ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I - TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja gradjana, cini jedinstveni sistem u okviru kojega gradjani- ulaganjem sredstava, na nacelima uzajamnosti i solidarnosti-obvezatno u okviru zupanije(u daljem tekstu: zupanija) osigurava ostvarivanje prava na zdravstvenu zastitu i druge oblike osiguranja na nacin koji je utvrdjen ovim zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.
U okviru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno zupanije, sredstva za zdravstveno osiguranje mogu se ulagati i na dobrovoljnoj osnovi.

Clanak 2.

Pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom i drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona, gradjani Federacije imaju pravo na zdravstveno osiguranje, koje obuhvaca:
1. obvezatno zdravstveno osiguranje;
2. prosireno zdravstveno osiguranje, i
3. dragovoljno zdravstveno osiguranje.

Clanak 3.

Pravo na obvezatno zdravstveno osiguranje po ovom zakonu imaju osobe u radnom odnosu i druge osobe koje vrse odredjene djelatnosti ili imaju odredjeno svojstvo, a obuhvacena su ovim zakonom.
Obvezatno zdravstveno osiguranje, odnosi se na sve osobe iz stavka 1. ovog clanka (u daljem tekstu: osiguranici).

Clanak 4.

Pravo na obvezatno zdravstveno osiguranje imaju i clanovi obitelji osiguranika- kad je to ovim zakonom odredjeno.

Clanak 5.

Obvezatnim zdravstvenim osiguranjem obezbjedjuju se osiguranicima i clanovima njihove obitelji (u daljem tekstu: osigurane osobe) pravo na koriscenje zdravstvene zastite i pravo na novcane naknede i pomoci po ovom zakonu.
Opseg prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja odredjeno je odredbama ovog zakona i propisima donesenim na temelju ovog zakona.

Clanak 6.

Obvezatno zdravstveno osiguranje temelji se na nacelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru zupanije.
Obvezatno zdravstveno osiguranje moze temeljiti na nacelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru dvije ili vise zupanija odnosno Federacije- u slucajevima i pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom.

Clanak 7.

Prava koja osiguranim osobama pripadaju po ovom zakonu ne mogu se ugovorom mijenjati, ni prenostiti na druge osobe, niti se mogu naslijedjivati.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog clanka novcana se primanja iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja koja su dospjela za isplatu, a ostala su neisplacena zbog smrti osigurane osobe, mogu naslijedjivati.

Clanak 8.

Radi osiguranja prava, odnosno opsega prava koja nisu obuhvacena obvezatnim zdravstvenim osiguranjem, zakonodavno tijelo zupanije moze uvesti prosireno zdravstveno osiguranje.

Clanak 9.

Prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se na teret fonda obvezatnog zdravstvenog osiguranja, ako je njihovo koristenje suklado nacinu utvrdjenom zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Clanak 10.

Pri koriscenju odredjenih vidova zdravstvene zastite, osigurane osobe sudjeluju u snosenju troskova, kad je to zakonom predvidjeno.

Clanak 11.

Sve osigurane osobe imaju ravnopravan polozaj glede ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

Clanak 12.

Vidove zdravstvene zastite i prava koja se ne osiguravaju obvezatnim i prosirenim zdravstvenim osiguranjem gradjani mogu osigurati dragovoljnim zdravstvenim osiguranjem.

Clanak 13.

Sredstva za ostvarivanje prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se doprinosima od kojih se obrazuju fondovi obvezatnog zdravstvenog osiguranja kod zavoda zdravstvenog osiguranja zupanije, sukladno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na temelju zakona.
Sredstva za ostvarivanje prava iz prosirenog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se dodatnim doprinosima sukladno propisima zupanije.
Sredstva iz st. 1. i 2. ovog clanka mogu se osigurati i iz drugih izvora utvrdjenih zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona (porezi, donacije, premije, pristojbe, sredstva proracuna zupanije i Federacije).
Sredstva za dragovoljno zdravstveno osiguranje osiguravaju gradjani osobno ili putem poduzeca, ustanova ili na drugi nacin na koji sami odluce udruziti sredstva za ovo osiguranje.

