanju voda radi njihovog namjenskog koristenja i za zastitu voda.

Clan 19.

Vodoprivredni objekti s obzirom na njihovu namjenu su: 1. zastitni vodoprivredni objekti nasipi, obaloutvrde, uredjena korita vodotoka, odvodni kanali, obodni kanali za zastitu od vanjskih voda, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retenzije, crpne stanice za odbranu od poplava, i drugi pripadajuc i objekti, kao iobjekti za zastitu od erozija i bujica; 2. vodoprivredni objekti za odvodnjavanje osnovna i detaljna odvodna kanalska mreza, crpne stanice za odvodnjavanje, drenaze i drugi pripadajuci objekti; 3. vodoprivredni objekti za koristenje voda: a) za navodnjavanje akumulacije,dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne gradjevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreza, i drugi pripadajuci objekti i oprema; b) za vodosnabdijevanje akumulacije, vodozahvati (bunari, zahvati na vodotocima, jezerima i akumulacijama, crpke i sl.), uredjaji za kondicioniranje voda, crpne stanice, rezervoari, glavni cjevovodi i drugi pripadajuci objekti i oprema; c) za koristenja vodnih snaga akumulacije,dovodni i odvodni tuneli ikanali, strojare i drugi pripadajuci objekti i oprema; d)za plovidbu plovni putevi, prevodnice, ustave i drugi pripadajuci objekti i oprema; e) vjestacki ribnjaci i rekreacioni bazeni i jezera. 4. vodoprivredni objekti za zastitu voda kolektori za prijem i transport otpadnih voda, uredjaji za preciscavanje otpadnih voda, odlagalista za otpadne materije, ispusti u prijemnik i drugi pripadajuci objekti i oprema. Vodoprivredni objekti iz stava 1. ovog clana mogu sluziti istovremeno i za vise namjena (u daljem tekstu: visenamjenski vodoprivredni objekti).

Clan 20.

Zastitni vodoprivredni objekti iz clana 19. stav 1. tacka 1. ovog zakona su dobra od interesa za Federaciju i kantonez upanije. Zastitni vodoprivredni objekti iz stava 1. ovog clana, izuzev uredjenih korita vodotoka u naseljenim mjestima, su u vlasnistvu Federacije. Uredjena korita vodotoka u naseljenim mjestima su u vlasnistvu kantonazupanija, ako kantonalnim zakonom o vodama nije drukcije odredjeno. Zastitnim vodoprivrednim objektima iz stava 2. ovog clana upravljaju Javna preduzeca za vodna podrucja u skladu sa svojim planom i kriterijumima o odrzavanju vodoprivrednih objekata i brine se o njihovom cuvanju, odrzavanju i namjenskom koristenju. Ovlastenja i obaveze Federacije prema zastitnim vodoprivrednim objektima u vlasnistvu Federacije vrse Javna preduzec a za vodna podrucja. Odredbe st. 1 do 5. ovog clana odnose se i na zastitne vodoprivredne objekte izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 21.

Vodoprivredni objekti za odvodnjavanje iz clana 19. stav 1. tacka 2. ovog zakona su dobra od interesa za kantonezupanije i Federaciju. Vodoprivredni objekti iz stava 1. ovog clana u vlasnistvu su kantonazupanija, ako kantonalnimzupanijskim zakonom o vodama nije drukcije odredjeno. Vodoprivrednim objektima iz stava 1. ovog clana (hidromelioracioni sistemi) upravljaju hidromelioracione zadruge u skladu sa svojim planovima. Izuzetno od odredbe stava 3. ovog clana dijelom vodoprivrednih objekata za odvodnjavanje: glavnim dovodnim kanalima na crpnu stanicu, u duzini, po pravilu, do 1000 metara, crpnim stanicama sa odvodnim kanalima do recipijenta, tunelima sa pripadajucim objektima i glavnim ustavama upravljaju Javna preduzeca za vodna podrucja u skladu sa planom Javnih preduzec a za vodna podrucja i planom hidromelioracione zadruge, kao i kriterijumima za odrzavanje vodoprivrednih objekata. Vodoprivredni objekti za odvodnjavanje koje su za svoje potrebe izgradila druga pravna lica i gradjani od njihovog su interesa i vlasnistvo su tih pravnih lica i gradjana koji njima upravljaju. Odredbe st. 1 do 5. ovog clana odnose se i na vodoprivredne objekte za odvodnjavanje izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 22.

Vodoprivredni objekti za navodnjavanje iz clana 19. stav 1. tacka 3a. ovog zakona su objekti od interesa za kantonezupanije. Vodoprivredni objekti iz stava 1. ovog clana su u vlasnistvu kantonazupanija, ako kantonalnimzupanijskim zakonom o vodama nije drukcije odredjeno. Vodoprivrednim objektima za navodnjavanje (hidromelioracioni sistemi) upravljaju hidromelioracione zadruge u skladu sa svojim planovima i opstim aktima. Vodoprivredni objekti za navodnjavanje koje su za svoje potrebe izgradila druga pravna lica i gradjani od njihovog su interesa i u vlasnistvu su tih pravnih lica i gradjana koji njima upravljaju. Odredbe st. 1 do 4. ovog clana odnose se i na vodoprivredne objekte za navodnjavanje izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 23.

Vodoprivredni objekti za vodosnabdijevanje iz clana 19. stav 1. tacka 3b. ovog zakona su od interesa za kantonezupanije i Federaciju. Vodoprivredni objekti iz stava 1. ovog clana koji sluze za vodosnabdijevanje potrosaca na teritoriji Federacije i druge drzave (izvorista, vodozahvati ili akumulacije, crpne stanice, uredjaji za kondicioniranje voda i glavni transportni cjevovodi do distribucionih rezervoara na teritoriji Federacije) i vodoprivredni objekti iz stava 1. ovog clana koji sluze za vodosnabdijevanje potrosaca na podrucju dva ili vise kantona (izvorista, vodozahvati ili akumulacije, crpne stanice, uredjaji za kondicioniranje voda i glavni transportni cjevovodi do distribucionih rezervoara) su objekti od interesa za Federaciju. Vodoprivredni objekti iz st. 1 i 2. ovog clana su u vlasnistvu kantonazupanija, ako kantonalnimzupanijskim zakonom o vodama nije drukcije odredjeno. Vodoprivrednim objektima iz st. 1 i 2. ovog clana upravljaju pravna lica registrovana za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom, ako to pravo nije preneseno na drugo pravno lice. Vodoprivredni objekti za vodosnabdijevanje koje su za svoje potrebe izgradila druga pravna lica i gradjani od njihovog su interesa i u vlasnistvu su tih pravnih lica i gradjana koji njima upravljaju. Odredbe st. 1 do 5. ovog clana odnose se i na vodoprivredne objekte za vodosnabdijevanje izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 24.

Vodoprivredni objekti za koristenje vodnih snaga iz clana 19. stav 1. tacka 3c. ovog zakona su objekti od interesa za Federaciju i kantone zupanije. Vodoprivredni objekti za koristenje vodnih snaga iz stava 1. ovog clana koje su za svoje potrebe izgradila pravna lica i gradjani od njihovog su interesa i u vlasnistvu su tih pravnih lica i gradjana koji njima upravljaju, ako nisu u vlasnistvu Federacije odnosno kantonazupanija. Vodoprivrednim objektima iz stava 1. koji su u vlasnistvu Federacije odnosno kantonazupanije upravlja pravno lice kome je Federacija odnosno kantonzupanija prenijela te objekte na upravljanje. Odredbe st. 1 do 3.ovog clana odnose se i na vodoprivredne objekte za koristenje vodnih snaga izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 25.

Vodoprivredni objekti za plovidbu iz clana 19. stav 1. tacka 3d. ovog zakona su objekti od interesa za Federaciju odnosno kantone zupanije. Vodoprivredni objekti za plovidbu iz stava 1. ovog clana koje su za svoje potrebe izgradila druga pravna lica i gradjani od njihovog su interesa i u vlasnistvu su tih pravnih lica i gradjana koji njima upravljaju, ako nisu u vlasnistvu Federacije odnosno kantonazupanija. Vodoprivrednim objektima iz stava 1. ovog clana koji su u vlasnistvu Federacije odnosno kantona upravlja pravno lice kome je Federacija odnosno kantonzupanija prenijeli na upravljanje. Odredbe st. 1 do 3.ovog clana odnose se i na vodoprivredne objekte za plovidbu izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 26.

Vodoprivredni objekti iz clana 19. stav 1. tacka 3e. ovog zakona vjestacki ribnjaci i rekreacioni bazeni i jezera su od interesa za kantone zupanije. Vodoprivredni objekti stava 1. ovog clana koje su za svoje potrebe izgradila druga pravna lica i gradjani, od njihovog su interesa i u vlasnistvu su tih pravnih lica i gradjana koji njima upravljaju, ako nisu u vlasnistvu Federacije odnosno kantona zupanija. Vodoprivrednim objektima iz stava 1. koji su u vlasnistvu Federacije odnosno kantona zupanija upravlja pravno lice kome je Federacija odnosno kanton zupanija prenijela na upravljanje. Odredbe st. 1 do 3. ovog clana odnose se i na vodoprivredne objekte vjestacke ribnjake i rekreacione bazene i jezera izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 27.

Vodoprivredni objekti za zastitu voda iz clana 19. stav 1. tacka 4. su objekti od interesa za kantonezupanije i Federaciju. Vodoprivredni objekti koji sluze za zastitu voda od otpadnih voda naselja i od privrede sa teritorije Federacije i druge drzave odnosno dva ili vise kantonazupanija (kolektori za prijem i transport otpadnih voda, uredjaji za preciscavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i odlagalista za otpadne materije iz uredjaja za preciscavanje otpadnih voda) su objekti od interesa za Federaciju. Vodoprivredni objekti iz st. 1 i 2. ovog clana u vlasnistvu su kantonazupanija, ako kantonalnimzupanijskim zakonom nije drukcije odredjeno. Vodoprivrednim objektima iz st. 1 do 3. ovog clana upravljaju pravna lica za obavljanje komunalne djelatnosti odvodjenja i preciscavanja otpadnih voda, ako to pravo nije preneseno na drugo pravno lice. Vodoprivredni objekti za zastitu voda koje su za svoje potrebe izgradila druga pravna lica i gradjani od njihovog su interesa i u vlasnistvu su tih pravnih lica i gradjana koji njima upravljaju. Odredbe st. 1 do 5. odnose se i na vodoprivredne objekte za zastitu voda izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 28.

Visenamjenski vodoprivredni objekti iz clana 19. stav 2. ovog zakona su od interesa za Federaciju i kantonezupanije. Vlasnistvo i nacin upravljanja nad visenamjenskim vodoprivrednim objektima iz stava 1. ovog clana koji se grade iz sredstava dva ili vise pravnih lica utvrdjuje se ugovorom o finansiranju izgradnje tih objekata odnosno posebnim ugovorom suvlasnika tih objekata, u skladu sa ovim zakonom. Visenamjenski vodoprivredni objekti koje su za svoje potrebe izgradila druga pravna lica od njihovog su interesa i u vlasnistvu su tih pravnih lica koji njima upravljaju. Odredbe st. 1 do 3. ovog clana odnose se i na visenamjenske vodoprivredne objekte izgradjene do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 29.

Lokalna izvorista voda za pice kaptirana i ne kaptirana koja bi usljed izgradnje novih vodoprivrednih objekata za vodosnabdijevanje mogla ostati van upotrebe, moraju se zastititi od unistenja ili propadanja i redovno odrzavati u najnuznijem obimu, zbog obezbjedjenja njihove pogonske spremnosti za slucajeve ponovnog koristenja u vanrednim okolnostima. Za cinidbe iz stava 1. ovog clana odgovorno je pravno lice koje upravlja novim vodoprivrednim objektom za vodosnabdijevanje i lokalnim izvoristem iz stava 1. ovog clana.

Clan 30.

Preneseno pravo upravljanja na vodoprivrednim objektima iz clana 19. ovog zakona na Javna preduzeca za vodna podrucja, ili pravna lica registrovana za obavljanje komunalne djelatnosti snabdijevanja vodom, ili na pravna lica registrovana za obavljanje komunalne djelatnosti za odvod i preciscavanje otpadnih voda ili druga pravna lica, ne iskljucuje odgovornost vlasnika tih objekata da se ti objekti odrzavaju u funkcionalnom stanju i koriste samo u skladu sa njihovom prirodom i namjenom, izdatim vodoprivrednim saglasnostima i vodoprivrednim dozvolama i opstim aktom iz clana 31. stav 4. ovog zakona, kao i naknade stete trecim licima.

Clan 31.

Vlasnik odnosno korisnik vodoprivrednog objekta iz clana 19. ovog zakona obavezan je da objekat odrzava u funkcionalnom stanju i koristi samo u skladu sa njegovom prirodom i namjenom. Vlasnik odnosno korisnik vodoprivrednog objekta iz stava 1. ovog clana duzan je u slucaju prestanka upotrebe tog objekta da postupi u skladu sa vodoprivrednom dozvolom odnosno da objekat dovede u odredjeno stanje i odrzava taj objekat u takvom stanju da isti ne prouzrokuje stete rezimu voda i trecim licima. Ako vlasnik odnosno korisnik ne odrzava vodoprivredni objekat u funkcionalnom stanju i ne koristi ga na nacin odredjen u stavu 1. ovog clana federalni odnosno kantonalni zupanijski organ vodoprivredne inspekcije rjesenjem ce naloziti potrebne mjere. Vlasnik odnosno korisnik vodoprivrednog objekta duzan je da vodoprivredni objekat odrzava i koristi u skladu sa opstim aktom o odrzavanju, koriscenju i osmatranju vodoprivrednog objekta i postupanju u slucaju kvara ili havarije na objektu koji se donosi prije izdavanja vodoprivredne dozvole i uz pribavljeno strucno misljenje. Vlasnik odnosno korisnik vodoprivrednog objekta duzan je da se stara o cuvanju vodoprivrednih objekata i uredjaja na njima od slucajnog ili namjernog ostecenja ili unistenja. Ministar donosi propis o minimumu sadrzine opsteg akta iz stava 4. ovog clana. Javna preduzeca za vodna podrucja nisu odgovorna za stete trecim licima nastale usljed neizgradjenosti ili nedovoljne osposobljenosti vodoprivrednog objekta za namjenu za koje je izgradjen i opremljen odgovarajucim sredstvima i opremom tog objekta. 3. Upravljanje vodnim dobrom a) Vodno dobro

Clan 32.

Vodno dobro, u smislu ovog zakona, je skup zemljisnih cestica koji obuhvata: 1. vodonosna i napustena korita i obale povrsinskih kopnenih voda i njihove ade; 2. uredjeni ili neuredjeni inundacioni pojas. Vodno dobro je i skup zemljisnih cestica ispod i pored vodoprivrednih objekata iz clana 19. ovog zakona. Vodno dobro sluzi za odrzavanje i razvoj vodoprivrednog sistema. Vodno dobro je dobro od interesa za Federaciju i kantone z upanije. Vodno dobro koristi se na nacin utvrdjen ovim zakonom.

Clan 33.

Zemljiste iz clana 32. stav 1. ovog zakona i zemljiste ispod i pored vodoprivrednih objekata (clan 32. stav 2.), ciji je, u smislu ovog zakona, vlasnik Federacija, je vodno dobro i u vlasnistvu Federacije, izuzev vodnog zemljista koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona bilo u vlasnistvu preduzeca i drugih pravnih lica i gradjana. Vodnim dobrom iz stava 1. ovog clana upravljaju Javna preduzeca za vodna podrucja na nacin utvrdjen ovim zakonom.

Clan 34.

Rjesenjem Ministarstva utvrdjuje se pripadnost nekog zemljis ta vodnom dobru. b) Javno vodno dobro

Clan 35.

Javno vodno dobro cine zemljisne cestice iz clana 33. stav 1.ovog zakona, koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona bile upisane u zemljisnim knjigama odnosno u katastru nepokretnosti kao javno dobro, vodno dobro, drzavno vlasnistvo ili vlasnistvo opstine, odnosno koje su na osnovu zakona postale vlasnistvo drzave. Javnim vodnim dobrom smatraju se, sve do dokaza suprotnim, i one zemljisne cestice iz clana 33. stav 1. ovog zakona koje do dana njegovog stupanja na snagu su bile upisane u zemljisne knjige odnosno katastar nekretnina,ali niko nije naveden kao vlasnik.

Clan 36.

Javno vodno dobro iz clana 33. stav 1. ovog zakona je u vlasnistvu Federacije, ako nije u vlasnistvu drugih pravnih lica i gradjana. Javno vodno dobro ne moze biti predmet prometa, izuzev u slucaju zakupa iz stava 5. ovog clana. Rjesenjem o vodnom dobru iz clana 34. ovog zakona utvrdjuje se pripadnost vodnog dobra javnom vodnom dobru. Ovlastenja i obaveze Federacije prema javnom vodnom dobru u vlasnistvu Federacije vrse Javna preduzeca za vodna podruc ja. Javna preduzeca za vodna podrucja, u okviru upravljanja javnim vodnim dobrom ovlastena su za zakljucivanje ugovora i drugih pravnih radnji u vezi sa ulaganjima u to dobro, odrzavanju, koristenju i davanjem na koristenje (zakup), koristenje za uzgoj i sjecu sumskog zastitnog pojasa i u druge svrhe, osim zakljucenja ugovora o prodaji javnog vodnog dobra. Zemljisna cestica iz stava 3. ovog clana prestaju biti dijelom javnog vodnog dobra pod slijedecim uslovima: 1. ako se rjesenjem Ministarstva utvrdi da je ta zemljisna cestica postala trajno nepotrebnom za namjene iz clana 32. stav 3. ovog zakona i da je zbog toga prestala biti javnim vodnim dobrom; 2. ako se u katastru nepokretnosti brise njeno svojstvo javnog vodnog dobra.

Clan 37.

Sastavni dio sistema odbrane od poplava i boljeg kristenja javnog vodnog dobra u vlasnistvu Federacije u uredjenim i neuredjenim inundacionim podrucjima cini zastitni pojas sa sumom (u daljem tekstu: zastitne sume). Zasadjivanje, sjeca i obnavljanje zastitnih suma vrsi se u skladu sa ovim zakonom i godisnjim planom Javnih preduzeca za vodna podrucja uz prethodno pribavljenu vodoprivrednu saglasnost, koju izdaje Ministarstvo.

III VODOPRIVREDNI AKTI

Clan 38.

Radi obezbjedjenja upravljanja vodama u skladu sa ovim zakonom izdaju se vodoprivredni akti: 1) vodoprivredni uslovi; 2) vodoprivredne saglasnosti; 3) vodoprivredne dozvole; 4) vodoprivredni nalozi.

Clan 39.

Vodoprivredne saglasnosti, vodoprivredne dozvole i vodoprivredni nalozi su upravni akti i izdaju se u formi rjesenja odnosno zakljucka. Vodoprivredni uslovi nisu upravni akti. Na postupak izdavanja upravnih akata iz clana 38. tac. 2, 3 i 4. ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o opstem upravnom postupku ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno. Ministar donosi propis o sadrzaju, obliku, uslovima i nacinu izdavanja, cuvanja i drugim pitanjima od znacaja za vodoprivredne akte iz clana 38. ovog zakona, kao i slucajevima kada je za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole nije potrebno pribaviti vodoprivredno misljenje.

Clan 40.

Posebne troskove koji nastanu u postupku izdavanja vodoprivrednih akata i vodoprivrednih misljenja snosi podnosilac zahtjeva. Pod posebnim troskovima postupka, u smislu stava 1. ovog clana, smatraju se putni troskovi sluzbenih lica, izdaci za strucna vjestacenja, analize i ekspertize, izrada vodoprivrednih misljenja, troskovi uvidjaja na licu mjesta i dr. 1. Vodoprivredni uslovi

Clan 41.

Vodoprivrednim uslovima odredjuju se uslovi koje mora sadrzavati dokumentacija za gradjenje novih i za rekonstrukciju postojecih objekata, za promjene tehnologije i drugih radova koji se ne smatraju gradjenjem, a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno da uticu na promjene rezima voda. Vodoprivredni uslovi potrebni su i za izvodjenje geoloskih, hidrogeoloskih, hidroloskih i drugih istrazivanja koja mogu uticati na promjene rezima voda. Vodoprivredni uslovi nisu potrebni za gradjenje i rekonstrukciju stambenih objekata u kojima se voda koristi iskljucivo za pice i sanitarne potrebe ako su ti objekti prikljuceni na komunalne sisteme za snabdijevanje vodom za pice i komunalnu kanalizacionu mrezu. Propisom iz clana 39. stav 3. ovog zakona mogu se blize odrediti slucajevi iz stava 3. ovog clana za koje nisu potrebni vodoprivredni uslovi. Za objekat ili radove za koje su pribavljeni vodoprivredni uslovi, a za koji nije podnesen zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti, vodoprivredni uslovi prestaju vaziti istekom roka od dvije godine od dana njihovog izdavanja. Vodoprivredne uslove izdaje Ministarstvo odnosno kantonalni zupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede (clan 44. st. 1 i 2.). 2. Vodoprivredna saglasnost

Clan 42.

Vodoprivredna saglasnost je potrebna za izgradnju novih ili rekonstrukciju ili uklanjanje postojecih objekata i postrojenja i promjenu tehnologije, ako to moze uticati na promjene kvaliteta i kvantiteta voda odnosno ako se time mogu trajno, povremeno ili privremeno prouzrokovati promjene u rezimu voda. Vodoprivredna saglasnost je potrebna i za radove koji mogu uticati na promjene u rezimu voda za odlaganje krutog i tekuceg otpada, za rudarske radove, geoloske radove i za vadjenje sljunka, pijeska, kamena i gline iz korita i obala vodotoka, jezera i obalnog mora (u daljem tekstu: vadjenje materijala iz vodotoka).

Clan 43.

Vodoprivrednom saglasnoscu se utvrdjuje da je dokumentacija prilozena uz zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti u skladu sa donesenim vodoprivrednim uslovima, propisima o vodama i vodoprivrednom osnovom. Odobrenje za gradjenje novih ili rekonstrukciju postojecih objekata za koje je po ovom zakonu propisana obaveza pribavljanja vodoprivredne saglasnosti, u smislu propisa o prostornom uredjenju, izdaje se po prethodno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti.

Clan 44.

