ZAKON O LIJEKOVIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU

I - TEMELJNE ODREDBE

 

 

Clanak 1.

 

Ovim zakonom utvrduje se: proizvodnja, promet, ispitivanje i kontrola lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (u daljnjem tekstu: lijekovi) u svrhu zastite zdravlja zivotinja, pose-bice u pogledu kvalitete, djelovanja i neskodljivosti. Odredbe ovog zakona odnose se i na veterinarsko-medicin-ska sredstva.

Clanak 2.

Lijekovi su, u smislu ovog zakona, supstancije ili mjesavina supstancija, te drugi proizvodi koji kada se upotrijebe na ili u zivotinjskom organizmu u odredenim kolicinama (koncentraci-jama) i pod odredenim uvjetima sluze za dijagnosticiranje, sprjecavanje, ublazavanje i lijecenje bolesti i simptoma bolesti, ili omogu}avaju izvedbu bolnih ili drugih zahvata na zivotinji. Pod lijekovima u smislu stavka 1. ovog clanka podrazumi-jevaju se: 1. gotovi lijekovi: proizvodi koji se stavljaju u promet pod nazivom odabranim od proizvodaca i u izvornoj opremi proizvodaca, namjenjeni krajnjem korisniku; 2. magistralni i galenski pripravci: proizvodi koji se izraduju u ljekarnama iz djelatnih supstancija ili sirovina za lijek-ove na osnovi vaterinarskog recepta, odnosno utvrdene tehnologije opisane u pojedinim monografijama farmak-opeje; 3. sirovine za lijekove: biljke i zivotinje ili njihovi dijelovi, minerali polupreradeni susenjem ili nekim drugim pos-tupkom koji sadrze ljekovite supstancije, a koje sluze za izradu galenskih pripravaka; 4. ljekovite supstancije koje sluze za izradu gotovih, magis-tralnih i galenskih lijekova; 5. magistralni lijekovi kao pripravci koji se izraduju samo u ljekarnama od ljekovitih supstancija na osnovi recepta; 6. bioloski proizvodi: cjepiva, serumi, imunoglobulini, imu-nomodulatori bioloska dijagnosticka sredstva, alergeni, krv i derivati krvi; 7. ljekovite predsmjese (ljekoviti premiksi) koje se koriste za pripremanje ljekovite hrane; 8. dodaci hrani s antikokcidijskim, antibiotickim ili potica-jnim djelovanjem na rast (promotori rasta); 9. ostali proizvodi koje odredi Federalno ministarstvo poljo-privrede, vodoprivrede i sumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Clanak 3.

Ljekovitom hranom smatra se svaka mjesavina hrane i ljek-ovite predsmjese koja se daje zivotinjama za sprjecavanje ili lijecenje bolesti. Ljekovita hrana smije se izradivati samo s ljekovitim predsmjesama, koje su odobrene od Ministarstva. Uvjete koje trebaju ispunjavati ustanove za proizvodnju, promet i uporabu ljekovite hrane propisuje Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva (u daljnjem tekstu: min-istar). Veterinarskim lijekovima ne smatra se hrana za zivotinje koja sadrzi hranjive kolicine dodataka (vitamini, mikro i makro ele-menti, aminokiseline i dr.), a ne koriste se u sprjecavanju i lijecenju bolesti.

Clanak 4.

Pod veterinarsko-medicinskim sredstvima u smislu ovog zakona smatraju se: 1. zavojni materijal i sredstva za sivanje rana i sprjecavanje krvarenja (vata i proizvodi od vate, gaza i proizvodi od gaze, zavoji, ljepljive-adhezivni flasteri, kirurski konac, katgut, kirurske igle i druga sredstva za sivanje rana i sprjecavanje krvarenja koja na organizam ne djeluju poznatim farmakodinamickim mehanizmima); 2. pribor i instrumenti koji se koriste u radu sa zivotinjama (igle, strcaljke, pribor za infuziju, kateteri, sonde i sl.); 3. proizvodi za obiljezavanje zivotinja; 4. dijagnosticka sredstva koja se ne nanose ili unose u organizam (test-vrpce, test-serumi, test-solucije, diskovi za antibiogram i dr.). Veterinarsko-medicinskim sredstvima u smislu stavka 1. ovog clanka smatraju se i drugi proizvodi koje odredi Ministar-stvo. Ministar propisuje blize uvjete za nacin proizvodnje, promet, ispitivanje, provjeru, vodenje evidencije i oglasavanja veterinar-sko- medicinskih sredstava.

Clanak 5.

Svaki lijek koji se prema odredbama ovog zakona stavlja u promet mora biti obiljezen vidljivom oznakom "Za uporabu u veterinarstvu".

Clanak 6.