Clanak 14.

Za stanovite se rizike u provedbi zdravstvenog osiguranja u okviru Federacije ustanovljuje obvezatno zdravstveno osiguranje i reosiguranje.

Clanak 15.

U svrhu ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja osniva se zavod zdravstvenog osiguranja zupanije ( u daljem tekstu: zupanijski zavod osiguranja).

Clanak 16.

Radi obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve zupanije, kao i provedbe stanovitih prava po osnovi konvencija, drugih medjunarodnih ugovora ili zakona i obavljanja poslova obvezatnog zdravstvenog reosiguranja osniva se Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja).

Clanak 17.

U svrhu ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava za dragovoljno zdravstveno osiguranje gradjana, moze se osnovati jedan ili vise zavoda dragovoljnog zdravstvenog osiguranja ili drugih oblika organiziracije-sukladno zakonu.

Clanak 18.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja i zupanijski zavod osiguranja obvezatni su, u okviru jedinstvenog informacijskog sustava, organizirati pracenje ostvarivanja i koriscenja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, pracenje uplata i potrosnje, po obveznicima doprinosa, kao i drugih sredstava i osobno za svakog osiguranika.
Odredba stavka 1. ovog clanka shodno se primjereno se primjenjuje i na zavode dragovoljnog zdravstvenog osiguranja.

II - OBVEZATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1. Osigurana osobe

a) Osiguranici

Clanak 19.