Ministarstvo izdaje vodoprivrednu saglasnost za: 1. gradjenje nuklearnih elektrana i svih drugih objekata u cijem tehnoloskom procesu se koriste radioaktivne materije odnosno nastaju radioaktivne materije; 2. gradjenje hidroelektrana,termoelektrana i toplana instalisane snage preko 30 MW; 3. gradjenje vodoprivrednih objekata za koje su investitori Javna preduzeca za vodna podrucja; 4. gradjenje vodoprivrednih objekata iz clana 23. stav 2. ovog zakona; 5. gradjenje objekata za zastitu voda kanalizacija i uredjaja za preciscavanje otpadnih voda, kao i kisne kanalizacije, iz clana 27. stav 2. ovog zakona dva ili za dva ili vise kantona zupanija; 6. gradjenje kanalizacija i uredjaja za preciscavanje otpadnih voda industrije, koje se poslije preciscavanja ispustaju u medjudrzavne vode; 7. gradjenje naftovoda, gasovoda i drugih magistralnih cjevovoda koji prelaze granicu sa drugom drzavom ili podrucje dva ili vise kantona zupanija; 8. gradjenje akumulacija na podrucju Federacije i druge drzave odnosno dva ili vise kantona zupanija; 9. gradjenje objekata za prevodjenje voda iz medjudrzavnih vodotoka ili iz jednog u drugo vodno podrucje ili iz jednog glavnog sliva u drugi; 10. gradjenje zastitnih vodoprivrednih objekata na medjudrzavnim vodotocima; 11. gradjenje hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje na medjudrzavnim vodotocima odnosno koji se prostiru na podrucju dva ili vise kantona zupanija; 12. gradjenje hidromelioracionih sistema za navodnjavanje na medjudrzavnim vodotocima odnosno koji se prostiru na podrucju dva ili vise kantona zupanija; 13. gradjenje ribnjaka koji koriste vodu izmedju drzavnih vodotoka; 14. vrsenje geoloskih istrazivanja uz medjudrzavne vodotoke; 15. gradjenje objekata za povrsinsku ili podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina na podrucju dva ili vise kantona zupanija odnosno uz medjudrzavne vodotoke; 16. gradjenje objekata za odlaganje ili skladistenje cvrstih i tecnih otpadaka i jalovine i sanitarnih deponija; 17. gradjenje puteva i zeljeznickih pruga koje prelaze granicu sa drugom drzavom odnosno koja prelaze podrucje izmedju dva ili vise kantona zupanija; 18. gradjenje mostova na medjudrzavnim vodotocima; 19. gradjenje plovnih puteva na medjudrzavnim vodotocima; 20. gradjenje objekata na morskoj obali ili u obalnom moru koji mogu uticati na promjenu kvaliteta voda obalnog mora; 21. vadjenje materijala iz medjudrzavnih vodotoka koji cine granicu sa drugom drzavom koje moze uticati na snabdijevanje vodom za pice; 22. vadjenje materijala iz vodotoka koje vrse Javna preduzeca za vodna podrucja za regulaciju vodotoka; 23. gradjenje privrednih i drugih objekata cije otpadne vode mogu uticati na rezim medjudrzavnih voda, odnosno rezim voda na podrucju drugog kantona zupanije. Kantonalni zupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede izdaje vodoprivrednu saglasnost za: 1. gradjenje hidroelektrana, termoelektrana i toplana instalisane snage do 30 MW, kao i drugih objekata koji koriste vodne snage; 2. gradjenje sistema za snabdijevanje vodom naselja iz clana 23. stav 1. ovog zakona; 3. gradjenje kanalizacije i uredjaja za preciscavanje otpadnih voda, kao i kod kisne kanalizacije, iz clana 27. stav 1. ovog zakona; 4. gradjenje kanalizacije i uredjaja za preciscavanje otpadnih voda industrije koje se poslije preciscavanja ispustaju u vodotoke koje ne spadaju u medjudrzavne vodotoke; 5. gradjenje naftovoda, gasovoda i drugih magistralnih cjevovoda koji ne prelaze podrucje kantona zupanije; 6. gradjenje akumulacija na podrucju jednog kantona z upanije; 7. gradjenje objekata za prevodjenje voda u podrucju kantona zupanije; 8. gradjenje hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje na vodotocima koji nisu medjudrzavni vodotoci na podrucju kantona zupanije; 9. gradjenje hidromelioracionih sistema za navodnjavanje koji ne koriste vode medjudrzavnih vodotoka na podrucju kantona zupanije; 10.gradjenje ribnjaka koji ne koriste vodu medjudrzavnih vodotoka; 11.vrsenje geoloskih istrazivanja na podrucju kantona z upanije; 12. gradjenje objekata za povrsinsku ili podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina napodrucju kantona z upanije; 13. gradjenje puteva, zeljeznickih pruga, mostova i plovnih puteva na podrucju kantona zupanije; 14. vadjenje materijala iz vodotoka; 15. gradjenje privrednih i drugih objekata koji iskoristavaju vodu i koji mogu uticati na pogorsanje rezima voda; 16. gradjenje turistickih naselja i kampova; 17. gradjenje privrednih i drugih objekata cije otpadne vode ne mogu uticati na rezim voda na podrucju drugog kantona zupanije.

Clan 45.

U slucaju izdavanja vodoprivredne saglasnosti za gradjenje odredjenog objekta ili vrsenje odredjenih radova, koji se ne nalaze na popisu objekata i radova u clanu 44. ovog zakona,rjesenje donosi Ministarstvo.

Clan 46.

Rjesenjem kojim se izdaje vodoprivredna saglasnost utvrdjuju se uslovi pod kojima se izdaje vodoprivredna saglasnost, kao i obaveze investitora radi otklanjanja ili smanjenja stetnih posljedica izgradnjom objekata, odnosno izvodjenjem odredjenih radova i potrebne mjere. Rjesenjem iz stava 1. ovog clana moze se postaviti uslov investitoru odnosno korisniku objekta ili izvodjacu radova da poslije roka odredjenog za koristenje objekta ili zavrsetka izvodjenja radova odredjenih u vodoprivrednoj saglasnosti ukloni objekat, odnosno dovede u onakvo stanje korita i obale vodotoka, jezera ili obalnog mora kako je to predvidjeno vodoprivrednom saglasnosti odnosno tako da se do krajnjih mogucnosti smanje stetne posljedice na rezim voda, vodoprivredne objekte i treca lica. Vodoprivrednom saglasnoscu obavezno ce se usloviti postavljanje kontrolnih i mjernih instrumenata i uredjaja za pracenje potrebnih parametara od znacaja za sigurnost objekta, njegov rad i odrzavanje i moguceg uticaja na rezim voda. Rjesenje o izdavanju vodoprivredne saglasnosti ne oslobadja investitora, odnosno korisnika objekta ili izvodjaca radova od naknade stete koje mogu nastati trecim licima.

Clan 47.

Vaznost vodoprivredne saglasnosti prestaje ako se sa izgradnjom objekata ili izvodjenjem radova, izuzev vadjenja materijala iz vodotoka, ne otpocne u roku odredjenom u rjesenju o davanju vodoprivredne saglasnosti koji ne moze biti kraci od godinu ni duzi od dvije godine. Vodoprivredna saglasnost za vadjenje materijala iz vodotoka vazi za tekucu godinu u kojoj je izdata vodoprivredna saglasnost. Vodoprivredna saglasnost za vadjenje materijala prestaje i prije isteka vremena iz stava 2. ovog clana ako se pregledom od strane federalne odnosno kantonalne zupanijske vodoprivredne inspekcije utvrdi da se korisnik vodoprivredne saglasnosti nije pridrzavao uslova odredjenih u vodoprivrednoj saglasnosti ili ako se utvrdi da korisnik vodoprivredne saglasnosti ne placa ili neuredno placa naknadu za koristenje koncesije za vadjenje materijala iz vodotoka, odnosno posebnu vodoprivrednu naknadu za vadjenje materijala iz vodotoka. Po isteku roka vazenja vodoprivredne saglasnosti za vadjenje materijala iz vodotoka, izvodjac radova koji je vrsio vadjenje materijala duzan je u najkracem roku dovesti korito i obale vodotoka, jezera ili mora u stanje predvidjeno vodoprivrednom saglasnosti. U slucaju da izvodjac radova ne udovolji obavezi iz stava 4. ovog clana ni poslije pismenog upozorenja od strane federalne vodoprivredne inspekcije odnosno kantonalne vodoprivredne inspekcije, federalna odnosno kantonalna vodoprivredna inspekcija naredice Javnom preduzecu za vodno podrucje da organizuje izvrsenje naredjenih mjera na trosak izvodjaca koji je doveo korito i obale voda u neispravno stanje.

Clan 48.

Za gradjenje objekata ili izvodjenje radova na medjudrzavnim vodama za koje se po ovom zakonu izdaje vodoprivredna saglasnost, vodoprivredna saglasnost se izdaje i u skladu sa medjunarodnim ugovorom ili konvencijom. 3. Vodoprivredna dozvola

Clan 49.

Za koristenje voda, praznjenje akumulacija, za ispustanje otpadnih voda u vode i za odlaganje odnosno ispustanje stetnih i opasnih materija na javno vodno dobro, poljoprivredno, gradjevinsko i sumsko zemljiste i u atmosferu (u daljem tekstu: ispustanje otpadnih voda) potrebna je vodoprivredna dozvola.

Clan 50.

Vodoprivredna dozvola potrebna je za sve objekte za koje je izdata vodoprivredna saglasnost. Vodoprivredna dozvola potrebna je i ako izdavanju vodoprivredne dozvole nije prethodilo izdavanje vodoprivredne saglasnosti. Ako se zbog promjena u tehnologiji ili iz drugih razloga naknadno izmjene obim i uslovi koristenja voda odnosno ispustanje otpadnih voda u vode, odlaganje na javno vodno dobro odnosno ispustanja opasnih i stetnih materija u atmosferu, potrebna je nova vodoprivredna dozvola.

Clan 51.

Vodoprivredna dozvola nije potrebna za: 1. koristenje voda iz javnog vodoopskrbnog sistema i ispustanje otpadnih voda naselja u javnu kanalizaciju; 2. vadjenje materijala iz vodotoka; 3. koristenje bunara (osim arterskih, reni bunara i sl.), izvora, cisterni i slicnih objekata za snabdijevanje jednog domacinstva vodom za pice; 4. gasenje pozara i preduzimanje hitnih sanitarnih i drugih mjera u slucaju opste opasnosti kada se koriste vode.

Clan 52.

Vodoprivrednom dozvolom se utvrdjuju namjena, nacin i uslovi za iskoristavanje voda, rezim rada objekata i postrojenja, nacin i uslovi ispustanja otpadnih voda, kao i gasova u atmosferu, nacin i uslovi odlaganja krutih i tecnih otpadaka i drugi uslovi. Vodoprivrednom dozvolom se utvrdjuje da su ispunjeni uslovi odredjeni vodoprivrednom saglasnoscu i da je pribavljen opsti akt iz clana 31. stav 4. ovog zakona. U slucaju kada se vodoprivredna dozvola izdaje bez vodoprivredne saglasnosti, vodoprivrednom dozvolom utvrdjuju se uslovi pod kojima se moze vrsiti djelatnost koja je predmet izdate vodoprivredne dozvole.

Clan 53.

Za koristenje medjudrzavnih voda i ispustanje otpadnih voda u medjudrzavne vode za koje se po ovom zakonu izdaje vodoprivredna dozvola, vodoprivredna dozvola se izdaje u skladu sa medjunarodnim ugovorom ili konvencijom i izdatom vodoprivrednom saglasnoscu iz clana 48. ovog zakona.

Clan 54.

Vodoprivredna dozvola izdaje se na odredjeno vrijeme, a najduze sa rokom trajanja do trideset godina, ako ugovorom o koncesiji nije odredjen duzi rok. Pravo na iskoristavanje ili upotrebu voda ili ispustanje otpadnih voda steceno na osnovu vodoprivredne dozvole ne moze se prenositi bez saglasnosti organa koji je vodoprivrednu dozvolu izdao.

Clan 55.

Vodoprivrednu dozvolu izdaje organ koji je nadlezan za izdavanje vodoprivredne saglasnosti (clan 44.).

Clan 56.

Pravo na iskoristavanje voda ili ispustanje otpadnih voda steceno na osnovu vodoprivredne dozvole prestaje: 1. istekom roka vaznosti vodoprivredne dozvole; 2. odricanjem korisnika od prava iz vodoprivredne dozvole; 3. nekoristenjem prava iz vodoprivredne dozvole bez opravdanih razloga duze od dvije godine. Rjesenje o utvrdjivanju prestanka prava, u smislu odredbe stava 1. ovog clana, donosi organ koji je izdao vodoprivrednu dozvolu. U slucaju iz stava 1. tacke 1. ovog clana pravo na koristenje vode ili ispustanje otpadnih voda moze se produziti na zahtjev korisnika, nakon sprovedenog dokaznog postupka.

Clan 57.

Ako korisnik koristi vodu na nacin i za svrhe protivno vodoprivrednoj dozvoli, ili ispusta otpadne vode na nacin protivan vodoprivrednoj dozvoli, ili ne ispunjava uslove i obaveze postavljene u vodoprivrednoj dozvoli, organ koji je izdao vodoprivrednu dozvolu duzan je da ga na to upozori i odredi mu rok u kome je obavezan da iskoristavanje voda odnosno ispustanje otpadnih voda uskladi sa vodoprivrednom dozvolom. Ako korisnik u odredjenom roku ne uskladi nacin i iskoris tavanja odnosno ispustanja otpadnih voda sa vodoprivrednom dozvolom, organ iz stava 1. ovog clana donijece rjesenje o prestanku vazenja vodoprivredne dozvole. Organ iz stava 1. ovog clana donijece rjesenje o prestanku vazenja vodoprivredne dozvole ili privremeno obustaviti koristenje prava po izdatoj dozvoli, ako su se usljed vise sile ili krivicom korisnika vodoprivredne dozvole izmijenili uslovi pod kojima je dozvola izdata i time se doveli u opasnost zivoti i zdravlje ljudi. Kopija rjesenja o prestanku vazenja ili trajnom oduzimanju vodoprivredne dozvole dostavlja se i Federalnom ministarstvu prostornog uredjenja i okolisa.

Clan 58.

Ako nastupi nestasica vode u tolikoj mjeri da se ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika vode na odredjenom podrucju, organ koji je izdao vodoprivrednu dozvolu moze pojedinim korisnicima privremeno ograniciti ili privremeno obustaviti koristenje odnosno upotrebu voda, vodeci racuna o pravu prvenstva iz clana 111. ovog zakona i posljedicama.

Clan 59.

Upotrebna dozvola objekta, u smislu propisa o prostornom uredjenju, ne moze se izdati bez prethodno pribavljene vodoprivredne dozvole. 4. Zajednicke odredbe za vodoprivredne uslove, vodoprivrednu saglasnost i vodoprivrednu dozvolu

Clan 60.

Vodoprivredni uslovi odnosno vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola izdaje se na pismeni zahtjev investitora odnosno korisnika. Uz zahtjev za izdavanje akata iz stava 1. ovog clana prilaze se dokumentacija odredjena aktom iz clana 39. stav 4. ovog zakona.

Clan 61.

Za objekte i postrojenja koja ispustaju otpadne vode ili druge opasne i stetne materije u atmosferu ne moze se izdati odobrenje za gradjenje, ako investitor ili korisnik nema pouzdanih dokaza da je obezbijedio potrebna sredstva za izgradnju uredjaja za preciscavanje otpadnih voda odnosno uredjaja za smanjenje kolicina i koncentracija opasnih ili stetnih materija koje se ispustaju u atmosferu u vode, na javno vodno dobro, poljoprivredno, gradjevinsko i sumsko zemljiste. 5. Vodoprivredni nalog

Clan 62.

Vodoprivredni nalog je akt koji se izdaje u toku trajanja roka vazenja vodoprivredne dozvole. Vodoprivredni nalog se izdaje radi uskladjivanja ponasanja i radnji korisnika vodoprivredne dozvole sa uslovima i obavezama iz tog akta. Vodoprivrednim nalogom nalaze se korisniku vodoprivredne dozvole da u odredjenom roku izvrsi neku radnju, izvrsi ulaganja ili se uzdrzi od nekog cinjenja radi uklanjanja opasnosti od prijeteceg ili vec nastalog poremecaja ili nesaglasnosti sa uslovima i obavezama iz vodoprivredne dozvole, kao i radi uspostavljanja stanja u skladu sa tim aktom. Na oblik i nacin izdavanja vodoprivrednog naloga na odgovarajuci nacin se primjenjuju odredbe o zakljucku u opstem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

Clan 63.

Vodoprivredni nalog izdaje organ koji je izdao vodoprivrednu dozvolu. Primjerak vodoprivrednog naloga dostavlja se federalnoj odnosno kantonalnoj zupanijskoj vodoprivrednoj inspekciji.

Clan 64.

Protiv vodoprivrednog naloga moze se izjaviti prigovor organu koji je izdao vodoprivrednu dozvolu. Prigovor ne odlaze izvrsenje vodoprivrednog naloga.

Clan 65.

Rok za donosenje rjesenja po prigovoru na vodoprivredni nalog je 15 dana od dana podnosenja prigovora.

Clan 66.

Za neizvrsenje vodoprivrednog naloga,pravnom licu se moze trajno ili privremeno oduzeti vodoprivredna dozvola. Rjesenje o trajnom ili privremenom oduzimanju vodoprivredne dozvole donosi Ministarstvo odnosno kantonalni z upanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede.

Clan 67.

Vodoprivredna dozvola oduzece se privremeno ako korisnik u roku odredjenom vodoprivrednim nalogom ne obavi radnju, ne izvrsi ulaganje ili se ne uzdrzi od nekog cinjenja nalozenog u vodoprivrednom nalogu, a zbog neizvrsenja vodoprivrednog naloga ne prijete posljedice iz

clana 68.

stav 1. tacka 2. ovog zakona. Vodoprivredna dozvola moze se privremeno oduzeti na vrijeme od sest mjeseci, u kom roku se korisniku obustavlja pravo koje je stekao na osnovu tog akta i u kome je korisnik duzan da izvrsi radnju zbog koje mu je privremeno oduzeta vodoprivredna dozvola.

Clan 68.

Vodoprivredna dozvola trajno ce se oduzeti: 1. ako u odredjenom roku korisnik ne obavi radnje, ne izvrsi ulaganje ili se ne uzdrzi od nekog cinjenja nalozenog u vodoprivrednom nalogu zbog cega mu je vodoprivredna dozvola privremeno oduzeta; 2. ako bi neizvrsenje vodoprivrednog naloga moglo dovesti do teske i neposredne opasnosti za zivot ili zdravlje ljudi ili do poremecaja u privredi. Korisnik kome je oduzeta vodoprivredna dozvola, moze zatraziti izdavanje nove vodoprivredne dozvole ako ispuni za to potrebne uslove. Rjesenje o trajnom oduzimanju vodoprivredne dozvole, dostavlja se i Federalnom ministarstvu prostornog uredjenja i okolisa i kantonalnom zupanijskom organu nadleznom za poslove prostornog uredjenja i okolisa.

IV KONCESIJE NA VODAMA I JAVNOM VODNOM DOBRU

Clan 69.

Koncesije na vodama i javnom vodnom dobru se daju radi unapredjivanja vodoprivrednih sistema i brzeg i potpunijeg koristenja voda i javnog vodnog dobra i stvaranja uslova za brze obezbjedjenje i priliv potrebnih finansijskih sredstava iz inostranstva i zemlje, kao i brzeg angazovanja potrebnog prostora za vodoprivredne objekte od znacaja za Bosnu i Hercegovinu i kantone zupanije. Koncesijom u smislu stava 1. ovog clana daje se pravo na koristenje voda i javnog vodnog dobra, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno, kao i za vadjenje materijala iz vodotoka. Korisnici koncesije iz ovog zakona su pod jednakim uslovima, strana pravna i fizicka lica (strana lica) i pravna lica sa sjedistem na teritoriji Bosne i Hercegovine i drzavljani Bosne i Hercegovine (domaca lica). Koncesija iz stava 1. ovog clana se daje na odredjeno vrijeme, a najduze sa rokom trajanja do devedeset i devet godina.

Clan 70.

Koncesija na vodama i javnom vodnom dobru potrebno je za: 1. koristenje voda za potrebe javnog snabdijevanja vodom naselja; 2. koristenje vodnih snaga za proizvodnju elektricne energije; 3. koristenje vodnih snaga za pogon postrojenja, izuzev za proizvodnju elektricne energije; 4. koristenje voda za tehnoloske i slicne potrebe pravnih lica i gradjana koje obavljaju privrednu ili drugu slicnu djelatnost; 5. crpljenje mineralnih i termalnih voda; 6.zahvatanje voda za hidromelioracione sisteme za navodnjavanje poljoprivrednog zemljista; 7. uredjenje plovnih puteva; 8. gradjenje pristanista i pristanisnih postrojenja; 9. uzgoj ribe u privredne svrhe i druge svrhe; 10. privredno i drugo koristenje javnog vodnog dobra sa izgradnjom trajnih objekata odnosno ugradnjom uredjaja; 11. koristenje javnog vodnog dobra za sportske i rekreativne namjene sa izgradnjom trajnih objekata;12. vadjenje materijala iz vodotoka u trajanju duzem od tri godine. Izuzetno od stava 1. ovog clana, vode i javno vodno dobro za namjene iz stava 1. tac. 2,3,4 i 6. ovog clana mogu se koristiti i bez koncesije ako se radi o manjem obimu koristenja bez trajnih objekata odnosno ugradnje uredjaja, ako to pravo treba da koristi gradjanin odnosno grupa gradjana. Za takvo koristenje voda i javnog vodnog dobra Javno preduzece za vodno podrucje i gradjanin zakljucuju ugovor u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. Izuzetno od odredbi st. 1 i 2. ovog clana koncesija nije potrebna za ulaganja u objekte i radove iz plana Javnog preduzeca za vodno podrucje i ako je za ta ulaganja i radove investitor ili vrsilac poslova Javno preduzece za vodno podrucje. Koncesija se ne moze dati ako se njome ugrozavaju bilansi proizvodnje hrane, energije i drugi privredni bilansi.

Clan 71.

O davanju koncesije po ovom zakonu odlucuju za: 1. prevodjenje voda iz jednog u drugo vodno podrucje odnosno iz jednog glavnog u drugo glavno slivno podrucje, za visenamjenske akumulacije, za hidroelektrane i termoelektrane snage preko 30 MW, za uredjenje plovnih puteva na vodama, za gradjenje vjestackih kanala za plovidbu i za gradjenje pristanista i pristanisnih postrojenja Parlament Federacije; 2. za hidroelektrane i termoelektrane snage od 5 do 30 MW, za medjudrzavne i za medjukantonalne medjuzupanijske sisteme za snabdijevanje vodom bez obzira na kapacitet, za vodovode za potrebe javnog snabdijevanja vodom naselja sa vise od 50.000 stanovnika i za crpljenje mineralnih i termalnih voda Vlada Federacije; 3. hidroelektrane snage do 5 MW, za zahvatanje vode za potrebe javnog snabdijevanja vodom naselja od 30.000 do 50.000 stanovnika, koristenje vodnih snaga za pogon drugih postrojenja, zahvatanje vode za tehnoloske i slicne potrebe pravnih lica koja obavljaju privrednu ili drugu slicnu djelatnost, zahvatanje vode za hidromelioracione sisteme za navodnjavanje i za vadjenje materijala iz vodotoka sa rokom trajanja preko tri godine zakonodavno tijelo kantona zupanije; 4. za zahvatanje vode za potrebe javnog snabdijevanja vodom naselja do 30.000 stanovnika, proizvodnju ribe u privredne i druge slicne svrhe u ribnjacima i kavezima, za privredno i drugo koristenje javnog vodnog dobra sa podizanjem trajnih objekata i za koristenje javnog vodnog dobra za sportske i rekreativne namjene sa podizanjem objekata organ odredjen kantonalnim zupanijskim zakonom o vodama. Zakljuckom o postupku davanja koncesije odredjuje se narocito: jednaki uslovi za strana i domaca lica za koristenje koncesije, namjena za koju se koncesija daje, vrijeme trajanja koncesije, naknada za koristenje koncesije i uslovi prestanka prava iz koncesije. Za davanje koncesije moraju biti ispunjeni uslovi odredjeni dokumentima vodoprivrednog razvoja utvrdjenim ovim zakonom. Koncesija se daje: 1. za namjene iz clana 70. stav 1. tac. 2, 4, 5, 7, 9, 10. i 12. na osnovu javnog konkursa; 2. za namjene iz clana 70. stav 1. tac. 1,3,6,8 i 11.na osnovu prikupljenih ponuda ili neposrednog zahtjeva, ako organ iz stava 1. ovog clana ne odluci da se i u tim slucajevima za davanje koncesije sprovede javni konkurs.

Clan 72.

Vlada Federacije odnosno vlada kantona zupanije donosi program za dodjelu koncesija za period od pet godina. Na osnovu programa iz stava 1. ovog clana Ministarstvo odnosno kantonalni zupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede podnosi prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu koncesije, izuzev za slucajeve iz clana 70. st. 2 i 3. ovog zakona.