Pravne osobe koje proizvode, uvoze, stavljaju u promet lijekove ili koje se bave ispitivanjem i kontrolom lijekova moraju pored op}ih uvjeta, ispunjavati posebne uvjete odredene ovim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju ovog zak-ona. Uvjete iz stavka 1. ovog clanka propisuje ministar.

Clanak 7.

Pravne i fizicke osobe, odnosno federalni organi i organi-zacije koje na bilo koji nacin dolaze u posjed lijekova namijen-jenih prometu (transport, posta, carina i dr.) duzne su osigurati propisane uvjete za smjestaj i cuvanje lijekova da ne bi doslo do promjene propisane kvalitete i zlouporabe.

Clanak 8.

Lijekovi koji se upotrebljavaju u veterinarstvu mogu se stavljati u promet pod uvjetom: 1) da je prije tog izvrseno ispitivanje njihovog sastava, neskodljivosti i djelovanja, na nacin odreden ovim zak-onom; 2) da je pribavljeno odobrenje za stavljanje u promet (regis-traciju) gotovih lijekova u postupku predvidenom ovim zakonom; 3) da je izvrsena kontrola svake serije lijeka prije stavljanja u promet. Odredbe stavka 1. ovog clanka odnose se i na veterinarsko-medicinska sredstva.

II - PROIZVODNJA

Clanak 9.

Proizvodnja lijekova prema ovom zakonu je proizvodnja aktivne supstancije, izrada gotovog lijeka ili vise aktivnih sup-stancija, opremanje lijeka, te kontrola i skladistenje. Proizvodnja vaterinarskih bioloskih proizvoda prema ovom zakonu je proizvodnja cjepiva, seruma, imunoglobulina, imuno-modulatora i derivata krvi, te dijagnostickih sredstava bioloskog podrijetla. Pod proizvodnjom se smatra i proizvodnja veterinarsko-medicinskih sredstava iz clanka 4. ovog zakona. Proizvodnja ljekovite hrane je mijesanje ljekovite predsmjese (premiksa) u stocnu hranu, u terapijskoj ili preven-tivnoj koncentraciji. Proizvodnja lijekova, bioloskih proizvoda, vetarinarsko-medicinskih sredstava, ljekovite hrane i drugih proizvoda moze obavljati pravna osoba koja ima odobrenje Ministarstva.

Clanak 10.

Proizvodaci proizvoda iz clanka 9. ovog zakona moraju udovoljavati nacelima dobre proizvodacke prakse. Posebne uvjete za proizvodnju lijekova propisuje ministar.

III - ISPITIVANJE LIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

Clanak 11.

Prije stavljanja u promet svaki lijek i veterinarsko-medicin-sko sredstvo moraju biti ispitani. Pravne osobe koje ispituju lijekove i veterinarsko-medicin-ska sredstva moraju pored op}ih udovoljavati i posebnim uvjetima. Posebne uvjete za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog clanka propisuje ministar.

Clanak 12.

Ispitivanje lijekova u svrhu stavljanja u promet obuhvata: 1. Izvjes}e o pretklinickom (laboratorijskim) ispitivanju li-jeka: a) ljekarnicko-tehnoloska ispitivanja; op}a ispitivanja predvidena nacionalnom farmakopejom za svaki ljekoviti pripravak, ukljucuju}i i ispitivanje sterilnosti i prisutnosti pirogenih supstancija, neskodljivost, opis proizvodnog postupka, test stabilnosti i misljenje o prikladnosti nacina opreme lijeka; b) kvalitativno i kolicinsko ispitivanje; c) toksikoloska ispitivanja: akutna, subakutna, kronicna i lokalna toksicnost, taratogenost, mutagenost, kancero-genost, uticaj na reprodukciju; d) farmakoloska ispitivanja: farmakodinamika, farmakoki-netika; e) mikrobioloska ispitivanja (sterilnost, rezistencija, utjecaj na mikrofloru i dr.). 2. Izvjes}e o klinickom ispitivanju: a) toksikoloska ispitivanja, akutna, subakutna, kronicna i lokalna toksicnost, teratogenost, mutagenost, kancero-genost, utjecaj na reprodukciju, imunotoksicnost; b) farmakodinamika, farmakokinetika, ukljucuju}i i bioekvivalenciju, djelotvornost, podatke o reziduama uz navodenje ADI-a i karencije za jestiva tkiva, mlijeko, jaja, med i dr.; c) ispitivanje djelovanja i nuspojava uz navodenje vrste zivotinja (broj, dob, tjelesna masa po skupinama, pas-mina, spol), dijagnoze, simptoma, aplikacije, doza i inter-vale aplikacija, opise tijeka bolesti i djelotvornosti. Klinicko ispitivanje lijeka moze se obaviti samo nakon zavrsenog predklinickog ispitivanja lijeka i pribavljenog farmak-olos ko-toksikoloskog misljenja. Sadrzaj izvjes}a o ispitivanjima lijeka iz stavka 1. ovog clanka propisuje ministar. Ispitivanje lijeka mogu obavljati pravne osobe koja ispun-javaju uvjete iz clanka 11. ovog zakona na temelju suglasnosti Ministarstva. Troskove predklinickog i klinickog ispitivanja lijeka snosi proizvodac.