Prema ovom zakonu osiguranici su:
1. osobe koje su u radnom odnosu u poduzecima, ustanovama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kod djelatnika koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u svojini gradjana, kod djelatnika koji osobnim radom, samostalno-u vidu zanimanja- obavljaju profesionalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: pravne i fizicke osobe), na teritoriju Federacije;
2. osobe u radnom odnosu u pravne ili fizicke osobe sa sjedistem na teritoriju Federacije, upucena na rad ili strucno usavrsavanje u inozemstvu, te osobe na radu u kucanstvu osiguranika koji se nalaze na radu u inozemstvu, ako su drzavljani Bosne i Hercegovine, a gradjani Federacije BiH;
3. osobe koja su izabrane ili imenovane na stalne duznosti u odredjenim tijelima drzavne ili sudbene vlasti ili uprave u Federaciji ili zupaniji, ako za taj rad primaju placu;
4. drzavljani Federacije Bosne i Hercegovine, uposleni u stranim ili medjunarodnim organizacijama i ustanovama, stranim konzularnim i diplomatskim predstavnistvima sa sjedistem na teritoriji Federacije;
5. osobe s prebivalistem na teritoriju Federacije uposlena u inozemstvu kod inozemnog poslodavca koja nemaju zdravstveno osiguranje inozemne ustanove, odnosno tijela u cijem je nadlestvu provedba zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: inozemni nositelj zdravstvenog osiguranja);
6. osobe koja se nakon svrsenog obrazovanja nalaze na obvezatnom prakticnom radu, ako rade puno radno vrijeme;
7. osobe koja na teritoriju Federacije obavljaju gospodarsku ili negospodarsku djelatnost osobnim radom
8. osobe koje su vlasnici privatnih preduzeca sa sjedistem na teritoriju Federacije, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi;
9. seljaci koji se na teritoriju Federacije bave poljodjelstvom kao jedinim ili glavnim zanimanjem, seljaci koji su svoje poljodjelsko zemljiste dali u zakup i osobe koje su uzele poljodjelsko zemljiste u zakup, ako nisu zdravstveno osiguranja po drugoj osnovil
10. korisnici mirovina i korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije;
11. korisnici mirovina i invalidnina s prebivalistem na teritoriju Federacije koji to pravo ostvaruju iskljucivo od inozemnog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako medjunarodnim ugovorom nije drugacije odredjeno;
12. neuposlene osobe koje su prijavljene zavodu za zaposljavanje:
- ako su se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti, ili nakon prestanka primanja nadoknade placa na koju imaju pravo prema ovome zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga zakona,
- ako su se prijavile u roku od 30 dana nakon sluzenja vojnog roka, ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otpustene s te vojne sluzbe,
- ako su se prijavile u roku od 30 dana nakon otpustanja iz ustanove za izvrsenje kaznenih i prekrsajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge spacijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obvezatnog psihijatrijskog lijecenja u zdravstvenoj ustanovi ili obvezatnog lijecenja alkoholicara i narkomana,
- ako su na strucnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira zavod za zaposljavanje,
- ako su se prijavile u roku od 30 dana, po povratku iz inozemstva i ako su prije odlaska u inozemstvo bile zdravstveno osigurane,
- ako su se prijavile u roku od 90 dana nakon svrsetka skolske godine u kojoj su svrsile redovito skolovanje, odnosno od dana polozenog ispita, ako su prije toga izgubile pravo na zdravstvenu zastitu,
- ako su se prijavila u roku od 90 dana nakon sluzenja vojnog roka, odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti koje su uzrokom otpustanja s te vojne sluzbe, ako su na sluzenje vojnog roka stupile u roku od 60 dana od dana svrsenog skolovanja u odgovarajucoj ustanovi.
13. djeca koja su navrsila 15 godina zivota, a nisu zavrsila osnovno skolovanje ili se po svrsetku osnovnog skolovanja nisu uposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navrsenih 15 godina zivota, odnosno od dana svrsetka skolske godine prijave Zavodu za zaposljavanje;
14. osobe koja su, prema propisima o skolovanju izgubile status ucenika, odnosno redovitog studenta ili su prekinule redovito skolovanje, zadrzavaju pravo na zdravstvenu zastitu u trajanju od 1 godine od dana prekida skolovanja- ako su se prijavile Zavodu za zaposljavanje u roku od 30 dana od dana prekida skolovanja i ako pravo na zdravstvenu zastitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu;
15. osobe s prebivalistem na teritoriji Federacije kojima je priznato svojstvo ratnog, mirnodobnog i civilnog invalida rata, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine, sukladno pozitivnim propisima, ako nisu zdravstveno osigurana po drugoj osnovi;
16. pripadnici Vojske Federacije, ukljucujuci i osobe na redovnom odsluzenju vojnog roka i Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Federalna vojska i pripadnici FMUP-a);
17. pripadnici zupanijske policije;
18. osobe koje su prekinula rad zbog toga sto ih je pravna osoba uputila na strucno usavrsavanje ili postdiplomski studij;
19. osobe sto ih je pravna osoba prije stupanja u radni odnos, kao svoje stipendiste, uputila na prakticni rad ili u drugu pravnu osobu radi strucnog osposobljavanja ili usavrsavanja;
20. osobe upucene u inozemstvo u okviru medjunarodne prosvjetne, tehnicke i kulturne suradnje;
21. vrhunski sportasi, ako nisu osigurani po drugoj osnovi.

b) Clanovi obitelji osiguranika

Clanak 20.

Prema ovom zakonu clanovima obitelji osiguranika smatraju se:
1. supruznik (bracni i izvanbracni, sukladno propisima o braku i obiteljskim odnosima),
2. djeca (rodjena u braku, izvan braka, usvojena ili pastorcad) i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik uzdrzava,
3. roditelji (otac, majka, ocuh, maceha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik uzdrzava,
4. unuci, braca, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalan zivot i rad i ako nemaju sredstva za uzdrzavanje, pa ih osiguranik uzdrzava.
Clanovi obitelji osiguranika iz stavka 1. ovog clanka stjecu pravo na obvezatno zdravstveno osiguranje na temelju ovoga zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja gospodarske ili negospdarske djelatnosti osobnim radom odnosno poljodjelskom djelatnoscu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) ce provodbenim propisom utvrditi uvjete pod kojima se smatra da je osoba nesposobna za samostalan rad i zivot i da nema vlastitih sredstava za uzdrazvanje.

Clanak 21.