Clan 73.

Ministarstvo predlaze organu nadleznom za odlucivanje o koncesiji iz clana 71. stav 1. tac. 1 i 2. ovog zakona donosenje zakljucka o raspisivanju konkursa za davanje koncesija odnosno prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije odnosno razmatranja zahtjeva iz clana 71. stav 4. tacka 2.ovog zakona. Po donosenju zakljucka iz stava 1. ovog clana javni konkurs za davanje koncesije odnosno prikupljanje ponuda za dobijanje koncesija raspisuje i sprovodi Ministarstvo i donosi odluku o dodjeli koncesije odredjenom stranom ili domacem licu. Kantonalnizupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede predlaze nadleznom organu iz clana 71. stav 1. tac. 3. i 4. ovog zakona donosenje zakljucka o raspisivanju konkursa o davanju koncesija odnosno prikupljanju ponuda za dodjelu koncesija odnosno razmatranja zahtjeva iz clana 71. stav 4. tacka 2. ovog zakona. Po donosenju zakljucka iz stava 3. ovog clana, javni konkurs za davanje koncesije odnosno prikupljanje ponuda za dobijanje koncesija, raspisuje i sprovodi kantonalnizupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede i donosi odluku o dodjeli koncesije odredjenom stranom ili domacem licu.

Clan 74.

Na osnovu odluke o davanju koncesije zakljucuje se ugovor o koncesiji. Ugovorom o koncesiji u skladu sa odlukom o koncesiji utvrdjuju se narocito: blize namjene za koje se daje koncesija, posebni uslovi kojima u toku koristenja koncesije mora udovoljiti korisnik koncesije, visina naknade za koncesiju, uslovi i nacin placanja naknade, garancije korisnika koncesije, druga prava i obaveze korisnika i davaoca koncesije, nacin rjesavanja odnosa u slucaju prestanka koncesije prije isteka roka na koji se koncesija daje. Ugovor o davanju koncesije iz clana 71. stav 1. tac. 1 i 2. ovog zakona odnosno clana 71. stav 1. tac. 3 i 4. ovog zakona zakljucuje Ministarstvo odnosno kantonalni zupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede.

Clan 75.

Prava i obaveze korisnika koncesije iz ugovora o koncesiji mogu se prenijeti na drugo lice uz saglasnost organa koji je koncesiju izdao. Prava i obaveze korisnika koncesije iz ugovora o koncesiji mogu pod uslovima iz stava 1. ovog clana preci na drugo lice po osnovu nasljedstva. Ako nasljednik prava iz koncesije nije odredjen testamentom nasljednici se mogu sporazumjeti da prava i obaveze na osnovu koncesije prelaze samo na jednog ili vise pojedinacno odredjenih nasljednika. Radi sticanja prava iz stava 2. ovog clana nasljednik je duzan u roku od sest mjeseci od dana pravosnaznosti odluke o nasljedstvu Ministarstvu odnosno kantonalnom zupanijskom organu uprave nadleznom za poslove vodoprivrede podnijeti zahtjev za izmjenu ugovora o koncesiji uz koji prilaze: 1. pravosnaznu odluku o nasljedstvu; 2. sporazum nasljednika o prenosu prava na jednog ili vise nasljednika kada se pravo korisnika koncesije prenosi samo na neke od nasljednika; 3. dokaz o ispunjenju uslova koji su za korisnika koncesije odredjeni ugovorom o koncesiji.

Clan 76.

Ugovor o koncesiji prestaje da vazi: 1. protekom vremena na koji je koncesija izdata; 2. zbog smrti korisnika koncesije, ako se u skladu sa clanom 75. ovog zakona prava i obaveze iz ugovora o koncesiji ne prenesu na odredjenog nasljednika; 3. ako je korisniku koncesije pravosnaznom odlukom nadlez nog suda ili organa uprave trajno zabranjeno obavljanje djelatnosti za koju je koncesija izdata; 4. sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji; 5. otkazom ugovora o koncesiji. U slucaju prestanka koncesije zbog proteka vremena za koje je koncesija izdata (stav 1. tacka 1. ovog clana), pravo vlasnistva na nekretninama, postrojenjima i stvarima koje neposredno sluze za ostvarenje koncesije, prelaze na Federaciju, odnosno kanton z upaniju. Odlukom Vlade Federacije nekretnine, postrojenja i stvari iz stava 2. ovog clana prenose se na upravljanje i koristenje Javnom preduzecu za vodno podrucje odnosno drugom pravnom licu. Odlukom iz stava 3. ovog clana odredjuje se narocito daljnja namjena nekretnina, postrojenja i stvari i sredstva za obezbjedjenje te namjene. U slucaju prestanka koncesije iz razloga odredjenih u stavu 1. tac. 2 do 5. ovog clana korisnik koncesije je duzan uspostaviti stanje odredjeno ugovorom o koncesiji odnosno uz uslov da time ne nastane steta na javnom vodnom dobru, vodama i trecim licima.

Clan 77.

Ugovor o koncesiji moze se raskinuti prije isteka vremena na koje je koncesija izdata, ako: 1. korisnik koncesije nije u roku zapoceo odnosno zavrsio radove koje je trebao izvrsiti u skladu sa ugovorom o koncesiji; 2. ako korisnik koncesije prestane kontinuirano obavljati djelatnost za koju je koncesija izdata, a prava i obaveze iz koncesije ne preuzme novi korisnik koncesije po clanu 75.ovog zakona, po isteku roka od sest mjeseci od dana kada je utvrdjen prestanak obavljanja te djelatnosti; 3. ako korisnik koncesije samovoljno izvrsi promjene na postrojenjima koje koristi pri ostvarivanju koncesije, ne odrzava objekte i postrojenja ili samovoljno mijenja uslove pod kojima je koncesija data, radi cega nastaje opasnost od poremecaja u rezimu voda ili moze doci do povrede zakonitih prava drugih lica na vodama i javnom vodnom dobru, a u roku koji odredi nadlezni organ ne uspostavi predjasnje stanje. 4. ako korisnik koncesije ne placa ili neuredno placa naknadu za koriscenje koncesije. Na raskid ugovora o koncesiji zbog razloga utvrdjenih u stavu 1. ovog clana primjenjuju se odredbe clana 76. st. 2, 3 i 5.ovog zakona. Korisnik koncesije sa kojim je raskinut ugovor o koncesiji zbog razloga iz stava 1. ovog clana nema pravo na naknadu stete zbog raskida tog ugovora.

Clan 78.

Korisnik koncesije duzan je preduzimati mjere za zastitu zivota i zdravlja ljudi, zastite okolice i imovine drugih lica u slucaju opasnosti od poplava, erozije ili drugih oblika djelovanja voda koji mogu nastati zbog objekata i postrojenja podignutih na vodama i javnom vodnom dobru na osnovu koncesije. Clan 79. Ako u toku trajanja koncesije nastanu promjene u rezimu voda zbog kojih je u javnom interesu potrebno ograniciti obim koncesije ili traziti prilagodjavanje s novonastalim stanjem, korisnik koncesije je duzan izvrsiti radnje odnosno mjere koje mu u vezi s tim nalozi davalac koncesije ili po njemu ovlasteno Javno preduzece. U slucaju iz stava 1. ovog clana korisnik koncesije ima pravo na naknadu stvarne stete, bez prava na naknadu stete zbog izgubljene dobiti.

Clan 80.

Ugovoreni iznos naknade za koncesiju placa se u korist budzeta Federacije odnosno kantona zupanije. Sredstva ostvarena po osnovu koncesije iz stava 1. ovog clana prenose se javnim preduzecima za vodna podrucja radi usmjeravanja u namjene iz clana 169. ovog zakona.

Clan 81.

Podaci o datim koncesijama, u smislu ovog zakona, unose se u vodoprivredni informacioni sistem.

Clan 82.

Vlada Federacije donosi propise o koncesiji na vodama i javnim vodnim dobrom, osnovama i mjerilima za odredjivanje naknade za koncesiju, o vremenu na koji se koncesija daje, nacinu sprovodjenja konkursa i prikupljanju ponuda, manjem obimu koristenja voda i javnog vodnog dobra za koje koncesija nije potrebna i drugim pitanjima od znacaja za koncesije.

V VODOPRIVREDNI SISTEMI

Clan 83.

Upravljanje vodoprivrednim sistemima ostvaruje se primjenom aktivnosti i mjera zastite od stetnog djelovanja voda, zastite voda od zagadjivanja i uredjenja i koristenja voda. 1. Zastita od stetnog djelovanja voda

Clan 84.

Zastita od stetnog djelovanja voda obuhvata aktivnosti i mjere za zastitu stanovnistva i dobara od poplava, zastitu od erozija i bujica i odvodnjavanje voda putem hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje. a) Zastita i odbrana od poplava

Clan 85.

Radi sprijecavanja stetnog dejstva poplavnih voda preduzimaju se preventivne mjere, grade se i odrzavaju vodoprivredni objekti za zastitu od poplava, izvode radovi na odbrani od poplava, vrsi zastita zamljista od erozije, uredjuju bujice, uredjuje rezim velikih voda i preduzimaju druge mjere za zastitu od stetnog dejstva voda, u skladu sa ovim zakonom. Organi Federacije i kantona zupanija, Javno preduzece, za vodno podrucje, druga pravna lica i strucni rukovodioci za odbranu od poplava duzni su da preduzimaju i druge mjere za zastitu od stetnog dejstva voda u skladu sa ovim zakonom i planom iz clana 86. stav 1. ovog zakona.

Clan 86.

Radovi i mjere za odbranu od poplava na odredjenom vodnom podrucju utvrdjuju se planom odbrane od poplava. Vlada Federacije donosi plan za odbranu od poplava iz stava 1. ovog clana.

Clan 87.

Na zastitnim objektima u inundacionom podrucju zabranjeno je izvoditi radove odnosno vrsiti radnje koje mogu nepovoljno uticati na stabilnost i njihovu namjenu, a narocito: 1. na odbrambenom nasipu odnosno lateralnom kanalu i inundacionom podrucju kopati zemlju, saditi drvece i grmlje, pobijati kolje i druge predmete, kao i postavljati rampe, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno; 2. izgradjivati na nasipu objekte koji nemaju karakter zastitnog objekta; 3. vrsiti vadjenje materijala (sljunka, pijeska, kamena i gline) u inundacionom podrucju odnosno u branjenom podrucju udaljenosti najmanje 100 metara od vanjske nozice nasipa; 4. graditi bunare na udaljenosti manjoj od 50 metara od vanjske nozice nasipa, kao i kopati (busiti) jame ili paralelne kanale na udaljenosti manjoj od 20 metara od unutrasnje nozice odnosno 10 metara od vanjske nozice nasipa; 5. podizati ograde i zivice i saditi drvece na udaljenosti manjoj od 20 metara sa unutrasnje strane i 10 metara s vanjske strane od nozice nasipa, kao i izgradjivati objekte (stambene, privredne i druge objekte) sa vanjske strane nasipa i na udaljenosti manjoj od 20 metara od nozice nasipa i u inundacionom podrucju; 6. obradjivati zemlju na udaljenosti manjoj od 10 metara od nozice nasipa; 7. podizati pregrade u inundacionom podrucju; 8. pustati po nasipu, obodnom i odvodnom kanalu, stoku radi ispase ili prevoditi stoku izvan mjesta odredjenih za prelaz, 9. na nasipu i njegovom zastitnom pojasu i u inundacionom podrucju istovarati ili ostavljati bilo kakav materijal, izuzev materijala za odbranu od poplava (deponije kamena i zemlje); 10. ostecivati ili unistavati uredjaje na nasipu (rampe, oznake, vodomjeri i dr.) ili ostecivati ili unistavati uredjaje za registraciju promjena na vodama ili znakova za upozorenje od voda i vodoprivrednih objekata u blizini nasipa i njegovoj neposrednoj blizini ili u neuredjenom inundacionom podrucju; 11. ostecivati ili neovlasteno rukovati akumulacijama i njihovom opremom, crpnim stanicama, ustavama, kanalima, tunelima, kulama zatvaracnicama i njima pripadajucim objektima, dalekovodima, trafo stanicama i sistemom veza; 12.ostecivati ili neovlasteno koristiti pristupne puteve do zastitnih objekata. Organ odredjen kantonalnim zupanijskim zakonom o vodama moze, na prijedlog rukovodioca odbrane od poplava, zabraniti vrsenje i drugih radova koji mogu nepovoljno uticati na stabilnost ili namjenu odbrambenog nasipa, kao i obustaviti zeljeznicki, rijecni i drumski saobracaj u slucaju velikih voda. O izvrsenoj zabrani saobracaja, u smislu odredbe stava 2. ovog clana, obavezno se obavjestava Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i kantonalni zupanijski organ uprave nadlezanza promet i komunikacije.

Clan 88.

U cilju odrzavanja u ispravnom stanju korita i obala vodotoka, jezera, obalnog mora, korita obodnih i odvodnih kanala, korita i obala vjestackih akumulacija i retenzija, kao i njihovih brana i drugih postrojenja, zabranjeno je narocito: 1. mijenjati pravac vodotoka i kanala bez vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole; 2. unositi u vodotoke, jezera, more, akumulacije i retenzije, kao i deponovati na obale vodotoka, jezera, obalnog mora, akumulacija i retenzija, kamen, zemlju, jalovinu i druge krute i tecne materije i materijale; 3. saditi drvece na udaljenosti manjoj od 10 metara od linije velikih voda vodotoka i mora odnosno 10 metara od rubne linije obodnog ili odvodnogkanala, izuzev zastitnih suma; 4. podizati zgrade i druge objekte koji ne sluze zastiti od poplava na udaljenosti manjoj od 10 metara od poplavne linije dopiranja velikih voda vodotoka, najviseg nivoa obalnog mora, akumulacije i retenzije; 5. vrsiti radnje koje mogu ostetiti korita i obale vodotoka jezera odnosno korita kanala, tunela, akumulacija ili retenzija ili smetati slobodnom proticanju voda; 6. izvoditi radove u blizini vodotoka jezera, kanala, tunela, akumulacija i retenzija, koji bi mogli ugroziti stabilnost zastitnih objekata ili njihovu upotrebu (kopanje sljunka, pijeska, kamena i sl.); 7. pustati u obodne i odvodne kanale i u vodotoke stoku radi ispase. Clan 89. Zabranjeno je bez pismene saglasnosti Javnog preduzeca za vodno podrucje koje odrzava zastitne objekte i upravlja vodama: 1. u inundacionom podrucju saditi drvece i grmlje, sjeci drvece i krciti rastinje; 2. u inundacionom podrucju sjeci zastitne sume ili drugo drvece i vrsiti druge radove koji mogu dovesti do erozivnih procesa; 3. pristajati s plovnim objektima uz obalu vodotoka jezera ili obalnog mora radi utovara ili istovara tereta, i na obali vodotoka jezera ili obalnog mora deponovati ili istovarati materijale odnosno materije namjenjene utovaru u plovne objekte; 4. vrsiti saobracaj vozilima po odbrambenim nasipima; 5. postavljati sredstva i opremu za uzgoj ribe u vodama; 6. postavljati plutajuce objekte u vode.

Clan 90.

Ako pravno lice ili gradjanin izvrsi neku od zabranjenih radnji iz cl. 87, 88 i 89. ovog zakona, duzni su u granicama objektivnih mogucnosti uspostaviti prvobitno stanje u roku i obimu koji odredi federalna odnosno kantonalna zupanijska vodoprivredna inspekcija. Ako pravno lice ili gradjanin ne uspostavi prvobitno stanje u ostavljenom roku, Javno preduzece za vodno podrucje koje odrzava zastitne vodoprivredne objekte odnosno upravlja vodama izvrsice potrebne radove na njihov trosak.

Clan 91.

Pravna lica ili gradjani koji su ucinili neku od radnji iz cl. 87, 88 i 89.ovog zakona, a nije moguce postupiti po clanu 90. ovog zakona, duzni su naknaditi stetu Javnom preduzecu za vodno podrucje po utvrdjenom cjenovniku.

Clan 92.

Federalni meteoroloski zavod duzan je da neposredno prije objavljivanja redovne i vanredne odbrane od poplava na vodotocima i u vrijeme trajanja odbrane od poplava redovno i blagovremeno prati stanje vodostaja vodotoka, vrsi prognoze poplavnih talasa i daje kratkorocne i dugorocne prognoze oborina. Federalni meteoroloski zavod duzan je da podatke iz stava 1. ovog clana bez naknade i najkracim putem dostavlja Javnom preduzecu za vodno podrucje u skladu sa planom odbrane od poplava.

Clan 93.

Vlada Federacije utvrdjuje sadrzinu plana odbrane od poplava, prava, obaveze i odgovornosti pravnih lica i gradjana koja organizuju odnosno obavezno ucestvuju u odbrani od poplava, ucesce u odbrani od poplava Vojske Federacije i druga pitanja od znacaja za odbranu od poplava. b) Zastita zemljista od erozije i uredjenje bujica

Clan 94.

Pod zemljistem ugrozenim od erozije, u smislu ovog zakona, smatra se zemljiste na kome uslijed dejstva vode ili vjetra dolazi do razaranja zemljista i odnosenja zemljisnih cestica uz pojavu spiranja, brazdanja, jaruzanja, podrivanja, klizenja i drugih slicnih pojava. Pod bujicnim tokovima, u smislu ovog zakona, smatraju se povremeni ili stalni vodotoci koji, kao specifican oblik erozije zemljista, prilikom jakih kisa ili naglog topljenja snijega nabujaju i uz brzo formiranje i prolaz vodnog talasa, opterecenog nanosom iz sliva i korita, postizu znatnu brzinu i razornu snagu i izazivaju stete. Sprecavanje stetnog dejstva erozije i bujica vrsi se preduzimanjem radova i mjera za zastitu zemljista od erozije i uredjenjem bujicnih tokova predvidjenih ovim zakonom.

Clan 95.

Za podrucja na kojima su pojave erozija i bujica po svom obimu i intenzitetu takve da dovode do znacajnih stetnih posljedica na vodotoke, zemljista, objekte i druge nepokretnosti donosi se odluka o proglasenju podrucja erozivnim. Podrucje koje se proglasava erozivnim, u smislu stava 1. ovog clana, utvrdjuje se odlukom nadleznog organa kantona z upanije. Izuzetno od stava 1. ovog clana Vlada Federacije moze proglasiti podrucje erozivnim ako je to potrebno radi zastite vecih privrednih, saobracajnih ili drugih objekata ukoliko nije proglas eno odlukom u smislu stava 2. ovog clana.

Clan 96.

Odluka o proglasenju podrucja erozivnim iz clana 95. st. 2 i 3. ovog zakona dostavlja se Javnom preduzecu za vodno podrucje radi uvodjenja u katastar erozivnih podrucja.

Clan 97.

Proglasenje podrucja erozivnim vrsi nadlezni organ iz clana 95. st. 2 i 3.po svojoj inicijativi ili na prijedlog Javnog preduzeca za vodno podrucje, drugog pravnog lica ili na prijedlog gradjana.

Clan 98.

U roku od sest mjeseci nakon donosenja odluka o proglasenju podrucja erozivnim nadlezni kantonalni zupanijski organ odnosno Vlada Federacije duzna je donijeti odluku o protiverozivnim mjerama i radovima koji se moraju sprovesti u tom podrucju.

Clan 99.

Protiverozivne mjere,u smislu ovog zakona,su narocito: 1. ogranicenje ili potpuna zabrana sjece suma ili vocaka; 2. zabrana krcenja sumskog drveca, grmlja i vocaka; 3. zabrana davanja odobrenja za pasu ili pasu odredjene vrste stoke; 4. ogranicenje koristenja pasnjaka propisivanjem vrste i broja stoke, vremena i nacina ispase; 5. zabrana kopanja i preoravanja livada, pasnjaka i neobradj enih povrsina na strmim zemljistima i njihovo pretvaranje u njive sa jednogodisnjim kulturama; 6. odredjivanje nacina obrade i iskoristavanja zemljista; 7. odredjivanje obaveznog zatravljivanja strmog zemljista; 8. zabrana vadjenja zemlje, pijeska, sljunka i kamena na mjestima gdje bi se uslijed toga ugrozilo ili pogorsalo stanje zemljista; 9. zabrana razvodjenja vode neoblozenim kanalima; 10. zabrana podizanja objekata koji bi mogli da ugroze stabilnost zemljista (vodenica, stupa, brana, kanala za odvodjenje i dovodjenje vode i sl.); 11. zabrana proizvodnje jednogodisnjih kultura odnosno odredjivanje preorijentacije poljoprivredne proizvodnje na visegodisnje kulture (livade, djetelinista, vocnjake, sume i sl.); 12. zabrana odbacivanja otpadnog materijala iz kamenoloma i rudokopa, materijala dobivenog prilikom gradjenja saobrac ajnica i ostalih gradjevina, kao i ostataka od posjecenih stabala u bujicne tokove.

Clan 100.

Protiverozivni radovi,u smislu ovog zakona,su narocito: 1.posumljavanje goleti, 2. melioracije degradiranih suma i pasnjaka, 3. podizanje pojaseva zastitne vegetacije radi regulisanja povrsinskog slivanja vode i smanjenja snage vjetra, 4. izrada terasa, gradona, banketa i slicnih objekata na poljoprivrednim i sumskim zemljistima, 5. podizanje zasada vocaka, grmlja i zasada trava, 6. uredjenje bujicnih tokova izgradnjom pregrada, kanala, kineta, obaloutvrda, drenaza i sl., 7. preuredjenje odnosno uklanjanje vodenica, brana, stupa, kanala za dovodjenje i odvodnje vode i sl.; 8. ciscenje korita bujicnog toka u svrhu pravilnog proticanja vode.

Clan 101.

Na podrucju koje je proglaseno erozivnim ne mogu se graditi investicioni objekti niti mijenjati katastarske kulture zemljista, bez prethodno preduzetih odgovarajucih mjera i radova iz cl. 99. i 100. ovog zakona.

Clan 102.

U slivovima prirodnih jezera i vjestackih akumulacija ili na podrucju gdje se vodoprivrednom osnovom predvidja izgradnja akumulacija, moraju se prethodno ili istovremeno sa izgradnjom preduzeti potrebne protiverozivne mjere i radovi.

Clan 103.

Vodoprivredna saglasnost za izgradnju brana, saobracajnica i drugih znacajnijih investicionih objekata moze se izdati samo ako su predvidjeni potrebni protiverozivni radovi ili mjere.

Clan 104.

Na podrucju koje je proglaseno erozivnim zabranjeno je vadjenje odnosno kopanje kamena, sljunka, pijeska, ilovace i drugih slicnih materijala bez preduzimanja protiverozivnih mjera i radova. Za vadjenje materijala iz prethodnog stava vodoprivrednu saglasnost izdaje organ odredjen kantonalnim zupanijskim zakonom o vodama.

Clan 105.

Ako je na podrucju ugrozenom od erozije zbog iskorisc avanja zemljista, suma, kamena i ruda, izvodjenje radova, izgradnje i rekonstrukcije gradjevinskih i drugih investicionih objekata, doslo do ostecenja zemljista i zbog toga do vece izlozenosti eroziji, ili do ostecenja izvora, vodotoka, voda, vodoprivrednih objekata, staza, puteva i drugih objekata i dobara, izvodjac radova ili gradjanin koji koristi objekat i druga dobra, duzan je da u granicama realnih mogucnosti i u najkracem mogucem roku dovede zemljiste, objekte odnosno dobra u prvobitno stanje. U slucaju da izvodjac ili gradjanin ne udovolji svojoj obavezi iz stava 1. ovog clana ni poslije upozorenja od strane federalne odnosno kantonalne zupanijske vodoprivredne inspekcije, nadlezni federalni odnosno kantonalni zupanijski vodoprivredni inspektor naredice da se izvrse naredjene mjere i radovi na trosak izvodjaca, odnosno gradjanina koji je doveo do pojave erozije ili ostecenja zemljista, objekta odnosno dobra.