Clanak 13.

Lijek se dodatno ispituje u slucajevima koje odredi Ministar. Dodatna ispitivanja obavlja pravna osoba iz clanka 12. stavak 4. ovog zakona na prijedlog Ministarstva. Dodatna ispitivanja, nacin i uvjete za obavljanje dodatnih ispitivanja propisuje ministar na prijedlog Komisije za veterinar-ske lijekove (u daljnjem tekstu: Komisija).

Clanak 14.

Prije pocetka predklinickog i klinickog ispitivanja svakog lijeka proizvodac, odnosno zastupnik stranog proizvodaca, na-javljuje registraciju svoga lijeka. Najava sadrzi podatke o vrsti, namjeni i sastavu lijeka, te ovlastenoj ustanovi koja }e izvrsiti ispitivanje. Nakon razmatranja najave iz stavka 1. ovog clanka Komisija predlaze Ministarstvu usvajanje pristupanja postupku registracije ili njegovo odbijanje. Ministar rjesenjem utvrduje troskove postupka registracije lijeka.

Clanak 15.

Pretklinicko ispitivanje se obavlja po metodama farmakopeje i posebnim priznatim metodama za ispitivanje. Klinicko se ispitivanje lijeka obavlja sukladno zahtjevima suvremene klinicke farmakologije i posebnim metodama pro-pisanim na temelju ovog zakona. Za ispitivanje lijekova za koje ne postoje metode iz st. 1. i 2. ovog clanka, primjenjuju se metode koje, na prijedlog proizvodaca, usvoji pravna osoba ovlastena za ispitivanje i kon-trolu lijekova.

Clanak 16.

Pravne osobe koja obavljaju laboratorijska ispitivanja lijek-ova ili vaterinarsko-medicinskih sredstava radi njihovog stavljanja u promet, moraju cuvati najmanje po dva uzorka svakog lijeka, odnosno veterinarsko-medicinskog sredstva, radi dodatnog ispitivanja i utvrdivanja roka trajanja. Uzorci iz stavka 1. ovog clanka cuvaju se do isteka roka trajanja lijeka.

IV - ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET LIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

Clanak 17.

Svaki lijek za uporabu u veterinarstvu prije stavljanja u promet mora imati odobrenje Ministarstva.

Clanak 18.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet moze podnijeti proizvodac ili ovlasteni zastupnik sa sjedistem u Federaciji Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Federacija) ukoliko je proizvodac strana osoba.

Clanak 19.

Zahtjev za stavljanje lijeka u promet podnosi se Ministarstvu. Uz zahtjev za stavljanje lijeka u promet prilaze se: 1. izvjes}e o predklinickim (laboratorijskim) ispitivanjima sukladno clanku 12. stavak 1. tocka 1,; 2. farmakolosko misljenje ovlastene ustanove o predlo-z enom lijeku u kome su navedeni u znanosti poznati podaci o djelovanju, nuspojavama, racionalnosti sastava, indikacijama, kontraindikacijama, drugi poznati podaci koji su od vaznosti za klinicko ispitivanje lijeka i za ocjenu podnesenog zahtjeva za stavljanje lijeka u promet, na temelju cega se daje preporuka za obujam klinickih ispi-tivanja; 3. izvjes}e o klinickom ispitivanju sukladno clanku 12. stavak 1. tocka 2.; 4. tekst naputka, a ako se radi o lijeku inozemnog podrijetla jos i izvorni naputak za uporabu lijeka na sluzbenom jeziku u Federaciji; 5. tekst etikete (omotnice vanjskog pakovanja); 6. dokaz da se gotovi lijek nalazi u prometu u zemlji proizvodaca, ako je u pitanju lijek inozemnog podrijetla; 7. prijedlog naziva gotovog lijeka i dokaz da je proizvodac jedini nositelj svih prava na naziv lijeka, odnosno vlasnik, ako se ne radi o genericnom imenu. U iznimni slucajevima moze se u izvjes}ima navedenim pod tockom 1. ovog clanka, umjesto vlastitih ispitivanja, koristiti znanstveni podaci iz poznate literature. Sadrzaj teksta dokumenata navedenih pod rednim br. 2, 4. i 5. iz stavka 2. ovog clanka propisuje ministar na temelju prijed-loga Komisije.

Clanak 20.

Zahtjev za stavljanje lijeka u promet razmatra Komisija. Clanove Komisije imenuje ministar, na period od 2 godine. Komisija radi na temelju svog poslovnika.