Supruznik je zdravstveno osiguran kao:
1. supruznik umrlog osiguranika, koji, nakon smrti supruz nika, nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu jer nije navrsio odredjene godine zivota, ako je u vrijeme smrti supruznika bio stariji od 40 godina (zena) odnosno 55 godina (muskarac). Supruznik mladji od 40, odnosno 55 godina, ukoliko propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju nije drukcije regulirano produzava koristenje prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja dok je prijavljen zavodu za zaposljavanje, ako mu se prijavi u roku od 90 dana nakon smrti supruznika.
2. razvedeni supruznik koji je sudskom odlukom stekao pravo na uzdrzavanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (zena) odnosno 60 godina (muskarac). Supruz nik koji je u vrijeme razvoda bio mladji od 45 godina, odnosno 60 godina prodruzava koristenje prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja, ako je potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
3. razvedeni supruznik mladji od 45 godina (zena) odnosno 60 godina (muskarac), kojemu su sudskom odlukom povjerena djeca na cuvanje i odgajanje- dok je prijavljen zavodu za zaposljavanje, tj. ako mu se prijavi u roku od 90 dana nakon razvoda braka i dok djeca imaju pravo na uzdrzavanje.

Clanak 22.

Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navrsene 15. godine zivota, a ako su na srednjem, odnosno visokom skolovanju, do kraja redovitog skolovanja, a najduze do navrsene 26. godine zivota.
Djeca osiguranika koja su zbog bolesti ili povrjede, prekinula redovito skolovanje imaju pravo na zdravstveno osiguranja i za vrijeme trajanja bolesti, odnosno ozljede.
Djeci osiguranika iz stavka 2. ovog clanka, kao i djeci osiguranika koja su, zbog sluzenja vojnog roka, prekinula redovito skolovanje produzava se koristenje prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme nastavka redovitog skolovanja za onoliko vremena koliko je trajao prekid redovitog skolovanja.
Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za rad, sukladno posebnim propisima prije navesene 15. godine zivota, odnosno za vrijeme trajanja redovitog skolovanja imaju pravo na zdravstveno osiguranje tijekom trajanja te nesposobnosti.
Pravo na zdravstveno osiguranje tijekom trajanja nesposobnosti pripada i djeci osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za rad, sukladno posebnim propisima, poslije isteka razdoblja iz stavka 4. ovog clanka ako ih osiguranik uzdrzava.
Djeca sto ih je osiguranik uzeo na uzdrzavanje imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako su bez roditelja.
Djeca sto ih je osiguranik uzeo na izdrzavanje, a koja imaju jednog ili oba roditelja, imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako se roditelji te djece zbog svog zdravstvenog stanja ili drugih razloga ne mogu brinuti o djeci i njihovom uzdrzavanju.

Clanak 23.

Drzavljani Federacije Bosne i Hercegovine uposleni u inozemstvu kod inozemnog posodavca ciji clanovi obitelji (supruznik i djeca) nisu zdravstveno osigurani kod inostranog nositelja zdravstvenog osiguranja, a prije odlaska u inozemstvo su bili zdravstveno osigurani, obvezatni su zdravstveno osigurati svoje clanove obitelji.

c) Druge osobe osigurane u odredjenim okolnostima

Clanak 24.

Pravo na zdravstvenu zastitu u opsegu koji pripada osiguranicima imaju:
1. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima na teritoriju Federacije,
2. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zastoti ili u sluzbi osmatranja i obavjescivanja,
3. osobe koje kao clanovi operativnih sastava dragovoljnih vatrogasnih organizacija vrse duznosti po propisima o zastiti od pozara.

Clanak 25.

Ucenici srednjih skola i redoviti studenti visih i visokih skola, te fakulteta, koji su drzavljani Federacije Bosne i Hercegovine i imaju prebivaliste na teritoriju Federacije, a nisu zdravstveno osigurani kao clanovi obitelji osiguranika, imaju pravo na zdravstvenu zastitu u istom opsegu kao i clanovi obitelji osiguranika. Clanovi obitelji ucenika i redovitih studenata iz stavka 1. ovog clanka (supruznik i djeca) imaju pravo na zdravstvenu zastitu u opsegu utvrdjenom za clanove obitelji, ako im zdravstvena zastita ne pripada po drugom osnovu.
Pravo na zdravstvenu zastitu iz st. 1. i 2. ovoga clanka pripada osobama dok imaju svojstvo ucenika, odnosno redovitog studenta.