Clan 106.

Kanton zupanija moze predati specijalizovanom preduzecu ili drugom pravnom licu na upravljanje zemljiste ugrozeno od erozije, s tim da Javno preduzece za vodno podrucje na tom zemljistu preduzme sve potrebne protiverozivne mjere i radove u cilju njegovog intenzivnog koristenja.

Clan 107.

Nanos i drugi materijal koji je bujicni tok nanio na zemljiste, moze se koristiti za izgradnju zastitnih vodoprivrednih objekata, bez naknade vlasniku.

Clan 108.

Zumskoprivredne osnove i dugorocni programi razvoja poljoprivredne proizvodnje moraju biti u skladu sa odlukama iz cl. 95 i 98. ovog zakona i vodoprivrednim osnovama iz clana 11. ovog zakona. Zumskoprivredna osnova i dugorocni program razvoja poljoprivredne proizvodnje usvaja se uz prethodno pribavljeno misljenje Javnog preduzeca za vodno podrucje.

Clan 109.

Ako se na erozivnom podrucju izvrse sve potrebne protiverozivne mjere i radovi i time otkloni ugrozenost od erozije i bujicnih tokova, nadlezni organ iz clana 95. st. 2 i 3. ovog zakona donijece odluku kojom se ranija odluka o proglasenju tog podrucja erozivnim stavlja van snage. 2. Koristenje voda

Clan 110.

Svako pravo na vodu mora se koristiti na racionalan i ekonomic an nacin, cuvajuci njena prirodna svojstva i kolicinu, s tim da se vode u tehnoloskim procesima koriste u skladu s postojecim mogucnostima, racionalno i u raznovrsne namjene, zadovoljavajuci prvenstveno siri drustveni interes i nacelo odrzivog razvoja kojim se zadovoljavaju potrebe sadasnje generacije i ne ugrozavaju pravo i mogucnost buducih generacija da to ostvare za sebe. Niko ko ima dovoljno vode, narocito vode za pice, za sadasnje i buduce realne potrebe utvrdjene za narednih 15 godina vodoprivrednom osnovom iz clana 11. stav 1. ovog zakona, ne moze ometati i sprijecavati druge da se u istoj mjeri snabdijevaju vodom, narocito vodom za pice, a koji te vode nemaju ili nemaju dovoljno na svom podrucju.

Clan 111.

Koristenje voda za snabdijevanje stanovnistva vodom za pice, sanitarne potrebe i za potrebe odbrane ima prvenstvo u odnosu na koristenje voda za ostale namjene.

Clan 112.

Ako nastupi nestasica vode u tolikoj mjeri da se ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika vode na odredjenom podrucju nadlezni kantonalni zupanijski organ, na prijedlog pravnog lica koje upravlja sistemom za snabdijevanje vodom, moze pojedinim korisnicima privremeno ograniciti ili obustaviti upotrebu voda. U slucaju iz stava 1. ovog clana Ministarstvo odnosno kantonalni zupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede moze privremeno ograniciti ili zabraniti koristenje voda iz prirodnih i vjestackih vodotoka odnosno akumulacija, na prijedlog Javnog preduzeca za vodno podrucje odnosno preduzeca koje upravlja vjestackim vodotokom odnosno akumulacijom.

Clan 113.

Svakome je dozvoljeno, u skladu s propisima, koristenje voda obicnim nacinom koji ne zahtijeva posebne objekte i postrojenja i ne iskljucuje druge od jednakog koristenja voda (u daljem tekstu: opsta upotreba voda). Opsta upotreba voda obuhvata narocito: 1. zahvatanje vode, bez posebnih objekata i uredjaja, iz vodotoka i drugih nalazista lezista voda za pice, sanitarne potrebe i druge narocito vazne potrebe domacinstva (za napajanje stoke); 2. koristenje vode za kupanje i rekreaciju na mjestima na kojima to nije izricito zabranjeno. Licnim potrebama domacinstva iz stava 1. tacka 1. ovog clana ne smatra se koristenje vode u tehnoloskom procesu pri obavljanju privredne djelatnosti.

Clan 114.

Za svako koristenje vode koje prelazi obim opste upotrebe voda iz clana 113. ovog zakona potrebna je vodoprivredna saglasnost i vodoprivredna dozvola, izuzev kada je ovim zakonom ili drugim propisom u skladu sa ovim zakonom odredjeno da se voda moze koristiti bez vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole (clan 51.).

Clan 115.

Prostori na teritoriji Federacije na kojima je vodoprivrednom osnovom Federacije (clan 11. stav 1.) i strategijom prostornog uredjenja Federacije predvidjena izgradnja hidroakumulacija, kao kljucnih objekata za upravljanje rezimom voda, pod posebnom su zastitom Federacije i kantona zupanija i ne mogu se koristiti na nacin kojim se sprjecava ili otezava izgradnja planiranih akumulacija.

Clan 116.

Kanton zupanija na cijem se podrucju nalaze vjestacke akumulacije i vjestacke retenzije cija se voda koristi za potrebe koristenja voda i druge potrebe, ima pravo na naknadu. Naknadu iz stava 1. ovog clana placaju pravna lica vlasnici odnosno korisnici hidroakumulacija odnosno retenzije. Osnovicu za naknadu iz stava 1. ovog clana cini maksimalna povrsina potopljena hidroakumulacijom odnosno retenzijom i ukupna zapremina hidroakumulacije odnosno retenzije. Vlada Federacije utvrdjuje stope odnosno iznose naknade iz stava 1. ovog clana na prijedlog Ministarstva. Naknada iz stava 1. ovog clana uplacuje se na poseban racun kantona zupanije. Troskovi placanja naknade iz stava 1. ovog clana padaju na teret materijalnih troskova obveznika placanja te naknade. Sredstva naplacene naknade iz stava 1. ovog clana koriste se, po pravilu, za namjene iz clana 169. ovog zakona. a) Voda za pice

Clan 117.

Voda koja sluzi ili je namjenjena za snabdijevanje stanovnistva i industrije koja zahtijeva kvalitet vode za pice (prehrambena, farmaceutska i dr.) ne smije sadrzavati materije stetne i opasne po zdravlje ljudi iznad dozvoljenih granica, i mora u pogledu fizickih, hemijskih i bioloskih osobina odgovarati propisanim uslovima. Federalni ministar zdravstva propisuje uslove kvaliteta voda za pice. Vode koje su vodoprivrednom osnovom odnosno drugim planskim dokumentom vodoprivrede odredjene da se koriste kao vode za pice, ne smiju se koristiti u druge svrhe na nacin koji bi mogao nepovoljno uticati na kvalitet i kolicinu vode za pice. Podrucja na kojima se nalaze izvorista voda koja po kolicini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za javno snabdijevanje vodom za pice, moraju biti zasticena od zagadjivanja i od drugih uticaja koji mogu nepovoljno uticati na zdravstvenu ispravnost vode ili na izdasnost izvorista. Na podrucjima iz stava 1. ovog clana koja se koriste za javno snabdijevanje vodom sprovodi se zastita izvorista utvrdjivanjem i sprovodjenjem zona sanitarne zastite, cija se velicina, granice, sanitarni rezim i drugi uslovi odredjuju u skladu s rezulatima istraznih radova i utvrdjivanjem drugih zastitnih mjera. Ministar u saglasnosti sa federalnim ministrom zdravstva i fedralnim ministrom prostornog uredjenja i okolisa utvrdjuje uslove za odredjivanje zona sanitarne zastite i zastitnih mjera. Na podrucjima iz stava 1. ovog clana na kojima se nalaze izvorista vode koja se po kolicinama i kvalitetu mogu da koriste za pice ili su planirane za pice ne smiju se izgradjivati odnosno vrsiti rekonstrukcija postojecih objekata, kao ni upotrebljavati objekti, ni koristiti zemljiste u poljoprivredne svrhe ni vrsiti sjeca suma, ako bi time mogla biti ugrozena zdravstvena ispravnost vode za pice. Mjere zastite iz st. 4. i 5. ovog clana odredjuju se odgovarajucim prostornim planom, a do njegovog donosenja odgovarajucom strucnom dokumentacijom o mjerama za zastitu izvorista. Zone sanitarne zastite i zastitne mjere iz stava 4. i 5. ovog clana utvrdjuje organ odredjen kantonalnim zupanijskim zakonom o vodama, a ako se podrucje na kome se nalazi izvoriste voda nalazi na podrucju dva ili vise kantona zupanija Ministarstvo.

Clan 118

Ukoliko u sprovodjenju zastitnih mjera iz clana 117. stav 4. ovog zakona i zona sanitarne zastite i zastitnih mjera iz clana 117.stav 9. ovog zakona nastupe stete za vlasnike odnosno korisnike objekata i drugih nekretnina, investitor odnosno korisnik sistema za snabdijevanje vodom duzan je utvrditi i nacin obestecenja (pravicna naknada) i izvore obestecenja vlasnika odnosno korisnika objekata i drugih nekretnina. Ako investitor odnosno vlasnik ili korisnik sistema za snabdijevanje vodom ne postigne sporazum o pravicnoj naknadi u smislu stava 1. ovog clana, o pravicnoj naknadi odlucuje se po propisima o eksproprijaciji. Naknada iz st. 1 i 2. ovog clana utvrdjuje se po odbitku koristi koje vlasnici odnosno korisnici objekata i nekretnina imaju od izgradjene akumulacije.

Clan 119.

Ispitivanje voda za potrebe snabdijevanja vodom za pice mogu vrsiti samo ovlastene laboratorije. Uslove koje moraju ispunjavati ovlastene laboratorije, sadrzaj i nacin davanja ovlastenja propisuje federalni ministar zdravstva. 3. Zastita voda

Clan 120.

Zastita voda, ukljucujuci i zastitu obalnog mora, sprovodi se radi obezbjedjenja neskodljivog i nesmetanog koristenja voda, zastite zdravlja ljudi, zivotinjskog i biljnog svijeta i zastite prirodne okolice. Zastita voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kvaliteta tih voda i izvorima zagadjivanja, kontrolisanjem odvodjenja otpadnih voda i njihovom preciscavanju, sprjecavanjem, ogranicenjem i zabranjivanjem radnji i ponasanja, koja mogu utjecati na zagadjivanje voda i stanje okolice u cjelini, kao i drugim djelovanjem usmjerenim na ocuvanje i poboljsanje kvaliteta i namjenske upotrebljivosti voda.

Clan 121.

Zastita voda sprovodi se zabranom, ogranicavanjem i sprjecavanjem unosenja u vode, javno vodno dobro, poljoprivredno, sumsko i gradjevinsko zemljiste i u atmosferu opasnih i stetnih materija, propisivanjem i preduzimanjem drugih mjera za ocuvanje i poboljsanje kvaliteta voda. Opasnim materijama, u smislu ovog zakona, smatraju se materije, energija i drugi uzrocnici koji svojim fizickim, hemijskim i bioloskim sastavom, kolicinom i drugim svojstvima mogu dovesti u opasnost zivot i zdravlje ljudi i opstanak zivotinjskog odnosno biljnog svijeta i stanje okolice (u daljem tekstu: opasne materije). Ztetnim materijama, u smislu ovog zakona, smatraju se materije koje mogu prouzrokovati promjene hemijskih, fizickih i bioloskih osobina vode usljed cega se ogranicava ili onemogucava iskoristavanje voda u korisne svrhe (u daljem tekstu: stetne materije). Vlada Federacije propisuje koje se materije iz st. 2 i 3. ovog clana smatraju opasnim odnosno stetnim materijama.

Clan 122.

Opasne i stetne materije zabranjeno je ispustati ili unositi u vode, javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno ili sumsko zemljiste ili u atmosferu (u daljem tekstu: otpadne vode) ili odlagati na podrucjima gdje postoji mogucnost zagadjivanja voda, izuzev pod uslovima propisanim ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog i drugih zakona. Pravna lica i gradjani koji u vezi sa obavljanjem djelatnosti ispustaju opasne ili stetne materije koje mogu zagaditi vode duzne su ih prije ispustanja u prijemnike ili javni kanalizacioni sistem ili u atmosferu djelimicno ili potpuno precistiti u skladu s vodoprivrednom dozvolom.

Clan 123.

Radi utvrdjivanja upotrebljivosti voda za odredjene namjene vrsi se klasifikacija voda i kategorizacija voda. Klasifikacijom voda utvrdjuje se podjela voda po vrstama, karakteristike pojedinih vrsta voda i namjena za koju se mogu upotrebljavati, dopusteni stepen zagadjenosti iznad kojeg je vodu opasno upotrebljavati ili je za pojedine korisnike onemoguceno njihovo koristenje. Kategorizacijom voda utvrdjuje se kvalitet i namjena voda u pojedinim vodotocima, akumulacijama, podzemnim vodama i vodama obalnog mora. Klasifikaciju i kategorizaciju voda propisuje Vlada Federacije.

Clan 124.

Radi sprjecavanja pogorsanja kvaliteta voda i zastite okolice u cjelini, propisuju se granicne vrijednosti opasnih i stetnih materija: 1. za tehnoloske otpadne vode prije njihovog ispustanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik; 2. za vode koje se nakon preciscavanja ispustaju iz sistema javne kanalizacije u prirodni prijemnik; 3. za otpadne vode i materije koje se ispustaju u septicke i druge sabirne jame; 4. za opasne i stetne materije koje se ispustaju u atmosferu. 5. za opasne materije (sredstva za zastitu bilja) koje se ispustaju na poljoprivredno zemljiste. Ministar donosi propise iz stava 1. tac. 1, 2. i 5. ovog clana. Ministar uz saglasnost federalnog ministra prostornog uredjenja i okolisa donosi propis iz stava 1. tacka 4. ovog clana. Propis iz stava 1. tacka 3. ovog clana donosi organ odredjen kantonalnim zupanijskim zakonom o vodama.

Clan 125.

Zastita voda sprovodi se u skladu sa vodoprivrednom osnovom i planom za zastitu voda od zagadjivanja. Planom za zastitu voda od zagadjivanja utvrdjuju se narocito: potrebna istrazivanja i ispitivanja kvaliteta voda, mjere zastite voda ukljucujuci i mjere u slucaju vanrednih i iznenadnih zagadjivanja voda, planovi gradjenja objekata za odvodnju i preciscavanje otpadnih voda u naseljima i gradovima, potrebna finansijska sredstva, izvori i nacin finansiranja, lica koja su duzna sprovoditi plan i njihova ovlastenja i odgovornosti. Plan za zastitu voda od zagadjivanja donosi Vlada Federacije. Plan za zastitu voda od zagadjivanja objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Clan 126.

U slucaju havarijskih zagadjenja, havarije i drugih vanrednih okolnosti koje prijete opasnoscu za pogorsanje kvaliteta voda, Ministar moze, na prijedlog Javnog preduzeca za vodno podrucje ili drugog pravnog lica, zabraniti ili ograniciti ispustanje tehnoloskih otpadnih voda na odredjenom podrucju licima koja obavljaju odredjene djelatnosti.

Clan 127.

Nadlezni organ odbice zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti za: 1.izgradnju ili prosirenje kanalizacione mreze za odvodnju otpadnih voda u naseljima, ako nisu izgradjeni uredjaji za preciscavanje otpadnih voda, 2. izgradnju objekata, povecanje obima proizvodnje odnosno promjene tehnologije pravnim licima koja ispustaju, opasne i stetne materije, ako nemaju uredjaj za preciscavanje otpadnih voda; 3.izgradnju objekta, povecanje obima proizvodnje odnosno promjene tehnologije pravnim licima koja u atmosferu ispustaju opasne i stetne materije, ako nemaju uredjaj za smanjenje emisija opasnih i stetnih materija u atmosferu. Izuzetno nadlezni organ moze izdati vodoprivrednu dozvolu slucaju iz stava 1. tacka 1.ovog clana, ako je za podrucje na kojem je predvidjena izgradnja odnosno donesen sprovedbeni urbanistic ki plan odnosno plan uredjenja manjeg podrucja kojim su utvrdjene odgovarajuce mjere zastite voda od zagadjivanja i ako su obezbjedjena sredstva za njihovo sprovodjenje.

Clan 128.

Ako je usljed vanrednog slucaja, kvara ili drugih razloga nastala opasnost za zagadjivanje voda opasnim ili stetnim materijama, pravno lice ili gradjanin u vezi sa cijim je djelovanjem ili propustom nastala opasnost,duzni su bez odlaganja o tome odmah obavijestiti stanicu policije. Lice koje je primjetilo da je doslo do veceg stepena zagadjenja voda ili da postoji opasnost od nastajanja zagadjivanja u slucaju iz stava 1. ovog clana ili u drugom slucaju, duzno je da bez odlaganja o tome obavijesti stanicu policije. Ako zapovjednik broda ili drugo odgovorno lice na brodu, odnosno brodar primijeti da je doslo do veceg zagadjivanja voda, duzan je da to odmah prijavi stanici policije. U slucajevima iz st. 1 do 3. ovog clana stanica policije duzna je da po prijemu obavijesti o nastanku opasnosti za zagadjivanja voda odnosno zagadjenja voda bez odlaganja o tome obavijestiti kantonalnu zupanijsku vodoprivrednu inspekciju i Javno preduzec e za vodno podrucje. Javno preduzece za vodno podrucje ili drugo ovlasteno preduzec e duzno je neposredno po saznanju o nastanku opasnosti ili zagadjivanja voda preduzeti mjere za otklanjanje opasnosti odnosno zagadjivanja voda. Troskove preduzetih mjera iz stava 5. ovog clana od strane Javnog preduzeca za vodno podrucje ili drugog ovlastenog preduzec a duzno je snositi pravno lice ili gradjanin usljed cijeg je djelovanja ili propusta doslo do opasnosti odnosno zagadjivanja voda.

Clan 129.

Materije koje poslije upotrebe mogu biti opasne za kvalitet voda ne mogu se stavljati u unutrasnji promet. Federalni ministar prometa i komunikacija uz saglasnost Ministra odredice koje se materije ne smiju stavljati u unutrasnji promet.

Clan 130.

Pravna lica i gradjani ne smiju zagadjivati vode protivno ovom zakonu i medjunarodnim obavezama Federacije i odgovorni su ako izvrse zagadjivanje voda. Odgovornost za zagadjivanje voda iz stava 1. ovog clana postoji i kad do zagadjivanja dodje usljed vise sile, ako korisnik objekta ili postrojenja, odnosno vlasnik motornog vozila ili drugog transportnog sredstva za prevoz opasnih materija prethodno nije preduzeo mjere koje je prema vazecim propisima bio duzan da preduzme da do zagadjenja voda ne dodje.

Clan 131.

Utovar, kopneni (zeljeznice, putevi, cjevovodi) i rijecni i morski (brodovi i druga plovila) saobracaj, stanice, stajanke, aerodromi i luke, istovar, pretovar i pretakanja, skladistenja i tehnoloske upotrebe materija koje mogu biti opasne za kvalitet voda, mora se vrsiti ili koristiti na nacin da se onemoguci ili svede na najmanju mjeru u normalnim i havarijskim prilikama njihovo nekontrolisano ispustanje u vode, na javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno i sumsko zemljiste. Federalni ministar prometa i komunikacija uz saglasnost Ministra donosi propise o mjerama i nacinu postupanja sa opasnim materijama u smislu stava 1. ovog clana.

Clan 132.

Za pravna lica koja otpadne vode ili druge otpadne materije ispustaju u vode, javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno i drugo zemljiste i u atmosferu i time posredno zagadjuju vode koji su po ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu njega obavezni da vrse direktna mjerenja svojih otpadnih voda i drugih opasnih i stetnih materija, a ako za to nemaju potrebne opreme i kadrove, mjerenja otpadnih voda i drugih opasnih i stetnih materija, na zahtjev tog pravnog lica vrse ovlastene laboratorije. Uslove koje moraju ispunjavati ovlastene laboratorije, sadrzinu i nacin izdavanja ovlastenja propisuje Ministar.

VI HIDROMELIORACIONI SISTEMI

Clan 133.

Pod hidromelioracionim sistemom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se hidrotehnicka i tehnolosko organizaciona cjelina koju cine prirodni i vjestacki objekti i druga postrojenja kojima se regulise rezim voda u cilju zastite od stetnog dejstva voda, odvodnjavanja i navodnjavanja zemljista u svrhu unapredj ivanja poljoprivredne i drugih privrednih i neprivrednih djelatnosti, kao i zastite i unapredjenja prostora na povrsinama obuhvacenim hidromelioracionim sistemom. Hidromelioracioni sistemi mogu biti za odvodnjavanje, za navodnjavanje ili za odvodnjavanje i navodnjavanje.

Clan 134.

Za izgradnju, funkcionisanje i odrzavanje odnosno upravljanje hidromelioracionim sistemom od interesa za vise vlasnika ili korisnika zemljista i objekata osnivaju se hidromelioracione zadruge. Hidromelioracionu zadrugu osniva vlada kantonazupanije. Ako se hidromelioracioni sistem nalazi na podrucju dva kantona zupanije hidromelioracinu zadrugu osnivaju kantoni z upanije sporazumno.

Clan 135.

Clanovi hidromelioracione zadruge su pravna lica i gradjani vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista, vlasnici odnosno korisnici nekretnina na tom zemljistu i nosioci stvarno pravnih ovlastenja na prometnicama (ceste, zeljeznice),objekata prenosa i distribucije energije i cjevovodnog transporta, na povrsinama obuhvacenim hidromelioracionim sistemom. Clanovi hidromelioracione zadruge placaju naknade za koristenje hidromelioracionog sistema.

Clan 136.

Odlukom o osnivanju hidromelioracione zadruge iz clana 134.st. 2 i 3. ovog zakona utvrdjuje se narocito: ciljevi osnivanja i rada hidromelioracione zadruge, nacin i izvori finansiranja, organi upravljanja hidromelioracionom zadrugom, pravno lice koje vrsi odrzavanje i funkcionisanje odnosno upravljanje hidromelioracionim sistemom i druga pitanja od znacaja za rad hidromelioracione zadruge i hidromelioracionog sistema.

Clan 137.

Srednjorocni i godisnji planovi hidromelioracione zadruge, u dijelu koji se odnosi na vodoprivredne funkcije, donose se uz prethodno pribavljeno misljenje Javnog preduzeca za vodno podrucje.

Clan 138.

Dio poslova na upravljanju hidromelioracionim sistemom zadruga povjerava preduzecu iz clana 167. tacka 2. ovog zakona, ako to pravo nije dato drugom pravnom licu.

Clan 139.

Radi koristenja hidromelioracionog sistema mogu se na zemljis tima koja su obuhvacena sistemom, u svrhu dovodjenja i odvodjenja vode, ustanovljavati sluznosti u korist trecih lica. U ustanovljenju sluznosti iz stava 1. ovog clana rjesava organ odredjen kantonalnimzupanijskim zakonom o vodama. Za ustanovljenu sluznost vlasnik odnosno korisnik zemljista ima pravo na naknadu prema trecem licu u ciju je korist sluznost ustanovljena. U pogledu uslova i nacina utvrdjivanja naknade za ustanovljenu sluznost, kao i u pogledu pravnih sredstava protiv odluke o naknadi shodno se primjenjuju odredbe propisa o eksproprijaciji.

Clan 140.