Clanak 21.

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet donosi Ministarstvo. Odobrenje se moze dati ako je Komisija utvrdila: 1. da je uz zahtjev za stavljanje lijeka u promet podnesena dokumentacija iz clanka 19. ovog zakona, 2. da su nalazi pravne osobe koja je vrsila laboratorijsko i klinicko ispitivanje lijeka, kao i misljenje ovlastene us-tanove, pozitivni, 3. da je lijek u pogledu sastava racionalan, 4. da su kontraindikacije i nuspojave, ako su u literaturi-odnosno znanosti poznate navedene u naputku, koji se dodaje u svakom pakovanju gotovog lijeka, 5. da utvrdena djelotvornost lijeka odgovara zahtjevima suvremenog veterinarstva. U iznimnim slucajevima Ministarstvo po pribavljenom misljenju Komisije moze dati odobrenje za stavljanje u promet odredene kolicine lijekova, ako ocijeni da lijek treba staviti u promet prije utvdivanja uvjeta, odnosno prije izvrsenja pojedinih radnji predvidenih u stavku 2. ovog clanka.

Clanak 22.

Ministarstvo rjesenjem daje odobrenje za stavljanje lijeka u promet. Odobrenje za stavljanje lijeka u promet daje se po pravilu na odredeno vrijeme, a najduze za razdoblje od pet godina, racuna-ju} i od dana dostavljanja rjesenja. U rjesenje o odobrenju unose se podaci o sastavu lijeka, oblika, pakovanja, nacinu izdavanja kao i drugi podaci i uvjeti koje predlozi Komisija. Naputak za uporabu lijeka sastavni je dio rjesenja. Rjesenje iz stavka 1. ovog clanka konacno je u upravnom postupku.

Clanak 23.

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet prestaje vrijediti po isteku roka za koji je odobrenje dano ili na zahtjev proizvodaca lijeka. Zahtjev za stavljanje lijeka u promet moze se obnoviti na-jkasnije tri mjeseca prije isteka roka za koji je odobrenje dano. Uz zahtjev za obnovu odobrenja podnose se samo oni podaci koje zatrazi Ministarstvo, a na osnovi misljenja Komisije.

Clanak 24.

Odobrenje za stavljanje lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva u promet ukida se prije isteka roka od 5 godina, ako se utvrdi da: - lijek nema deklarirano djelovanje, - sastav lijeka ne odgovara u kvalitativnom i kolicinskom smislu, - uporaba lijeka je protivna najnovijim otkri}ima u veter-inarskoj medicini, - nije stovana obveza kontrole lijeka, - nuspojave lijeka bitno umanjuju njegovo terapijsko djelovanje, - ako Ministarstvo nije informirano o mogu}im stetnim ucincima i posljedicama koje moze izazvati lijek stavljen u promet. Rjesenje o ukidanju odobrenja iz stavka 1. ovog clanka donosi Ministarstvo.

Clanak 25.

Ako proizvodac koji je dobio odobrenje za stavljanje lijeka u promet odluci prestati s proizvodnjom prije isteka roka vazenja rjesenja, duzan je o tome informirati Ministarstvo najkasnije sest mjeseci prije prestanka proizvodnje lijeka.

Clanak 26.

O svim novim efektima i nezeljenim posljedicama primjene lijeka veterinar je duzan izvijestiti Ministarstvo, proizvodaca i ovlastenog zastupnika. Ministarstvo odreduje pravna osoba koja }e organizirati pra}enja prijavljenih nezeljenih nuspojava iz stavka 1. ovog clanka.

Clanak 27.

Lijek i veterinarsko-medicinsko sredstvo kojem je istekao rok uporabe ili su se ispunile predvidene okolnosti iz clanka 24. ovog zakona, neskodljivo se uklanjaju o trosku vlasnika lijeka.

Clanak 28.

Spisak lijekova kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet, te spisak lijekova s proizvodacima kojima je isteklo ili je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet, objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Clanak 29.

Nije potrebno odobrenje za stavljanje lijekova u promet za: 1. magistralne lijekove, 2. galenske pripravke koji se izraduju u ljekarni, 3. krv i krvne derivate, 4. lijekove koji su namijenjeni za klinicka ispitivanja; i ljekovitu hranu pripremljenu od ljekovitih premiksa za koje je dano odobrenje, 6. lijekove koji se upotrebljavaju za lijecenje sobnih ptica, akvarijskih riba i hladnokrvnih zivotinja koje ne sluze za ishranu ljudi.

Clanak 30.