Clanak 26.

Osobe s prebivalistem na teritoriju Federacije koje su nesposobne za samostalan zivot i rad i nemaju sredstva za uzdrzavanje sukladno propisima o socijalnoj skrbi, obvezatno su osigurane na zdravstvenu zastitu u opsegu utvrdjenom za clanove obitelji osiguranika, ako im se zdravstvena zastita ne osigurava po drugoj osnovi.

Clanak 27.

Osobe s prebivalistem na teritoriju Federacije koje imaju sredstva za uzdrzavanje, obvezatna su se osigurati na zdravstvenu zastitu u opsegu utvrdjenom za clanove obitelji osiguranika, ako im se zdravstvena zastita ne osigurava po drugoj osnovi.
Osobe iz stavka 1. ovoga clanka ostvaruju pravo na zdravstvenu zastitu pod uvjetima da je uplacen doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad.

Clanak 28.

Pravo na zdravstvenu zastitu zbog ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti imaju:
1. ucenici i studenti koji sudjeluju na prakticnoj nastavi, prakticnom radu i na strucnim putovanjima,
2. osobe koje su nakon svrsenog skolovanja na prakticnom radu bez obzira da li primaju naknadu,
3. djeca i mladez sa smetnjama u tjelesnom i dusevnom razvoju na prakticnoj nastavi ili na obvezatnom prakticnom radu kod pravne osobe za osposobljavanje,
4. osobe koje pomazu redarstvenim sluzbama u obavljanju poslova iz njihova nadlestva,
5. osobe koje sudjeluju u organiziranim akcijama spasavanja ili zastite i pri spasavanju u slucaju prirodnih i drugih nepogoda,
6. osobe koje, na poziv drzavnih i drugih mjerodavnih organa obavljaju duznosti,
7. sportasi, treneri ili organizatori u okviru organizirane sportske djelatnosti, odnosno osobe koje sudjeluju u sportskim akcijama,
8. osobe koje kao clanovi gorske sluzbe spasavanja ili ronioci, obavljaju akcije spasavanja zivota ili otklanjanja, odnosno sprjecavanja opasnosti koje neposredno ugrozavaju zivot ili imetak gradjana,
9. osobe koje kao clanovi terenskih sastava sudjeluju u spasavanju i zdravstvenoj zastiti u prirodnim i drugim nesrecama (poplave, potresi, nesrece u rudnicima i sl.).
Pod ozljedom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti, u smislu ovog zakona, smatra se ozljeda odnosno oboljenje utvrdjeno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
Pravna su i fizicke osobe obvezatne za svaki slucaj ozljede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti djelatnika dostaviti zupanijskom zavodu osiguranja prijavu u roku od tri dana od dana ozljede, odnosno utvrdjivanja oboljenja od profesionalne bolesti.

Clanak 29.

Korisnicima novcane nadoknade za tjelesno ostecenje, prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ako nemaju pravo na zdravstvenu zastitu po drugoj osnovi, pripada zdravstvena zastita samo kad je u svezi s ozljedom ili bolescu koja je prouzrocila tjelesno ostecenje po kojem im vec pripada pravo na novcanu naknadu.

Clanak 30.

Stranim drzavljanima i osobama bez drzavljanstva osigurava zdravstvena zastita pod istim uvjetima kao i drzavljanima Federacije Bosne i Hercegovine, ako medjunarodnim sporazumom nije drukcije odredjeno.

2. Prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja

Clanak 31.

Obvezatnim zdravstvenim osiguranjem , u slucajevima i pod uvjetima odredjenim ovim zakonom, osigurava se:
1. osiguranicima:
a) zdravstvena zastita;
b) nadoknada placa;
c) nadoknada putnih troskova u svezi s koriscenjem zdravstvene zastite;
2. clanovima obitelji osiguranika:
a) zdravstvena zastita;
b) naknada putnih troskova u svezi s koriscenjem zdravstvene zastite.