Zabranjeno je: 1. ostecivanje ili neovlasteno rukovanje objektima i opremom hidromelioracionog sistema; 2. nenamjensko i neovlasteno koristenje objekata i opreme hidromelioracionog sistema; 3. izvodjenje radova kojima ce se pogorsati rezim voda u hidromelioracionom sistemu odnosno ostetiti objekti i oprema hidromelioracionog sistema (vadjenju sljunka, pijeska, kamena i gline); 4. neovlasteno prikljucivanje na kanalsku ili cjevovodnu mrezu hidromelioracionog sistema odnosno ispustanje otpadnih voda ili deponovanje opasnih i stetnih materija u podrucju hidromelioracionog sistema; 5. neovlasteno koristenje puteva u hidromelioracionim sistemima.

VII BILANS VODA

Clan 141.

Bilansom voda, u smislu ovog zakona, smatra se odnos raspolozivih i potrebnih kolicina voda odredjenog kvaliteta u odredjenom planskom periodu i za odredjeno podrucje.

Clan 142.

Pravna lica koja vrse istrazivanja povrsinskih i podzemnih voda odnosno korisnici tih voda, duzni su da podatke i rezultate tih istrazivanja u odnosu na vode, bez naknade dostavljaju Javnom preduzecu za vodno podrucje na nacin, po postupku i rokovima odredjenim po stavu 4. ovog clana. Pravna lica koja u procesu rada iskoristavaju vode ili vrse djelatnost javnog snabdijevanja vodom duzne su da podatke o potrebama za vodom bez naknade dostavljaju Javnom preduzecu za vodno podrucje radi izrade bilansa voda. Svako ko iskoristava vode ili ispusta otpadne vode i druge materije u vode, na javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno ili sumsko zemljiste ili u atmosferu (u daljem tekstu: ispustanje otpadnih voda) ili vadi materijal iz vodotoka, duzan je da ugradi uredjaje odnosno instrumente za mjerenje i kontrolu kvantiteta i kvaliteta tih voda, vrsiti propisana mjerenja i ispitivanja, vodi propisane evidencije i u propisanim rokovima dostavlja Javnom preduzecu za vodno podrucje bez naknade podataka o potrosnji, kolicini i kvalitetu zahvacenih i ispustenih otpadnih voda odnosno izvadjenog materijala iz vodotoka radi kontrole, kao i za izradu bilansa voda i za potrebe vodoprivrednog informacionog sistema. Blize propise o vrsti, nacinu i obimu mjerenja i ispitivanja iz st. 1 , 2, 3. i 5. ovog clana, vodjenju propisanih evidencija, izradi izvjestaja i rokovima dostavljanja izvjestaja Javnom preduzecu za vodno podrucje donosi Ministar. Propisom iz stava 4. ovog clana utvrdjuje se i obaveza pravnih lica da u odredjenim rokovima i za odredjeni period bez naknade dostavljaju Javnom preduzecu za vodno podrucje podatke o potrebama za vodom radi izrade bilansa voda i za izradu plansko razvojnih dokumenata vodoprivrede (vodoprivredne osnove, vodoprivredni planovi i dr.).

Clan 143.

Bilans voda donosi se za teritoriju Federacije i za glavna slivna podrucja. Bilans voda donosi se za planski period od 10 godina. Bilans voda iz stava 1. ovog clana donosi Vlada Federacije.

VIII VODOPRIVREDNI INFORMACIONI SISTEM

Clan 144.

Vodoprivredni informacioni sistem je skup mjera i aktivnosti koje obuhvataju registrovanje, prenos, cuvanje i koristenje podataka od znacaja za upravljanje vodama i rad vodoprivrednih sistema. Vodoprivredni informacioni sistem je od interesa za Federaciju i kantone zupanije.

Clan 145.

Vodoprivredni informacioni sistem cine narocito: podaci o kolicinama i kvalitetu voda, vodoprivrednim objektima i sistemima, kao i podaci iz vodnih knjiga i vodoprivrednih katastara. Vodoprivredni informacioni sistem ustrojavaju i vode Javna preduzeca za vodno podrucje na propisani nacin. Ministar donosi blize propise o uvodjenju i vodjenju vodoprivrednog informacionog sistema. Podaci vodoprivrednog informacionog sistema su javni, osim onih podataka i rezultata koji predstavljaju vojnu ili sluzbenu tajnu. Javno preduzece za vodno podrucje duzno je da na zahtjev federalnih i kantonalnih zupanijskih organa uprave dati podatke iz vodoprivrednog informacionog sistema bez naknade, a na zahtjev pravnih lica i gradjana uz naknadu.

Clan 146.

U svrhu pracenja stanja i promjena na vodama i u vezi sa vodama, kao i upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom, obavezno se vode vodne knjige i vodoprivredni katastri. Vodne knjige i vodoprivredni katastri su javne knjige. 1. Vodne knjige

Clan 147.

Vodne knjige su evidencije o izdatim vodoprivrednim uslovima, vodoprivrednim saglasnostima, vodoprivrednim dozvolama i vodoprivrednim nalozima. Vodna knjiga se sastoji od upisnika, zbirke isprava i tehnicke dokumentacije. Vodne knjige cuvaju se trajno.

Clan 148.

Vodne knjige vode organi nadlezni za izdavanje vodoprivrednih uslova, vodoprivrednih saglasnosti, vodoprivrednih dozvola i vodoprivrednih naloga. Organi iz stava 1. duzni su da sve vodoprivredne uslove, vodoprivredne saglasnosti, vodoprivredne dozvole i vodoprivredne naloge koje su izdali saglasnost, upisati u vodne knjige. Kopije izdatih vodoprivrednih uslova, vodoprivrednih saglasnosti, vodoprivrednih dozvola i vodoprivrednih naloga dostavljaju se Javnom preduzecu za vodno podrucje radi unosenja u informacioni sistem.

Clan 149.

Vodoprivredni katastri sadrze: topografske, hidrografske, hidroloske, tehnicke i privredne i druge podatke, kao i podatke o kvalitetu i kolicinama voda, tehnicke podatke o vodoprivrednim objektima i postrojenjima i drugim postrojenjima za iskoris tavanje voda, preciscavanje otpadnih voda i uredjaja za smanjenje kolicine opasnih i stetnih materija koje se ispustaju u amostefu.

Clan 150.

Javno preduzece za vodno podrucje vodi vodoprivredne katastre: 1. katastar povrsinskih voda; 2. katastar podzemnih voda; 3. katastar korisnika voda i zagadjivaca voda (i izlivnih mjesta u vode); 4. katastar erozivnih podrucja i bujicnih tokova; 5. katastar vodoprivrednih objekata i postrojenja koji su vlasnistvo Federacije i kantona zupanije; 6. katastar objekata i postrojenja za javno snabdijevanje vodom za pice i sistema javne odvodnje voda; 7. katastar javnog vodnog dobra. Sva pravna lica i federalni, kantonalni zupanijski i drugi organi koji raspolazu i drugim podacima koji se unose u katastre iz stava 1. ovog clana i vodni bilans, duzni su da ih, bez naknade, dostavljaju Javnom preduzecu za vodno podrucje radi njihovog upisa u odgovarajuci vodoprivredni katastar odnosno za potrebe bilansa voda.

IX OGRANICENJE PRAVA VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA ZEMLJIZTA

Clan 151.

Vlasnik odnosno korisnik zemljista duzan je dopustiti prelaz preko zemljista licima koja su ovlastena da istrazuju, premjeravaju, snimaju ili obiljezavaju javno vodno dobro ili vode, kao i licima koja izvode radove na izgradnji, rekonstrukciji i odrzavanju vodoprivrednih objekata i postrojenja ili vrse njihovo iskoristavanje, kao i kontrolu. Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zemljista ne postupe u smislu odredbe stava 1. ovog clana, rjesenje o privremenom zauzimanju zemljista donosi kantonalni zupanijski organ uprave nadlezan za imovinskopravne poslove najkasnije u roku od tri dana racunajuci od dana podnosenja zahtjeva za donosenje rjesenja o privremenom zauzimanju zemljista. Zalba protiv rjesenja iz stava 2. ovog clana ne zadrzava izvrsenje rjesenja.

Clan 152.

Radi sprovodjenja neposredne odbrane od poplava na vodama, korisnici i vlasnici zemljista na ugrozenom podrucju duzni su da na zahtjev Javnog preduzeca za vodno podrucje koje organizuje i sprovodi odbranu od poplava da: 1. dozvole koristenje sljunka, pijeska, zemlje ili drugog materijala sa njihovog zemljista; 2. dozvole prelaz licima i prevoznim sredstvima. Ako korisnik odnosno vlasnik zemljista iz stava 1. ovog clana ne dozvoli koristenje materijala ili prelaz, rjesenjem nadleznog kantonalnog zupanijskog organa uprave za imovinskopravne poslove nalozice se korisniku odnosno vlasniku zemljista da postupi u skladu sa odredbama stava 1. ovog clana. Zalba protiv ovog rjesenja ne zadrzava izvrsenje rjesenja. Korisnik odnosno vlasnik zemljista ima pravo na naknadu za koristenje materijala iz stava 1. tacka 1. ovog clana koju sporazumno utvrdjuje sa Javnim preduzecem za vodno podrucje. Ako se ne postigne sporazum o visini naknade odlucuje sud.

X FEDERALNI SAVJET ZA VODE

Clan 153.

Ovim zakonom osniva se Federalni savjet za vode (u daljem tekstu: Federalni savjet) kao savjetodavno tijelo. Federalni savjet se osniva radi razmatranja narocito strateskih pitanja razvoja vodoprivrede, sistemskih pitanja upravljanja vodama, predlaganja mjera za uskladjivanje razlicitih interesa na vodama i unapredj enja naucnotehnickog, materijalnog i organizacionog sistema vodoprivrede. U skladu sa odredbom stava 1. ovog clana Federalni savjet: 1. razmatra stanje vodoprivrede iz njenih oblasti; 2. inicira savremene pristupe za rjesavanje dugorocnih i srednjorocnih globalnih opredjeljenja u podrucjima razvoja vodoprivrednih sistema, obezbjedjenja bilansa voda, upravljanja vodama, zakonodavstva, finansiranja, organizacije vodoprivrede i politike osposobljavanja kadrova; 3. razmatra i druga pitanja od opsteg i koncepcijskog znacaja za upravljanje vodama i razvoj vodoprivrede koja su od privrednog i drustvenog znacaja Federacije i kantona z upanija. O pitanjima koje razmatra Federalni savjet donosi prijedloge, misljenja i zakljucke koje dostavlja Parlamentu Federacije, Vladi Federacije i vladama kantona zupanija.

Clan 154.

Federalni savjet ima predsjednika i petnaest clanova koje na vrijeme od cetiri godine imenuje Parlament Federacije. Predsjednik i clanovi Federalnog savjeta imenuju se iz reda poslanika u Parlamentu Federacije (iz svakog kantona zupanije po jedan poslanik), istaknutih naucnika i strucnjaka iz oblasti upravljanja vodama i tome srodnih podrucja i javnih finansija. Federalni savjet donosi poslovnik o svome radu. Strucne i druge poslove za rad Federalnog savjeta obavlja Ministarstvo.

XI ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA VODAMA

1. Javna preduzeca za vodna podrucja i Poslovno udruzenje

Clan 155.

Za upravljanje vodama, vodoprivrednim objektima, javnim vodnim dobrom i za obavljanje poslova iz clana 157. ovim zakonom se osnivaju javna preduzeca cije firme glase: 1. Javno preduzece za "Vodno podrucje slivova Jadranskog mora" i 2. Javno preduzece za "Vodno podrucje slivova rijeke Save". Skracene firme glase: 1. JP "Vodno podrucje slivova Jadranskog mora" i 2. JP "Vodno podrucje slivova rijeke Save". Sjediste Javnog preduzeca iz stava 1. tacka 1. ovog clana je u Mostaru, a sjediste Javnog preduzeca iz stava 1. tacka 2. ovog clana je u Sarajevu. Za obavljanje poslova iz clana 157. stav 2. ovog zakona Javna preduzeca za vodna podrucja osnivaju poslovno udruzenje cija firma glasi: Poslovno udruzenje javnih vodoprivrednih preduzeca Federacije Bosne i Hercegovine. Skracena firma glasi: Poslovno udruzenje vodoprivrede F BiH. Sjediste Poslovnog udruzenja je u Sarajevu.

Clan 156.

Zadatak Javnih preduzeca za vodna podrucja i Poslovnog udruzenja je da obezbjedjuju trajno i potpuno obavljanje poslova i zadataka utvrdjenih ovim zakonom i vrsenje javnih ovlastenja kojima se ostvaruje upravljanje vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom u obimu utvrdjenom planovima i u skladu sa sredstvima koja se na osnovu ovog zakona obezbjedjuju za takve namjene. Javna preduzeca za vodna podrucja i Poslovno udruzenje duzna su da obezbjedjuju racionalno koristenje sredstava koja su mu data po ovom zakonu za obavljanje djelatnosti iz clana 157. ovog zakona.

Clan 157.

Poslovi i zadaci koje Javna preduzeca za vodno podrucje obavljaju su: 1. upravljanje vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom na nacin odredjen ovim zakonom; 2. vrsenje vodoprivredne sluzbe na vodnom podrucju: organizacija i vrsenje osmatranja elemenata rezima voda, kao i onih koji se vrse jedinstveno za Federaciju po programima koje odobri Vlada Federacije i medjudrzavnim obavezama; osmatranje stanja voda i vodotoka, kao i vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra u vlasnistvu Federacije i kantona zupanija; organizacija i vrsenje obrane od poplava i havarijskih zagadjenja voda po planu odbrane od poplava i planu zastite voda od zagadjivanja, izrada nacrta i prijedloga vodoprivrednih osnova, dugorocnih i srednjorocnih planova i programa razvoja vodoprivrede, priprema bilansa voda i pracenje potreba za vodom; pripremanje podloga podzakonskih i drugih akata koji se donose po ovom zakonu; obezbjedjenje rada sistema veza vodoprivrede i vodoprivrednog informacionog sistema; davanje strucnih misljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola i u drugim slucajevima odredjenim ovim zakonom; davanje strucnog misljenja u postupku donosenja dugoroc nih i srednjorocnih planova vodoprivrede u kantonima zupanijama, razvoja hidromelioracionih sistema, sumskoprivrednih osnova, planova razvitka poljoprivrede u dijelu koji se odnosi na rezim voda; obezbjedjenje rada vodoprivrednog laboratorija; vrsenje vodocuvarske sluzbe. 3. vrsenje poslova vodoprivrednog razvoja na vodnom podruc ju: organizacija svih poslova na pripremi opstih i regionalnih istrazivanja vodnih resursa; organizacija izrade studija, vodoprivrednih osnova, bilansa voda, planova i programa koji se donose po ovom zakonu i drugih planskorazvojnih dokumenata u skladu sa ovim zakonom; pracenje stanja i potreba za kadrovima u vodoprivredi s predlaganjem mjera; suradnja i predlaganje mjera za realizaciju naucnoistraz ivackog rada od interesa za vodoprivredu. 4. organizacija istraznih radova, izrade investicionotehnic ke i druge dokumentacije i vrsenje revizije te dokumentacije na vodnom podrucju; 5. organizacija odrzavanja i pogona vodoprivrednih objekata sistema za zastitu od voda, medjudrzavnih i regionalnih sistema za vodosnabdijevanje i medjudrzavnih i regionalnih objekata za preciscavanje otpadnih voda, kao i visenamjenskih akumulacija koje su mu povjerene na upravljanje; 6. vrsenje svih investitorskih poslova i nadzor nad izgradnjom vodoprivrednih objekata i odrzavanje prirodnih obala vodotoka na vodnom podrucju; 7. vadjenje materijala iz vodotoka i organizacija i kontrola vadjenja materijala iz vodotoka; 8. organizacija izrade i izrada elaborata o koncesijama za koristenje vodnih bogatstava, obavljanje svih strucnih poslova u vezi sa koncesijama i podnosenje o tome potrebnih izvjestaja za vodno podrucje; 9. ucesce u vrsenju drugih poslova koje odredi Parlament Federacije ili Vlada Federacije; 10. vrsenje konsaltinga i inzenjeringa; 11. planiranje i prikupljanje sredstava za finansiranje poslova i zadataka kojima se obezbjedjuje upravljanje vodama po ovom zakonu; 12. saradnja sa javnim, drugim preduzecima i drugim pravnim licima iz drugih infrastrukturnih djelatnosti, poljoprivrede, sumarstva i drugih grana na vodnom podrucju; 13. vrsenje i drugih poslova odredjenih ovim zakonom, propisima koji se donose po ovom zakonu i statutom Javnog preduzeca za vodno podrucje. Poslovi i zadaci Poslovnog udruzenja su: 1. koordinacija rada na upravljanju vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom na nacin odredjen ovim zakonom; 2. organizacija vodoprivredne sluzbe: koordinacija u organizaciji obrane od poplava i havarijskih zagadjenja voda; koordinacija i ucesce u izradi nacrta i prijedloga vodoprivrednih osnova, dugorocnih i srednjorocnih planova i programa razvoja vodoprivrede, ucesce u pripremi bilansa voda i pracenju potreba za vodom; koordinacija pripremanja podloga podzakonskih i drugih akata koji se donose po ovom zakonu; koordinacija rada i ucesce u obezbjedjenju sistema veza vodoprivrede i vodoprivrednog informacionog sistema; ucesce u izradi strucnih misljenja u postupku izdavanja vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola kada je za to nadlezno Ministarstvo; 3. ucesce u vrsenju i koordinacija poslova vodoprivrednog razvoja na vodnom podrucju: priprema opstih i regionalnih istrazivanja vodnih resursa; priprema izrade studija, vodoprivrednih osnova, bilansa voda, planova i programa koji se donose po ovom zakonu i drugih planskorazvojnih dokumenata u skladu sa ovim zakonom; pracenje stanja i potreba za kadrovima u vodoprivredi s predlaganjem mjera; saradnja i predlaganje mjera za realizaciju naucnoistraz ivackog rada od interesa za vodoprivredu. 4. ucesce i koordinacija u pripremi istraznih radova, izrade investicionotehnicke i druge dokumentacije i reviziji te dokumentacije; 5. koordinacija odrzavanja i pogona vodoprivrednih sistema za zastitu od voda na medjudrzavnim vodotocima, medjudrzavnih sistema za vodosnabdijevanje i medjudrzavnih uredjaja za preciscavanje otpadnih voda; 6. ucesce i koordinacija u izradi elaborata o koncesijama (tehnicka, finansijska i pravna dokumentacija) kada o koncesiji odlucuju organi Federacije i vodjenje evidencije o datim koncesijama o kojima su na vodama i vodnom dobru odlucili organi Federacije; 7. donosenje odluka o stopama odnosno iznosima opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada, uz saglasnost Vlade Federacije; 8. koordinacija rada Javnih preduzeca za vodna podrucja na izradi plana odbrane od poplava i plana zastite voda od zagadjivanja; 9. vrsenje i drugih poslova odredjenih ovim zakonom, propisima koji se donose po ovom zakonu i statutom Poslovnog udruzenja.

Clan 158.

Radi potpunijeg i racionalnijeg izvrsavanja poslova iz clana 157. ovog zakona, Javna preduzeca za vodna podrucja mogu: 1. osnivati svoje organizacione jedinice; 2. povjeriti te poslove na izvrsavanje osposobljenim specijaliziranim preduzecima koja obavljaju poslove iz clana 166. ovog zakona.

Clan 159.

Imovinu Javnih preduzeca za vodna podrucja cine sredstva i imovinska prava koja ta preduzeca ostvare u skladu sa zakonom. Sredstva za pocetak rada Javnih preduzdeca za vodna podruc ja obezbjedjuje, u ime osnivaca, Vlada Federacije. Imovinu Poslovnog udruzenja cine sredstva koja mu obezbjede osnivaci i koja ostvari u skladu sa zakonom.

Clan 160.

Javno preduzece za vodno podrucje, ima Upravni odbor, kao organ upravljanja tim preduzecem.

Clan 161.

Upravni odbor ima devet clanova koje imenuje Vlada Federacije iz reda strucnjaka s podrucja upravljanja vodama, prostornog uredjenja, privrede i javnih finansija. Kantoni zupanije moraju biti zastupljeni u Upravnom odboru Javnog preduzeca za vodno podrucje. Clan Upravnog odbora ne moze biti lice koje je u poslovnom odnosu sa Javnim preduzecem za vodno podrucje. Sastav, nacin imenovanja i razrjesenja, trajanje mandata i nacin rada Upravnog odbora uredjuje se statutom Javnog preduzec a za vodno podrucje.

Clan 162.

Upravni odbor donosi dugorocne i srednjorocne planove Javnog preduzeca za vodno podrucje, uz saglasnost Parlamenta Federacije Upravni odbor, uz saglasnost Vlade Federacije, donosi: 1. statut Javnog poduzeca za vodno podrucje; 2. odluku o statusnim pitanjima; 3. odluku o imenovanju i razrjesenju direktora Javnog preduzec a za vodno podrucje. Upravni odbor, uz saglasnost federalnog ministarstva, donosi i usvaja: 1. godisnji plan i finansijski plan Javnog preduzeca za vodno podrucje i izvjestaj o poslovanju Javnog preduzeca za vodno podrucje za prethodnu godinu; 2. odluku o ulaganjima u druga preduzeca; 3. cjenovnik Javnog poduzeca za vodno podrucje za vrsenje usluga odredjenih ovim zakonom (cl. 89, 91 i 145. stav 5). Upravni odbor samostalno: 1. utvrdjuje godisnji obracun Javnog preduzeca za vodno podrucje; 2. usvaja obracune Javnog preduzeca za vodno podrucje u toku godine i izvjestaje o poslovanju; 3. odlucuje o unutrasnjoj organizaciji Javnog preduzeca za vodno podrucje; 4. usvaja opste akte Javnog preduzeca za vodno podrucje; 5. donosi odluku o povjeravanju dijela poslova preduzecima iz clana 158. tacka 2. ovog zakona; 6. odlucuje o drugim pitanjima odredjenim zakonom, statutom Javnog preduzeca za vodno podrucje i opstim aktima Javnog preduzeca za vodno podrucje.

Clan 163.

Direktor Javnog preduzeca za vodno podrucje odgovoran je za sprovodjenje planova, utvrdjene poslovne politike, odluka Upravnog odbora i za vrsenje djelatnosti Javnog preduzeca za vodno podrucje u skladu sa ovim zakonom i statutom Javnog preduzeca za vodno podrucje.

Clan 164.

Prava i obaveze osnivaca Javnog preduzeca za vodno podruc je ostvaruje Parlament Federacije, Vlada Federacije i Ministarstvo.

Clan 165.

Javno preduzece za vodno podrucje za svoje obaveze odgovara cijelom svojom imovinom. Federacija solidarno i neograniceno odgovara za obaveze Javnog preduzeca za vodno podrucje. 2. Poslovi izuzetno znacajni za upravljanje vodama

Clan 166.

Izuzetno znacajni poslovi za upravljanje vodama za cije se obavljanje moraju ispuniti propisani uslovi su: izrada projektne dokumentacije za izgradnju i odrzavanje vodoprivrednih objekata, odrzavanje prirodnih obala vodotoka i za druge potrebe vodoprivrede; izgradnja i odrzavanje vodoprivrednih objekata i prirodnih obala vodotoka; tehnicki radovi sprovodjenja odbrane od poplava i havarijskih zagadjenja voda; ispitivanja i mjerenja podataka od interesa za vodoprivredu, obrada podataka i izrade baze podataka.

Clan 167.

Obavljanje poslova iz clana 166. ovog zakona Javno preduzec e za vodna podrucja moze povjeriti na izvrsavanje specijaliziranim preduzecima na podrucju Federacije odnosno vodnom podrucju. Ako na odredjenom vodnom podrucju nije osnovano specijalizovano preduzece iz stava 1. ovog clana Javno preduzece za vodno podrucje te poslove povjerava specijalizovanom preduzec u sa drugog vodnog podrucja.