Odobrenje za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog sredstva daje Ministarstvo na osnovi prijedloga Komisije. Prijedlog za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog sredstva podnosi proizvodac tog sredstva, odnosno ovlasteni zastupnik ako je u pitanju sredstvo inozemne proizvodnje. Uz prijedlog za stavljanje u promet veterinarsko-medicin-skog sredstva podnosi se: 1. izvjes}e o laboratorijskom ispitivanju, 2. misljenje ovlastene vetarinarske ustanove, odnosno druge pravne osobe da veterinarsko-medicinsko sredstvo ima ucinak koji mu se pripisuje, 3. tekst naputka na sluzbenom jeziku u Federaciji koji se dodaje uz veterinarsko-medicinsko sredstvo, 4. dokaz da se veterinarsko-medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvodaca ako je u pitanju veterinar-sko- medicinsko sredstvo inozemnog podrijetla. Ministarstvo odreduje veterinarsku ustanovu ili drugu pravnu osobu koja }e vrsiti ispitivanje i davati misljenje. U rjesenje o odobrenju za stavljanje u promet veterinarsko-medicinskog sredstva unose se podaci o sastavu, obliku, pak-ovanju i nacinu izdavanja, kao i drugi podaci koje predlozi Komisija. Uputa za uporabu veterinarsko-medicinskog sredstva sastavni je dio rjesenja. Rjesenje iz stavka 5. ovog clanka konacno je u upravnom postupku i objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH" najmanje jedanput godisnje.

V - KONTROLA LIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

Clanak 31.

Pod kontrolom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava podrazumijeva se provjera ispunjenja uvjeta utvrdenih u ovom zakonu, a prilikom vrsenja redovite i posebne kontrole lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava. Nacin kontrole lijekova i veterinarsko-medicinskih sred-stava, te nacin vodenja evidencije i cuvanje lijekova, propisuje ministar.

Clanak 32.

Poduze}a i druge pravne osobe koja proizvode ili uvoze lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva, odnosno izraduju galenske pripravke, vrse u vlastitim laboratorijama, odnosno laboratorijama pravne osobe koju ovlasti Ministarstvo, redovitu kontrolu svake serije proizvedenog, odnosno uvezenog lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva radi provjeravanja pro-pisanog kvaliteta prije njegovog stavljanja u promet. Pored redovite kontrole iz stavka 1. ovog clanka, vrsi se i posebna kontrola prve serije novog lijeka i veterinarsko-medicin-skog sredstva prije njegovog stavljanja u promet, kao i svake serije lijeka koji sadrzava antibiotike, hormone, narkoanalgetike, serume, cjepiva i druge proizvode koje odredi Ministarstvo. Posebnoj kontroli podlijezu i lijekovi koji se uvoze. Odredbe stavka 2. ovog clanka ne odnose se na magistralne lijekove. Troskove kontrole kvalitete lijeka i veterinarsko-medicin-skog sredstva snosi proizvodac odnosno poduze}e za promet lijekova na veliko, a kada se radi o veterinarsko-medicinskom sredstvu iz uvoza-uvoznik.

Clanak 33.

Na zahtjev Ministarstva provodi se izvanredna kontrola u slucaju pojave osnovane sumnje u kvalitet odredenog lijeka ili veterinarsko-medicinskog sredstva. Posebnu kontrolu iz clanka 32. st. 2. i 3. ovog zakona i izvanrednu kontrolu iz stavka 1. ovog clanka obavljaju pravne osobe koje odredi Ministarstvo.

Clanak 34.

Kontrolu kvalitete lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva u prometu vrsi federalna veterinarska inspekcija najmanje jedan-put tijekom vazenja odobrenja za stavljanje u promet. Troskove kontrole kvaliteta iz stavka 1. ovog clanka snosi pravna ili fizicka osoba u kojoj se obavlja uzorkovanje lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva.

Clanak 35.

Pravne osobe koje vrse redovitu i posebnu kontrolu duzne su o tome voditi odgovaraju}u evidenciju i cuvati je godinu dana duze od roka valjanosti lijeka. Evidencije moraju biti dostupne ovlastenim organima za vrsenje nadzora nad stavljanjem lijekova u promet.

Clanak 36.

Pravne i fizicke osobe iz clanka 35. stavak 1. ovog zakona duzne su voditi evidenciju koja sadrzi: 1. naziv lijeka i vaterinarskog medicinskog sredstva; 2. internacionalni nezasti}eni naziv lijeka (genericki naziv); 3. broj serije i nadnevak proizvodnje, odnosno nadnevak pakovanja lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva kao i nadnevak njihovog uvoza; 4. nadnevak izvrsene kontrole; 5. nalaz o izvrsenoj kontroli; 6. naziv pravne ili fizicke osobe u kojoj je izvrsena kontrola; 7. potpis osobe koja je odgovorna za vrsenje kontrole. Evidencija iz stavka 1. ovog clanka mora biti dostupna fed-eralnim i veterinarskim nadzornicima koji vrse nadzor nad proiszvodnjom i prometom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava.

Clanak 37.