3. Zdravstvena zastita

Clanak 32.

Zdravstvena zastita koja se osigurava ovim zakonom, obuhvaca:
- hitnu medicinsku pomoc,
- lijecenje zaraznih bolesti,
- lijecenje akutnih, kronicnih bolesti u slucajevima i stanjima kada ugrozavaju zivot,
- zdravstvenu zastitu djece do navrsene 15. godine zivota,
- zdravstvenu zastitu redovitih ucenika i studenata,
- otkrivanje i lijecenje endemske nefropatije,
- lijecenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
- zdravstvenu zastitu u trudnoci i materinstvu,
- zdravstvenu zastitu dusevnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj zivot i zivot drugih osoba, ili ostetiti materijalna dobra,
- zdravstvenu zastitu oboljelih od progresivnih neuro-mis icnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
- provedbu obvezatne imunizacije protiv djecijih zaraznih oboljenja,
- lijecenje ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja,
- zdravstvenu zastitu pucanstva iznad 65 godina zivota, pod uvjetom da po clanu domacinstva nemaju prihode vece od prosjecne place na podrucju Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
- lijecenje narkomanije,
- sluzbu prikupljanja krvi.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) ce temeljem stavka 1. alineja 3. ovoga clanka, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti "paket zdravstvenih prava".

Clanak 33.

Osigurane osobe, osim prava iz clanka 32. ovog zakona, sukladno utvrdjenoj medicinskoj indikaciji, imaju pravo na koristenje ortopedskih i drugih pomagala, na stomatolosko-protetsku pomoc i stomatolosko-protetske nadomjestke, te pravo na koristenje lijekova cije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisivati na teret sredstava zupanijskog zavoda osiguranja.
Opseg prava iz stavka 1. ovoga clanka utvrdit ce se zupanijskim propisima.

Clanak 34.

Zdravstvena zastita koja se ovim zakonom osigurava provodi se kao:
- primarna,
- specijalisticko-konsultativna i
- bolnicka.

Clanak 35.

Pravo na zdravstvenu zastitu obuhvaceno obvezatnim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za osigurane osobe u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalisticko-konsultativnoj i bolnickoj zdravstvenoj zastiti s odgovarajucom medicinskom rehabilitacijom.
Opseg ce prava obavezatnog zdravstvenog osiguranja iz clanka 32. ovoga zakona, za svaku kalendarsku godinu utvrditi Parlament Federacije.
Standarde i normative zdravstvene zastite iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja i Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja, donosi ministar zdravstva.

Clanak 36.

Kod povreda na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguranicima se obvezatno osigurava:
1. zdravstvena zastita i provodbe mjera otkrivanja i sprjecavanja ozljeda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,
2. odgovarajuca medicinska pomoc i pravo na ortopedska pomagala radi lijecenja i medicinake rehabilitacije od posljedica ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti, poduzetet u svrhu uspostave radne sposobnosti,
3. naknada putnih troskova u svezi s koriscenjem zdravstvene zastite i rehabilitacije prouzrocene ozljedom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,
4. naknada place za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrocenog ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolesti.

Clanak 37.

Zdravstvena zastita iz clanka 34. ovoga zakona pruza se osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih djelatnika s kojima je zupanijski zavod osiguranja zakljucio ugovor o pruzanju zdravstvene zastite.

Clanak 38.

Ugovorima iz clanka 37. utvrdjuju se: vrsta, opseg i kvaliteta zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruza osiguranim osobama, nadoknade koje zupanijski zavod osiguranja placa za pruzanje ugovorenih usluga, nacin obracunavanja i placanja usluga i druga uzajamna prava i obveze ugovoraca.
Osnove, kriteriji i mjerila za zakljucivanje ugovora iz clanka 37. ovog zakona odredit ce se zupanijskim propisima.
Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stavka 2. ovog clanka osigurava se zakonita i pravilna uspostava ugovornih odnosa izmedju zupanijskog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova, utvrdjuju elementi sto ih moraju sadrzavati ti ugovori, uredjuje nacin iskazivanja vrste, opsega i kvalitete zdravstvenih usluga, nacin utvrdjivanja nadoknada, nacin kontrole vrste, opsega i kvalitete izvrsenih zdravstvenih usluga i drugo.