XII FINANSIRANJE VODOPRIVREDE

Clan 168.

Finansiranje vodoprivrede zasniva se na nacelima: 1. sredstva za finansiranje vodoprivrede obezbjedjuju se iz opste vodne naknade, posebnih vodoprivrednih naknada, naknada od koncesija i sredstava obezbjedjenih posebnim zakonom, kao i iz drugih izvora sredstava odredjenih ovim zakonom; 2. sredstva opste vodne naknade, posebnih vodoprivrednih naknada i naknada od koncesija koriste se prema nacelu solidarnosti svih korisnika sa teritorije Federacije odnosno glavnih slivnih podrucja, osim u slucajevima kada je to ovim zakonom drukcije odredjeno; 3. sredstva za finansiranje vodoprivrede mogu se koristiti samo za namjene odredjene ovim zakonom; 4. nedostajuca sredstva za rekonstrukciju i izgradnju vodoprivrednih objekata, koja se obezbjedjuju iz budzeta Federacije i kantona zupanija i sredstava pravnih lica i gradjana, daju se, po pravilu, kao kreditna sredstva ili kao ucesce u ulaganja na osnovu kojih davalac sredstava stice vlasnicka prava (udjeli, dionice).

Clan 169.

Poslovi i zadaci za cije se finansiranje obezbjedjuju sredstva po ovom zakonu su: 1. zastita od stetnog djelovanja voda: a) priprema planova za odbranu od poplava i odbranu od leda, planova za zastitu od erozija i bujica, kao i drugih planskih akata; b) redovno odrzavanje vodotoka i drugih voda; Ponedjeljak, c) upravljanje, izgradnja i odrzavanje zastitnih vodoprivrednih objekata i hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje; 2. zastita voda od zagadjivanja: a) priprema planova za zastitu voda od zagadjivanja i organizacija njihovog sprovodjenja; b) pracenje i utvrdjivanje kvaliteta voda i preduzimanje mjera za njihovu zastitu; c) upravljanje, izgradnja i odrzavanje objekata za zastitu voda od zagadjivanja; 3. koristenje voda: a) izrada bilansa voda i organizacija njihovog sprovodjenja; b) izgradnja, upravljanje i odrzavanje vodoprivrednih sistema za snabdijevanje vodom (clan 23. st. 1 i 2.) i visenamjenskih objekata; c) izgradnja sistema za snabdijevanje vodom; d) upravljanje izgradnja i odrzavanje hidromelioracionih sistema za navodnjavanje; 4. strucni poslovi: a) vrsenje vodoprivredne sluzbe i poslova vodoprivrednog razvoja odredjenih ovim zakonom; b) organizacija istraznih radova, izrada odnosno organizacija i izrada investicionotehnicke dokumentacije i vrsenje revizije investicionotehnicke dokumentacije; c) vrsenje investitorskih poslova nad izgradnjom vodoprivrednih objekata iz planova odredjenih ovim zakonom; d) priprema elaborata i druge dokumentacije za koncesije na vodnim bogatstvima, obavljanje svih strucnih poslova za koncesije i kontrola izvrsenja ugovora o koncesijama; e) planiranje i prikupljanje sredstava za finansiranje vodoprivrede; f) vrsenje i drugih poslova odredjenih ovim zakonom. 1. Izvori sredstava

Clan170.

Sredstva za finansiranje poslova i zadataka iz clana 169. ovog zakona obezbjedjuju se iz: 1. vodnih naknada, 2. naknada za koristenje koncesija propisanih ovim zakonom, 3. naknada za koristenje hidromelioracionih sistema (u daljem tekstu: hidromelioracione naknade); 4. prihoda ostvarenih pruzanjem usluga neposrednim korisnicima objekta za koristenje voda i zastitu voda od zagadjivanja; 5. budzeta Federacije i kantona zupanija; 6. sredstava namjenskih kredita; 7. javnih zajmova; 8. sredstava obezbijedjenih po posebnom zakonu; 9. donacija i ostalih sredstava. Vodnim naknadama iz stava 1. tacka 1. ovog clana smatraju se: 1. opsta vodna naknada; 2. posebne vodoprivredne naknde za: iskoristavanje voda, zastitu voda, izvadjeni materijal iz vodotoka, promjene rezima voda, zastitu od poplava. 1.Opsta vodna naknada

Clan 171.

Sredstva opste vodne naknade koriste se za finansiranje poslova i za namjene iz clana 169. ovog zakona.

Clan 172.

Opstu vodnu naknadu obracunavaju i placaju: 1. preduzeca, banke i druge finansijske organizacije i organizacije za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, zadruge i zadruzne organizacije(rezedenti i nerezedenti) i ustanove (u daljem tekstu: preduzeca); 2. vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista; 3. vlasnici odnosno korisnici poslovnih i stambenih zgrada, stanova i drugih prostora (industrija, poslovni objekti za privredne i druge djelatnosti i dr.); 4. vlasnici odnosno nosioci stvarnopravnih ovlastenja na putevima, zeljeznicama, lukama i pristanistima i zracnim pristanistima; 5. gradjani koji licnim radom ostvaruju privrednu ili profesionalnu djelatnost; 6. gradjani koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehnickih unapredjenja.

Clan 173.

Opsta vodna naknada se ne placa: 1. na nekretnine koje neposredno sluze za potrebe odbrane (kasarne, vjezbalista i dr.), za obavljanje zdravstvene i socijalne zastite, obrazovanja, kulture, za groblja i za obavljanje vjerskih obreda; 2. na zemljiste koje se nalazi pod poslovnim i stambenim objektima, stanovima i drugim prostorima i gospodarskim objektima, za koje se vodna naknada placa za poslovne i stambene objekte, stanove i druge prostore, gospodarske objekte; 3. na poljoprivredno i sumsko zemljiste ako su njegovi vlasnici ili korisnici bracni drugovi, malodobna djeca i roditelji palih boraca branilaca, kao i lica starija od 65 godina odnosno lica koja su zbog invalidnosti nesposobna za rad, ako u domacinstvu nemaju drugih clanova sposobnih za rad i ako to zemljiste nije dato u zakup drugim licima; 4. ako je na poljoprivrednom zemljistu usljed elementarnih nepogoda i drugih vanrednih dogadjaja koje vlasnik odnosno korisnik zemljista nije mogao sprijeciti, izostao prinos ili je prinos umanjen najmanje za 50% u odnosu na ukupni katastarski prihod istog vlasnika odnosno korisnika, sto je utvrdjeno rjesenjem Poreske uprave, i to za godinu u kojoj je izostao odnosno tako smanjen prihod; 5. na zastitne vodoprivredne objekte i javno vodno dobro.

Clan 174.

Osnovicu za placanje opste vodne naknade cine: 1. za obveznike iz clana 172. tacka 1. ovog zakona:preduzeca ukupan iznos bruto placa; 2. za obveznike iz clana 172. tacka 2. ovog zakona: a) pravna lica vlasnike odnosno korisnike poljoprivrednog, sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista 1 m 2 poljoprivrednog, sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista; b) gradjane vlasnike odnosno korisnike poljoprivrednog zemljista katastarski prihod; c) gradjane vlasnike odnosno korisnike sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista 1 m 2 tog zemljista; 3. za obveznike iz clana 172. tacka 3. ovog zakona: a) pravna lica 1 m 2 poslovnih i stambenih zgrada, stanova i drugih prostora; b) gradjane 1 m 2 poslovnih i stambenih zgrada, stanova i drugih prostora; 4. za obveznike iz clana 172. tacka 4. ovog zakona 1 m 2 puteva, zeljeznica, luka pristanista odnosno pista i objekata zracnog pristanista; 5. za obveznike iz clana 172. tacka 5. ovog zakona ukupan iznos bruto placa; 6. za obveznike iz clana 172. tacka 6. ovog zakona prihod od autorskih prava, patenata i tehnickih unapredjenja, umanjen za iznos troskova koji su bili neophodni za ostvarivanje tog prihoda.

Clan 175.

Opsta vodna naknada za obveznike iz clana 174. tac. 1 i 5. ovog zakona obracunava se i uplacuje istovremeno i zajedno sa obracunom i isplatom placa. Opsta vodna naknada za obveznike iz clana 174. tacka 2. ovog zakona za: 1. pravna lica vlasnike odnosno korisnike poljoprivrednog, sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista obracunava se u 12 jednakih mjesecnih rata i uplacuje mjesecno istovremeno i zajedno sa obracunom i isplatom mjesecnih placa; 2. gradjane: a) vlasnike odnosno korisnike poljoprivrednog zemljista obrac unava se i uplacuje u cetiri jednake godisnje rate istovremeno i zajedno sa placanjem poreza na katastarski prihod, b) vlasnike odnosno korisnike sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista obracunava se u cetiri jednake godisnje rate i placa se kvartalno do 15. u mjesecu po isteku kvartala; Opsta vodna naknada za obveznike iz clana 174. tacka 3. ovog zakona za: 1. pravna lica obracunava se u 12 jednakih mjesecnih rata i uplacuje mjesecno istovremeno i zajedno sa obracunom i isplatom mjesecnih placa; 2. gradjane obracunava se u cetiri jednake godisenje rate i uplacuje se kvartalno do 15. u mjesecu za protekli kvartal. Opsta vodna naknada za obveznike iz clana 174. tacka 4. ovog zakona: 1. pravna lica obracunava se u 12 jednakih mjesecnih rata i uplacuje mjesecno istovremeno i zajedno sa obracunom i isplatom placa; 2. gradjane obracunava se u cetirijednake godisnje rate i uplacuje kvartalno do 15 u mjesecu za protekli kvartal. Opsta vodna naknada za obveznike iz clana 174. tacka 6. ovog zakona obracunava se i uplacuje istovremeno sa placanjem naknade za autorska djela, patente i tehnicka unapredjenja.

Clan 176.

Opsta vodna naknada placa se na teret materijalnih troskova obveznika placanja te naknade. Stope odnosno iznose opste vodne naknade utvrdjuje Upravni odbor Poslovnog udruzenja, uz saglasnost Vlade Federacije. Odluka o stopama odnosno iznosima opste vodne naknade objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Clan 177.

Opsta vodnanaknada uplacuje se na racun Javnog preduzeca za vodno podrucje. 2. Posebne vodoprivredne naknade

Clan 178.

Sredstva posebne vodoprivredne naknade za iskoristavanje voda, posebne vodoprivredne naknade za zastitu voda, posebne vodoprivredne naknade za vadjenje materijala iz vodotoka, posebne vodoprivredne naknade za promjene rezima voda i posebne vodoprivredne naknade za zastitu od poplava koriste se za finansiranjeposlova i namjene iz clana 169. ovog zakona.

Clan 179.

Pravna lica i gradjani korisnici koncesija koji su obveznici placanja naknade za koncesije su istovremeno i obveznici obracunavanja i placanja posebnih vodoprivrednih naknada iz clana 170. stav 2. tacka 2. ovog zakona. a) Obveznici placanja posebnih vodoprivrednih naknada

Clan 180.

Obveznici obracunavanja i placanja posebne vodoprivredne naknade za iskoristavanje voda (u daljem tekstu: naknada za iskoristavanje voda) su pravna lica, gradjani koji licnim radom obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost i domacinstva, koji se snabdijevaju vodom iz sopstvenih izvora snabdijevanja vodom (sopstveni vodozahvati, industrijski vodovodi, individualni vodovodi, seoski vodovodi, bunari, catrnje i dr.) i za iskoris tavanje voda za uzgoj riba i navodnjavanje. Obveznici obracunavanja i placanja naknade za iskoris tavanje voda su i pravna lica koja se bave djelatnosti isporuke vode potrosacima za sve kolicine voda isporucenih potrosacima i za vlastite potrebe. Obveznici obracunavanja i placanja naknade za iskoris tavanje voda su i pravna lica i gradjani vlasnici ili korisnici hidroelektrana i termoelektrana koji proizvode elektricnu energiju za siroku potrosnju i za sopstvene potrebe. Obveznici obracunavanja i placanja naknade za iskoris tavanje voda za proizvodnju elektricne energije za siroku potrosnju i za vlastite potrebe su pravna lica vlasnici odnosno korisnici hidroelektrana izgradjenih do dana stupanja na snagu ovog zakona ako se akumulacije nalaze na: 1. medjudrzavnom vodotoku koji cini granicu Bosne i Hercegovine i druge drzave; 2. teritoriji Bosne i Hercegovine, a ostali objekti hidroelektrane nalaze na teritoriji druge drzave; 3. teritoriji Bosne i Hercegovine, a ostali objekti nalaze se na teritoriji Republike Srpske. Obveznici obracunavanja i placanja naknade za iskoris tavanje voda su i pravna lica i gradjani vlasnici ili korisnici toplana koji proizvode toplotnu energiju za siroku potrosnju i za sopstvene potrebe.

Clan 181.

Obveznici obracunavanja i placanja posebne vodoprivredne naknade za zastitu voda (u daljem tekstu: naknada za zastitu voda) su pravna lica, gradjani koji licnim radom obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost i domacinstva, koji svoje otpadne vode ispustaju u sisteme javne odvodnje otpadnih voda, sopstvenu kanalizacionu mrezu, u vodotoke, akumulacije, podzemlje i dr.) ili koji pri vrsenju svoje djelatnosti ili aktivnosti ispustaju u atmosferu odnosno na poljoprivredno, gradjevinsko, sumsko ili drugo zemljiste otpadne i stetne materije koje na posredan ili neposredan nacin zagadjuju vode (u daljem tekstu: ispustanje otpadnih voda). Obveznici obracunavanja i placanja naknade za zastitu voda su i pravna lica i gradjani vlasnici ili korisnici motornih i prikljuc nih vozila, zeljeznickih lokomotiva i vagona i plovila na pogon naftnim derivatima. Izuzetno od st. 1 i 2. ovog clana obveznici obracunavanje i placanja naknade za zastitu voda su i kupci vjestackih djubriva i hemijskih sredstava za zastitu bilja.

Clan 182.

Obveznici obracunavanja i placanja posebne vodoprivrednenaknade za vadjenje materijala iz vodotoka (u daljem tekstu: naknada za vadjenje materijala iz vodotoka) su pravna lica i gradjani koja vade materijal iz vodotoka (sljunak, pijesak, kamen, glina i dr.). Obveznici obracunavanja i placanja naknade za vadjenje materijala iz vodotoka su strana lica koja vade materijal iz medjudrzavnih vodotoka koji cine granicu Bosne i Hercegovine i druge drzave odnosno drugih vodotoka na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Clan 183

. Obveznici obracunavanja i placanja posebne vodoprivredne naknade za promjene rezima voda (u daljem tekstu: naknada za promjenu rezima voda) su pravna lica i gradjani vlasnici odnosno korisnici hidroelektrana koje nemaju izgradjene nizvodne kompenzacione bazene odnosno koje stalno ili povremeno ne rade po rezimu preklapanja vodostaja na izlasku iz hidroelektrane sa vodostajem akumulacionog bazena nizvodne hidroelektrane odnosno vodotoka ili obalnog mora.

Clan 184.

Obveznici obracunavanja i placanja posebne vodoprivredne naknade za zastitu od poplava (u daljem tekstu: naknada za zastitu od poplava) su pravna lica i gradjani vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, sumskog i gradjevinskog zemljista i nekretnina (privredni i neprivredni objekti, infrastrukturni objekti i dr.) cije se zemljiste i neketnine nalaze u podrucju hidromelioracionog sistema ili koje se od poplavnih rijecnih voda stiti odbrambenim nasipima kojima upravlja Javno preduzece za vodno podrucje. b) Osnovica za placanje posebnih vodoprivrednih naknada

Clan 185.

Za pravna lica, gradjane koji licnim radom obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost i gradjane iz clana 180. stav 1. ovog zakona koji se snabdijevaju vodom iz sopstvenih izvora snabdijevanja vodom, kao i za pravna lica (hidromelioracione zadruge) i gradjane koji iskoristavaju vodu za navodnjavanje, osnovica za placanje naknade za iskoristavanje voda je 1 m 3 iskoristene vode. Za pravna lica iz clana 180. stav 2. ovog zakona, osnovica za placanje naknade za iskoristavanje vode je 1 m 3 isporucene vode potrosacima i za vlastite potrebe. Za pravna lica i gradjane koji se bave uzgojem riba u privredne i druge svrhe, osnovica za placanje naknade za iskoristavanje voda je 1 kg prodate ribe. Za vlasnike ili korisnike hidroelektrana ili termoelektrana koji proizvode elektricnu energiju za siroku potrosnju ili za vlastite potrebe (clan 180. st. 3 i 4.),osnovica za placanje naknade za iskoristavanje voda je 1 kWh proizvedene elektricne energije na pragu hidroelektrane ili termoelektrane. Za vlasnike ili korisnike toplana koji proizvode toplotnu energiju za siroku potrosnju ili za vlastite potrebe, osnovica za placanje naknade za iskoristavanje voda je 1 kilo dzul proizvedene toplotne energije.

Clan 186.

Osnovica za placanje naknade za zastitu voda je 1 ekvivalentni stanovnik (u daljem tekstu: 1 ES) izracunat za maksimalno dvadesetcetverocasovna ispustanja otpadnih voda na bazi kolicine ispustane otpadne vode, stepena njenog zagadjenja i propisane kategorije prijemnika (sistem odvodnje otpadnih voda, sopstvena kanalizacija, vodotok, podzemlje i dr.) u koji se ispusta otpadna voda. Visina naknada za zastitu voda iz stava 1. ovog clana ne moze biti manja od troskova preciscavanja otpadnih voda obveznika placanja te naknade.

Clan 187.

Osnovica za placanje naknade za izvadjeni materijal iz vodotoka je 1 m 3 izvadjenog materijala iz vodotoka, bez obzira na kvalitet izvadjenog materijala. Clan 188. Osnovica za placanje naknade za promjene rezima voda je utvrdjeni procenat od stope odnosno iznosa odredjenog za naknadu za iskoristavanje voda za proizvodnju elektricne energije iz hidroelektrana (clan 190. stav 1.).

Clan 189.

Osnovica za placanje naknade za zastitu od poplava za vlasnike odnosno korisnike poljoprivrednog, sumskog i gradjevinskog zemljista je 1 ha poljoprivrednog, sumskog i gradjevinskog zemljista. Osnovica za placanje naknade za zastitu od poplava za ostale nekretnine je za pravna lica i gradjane vlasnike odnosno korisnike nekretnina je 1 m 2 povrsine nekretnina. c) Stope posebnih vodoprivrednih naknada

Clan 190.

Stope odnosno iznose naknade za iskoristavanje voda, naknade za zastitu voda, naknade za izvadjeni materijal iz vodotoka, naknade za promjene rezima voda i naknade za zastitu od poplava utvrdjuje Upravni odbor Poslovnog udruzenja, uz saglasnost Vlade Federacije. Stope odnosno iznosi naknada iz stava 1. ovog clana mogu se utvrdjivati iod procenta cijene za isporuku vode potrosacima, isporuku elektricne energije potrosacima, od prodajne cijene izvadjenog materijala iz vodotoka i dr. Odluka o stopama odnosno iznosima naknada iz stava 1. ovog clana objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana stope odnosno iznosi naknade za iskoristavanje voda iz clana 180. stav 4. ovog zakona i za izvadjeni materijal iz vodotoka iz clana 182. stav 2.ovog zakona mogu se utvrditi medjudrzavnim ugovorom ili sporazumom. d) Rokovi za placanje posebnih vodoprivrednih naknada

Clan 191.

Naknada za iskoristavanje voda placa se do 15og u mjesecu za protekli mjesec, ako medjudrzavnim ugovorom nije drukcije odredjeno (clan 190. stav 4.). Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana za pravna lica koja se bave uzgojem ribe (clan 180. stav 1.) naknada za iskoristavanje voda obracunava se i placa u roku od 15 dana od dana prodaje ribe. Naknada za zastitu voda za obveznike iz clana 181. stav 1. ovog zakona obracunava se i placa do 15og u mjesecu za protekli mjesec. Izuzetno od odredbe stava 3. ovog clana naknada za zastitu vode za vlasnike motornih ili prikljucnih vozila i plovila na pogon naftnim derivatima (clan 181. stav 2.), obracunava se i uplacuje istovremeno i zajedno sa placanjem troskova za registraciju motornih ili prikljucnih vozila i plovila na pogon naftnim derivatima. Izuzetno od odredbi st. 3 i 4.ovog clana, naknada za zastitu voda za vjestacka djubriva i hemijska sredstva za zastitu bilja, (clan 181. stav 3.), obracunava se i placa istovremeno sa kupovinom vjestackih djubriva ili hemijskih sredstava za zastitu bilja. Naknada za vadjenje materijala iz vodotoka obracunava se i uplacuje kao akontacija do 15og u mjesecu za protekli mjesec do konacnog obracuna, ako rjesenjem o davanju saglasnosti za vadjenje materijala iz vodotoka nije drukcije odredjeno. Naknada za promjenu rezima voda placa se do 15og u mjesecu za protekli mjesec. Naknada za zastitu od poplava obracunava se i uplacuje do 15og u mjesecu za protekli mjesec, ako propisom iz clana 199. stav 1. ovog zakona nije drukcije odredjeno. 3. Ostale odredbe za opstuvodnu naknadu i posebne vodoprivredne naknade.

Clan 192.

Obracun i uplatu opste vodne naknade odnosno posebnih vodoprivrednih naknada vrse obveznici obracunavanja i placanja opste vodne naknade odnosno posebnih vodoprivrednih naknada iz clana 172. i cl. 180. do 184. ovog zakona.

Clan 193.

Izuzetno od odredbe clana 192. ovog zakona: 1. poreska uprava obracunavace i u korist Javnog preduzeca za vodno podrucje vrsiti naplatu opste vodne naknade od gradjana vlasnika odnosno korisnika poljoprivrednog, sumskog, gradjevinskog i drugog zemljista odnosno poslovnih i stambenih zgrada, stanova i drugih prostora odnosno gradjana koji licnim radom obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost (clan 172. tac. 2, 3, i 5.) istovremeno i zajedno sa naplatom poreza na katastarski prihod odnosno poreza na prihod od poslovnih i stambenih zgrada, stanova i drugih prostora, odnosno prilikom podnosenja obracuna za isplatu placa; Poreska uprava obracunavace i izvrsiti u korist Javnog preduzeca za vodno podrucje naplatu naknade za iskoris tavanje voda i naknade za zastitu voda od gradjana i domacinstava koja se snabdijevaju vodom iz sopstvenih izvora snabdijevanja vodom (clan 180. stav 1.) i koji svoje otpadne vode ne ispustaju u sistem javne odvodnje otpadnih voda (clan 180. stav 1.) istovremeno i zajedno sa naplatom poreza za vrsenje privredne ili profesionalne djelatnosti odnosno poljoprivrene djelatnosti odnosno do 20. u mjesecu za protekli mjesec; 2. pravna lica komunalnih djelatnosti koja se bave odvodjenjem otpadnih voda (kanalizacija) obracunavace i u korist Javnog preduzeca za vodno podrucje vrsiti naplatu naknade za zastitu voda od obveznika placanja te naknade odredjenih u clanu 181. stav 1. ovog zakona koji svoje otpadne vode ispustaju u sistem javne odvodnje otpadnih voda istovremeno i zajedno sa naplatom mjesecne naknade za placanje naknade za kanalizaciju odnosno vodu; 3. organ uprave nadlezan za poslove registracije motornih ili prikljucnih vozila odnosno organ uprave nadlezan za registraciju plovila na pogon naftnim derivatima obracunavac e i u korist Javnog preduzeca za vodno podrucje kontrolisati uplatu naknade za zastitu voda od obveznika odredjenih u clanu 181. stav 2. ovog zakona prilikom naplate troskova za registracije motornih ili prikljucnih vozila odnosno plovila na pogon naftnim derivatima; 4. pravna lica koja se bave prometom vjestackih djubriva i hemijskih sredstava za zastitu bilja obracunavace i vrsiti u koristJavnog preduzeca za vodno podrucje naplatu naknade za zastitu voda od obveznika odredjenih u clanu 181. stav 3. ovog zakona istovremeno i zajedno sa prodajom vjestackih djubriva i hemijskih sredstava za zastitu biljatim obveznicima; 5. Poreska uprava obracunavace i vrsiti u korist Javnog preduzeca za vodno podrucje naplatu naknade za zastitu od poplava od gradjana vlasniku odnosno korisniku poljoprivrednog zemljista odnosno gradjevinskog, sumskog i drugog zemljista odnosno drugih nekretnina (clan 184.). Za vrsenje poslova iz stava 1. ovog clana pravnom licu pripada naknada za troskove obracuna odnosno naplate opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada saglasno ugovoru zakljucenom sa Javnim preduzecem za vodno podrucje. Naknada troskova iz stava 2. ovog clana odredjuje se prema kolicini i slozenosti takvih poslova odnosno materijalnim i drugim troskovima za njihovo obavljanje s tim da iznos naknade ne moze biti veci od 5% naplacenih odnosno uplacenih sredstava opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada.