Pravne i fizicke osobe koje uvoze lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva duzne su voditi evidenciju o vrsti i kolicini uvezenih lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava za koje je dano odobrenje za stavljanje u promet i posebnu evidenciju o lijekovima i veterinarsko-medicinskim sredstvima koji se uvoze radi ispitivanja. Evidencija iz stavka 1. ovog clanka sadrzi: 1. naziv lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva; 2. internacionalni nezasti}eni naziv (genericki naziv); 3. naziv i adresu inozemnog proizvodaca; 4. kolicinu lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva; 5. broj rjesenja kojim je dano odobrenje za stavljanje u promet lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva, od-nosno broj rjesenja kojim je dano odobrenje za njihov uvoz radi ispitivanja; 6. naziv korisnika lijeka i vaterinarsko-medicinskog sre-dstva. Evidencije iz stavka 1. ovog clanka moraju biti dostupne federalnim veterinarskim nadzornicima koji vrse nadzor nad prometom lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava.

Clanak 38.

Pravne i fizicke osobe koje su ovlastene za laboratorijsko ispitivanje ili kontrolu lijekova i vetarinarsko-medicinskih sred-stava duzno je voditi evidenciju o izvrsenim ispitivanjima. Evidencija iz stavka 1. ovog clanka sadrzi: 1. naziv lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva, oznaku serije lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva i naziv poduze}a; 2. naziv podnositelja zahtjeva za ispitivanje, 3. nalaz o izvrsenim ispitivanjima, 4. broj numeriranih banderola, markica, odnosno drugih oznaka izdanih nakon ispitivanja lijekova koji podlijezu posebnoj kontroli, 5. broj pod kojim je zavedena dokumentacija o ispitivanju lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava. Evidencija i dokumentacija iz stavka 2. ovog clanka moraju biti dostupne federalnim veterinarskim nadzornicima.

Clanak 39.

Pravna osoba koja vrsi posebnu i izvanrednu kontrolu lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva izdaje markicu koju kon-trolirani lijek mora nositi. Markica iz stavka 1. ovog clanka sadrzi: - naziv pravne osobe koja je kontrolirala lijek, - kontrolni broj i - nadnevak isteka roka valjanosti lijeka ili veterinarsko-medicinskog sredstva.

Clanak 40.

U obavljanju redovite, posebne i izvanredne kontrole lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva primjenjuju se metode na-cionalne farmakopeje, odnosno farmakopeje i druge medunarodno priznate metode. Obujam provjere kvaliteta lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva odreduje ministar na osnovi misljenja Komisije.

VI - PROMET LIJEKOVA I VATERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

Clanak 41.

Pod prometom lijekova i vetarinarsko-medicinskih sredstava prema ovom zakonu podrazumijeva se promet od proizvodaca do krajnjeg korisnika lijeka i vetarinarsko-medicinskog sredstva, a obuhvata promet na veliko i malo. U Federaciji moze biti u prometu samo onaj lijek i veterinar-sko- medicinsko sredstvo za koji je izdano odobrenje za stavljanje u promet. Promet opojnim drogama i psihotropnim supstancijama obavlja se sukladno posebnim propisima koje donosi ministar. Pravne osobe koje obavljaju prodaju lijekova su obvezna raspolagati dokazom iz stavka 2. ovog clanka.

Clanak 42.

Promet lijekovima i veterinarsko-medicinskim sredstvima moze obavljati samo pravna osoba koja ima odobrenje Ministar-stva za promet lijekova. Uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba koja stavlja lijek i veterinarsko-medicinsko sredstvo u promet, propisuje ministar.

Clanak 43.

Rjesenje kojim se odobrava promet lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava donosi ministar u roku od 30 dana od dana podnosenja zahtjeva.

Clanak 44.

Pravne osobe mogu uvoziti lijekove i vetarinarsko-medicin-ska sredstva samo na osnovi rjesenja Ministarstva. Rjesenje iz stavka 1. ovog clanka izdaje ministar u roku od 30 dana od dana podnosenja zahtjeva.

Clanak 45.

Ministarstvo moze odobriti uvoz lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava bez prethodnog izdavanja odobrenja za njihovo stavljanje u promet u slucaju: - izbijanja opasnih zaraznih bolesti, - za istrazivacke svrhe, - za ispitivanje u svrhu registracije proizvoda u Federaciji, - donacije veterinarskoj sluzbi Federacije, - kada Ministarstvo procjeni da je uvoz odredenog lijeka ili veterinarsko-medicinskog sredstva u interesu Feder-acije.

VII - PROPISIVANJE I IZDAVANJE LIJEKOVA

Clanak 46.

Nacin propisivanja i izdavanja lijekova propisuje ministar posebnim propisom.

VIII - OGLASAVANJE

Clanak 47.

Oglasavanje o lijeku svaki je oblik obavijesti kojoj je svrha davanje podrobnijih informacija o svojstvima i uporabi lijeka.

Clanak 48.

Zabranjeno je oglasavanje o lijeku za koji nije izdato odo-brenje za stavljanje u promet.

Clanak 49.

Oglasavanje o lijeku dopusteno je u strucnim krugovima, putem strucne i znanstvene literature i na druge uobicajene nacine. Oglasavanje iz stavka 1. ovog clanka, odnosno davanje in-formacija o lijeku se moze vrsiti samo sukladno odobrenom naputku. Lijekovi i veterinarsko-medicinska sredstva koja se izdaju bez recepta mogu se oglasavati i putem sredstava javnog infor-miranja.

Clanak 50.

Kada je to u op}em interesu Ministarstvo moze putem sred-stava javnog informiranja obavjestavati gradane o uporabi odredenih lijekova.

Clanak 51.

Pravne osobe koje proizvode, uvoze ili obavljaju promet lijekova mogu u strucnoj veterinarskom tisku, posebnim publi-kacijama ili preko veterinarskih djelatnika informirati javnost o djelovanju lijeka, uz obvezno navodenje novih kontraindikacija, nezeljenih uzgrednih pojava i nacina njihove uporabe, sukladno podacima iz odobrenog naputka. Pravne osobe koje izdaju posebne publikacije iz stavka 1. ovog clanka duzne su dostaviti na uvid Ministarstvu po jedan primjerak svake publikacije u roku od osam dana od dana izdavanja.

Clanak 52.

Zabranjeno je oglasavati lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva i njihovu uporabu na nacin koji se protivi moralnim i etickim nacelima i dobrobiti zivotinja. Zabranjeno je dijeljenje uzoraka lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava radi reklamiranja, oglasavanja, odnosno informacija o djelovanju.

IX - NADZOR NAD STAVLJANJEM U PROMET LIJEKOVA I VETERINARSKO-MEDICINSKIH SREDSTAVA

Clanak 53.

Nadzor nad proizvodnjom, uvozom i prometom na veliko i malo lijekova i vaterinarsko-medicinskim sredstvima obavlja Ministarstvo. Uvjete provedbe nadzora iz stavka 1. ovog clanka propisuje ministar.

Clanak 54.

U obavljanju nadzora prema clanku 53. stavak 1. ovog zak-ona federalni i zupanijski nadzornik nadlezan za poslove veteri-narske inspekcije, ima pravo i duznost: - da naredi pravnim osobama da usklade svoje poslovanje s uvjetima propisanim ovim zakonom i provedbenim propisima donesenim na osnovi njega, Utorakda zabrani rad pravnoj osobi koja proizvodi, uvozi, obavlja promet na veliko i malo, a ne ispunjava uvjete propisane za osobe, opremu i prostor u kojem obavlja djelatnost, - da obustavi promet lijeka ili citave serije lijekova i veterinarsko-medicinskih sredstava ako nisu ispunjeni uvjeti iz ovog zakona, - da naredi povlacenje lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstava iz prometa u slucajevima odredenim ovim zakonom, - da naredi unistenje neispravnog lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva ako je utvrdena neispravnost koja moze stetno utjecati na zdravlje zivotinja, a preko namirnica i na zdravlje ljudi, - da u slucaju povrede odredaba ovog zakona podnesu prijavu za pokretanje postupka protiv pravne osobe i odgovorne osobe, - da naredi druge mjere potrebne za provedbu ovog zakona i propisa donesenih na osnovi njega. Mjere iz stavka 1. ovog clanka odreduju se rjesenjem koje je konacno u upravnom postupku.

Clanak 55.

Lijek se povlaci iz prometa: 1. ako se utvrdi da izaziva stetne posljedice; 2. ako se utvrdi da vise ne odgovara zahtjevima i potrebama suvremenog veterinarstva; 3. ako se utvrdi da je stavljen u promet protivno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovi njega. Ako se zbog razloga iz stavka 1. toc. 1. i 2. ovog clanka povlaci iz prometa lijek za cije je stavljanje u promet dano odobrenje, Ministarstvo }e ukinuti rjesenje o davanju odobrenja za stavljanje u promet takvog lijeka. Rjesenje o povlacenju lijeka ili serije lijeka iz prometa, odnosno rjesenje o ukidanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet, ako se utvrdi da ne odgovara uvjetima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovi zakona, donosi Min-istarstvo. Rjesenje iz stavka 4. ovog clanka objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog clanka odnose se i na vetarinar-sko- medicinsko sredstvo.

Clanak 56.