Clan 194.

Naplacenu opstu vodnu naknadu i posebne vodoprivredne naknade organi odnosno pravna lica iz clana 193. stav 1.ovog zakona vode na prijelaznom racunu i doznacuju Javnom preduzec u za vodno podrucjeu roku od 15 dana od dana izvrsene naplate.

Clan 195.

Za neplacanje ili neblagovremeno placanje opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada obaveznik placanja vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada duzan je platiti zateznu kamatu u visini i na nacin odredjen propisima o porezu na promet proizvoda i usluga. Kamatu iz stava 1. ovog clana placa i pravno lice iz clana 193. stav 1. tac. 2 i 4.ovog zakona ako naplacenu opstu vodnu naknadu i posebnu vodoprivrednu naknadu ne uplati Javnom preduzecu za vodno podrucjeu roku iz clana 194. ovog zakona.

Clan 196.

Posebne vodoprivredne naknade uplacuju se na racun Javnog preduzeca za vodno podrucje, kantonazupanije i ministarstva u skladu sa clanom 199. stav 2. ovog zakona.

Clan 197.

Finansijska policija i federalna odnosno kantonalna zupanijska vodoprivredna inspekcija vrsi kontrolu zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obracunavanja i placanja opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada kod obveznika iz cl. 172, 180, 181, 182, 183 i 184. ovog zakona i naplate i uplate naplacene opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada kod pravnih lica i organa iz clana 193. stav 1. tac. 1 do 5. ovog zakona. Na osnovu rjesenja, zapisnika ili drugog akta Finansijske policije i federalne odnosno kantonalne zupanijske vodoprivredne inspekcije naplatu dospjele neplacene opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada zajedno sa pripadajuc om kamatom od obveznika ciji se platni promet obavlja preko racuna koje vode ovlastene organizacije za obavljanje platnog prometa, obavljaju te organizacije prijenosom sredstava sa racuna obveznika na racun Javnog preduzeca za vodno podruc je, a za obveznike gradjane koji licnim sredstvima obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost i druge gradjane iz clana 172. tac. 2, 3, 5 i 6. i cl. 180, 181, 182, 183 i 184.ovog zakona Poreska uprava prisilnom naplatom na racun Javnog preduzeca za vodno podrucje. Za vrsenje poslova iz stava 2. ovog clana ovlastenoj organizaciji za platni promet pripada naknada saglasno ugovoru zakljuc enom sa Javnim preduzecem za vodno podrucje.

Clan 198.

Posebne vodoprivredne naknade iz clana 170. stav 2. tacka 2, ovog zakona pravna lica i gradjani koji licnim radom ostvaruju privrednu ili profesionalnu djelatnost placaju na teret troskova poslovanja.

Clan 199.

Ministar, u sporazumu sa federalnim ministrom finansija, propisuje nacin, postupak i rokove za obracunavanje i placanje opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada, obrasce za obracun i placanje opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada, kontroli placanja opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada i druga pitanja od znacaja za opstu vodnu naknadu i posebne vodoprivredne naknade. Federalni ministar finansija propisuje otvaranja prelaznih racuna za uplatu opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada i praznjenja sa tih racuna u korist racuna Javnih vodoprivrednih preduzeca za vodna podrucja i kantona zupanija u skladu sa clanom 210. ovog zakona. 4.Naknada za koristenje koncesija

Clan 200.

Naknada za koristenje koncesije placa se u visini, na nacin i rokovima odredjenim ugovorom o koncesiji. Naknada za koristenje koncesija o kojima po ovom zakonu odlucuju organi Federacije uplacuju se u budzet Federacije. Naknada za koristenje koncesija o kojima po ovom zakonu odlucuju kantonalni zupanijski organi uplacuju se u budzet kantona zupanija. Naknada za koristenje koncesije placa se na teret materijalnih troskova obveznika placanja te naknade. 5.Hidromelioracione naknade

Clan 201.

Za vracanje kreditnih i drugih sredstava koristenih za rekonstrukciju i izgradnju hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje i za navodnjavanje, kao i za odrzavanje i upravljanje hidromelioracionim sistemima, placaju se hidromelioracione naknade, i to: 1. naknada za odvodnjavanje zemljista (u daljem tekstu: naknada za odvodnjavanje); 2. naknada za navodnjavanje zemljista (u daljem tekstu: naknada za navodnjavanje); 3. naknada za snabdijevanje vodom.

Clan 202.

Obveznici placanja naknada iz clana 201. tac. 1 do 3. ovog zakona su pravna lica i gradjani vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, sumskog, gradjevinskog zemljista i nekretnina koje se nalaze u hidromelioracionom sistemu. Obveznici placanja naknade za odvodnjavanje zemljista (clan 201. tacka 1.) su i vlasnici odnosno nosioci stvarno pravnih ovlastenja na prometnicama (ceste, zeljeznice) i objektima za prenos i distribuciju elektricne energije i cjevovodnog transporta.

Clan 203.

Sredstva prikupljena iz hidromelioracionih naknada su namjenska i koriste se iskljucivo za namjene odredjene u clanu 201. ovog zakona. Preostala sredstva mogu se koristiti za finansiranje rekonstrukcije postojecih i izgradnju novih objekata hidromelioracionih sistema. Sredstva hidromelioracionih naknada iz clana 201. ovog zakona, uplacuju se u korist hidromelioracionih zadruga,ako kantonalnim zupanijskimzakonom o vodama nije drukcije odredjeno.

Clan 204.

Stope odnosno iznose hidromelioracionih naknada iz clana 201. ovog zakona utvrdjuje Vlada kantona zupanije. Stope odnosno iznosi hidromelioracionih naknada iz stava 1. ovog clana objavljuju se u sluzbenom glasilu kantona zupanije.

Clan 205.

Obveznici placanja hidromelioracionih naknada iz clana 201. ovog zakona placaju 50% iznosa propisane naknade za odvodnjavanje i naknade za navodnjavanje iz novoizgradjenih hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje za period od pet godina racunajuci od dana izgradnje i pustanja u rad tih sistema.

Clan 206.

Organ odredjen kantonalnim zupanijskim zakonom o vodama propisace nacin obracunavanja i placanja naknada iz clana 201. ovog zakona, rokove placanja tih naknada, organe i pravna lica nadlezna za obracunavanje,naplatu i kontrolu placanja naknada, kamatu za neplacanje naknada i druga pitanja od znacaja za obracunavanje i placanje naknada. Propis iz stava 1. ovog clana objavljuje se u sluzbenom glasilu kantona zupanije. 6.Sredstva budzeta

Clan 207.

Iz budzeta Federacije mogu se obezbijediti sredstva za finansiranje izgradnje vodoprivrednih objekata iz clana 19. stav 1. tac. 1, 2, 3b. i 4.i stav 2. ovog zakona koje se odnose na upravljanje vodama, ako sredstva opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada nisu dovoljna za izvrsenje srednjorocnog plana Javnog preduzeca za vodno podrucje. Iz budzeta kantona zupanije mogu se obezbjedjivati sredstva za finansiranje rekonstrukcije postojecih i izgradnje novih hidromelioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, kao i drugih vodoprivrednih objekata, ako se sredstvima koja su ovim zakonom predvidjena kao prihodi koji pripadaju kantonima zupanijama (clan 210. stav 1.) nisu dovoljna za namjene utvrdjene srednjorocnim planovima razvoja vodoprivrede u kantonima zupanijama. Sredstva budzeta Federacije odnosno kantona zupanijaza rekonstrukciju i izgradnju vodoprivrednih objekata navedenih u st. 1 i 2. ovog clana, koji nisu u vlasnistvu Federacije odnosno kantona zupanija,daju se, po pravilu, kao kreditna sredstva ili kao ucesce na osnovu kojega davalac sredstava stice vlasnicka prava (udjeli, dionice). Parlament Federacije, odnosno zakonodavni organ kantona z upanije moze odluciti da se sredstva budzeta za namjene iz st. 1 i 2. daju bespovratno. 7.Ostali izvori sredstava

Clan 208.

Pravna lica i gradjani mogu vlastitim sredstvima finansirati rekonstrukciju i izgradnju vodoprivrednih objekata ili izvodjenje drugih radova kojima se poboljsava rezim voda, odnosno omogucava namjensko koristenje voda za odredjene namjene.

Clan 209.

Sredstva iz clana 208. ovog zakona koja se ulazu u rekonstrukciju ili izgradnju vodoprivrednih objekata ili izvodjenje drugih radova na vodoprivrednim objektima kojima upravlja Javno preduzece za vodno podrucje, ulazu se u skladu sa ugovorom koji zakljucuje to preduzece i ulagaci. Lica iz clana 208. ovog zakona na osnovu ulaganja sticu vlasnicka prava i druga prava, ako to nije suprotno odredbama ovog zakona. 8.Podjela sredstava ostvarenih iz opste vodne naknade, posebnih vodoprivrednih naknada

Clan 210.

Od naplacenih sredstava opste vodne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada na podrucju kantona zupanije, pripada: 1. kantonu zupaniji 20%; 2. budzetu Federacije namjenski za vodoprivredu 10%; 3. Javnom preduzecu za vodno podrucje70%. Sredstva iz stava 1. tac. 1. i 2. ovog clana usmjeravaju se na osnovu plana kantona zupanije odnosno ministarstva u namjene iz clana 169. ovog zakona. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana u slucaju nastanka vecih steta na vodoprivrednim objektima za zastitu od voda i prirodnim obalama vodotoka izazvanih poplavama, havarijama i zemljotresom, kaoi u drugim opravdanim slucajevima, Vlada Federacije moze odluciti da se naplacena sredstva iz stava 1. ovog clana usmjeravaju u sanaciju vodoprivrednih objekata za zastitu od voda i prirodnih obala vodotoka i za druge opravdane namjene.

XIII NADZOR NAD SPROVODENJEM OVOG ZAKONA

Clan 211.

Ministarstvo vrsi upravni nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su ovim zakonom stavljeni u nadleznost Federacije, kao i upravni nadzor nad Javnim preduzecima za vodna podrucja u obavljanju poslova odredjenih ovim zakonom koji predstavljaju vrsenje javnih ovlastenja. Ministarstvo vrsi i nadzor nad sprovodjenjem mjera koje se odnose na izvrsavanje medjudrzavnih i medjunarodnih obaveza za medjudrzavne vode. Kantonalni zupanijski organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede vrsi upravni nadzor nad sprovodjenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su ovim zakonom stavljeni u nadleznost kantona zupanija. Poslove vodoprivredne inspekcije iz st. 1 do 3. ovog clana vrse federalni odnosno kantonalni zupanijski vodoprivredni inspektori. Federalna vodoprivredna inspekcija moze neposredno obaviti poslove iz nadleznosti kantonalne zupanijske vodoprivredne inspekcije na trosak kantona zupanija, kada ocijeni da se na drugi nacin ne mogu sprovesti odredbe ovog zakona ili drugih propisa donesenih na osnovu ovog zakona, a nadlezna kantonalna zupanijska vodoprivredna inspekcija nije obavila inspekcijski nadzor u za to naloznom roku ili nije zavrsila postupak u roku. Kantonalni zupanijskivodoprivredni inspektor moze po ovlastenju i nalogu federalne vodoprivredne inspekcije i na njen trosak izvrsiti inspekcijski nadzor iz nadleznosti federalne vodoprivredne inspekcije.

Clan 212.

Pored ovlastenja i duznosti odredjenih posebnim zakonom vodoprivredni inspektorje ovlasten i duzan da: 1. kontrolise stanje medjudrzavnih i drugih vodotoka i voda; 2. vrsi nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona i sprovodjenje medjudrzavnih i medjunarodnih obaveza Federacije, radova i stanja vodoprivrednih sistema na medjudrzavnim vodama; 3. pregleda sve vodoprivredne radove, izgradnju objekata i sve druge radove koji mogu da prouzrokuju kvalitativne i kvantitativne promjene u prirodnom ili vjestacki uspostavljenom rezimu voda radi ustanovljenja da li se radovi ili objekti izvode u skladu sa ovim zakonom ivodoprivrednim aktima; 4. kontrolise sprovodjenje uslova iz vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola, pregleda i kontrolise planove za odbranu od poplava i njihovo sprovodjenje, kontrolise sprovodjenje plana zastite voda od zagadjivanja, vodjenje vodoprivrednog informacionog sistema, sprovodjenje planova i programa Javnih preduzeca za vodna podrucja; 5. vrsi pregled nacina iskoristavanja objekata i uredjaja radi utvrdjivanja da li je u skladu sa izdatim vodoprivrednim saglasnostima, vodoprivrednim dozvolama, vodoprivrednim nalazima i opstim aktom iz clana 31. stav 4. ovog zakona; 6. kontrolise rezultate mjerenja kolicine i kvaliteta iskoris tenih voda i otpadnih voda, kao i izvadjenog materijala iz vodotoka; 7. kontrolise funkcionisanje i ispravnost uredjaja za preciscavanje otpadnih voda; 8. kontrolise ispravnost i pogon zastitnih vodoprivrednih objekata i objekata za iskoristavanje voda; 9. kontrolise ispravnost mjernih uredjaja za utvrdjivanje kolicina iskoristene vode i ispustene otpadne vode, kao i uredjaja za mjerenje kolicine smanjenja i koncentracije dima i plina koji se ispustaju u atmosferu iz privrednih objekata; 10.kontrolise mjerenja i ispitivanja iskoriscenih voda, otpadnih voda i izvadjenog materijala iz vodotoka, rezultata tih mjerenja i ispitivanja, vodjenje o tome propisanih evidencija i dostavljanje propisanih izvjestaja Javnom preduzec uza vodno podrucje; 11.kontrolise da li se rezim punjenja i praznjenja akumulacija na vodotocima vrsi u skladu sa medjudrzavnim ugovorima odnosno sporazumima, odnosno vodoprivrednim dozvolama, da li je u akumulacijama na vodotocima ostavljen prostor za prihvatanje poplavnog talasa u pojedinim vremenskim periodima i da li se vrsi osmatranje brana i drugih vodoprivrednih objekata. 12.kontrolise koristenje voda i javnog vodnog dobra u skladu sa ovim zakonom; 13. privremeno oduzme bespravno izvadjeni materijal iz vodotoka ili sjeceno drvo iz sumskog zastitnog pojasa i sredstva kojima je izvrseno bespravno vadjenje materijala iz vodotoka ili sjecenog drveta iz sumsko zastitnog pojasa i njihov transport; 14. vrsi i drugu kontrolu odredjenu ovim zakonom.

Clan 213.

Ako utvrdi da je povrijedjen ovaj zakon ili propis donesen na osnovu njega, vodoprivredni inspektor ce pismeno konstatovati nepravilnosti i nedostatke i rjesenjem odrediti mjere i rok za njihovo otklanjanje. Pored ovlastenja i duznosti odredjenih posebnim zakonom u slucaju iz stava 1. ovog clana vodoprivredni inspektor je ovlasten i duzan da: 1. naredi obustavu izvodjenja radova, sadjenje ili sjecu drveca i izgradnju objekata iskoristavanja voda, ispustanje otpadnih voda i vadjenje materijala iz vodotoka, ako se vrse protivno vodoprivrednoj saglasnosti i vodoprivrednoj dozvoli ili se vrse bez vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole, a propisana je obaveza njihovog pribavljanja, i odredi rok za podnosenje zahtjeva za izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole; 2. naredi rusenje objekta i postrojenja i uklanjanje drveca izgradjenog odnosno zasadjenog bez vodoprivredne saglasnosti, ako u roku odredjenom rjesenjem vodoprivrednog inspektora nije podnijet zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili ako je podnijeti zahtjev pravosnaz no odbijen; 3. naredi privremenu obustavu rada odnosno obavljanje djelatnosti preduzeca ili drugog pravnog lica ili dijela preduzeca, ako utvrdi da otpadne vode sadrze opasne materije u kolicini vecoj od dozvoljene ili se zahvataju vece kolicine od dozvoljenih; 4. preko organa nadleznog za inostrane poslove Bosne i Hercegovine izvjestava organ vodoprivredne inspekcije druge drzave o nedozvoljenim promjenama rezima voda na kontrolnim profilima medjudrzavnih voda; 5. zabrani preduzimanje radnji koje nisu dozvoljene po ovom zakonu.

Clan 214.

Vodoprivredni inspektor moze donijeti rjesenje usmeno i odmah narediti njegovo izvrsenje u sljedecim slucajevima: 1. ako bi nastala neposredna opasnost od poplava, izliva voda ili pogorsanja stanja u toku poplave; 2. ako bi nastala nestasica vode ili teskoce u snabdijevanju vodom; 3. ako postoji opasnost od zagadjivanja vode ili je nastupilo zagadjenje u obimu u kojem to predstavlja neposrednu opasnost za zivot i zdravlje ljudi ili za zivotinjski ili biljni svijet.

Clan 215.

Protiv rjesenja Ministarstva o vodoprivrednim aktima iz clana 38. tac. 2 i 3. ovog zakona donesenog u prvostepenom postupku ne moze se izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor. Protiv rjesenja kantonalnog zupanijskog organa uprave nadleznog za poslove vodoprivrede o vodoprivrednim aktima iz clana 38. tac. 2 i 3. ovog zakona donesenog u prvostepenom postupku moze se izjaviti zalba. Po zalbi odlucuje organ odredjen zakonom kantonazupanije. Na rjesenje vodoprivrednog inspektora moze se izjaviti zalba Ministarstvu odnosno kantonalnom zupanijskomorganu uprave nadleznom za poslove vodoprivrede. Zalba protiv rjesenja vodoprivrednog inspektora, odlaze izvrsenje rjesenja, osim u slucajevima iz clana 214.stav 1. ovog zakona.

Clan 216.

U vrsenju nadzora nad izvrsavanjem poslova u vrsenju javnih ovlastenja koji su ovim zakonom dati u nadleznost i Javnih preduzeca za vodna podrucja, Ministarstvo ostvaruje neposredan uvid i kontrolu u postupanje tog preduzeca, vrsi pregled akata i dokumentacije koje donosi to preduzece u vrsenju javnih ovlastenja i o kojima vodi evidenciju, daje instrukcije za izvrsavanje poslova i trazi podatke i obavjestenja o izvrsavanju ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu njega i izvjestaj o izvrsavanju poslova u vrsenju javnih ovlastenja. Ako Ministarstvo utvrdi da Javno preduzece za vodno podruc je ne izvrsava ovaj zakon i propise donesene na osnovu njega ili opste akte za cije izvrsenje je ovlasteno ili utvrdi nepravilnosti u radu, odredjuje rok u kome se utvrdjene nepravilnosti moraju otkloniti. Ako Javno preduzece za vodno podrucje ne otkloni, u smislu stava 3. ovog clana, nepravilnosti u odredjenom roku Ministarstvo je duzano da o utvrdjenim nepravilnostima obavijesti Vladu Federacije. U slucaju iz stava 3. ovog clana Vlada Federacije izdaje smjernice Javnom preduzecu za vodno podrucje odnosno preduzima mjere kojima se obezbjedjuje vrsenje poslova na nacin utvrdjen ovim zakonom.

XIV KAZNENE ODREDBE

Clan 217.

Novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 70.000 KM kaznice se za privredni prestup pravno lice : 1. ako se ne brine o cuvanju, odrzavanju i namjenskom koristenju zastitnih vodoprivrednih objekata u vlasnistvu Federacije (clan 20. stav 3.); 2. ako vodoprivredni objekat iz clana 19. ovog zakona ne odrzava u funkcionalnom stanju i ne koristi ga u skladu sa njegovom prirodom i namjenom (clan 31. stav 1.); 3. ako po prestanku upotrebe vodoprivrednog objekta iz clana 19. ovog zakona ne postupi u skladu sa vodoprivrednom dozvolom odnosno ako vodoprivredni objekat ne dovede u odredjeno stanje ili ne odrzava taj objekat u takvom stanju da isti prouzrokuje stete rezima voda i trecim licima (clan 31. stav 2.); 4. ako ne postupi po rjesenju federalne odnosno kantonalne vodoprivredne inspekcije po clanu 31. stav 3. ovog zakona; 5. ako vodoprivredni objekat ne odrzava i ne koristi ga u skladu sa opstim aktom iz clana 31. stav 4. ovog zakona; 6. ako se ne stara o cuvanju vodoprivrednih objekata iz clana 19. ovog zakona i uredjaja na njima od slucajnog ili namjernog ostecenja ili unistenja tih objekata i uredjaja na njima (clan 31. stav 5.); 7. ako izvodi radove na izgradnji novih ili rekonstrukciji ili uklanjanju postojecih objekata ili postrojenja i promjene tehnologije, kao i druge radove koji se ne smatraju gradjenjem, koji mogu uticati na promjene kvaliteta i kvantiteta voda ili se time mogu trajno, privremeno ili povremeno prouzrokovati promjene u rezimu voda, prije nego sto pribavi vodoprivrednu saglasnost ili protivno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti (clan 42. st. 1 i 2.); 8. ako vadi materijal iz vodotoka po isteku roka odredjenog u vodoprivrednoj saglasnosti (clan 47. stav 2.); 9. ako vadi materijal iz vodotoka nakon donosenja rjesenja o prestanku vazenja vodoprivredne saglasnosti (clan 47. stav 3.); 10. ako po isteku roka vazenja vodoprivredne saglasnosti za vadjenje materijala iz vodotoka, jezera i mora ne dovede korito i obale vodotoka u stanje predvidjeno vodoprivrednom saglasnosti (clan 47. stav 4.); 11. ako i poslije pismenog upozorenja od strane federalne odnosno kantonalne vodoprivredne inspekcije u najkrac em roku ne dovede korito i obale vodotoka, jezera i mora u stanje predvidjeno vodoprivrednom saglasnosti (clan 47. stav 5.); 12. ako koristi vodu, ispusta otpadne vode ili odlaze odnosno ispusta stetne i opasne materije na javno vodno dobro, poljoprivredno i sumsko zemljiste i u atmosferu, prije nego sto pribavi vodoprivrednu dozvolu ili protivno izdatoj vodoprivrednoj dozvoli (clan 49.); 13. ako se zbog promjena u tehnologiji ili iz drugih razloga naknadno izmjene obim i uslovi koristenja voda odnosno ispustanje otpadnih voda u vode, odlaganja odnosno ispustanja stetnih i opasnih materija na javno vodno dobro, poljoprivredno, gradjevinsko i sumsko zemljiste i u atmosferu, prije nego sto pribavi novu vodoprivrednu dozvolu (clan 50. stav 3.); 14. ako koristi vode, ispusta otpadne vode u vode ili odlaze odnosno ispusta stetne i opasne materije na javno vodno dobro, poljoprivredno, gradjevinsko ili sumsko zemljiste i u atmosferu, po isteku roka vaznosti izdate vodoprivredne dozvole (clan 51. stav 1. tacka 1.); 15. ako koristi vodu ili ako ispusta otpadne vode poslije donosenja rjesenja o prestanku vazenja vodoprivredne dozvole (clan 57. stav 2.); 16. ako koristi vodu ili koristi vodu u vecim kolicinama od dozvoljenih i poslije donosenja rjesenja o privremenom ogranicenju ili privremenoj obustavi koristenja vode (clan 58.); 17. ako ne izvrsava vodoprivredni nalog (clan 62. stav 3.); 18. ako koristi vode, crpi mineralne i termalne vode, zahvata vode, uredjuje plovne puteve, gradi pristanista i pristanisna postrojenja, vrsi uzgoj ribe u privredne svrhe, koristi javno vodno dobro ili vadi materijal iz vodotoka, bez prethodno dobijene koncesije za vode i javno vodoprivredno dobro (clan 70. stav 1.); 19. ako koristi prava iz koncesije i poslije proteka vremena na koje je koncesija izdata ili nakon sporazumnog raskida ugovora o koncesiji (clan 76. stav 1. tac. 1 i 4.); 20. ako vrsi radove i radnje zabranjene po cl. 87. i 88. ovog zakona; 21. ako koristi vodu u vecim kolicinama od dozvoljenih po rjesenju o privremenom ogranicenju koristenja vode ili koristi vodu i poslije izdavanja rjesenja o privremenom ogranicenju ili obustavljanju upotrebe vode (clan 112. stav 1.); 22. ako koristi vodu iz prirodnih i vjestackih vodotoka odnosno akumulacija protivno rjesenju o privremenom ogranicenju ili zabrani koristenja voda (clan 112. stav 2.); 23. ako koristi vode u druge svrhe i na nacin koji bi mogao nepovoljno uticati na kvalitet i kolicinu voda za pice, ako su te vode vodoprivrednom osnovom odnosno drugim planskim dokumentom odredjene da se koriste kao vode za pice (clan 117. stav 3.); 24. ako podrucja na kojima se nalaze izvorista voda koja se koriste za javno snabdijevanje vodom za pice ne zastiti od zagadjivanja ili od drugih uticaja koji mogu nepovoljno uticati na zdravstvenu ispravnost vode i na izdasnost izvorista (clan 117. stav 4.); 25. ako na podrucjima na kojima se nalaze izvorista voda koja se po kolicinama i kvalitetu mogu da koriste za pice ili su planirane za pice izgradjuje nove odnosno vrsi rekonstrukciju postojecih objekata odnosno upotrebljava postojece objekte ili koristi zemljiste u poljoprivredne svrhe ili vrsi sjecu suma i time ugrozava zdravstvenu ispravnost vode za pice (clan 117. stav 7.); 26. ako u vezi sa obavljanjem djelatnosti ispusta opasne ili stetne materije koje mogu zagaditi vode u prijemnik ili javni kanalizacioni sistem ili u atmosferu prije nego sto ih precisti u skladu sa vodoprivrednom dozvolom (clan 122. stav 2.); 27. ako postupa protivno obavezama i odgovornostima odredjenim propisima za sprovodjenje ovog zakona iz clana 124. st. 2,3 i 4. ovog zakona; 28. ako ispusta tehnoloske otpadne vode poslije donosenja rjesenja o zabrani ili ogranicenju ispustanja tehnoloskih otpadnih voda (clan 126.); 29. ako ne izvrsi ili neblagovremeno izvrsi obavjestavanje stanice policije u slucajevima propisanim u clanu 128. st. 1 do 3. ovog zakona; 30. ako stavlja u unutrasnji promet materije koje se ne mogu stavljati u unutrasnji promet (clan 129. stav 2.); 31. ako zagadjuje vode protivno medjunarodnim obavezama Federacije (clan 130. stav 1.); 32. ako postupa sa opasnim materijama suprotno propisu za sprovodjenje ovog zakona iz clana 131. stav 2. ovog zakona; 33. ako ne donese opsti akt iz clana 31. stav 4. ovog zakona u propisanom roku (clan 227.); 34. ako ne podnese zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole u propisanom roku (clan 229. stav 2.) ili poslije isteka propisanog roka; 35. ako ne podnese zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole u propisanom roku (clan 230. stav 1.) ili poslije propisanog roka; 36. ako ne podnese zahtjev za dodjelu prava na koncesiju u roku iz clana 231. stav 2. ovog zakona; 37. ako stambene, privredne i druge objekte ne ukloni u roku odredjenom u clanu 232. ovog zakona. Za privredni prestup iz stav 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom u iznosu od 200 do 5.000 KM.

Clan 218.

Novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznice se za prekrsaj pravno lice: 1. ako po prestanku koncesije ne uspostavi stanje predvidjeno ugovorom o koncesiji (clan 76. stav 5.); 2. ako ne preduzme mjere za zastitu zivota i zdravlja ljudi, zastite okolice i imovine drugih lica u slucaju opasnosti od poplava, erozije ili drugih djelovanja voda koje mogu nastati zbog objekata i postrojenja podignutih na vodama i javnom vodnom dobru po osnovu koncesije (clan 78.); 3. ako ne placa naknadu za koristenje koncesije u korist budzeta Federacije odnosno kantonazupanije (clan 80. stav 1.); 4. ako bez prethodno pribavljene pismene saglasnosti Javnog preduzeca za vodno podrucje vrsi radove i radnje zabranjene clanom 89. ovog zakona; 5. ako postupa suprotno pravima, obavezama i odgovornostima propisanim aktom iz clana 93. ovog zakona; 6. ako podize objekte, izvodi radove ili vrsi radnje zadbranjene odredbama clana 99. ovog zakona; 7. ako na zemljistu koje je proglaseno erozivnim gradi investicione objekte ili mijenja katastarske kulture, bez prethodno preduzetih protiverozivnih mjera odnosno protiverozivnih radova (clan 101.); 8. ako se na podrucju koje je proglaseno erozivnim vrse radovi cije je izvodjenje zabranjeno bez preduzimanja protiverozivnih radova i mjera (clan 104. stav 1.); 9. ako sumsko privredne osnove i dugorocne programe razvoja poljoprivredne proizvodnje ne uskladu sa odlukama iz cl. 95. i 98. ovog zakona i vodoprivrednim osnovama iz clana 11. stav 1. ovog zakona (clan 106. stav 1.); 10. ako sumsko privrednu osnovu ili dugorocni program razvoja poljoprivredne proizvodnje usvoji prije nego sto pribavi misljenje Javnog preduzeca za vodno podrucje (clan 108. stav 1.); 11. ako vrsi radnje ili radove zabranjene clanom 140. ovog zakona; 12. ako podatke i rezultate izvrsenih istrazivanja povrsinskih i podzemnih voda ne dostave Javnom preduzecu za vodno podrucje na nacin, po postupku i rokovima utvrdjenim propisom za sprovodjenje ovog zakona iz clana 142. stav 4. ovog zakona (clan 142. stav 1.); 13. ako podatke o potrebama za vodom ne dostave Javnom preduzecu za vodno podrucje radi izrade bilansa voda, na nacin, po postupku i rokovima utvrdjenim propisom za sprovodjenje ovog zakona iz clana 142. stav 4. ovog zakona (clan 142. stav 2.); 14. ako iskoristava vode ili ispusta otpadne vode i druge opasne i stetne materije u vode, na javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno ili sumsko zemljiste ili u atmosferu, a ne ugradi uredjaje odnosno instrumente za mjerenje i kontrolu kvantiteta i kvaliteta tih voda ili ne vrsi propisana mjerenja i ispitivanja ili ne vodi propisane evidencije ili ako u propisanim rokovima ne dostavlja Javnom preduzecu za vodno podrucje podatke o potrosnji, kolicini i kvalitetu zahvacenih i ispustenih zagadjenih voda odnosno izvadjenog materijala iz vodotoka u skladu sa propisom za sprovodjenje ovog zakona iz clana 142. stav 4. ovog zakona (clan 142. stav 3.); 15. ako u odredjenim rokovima i za odredjeni period ne dostavi Javnom preduzecu za vodno podrucje podatke o potrebama za vodom (clan 142. stav 5.); 16. ako raspolozive podatke koji se unose u vodoprivredne katastre i vodni bilans ne dostavi Javnom preduzecu (clan 150. stav 2.); 17. ako ometa slobodan prolaz licima iz clana 151. stav 1. ovog zakona da vrse svoje poslove i poslije donosenja rjesenja o privremenom zauzimanju zemljista (clan 151. stav 2); 18. ako ne dozvoljava koristenje sljunka, pijeska, zemlje ili materijala sa svog zemljista za odbranu od poplava ili ako ometa slobodan prelaz licima i prevoznim sredstvima koji ucestvuju u radovima na odbrani od poplava (clan 152. stav 1); 19. ako ne placa opstu vodnu naknadu (cl. 172. tac. 1, 2, 3 i 4.) ili je ne placa u propisanim rokovima (clan 175.); 20. ako ne placa posebne vodoprivredne naknade (cl. 180. do 184.); 21. ako naplacenu vodnu naknadu i posebne vodoprivredne naknade ne doznaci u roku od 15 dana od dana izvrsene naplate (clan 194.); 22. ako posebne vodoprivredne naknade ne placa u propisanim rokovima (clan 199.); 23. ako postojece zasade ne ukloni u roku propisanom u clanu 232. ovog zakona. Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom u iznosu od 300 do 1.000 KM.

Clan 219.

Novcanom kaznom u iznosu od 1.500 do 2.500 KM kaznice se za prekrsaj pravno lice: 1. ako lokalna izvorista za pice kaptirana ili nekaptirana u slucaju izgradnje novih sistema za snabdijevanje vodom za pice i ne zastiti od unistenja ili propadanja ili ne odrzavanja u najnuznijem stanju zbog obezbjedjenja njihove pogonske spremnosti za slucaj ponovnog koristenja u vanrednim okolnostima (clan 29.); 2. ako ne placa naknade za koristenje hidromelioracionog sistema (clan 202. stav 2.); 3. ako donese srednjorocni ili godisnji plan prije nego sto pribavi misljenje Javnog preduzeca (clan 137.); 4. ako i nakon ustanovljenja sluznosti u korist trecih lica sprijecava dovodjenje ili odvodjenje vode u hidromelioracionom sistemu (clan 139. stav 1.); 5. ako ne izvrsi rjesenje vodoprivrednog inspektora u ostavljenom roku (clan 213. stav 1.). Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Clan 220.

Novcanom kaznom od 100 do 1000 KM kaznice se za prekrsaj odgovorno lice u federalnom ili kantonalnom zupanijskom ili drugom organu: 1. ako izda odobrenje za gradjenje novih ili rekonstrukciju postojecih objekata u smislu propisa o prostornom uredjenju prije nego se izda vodoprivredna saglasnost (clan 43. stav 2.); 2. ako izda upotrebnu dozvolu za objekat u smislu propisa o prostornom uredjenju, bez prethodno izdate vodoprivredne dozvole (clan 59.); 3. ako izda odobrenje za gradjenje u smislu propisa o prostornom uredjenju za objekte i postrojenja koja ispustaju otpadne vode ili druge opasne ili stetne materije u atmosferu, a investitor ili korisnik nije prilozio pouzdane dokaze da je obezbijedio potrebna sredstva za izgradnju uredjaja za preciscavanje otpadnih voda odnosno uredjaja za smanjenje kolicina i koncentracije opasnih i stetnih materija koje se ispustaju u atmosferu (clan 61.).

Clan 221.

Novcanom kaznom od 100 do 500 KM kaznice se za prekrsaj gradjanin za povredu zakona iz clana 217. stav 1. tac. 7, 8, 9, 12,13, 14, 15, 22, 24, 25, 28, 30, 31 i 36, clana 218. stav 1. tac. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 22 i 23.i clana 219. stav 1. tac. 2 i 4.ovog zakona.

Clan 222.

Za privredni prestup iz clana 217. stav 1. tac. 7, 8 i 9. ovog zakona pravnom licu pored kazne, izreci se i zastitna mjera oduzimanja izvadjenog materijala iz vodotoka i oduzimanja vozila, opreme i pribora sa kojima je ucinjen privredni prestup. Za prekrsaj iz clana 221. a u vezi sa clanom 217. stav 1. tac. 7, 8. i 9. ovog zakona, pravnom licu odnosno gradjaninu pored kazne izreci ce se i zastitna mjera oduzimanja izvadjenog materi jala iz vodotoka i oduzimanja vozila, opreme i pribora sa kojima je ucinjen prekrsaj.

Clan 223.

Do pustanja u opticaj "KM" novcane kazne za privredne prestupe i prekrsaje iz cl. 217. do 221. ovog zakona, mogu se placati u DEM ili u protivvrijednosti valuta koje se koriste u platnom prometu Federacije, po srednjem tecaju, koji utvrdjuje nadlezna finansijska organizacija na dan placanja.

XV PRELAZNE I ZAVRZNE ODREDBE

Clan 224.

Vodoprivredna osnova Federacije (clan 11. stav 1.) donijece se najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vodoprivredne osnove glavnih slivnih podrucja (clan 11. stav 1.) donijece se najkasnije u roku od cetiri godina od dana isteka roka odredjenog u stavu 1. ovog clana. Do donosenja vodoprivredne osnove Federacije odnosno vodoprivrednih osnova glavnih slivnih podrucja, odgovarajuci planovi i programi razvoja vodoprivrede i pojedinih njenih grana doneseni do dana stupanja na snagu ovog zakona imaju snagu vodoprivredne osnove. Clan 225. Vode, vodoprivredni objekti u vlasnistvu Federacije i javno vodno dobro prenijece se na upravljanje i koristenje Javnim preduzecima za vodna podrucja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vlada Federacije donosi odluku iz stava 1. ovog clana.

Clan 226.

U roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo ce donijeti rjesenja kojima ce utvrditi da li cestice vodnih zemljista pripadaju javnom vodnom dobru (clan 36. stav 3.).

Clan 227.

Vlasnici odnosno korisnici vodoprivrednih objekata duzni su da opsti akt iz clana 31. stav 4. ovog zakona donese u roku od sesdeset dana od dana stupanja na snagu propisa za sprovodjenje ovog zakona iz clana 30. stav 6. ovog zakona.

Clan 228.

Do donosenja vodoprivrednih osnova odnosno planova i programa razvoja vodoprivrede koji se donose po ovom zakonu, vodoprivredni uslovi, vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole izdavace se na osnovu odgovarajuce tehnicke dokumentacije u skladu sa odgovarajucim planovima i programima iz clana 224. stav 3. ovog zakona i sa medjurepublickim dogovorima i sporazumima koje je prije stupanja na snagu ovog zakona zakljucila Socijalisticka Republika Bosna i Hercegovina.

Clan 229.

Sve vodoprivredne dozvole izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasice se sa odredbama ovog zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Korisnici odnosno vlasnici postojecih objekata i postrojenja koji iskoristavaju vode ili ispustaju otpadne vode i druge opasne i stetne materije u vode, javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno i sumsko zemljiste ili u atmosferu ili rezim voda utice na te objekte i postrojenja duzni su, saglasno stavu 1. ovog clana, da podnesu zahtjev za izdavanje nove vodoprivredne dozvole u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Korisnicima odnosno vlasnicima postojecih objekata i postrojenja koji u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ne podnesu zahtjev za izdavanje nove vodo privredne dozvole prestaje vaznost vodoprivrednih dozvola izdatih prije stupanja na snagu ovog zakona, a rjesenjem federalne odnosno kantonalne zupanijske vodoprivredne inspekcije zabranice im se upotreba objekata odnosno postrojenja za koji nije trazena nova vodoprivredna dozvola. Novom vodoprivrednom dozvolom izdatom u smislu st. 1 i 2. ovog clana utvrdice se i obaveza ugradnje mjernih uredjaja, odnosno instrumenata za mjerenje kolicina iskoristenih voda, odnosno za mjerenje kolicina i koncentracija ispustenih otpadnih voda i drugih opasnih i stetnih materija u vode, na javno vodno dobro, poljoprivredno, gradjevinsko i sumsko zemljiste ili u atmosferu i rok za ugradnju i pocetak rada tih mjernih uredjaja i instrumenata. Vlasniku ili korisniku objekta i postrojenja koji ne ugradi uredjaje odnosno instrumente u roku odredjenom u smislu stava 4. ovog clana federalni odnosno kantonalni zupanijski vodoprivredni inspektor zabranice upotrebu objekata odnosno uredjaja.

Clan 230.

Korisnici odnosno vlasnici postojecih objekata i postrojenja koja iskoristavaju vode ili ispustaju otpadne vode i druge opasne i stetne materije u vode, na javno vodno dobro, gradjevinsko, poljoprivredno i sumsko zemljiste ili u atmosferu za koja nije pribavljena vodoprivredna dozvola do dana stupanja na snagu ovog zakona, duzni su da podnesu zahtjev za izdavanje vodoprivredne dozvole u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Na korisnike odnosno vlasnike postojecih objekata i postrojenja iz stava 1. ovog clana shodno ce se primjenjivati odredbe clana 229. st. 3, 4. i 5. ovog zakona.

Clan 231.

Pravnim odnosno fizickim licima koji su korisnici voda i javnog vodnog dobra iz clana 33. stav 1. ovog zakona za cije je koristenje po ovom zakonu obavezna koncesija, a ispunjavaju propisane uslove, dodjelice se koncesija bez sprovedenog konkursa. Lica iz stava 1. ovog clana duzna su, u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnijeti zahtjev za davanje koncesije. Ako u tom roku ne podnesu zahtjev smatrace se da im je prestalo pravo na koristenje voda po vodoprivrednoj dozvoli izdatoj prije stupanja na snagu ovog zakona odnosno javnog vodnog dobra po rjesenju nadleznog organa donesenom prije stupanja na snagu ovog zakona. Izuzetno od odredbi clana 71. stav 1. tac. 1 i 2. odnosno clana 71. stav 1.tac. 3 i 4. ovog zakona na zahtjev zainteresovanog lica odluku o koncesiji donosi Ministarstvo odnosno kantonalni organ uprave nadlezan za poslove vodoprivrede. Odredbe st. 1 do 3. ovog clana odnosi se i na strana lica vlasnike odnosno korisnike hidroelektrana izgradjenih do dana stupanja na snagu ovog zakona koje iskoristavaju vodne snage za proizvodnju elektricne energije (clan 70. stav 1. tacka 2) ako se akumulacije tih hidroelektrana nalaze na: 1. medjudrzavnom vodotoku koji cini granicu Bosne i Hercegovine i druge drzave; 2. teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a ostali objekti hidroelektrane na teritoriji druge drzave; 3. teritoriji Bosne i Hercegovine, a ostali objekti nalaze se na teritoriji Republike Srpske.

Clan 232.

Postojeci nasadi, predmeti i objekti podignuti protivno odredbama cl. 87, 88, 89 i 144. tacka 4. ovog zakona moraju se ukloniti u roku od jedne, a stambeni, privredni i drugi objekti u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 233.

Parlament Federacije donijece odluku o imenovanju predsjednika i clanova Federalnog savjeta za vode u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 234.

Javno preduzece za "Vodno podrucje slivova Jadranskog mora" odnosno Javno preduzece za "Vodno podrucje slivova rijeke Save" organizovace se i zapoceti sa radom u skladu sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Poslovno udruzenje javnih vodoprivrednih preduzeca Federacije Bosne i Hercegovine organizovace se i zapoceti sa radom u skladu sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana pocetka rada preduzeca iz stava 1. ovog clana.

Clan 235.

Do upisa u sudski registar i pocetka rada preduzeca iz clana 234. stav 1. ovog zakona njihove poslove i zadatke propisane ovim zakonom vrsice Javno vodoprivredno preduzece "Vodoprivreda Hrvatske Republike HercegBosna" Mostar odnosno Javno vodoprivredno preduzece "Vodoprivreda Bosne i Hercegovine" Sarajevo.

Clan 236.

Do upisa u sudski registar i pocetka rada preduzeca iz clana 234. stav 1. ovog zakona sredstva opste vodoprivredne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada koje po ovom zakonu pripadaju javnim preduzecima iz clana 234. stav 1. ovog zakona uplacivace se sa Vodnog podrucja slivova Jadranskog mora na racun Javnog vodoprivrednog preduzeca "Vodoprivreda Hrvatske Republike HercegBosna" Mostar, a sa Vodnog podrucja slivova rijeke Save na racun Javnog vodoprivrednog preduzeca "Vodoprivreda Bosne i Hercegovine" Sarajevo.

Clan 237.

Danom upisa Javnog preduzeca za "Vodno podrucje slivova Jadranskog mora" Mostar u sudski registar prestaje sa radom Javno preduzece "Vodoprivreda Hrvatske Republike HercegBosna" Mostar, a imovina, prava i obaveze tog preduzeca postaju imovina, prava i obaveze Javnog preduzeca za "Vodno podrucje slivova Jadranskog mora" Mostar. Istim danom radnici Javnog vodoprivrednog preduzeca "Vodoprivreda Hrvatske Republike HercegBosna" Mostar postaju radnici Javnog preduzeca za "Vodno podrucje slivova Jadranskog mora" Mostar. Danom upisa Javnog preduzeca za "Vodno podrucje slivova rijeke Save" Sarajevo u sudski registar prestaje sa radom Javno vodoprivredno preduzece "Vodoprivreda Bosne i Hercegovine", a imovina, prava i obaveze tog preduzeca postaju imovina, prava i obaveze Javnog preduzeca za "Vodno podrucje slivova rijeke Save" Sarajevo. Istim danom radnici Javnog vodoprivrednog preduzeca "Vodoprivreda Bosne i Hercegovine" Sarajevo postaju radnici Javnog preduzeca za "Vodno podrucje slivova rijeke Save" Sarajevo.

Clan 238.

Izuzetno od odredbi clana 176. stav 2. i clana 190. stav 1. ovog zakona, odluke o stopama odnosno iznosima opste vodoprivredne naknade i posebnih vodoprivrednih naknada donijece sporazumno Privremeni upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeca "Vodoprivreda Bosne i Hercegovine" i Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeca "Vodoprivreda Hrvatske Republike HercegBosna" i dostaviti na saglasnost Vladi Federacije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 239.

Podzakonski propisi iz clana 142. stav 4 i clana 199. ovog zakona donijece se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 240.

Vlada Federacije donijece odluku o imenovanju predsjednika i clanova Upravnog odbora Javnog preduzeca za "Vodno podruc je slivova Jadranskog mora" odnosno Javnog preduzeca za "Vodno podrucje slivova rijeke Save" u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 241.

Podzakonski propisi u skladu sa odredbama ovog zakona, donijece se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno (clan 239).

Clan 242.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena Zakona o vodama, koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana do donosenja podzakonskih propisa u skladu sa odredbama ovog zakona na teritoriji Federacije primjenjivace se podzakonski propisi koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 243.

Ovaj zakon uskladice se sa odredbama odgovarajuceg zakona kojeg donese Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine u roku koji bude odredjen tim zakonom. Svi sporazumi koje sklope javna preduzeca iz clana 1. ovog zakona sa drugim drzavama, moraju biti odobreni od Parlamentarne skupstine Bosne i Hercegovine, osim ako zakonom iste Skupstine nije odredjeno drugacije.

Clan 244.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, s. r.

Predsjedavajuci Predstavnickog doma Parlamenta Federacije BiH Enver Kreso, s. r.