Troskove ispitivanja i povlacenja neispravnog lijeka iz prometa i njegovog unistavanja i troskove nadleznog organa u svezi s provedbom rjesenja iz cl. 54. i 55. ovog zakona snosi pravna i fizicka osoba koja je proizvela ili uvezla neispravan lijek, odnosno pravna i fizicka osoba cijom krivnjom je doslo do povlacenja lijeka iz prometa ili do unistenja lijeka. Pravna ili fizicka osoba koja je ovlastena za ispitivanje lijek-ova snosi troskove povlacenja lijeka iz prometa ako je dala pogresan nalaz o ispravnosti lijeka na osnovi kojeg je lijek stavljen u promet. Ako pravna ili fizicka osoba koja se bavi ispitivanjem ili kontrolom lijekova ili druga pravna ili fizicka osoba sazna da postoje razlozi za povlacenje lijeka iz prometa, duzna je da o tome obavijesti Ministarstvo.

Clanak 57.

Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega obavlja Ministarstvo.

X - KAZNENE ODREDBE

Clanak 58.

Novacnom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za gospodarski prijestup pravna osoba ako: 1. stavlja u promet lijek za uporabu bez odobrenja Ministar-stva (clanak 17.), 2. izda lijek, protivno odredbama iz clanka 25. ovog zakona, 3. obavi provjeru kvalitete prve serije novog lijeka ili veter-inarsko- medicinskog sredstva, a nema odobrenje Minis-tarstva (clanak 32.), 4. ne obavi redovnu kontrolu lijeka iz clanka 32. stavak 1. ovog zakona, 5. ne obavi posebnu kontrolu lijeka iz clanka 32. st. 2, 3. i 5. ovog zakona, 6. ne raspolaze dokazom da lijek i veterinarsko-medicinsko sredstvo ciji promet obavlja ima odobrenje za stavljanje u promet (clanak 41. stavak 2.), 7. obavlja promet lijekova i veterinarsko-medicinskih sred-stava bez odobrenja Ministarstva (clanak 42. stavak 1.), 8. uvozi lijek bez suglasnosti Ministarstva (clanak 44. stavak 1.), 9. oglasava lijek ili veterinarsko-medicinsko sredstvo za koje nije izdano odobrenje za stavljanje u promet (clanak 48.). Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit }e se za gospodarski prijestup iz stavka 1. ovog clanka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Clanak 59.

Novacnom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit }e se za prekrsaj pravna osoba ako: 1. ljekovitu hranu izraduje s premiksima koje nisu odobrene od Ministarstva (clanak 3. stavak 2.), 2. pri proizvodnji, ispitivanju, stavljanju u promet i provjeravanju valjanosti lijeka ne udovoljava propisanim uvjetima (clanak 6.), 3. ispitivanje lijeka obavi osoba koja nije odredena od strane Ministarstva, (clanak 12. stavak 4.), 4. obavlja proizvodnju proizvoda iz clanka 9. stavak 5. ovog zakona bez odobrenja Ministarstva, 5. kod proizvodnje proizvoda iz clanka 9. ovog zakona ne udovoljava nacelima dobre proizvodacke prakse, niti posebnim uvjetima koje utvrdi ministar (clanak 10.), 6. pravna osoba koja obavlja (stavlja) u promet lijekove i veterinarsko-medicinska sredstva ne provjeri kvalitet svake serije lijeka i veterinarsko-medicinskog sredstva u za to ovlastenoj ustanovi (clanak 32.), 7. ne vodi propisanu evidenciju (clanak 35.), 8. ne izda markicu koju kontrolirani lijek mora nostiti (cla-nak 39.). Novcanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM kaznit }e se za prekrsaje iz stavka 1. ovog clanka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Clanak 60.

Predvidene novcane kazne se pla}aju u KM, a do pustanja u opticaj KM, kazne se mogu pla}ati u DEM ili protuvrijednosti valuta, koje se koriste u platnom prometu u Federaciji, po srednjem tecaju, koji utvrduje nadlezna financijska organizacija na dan pla}anja.

XI - PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 61.

Pravna osoba koja se poslije stupanja na snagu ovog zakona, registrira za stavljanje lijekova u promet na veliko, moze otpoceti s radom kad Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti predvideni ovim zakonom. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve zapocete pos-tupke u kojima nije do stupanja na snagu ovog zakona donijeto konacno rjesenje.

Clanak 62.

Propise za cije je donosenje ovlasten, ministar }e donijeti u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovog clanka ostaju na snazi propisi koji su doneseni za provodenje Zakona o stavljanju lijekova u promet na teritoriju Federacije, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

Clanak 63.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o stavljanju lijekova u promet na teritoriju Federacije.

Clanak 64.

Ovaj zakon uskladit }e se s odredbama odgovaraju}eg zakona kojeg donese Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine u roku koji bude odreden tim zakonom.

Clanak 65.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Mariofil Ljubi}, v. r.
Predsjedatelj Zastupnickog doma Enver Kreso, v. r.