Clanak 39.

Ugovori zakljuceni izmedju zupanijskog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova na njegovu podrucju, u pogledu ugovorenih nadoknada za zdravstvene usluge vaze sve zupanijske zavode cije osigurane osobe koriste usluge tih zdravstvenih ustanova.

Clanak 40.

Zdravstvenim se ustanovama kojima zupanijski zavod osiguranja nije zakljucio ugovor o pruzanju zdravstvene zastite mogu na teret fonda zupanijskog zavoda osiguranja isplatiti samo troskovi medicinske pomoci pruzene osiguranim osobama u hitnim slucajevima i drugi troskovi u svezi sa pruzanjem te pomoci.

Clanak 41.

Osigurana osoba ima pravo na lijecenje u inozemstvu, odnosno na podrucju drzave Bosne i Hercegovine, pod uvjetima i na nacin utvrdjen posebnim propisima ako je u pitanju oboljenje koje se ne moze lijeciti u Federaciji, a u zemlji, odnosno drugom entitetu, u koju se osigurana osoba upucuje postoji mogucnost uspjesnog lijecenje tog oboljenja.
Osigurana osoba ima pravo koristi zdravstvenu zastitu u inozemstvu za vrijeme rada, odnosno boravka u inozemstvu sukladno posebnim propisima. Propise iz ovoga clanka donosi ministar zdravstva.

4. Novcane nadoknade i pomoci

a) Nadoknada place

Clanak 42.

Osiguranici iz clanka 19. toc. 1. do 7. i toc. 16. i 17. ovoga zakona imaju pravo na nadoknadu place za vrijeme privremene sprijecenosti za rad (u daljnjem tekstu: nadoknada place), ako su:
1. privremeno sprijeceni za rad zbog bolesti ili ozljede, odnosno dok su-radi lijecenja ili medicinskih ispitivanja-smjes teni u zdravstvenu ustanovu,
2. privremeno sprijecni za rad zbog odredjenog lijecenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne moze obaviti izvan radnog vremena osiguranika,
3. izolirani kao kliconose ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolici,
4. odredjeni za pratioca bolesnika upucenog na lijecenje ili lijecnicki pregled u najblize mjesto,
5. odredjeni da njegu oboljelog supruznika ili djeteta uz uvjete propisane ovim zakonom.
Nadoknada place pripada osiguraniku samo za dane za koje bi mu pripadala placa, ili nadoknada place u smislu propisa o radnim odnosima.
Osiguranicima kod kojih sprijecenost za rad nastupi dok se nalaze na neplacenom odsustvu, pripada nadoknada place samo po isteku neplacenog odsustva, ako u to vrijeme jos postoji privremena sprijecenost za rad.

Clanak 43.

Nadoknada place u slucajevima iz clanka 42. ovoga zakona pripada osiguraniku od prvog dana privremene sprijecenosti za rad i dok ta sprijecenost traje.
Privremena sprijecenost za rad traje dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zastite u zdravstvenoj ustanovi odnosno privatnoj praksi, ili lijecnicka komisija, ne utvrdi da je uspostavljena radna sposobnost, ili dok se pravosnaznim rjesenjem nadleznog tijela, po propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ne utvrdi da postoji invalidnost.

Clanak 44.

Osiguraniku kojemu je za vrijeme privremene sprijecenosti za rad prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, pripada nadoknada place najvise 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom.
Iznimno, u slucaju privremene sprijecenosti za rad zbog povrede na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguraniku pripada nadoknada place i nakon prestanka radnog odnosa, sve do ponovne uspostave radne sposobnosti, odnosno konacne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti, a ne dulje od 12 mjeseci.

Clanak 45.

Osiguranik nema pravo na nadoknadu place ako:
- je svijesno prouzrocio privremenu nesposobnost za rad,
- namjerno sprjecava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje,
- prima placu ili obavlja drugu djelatnost,
- bez opravdanog razloga ne odgovori na poziv za lijecnicki pregled izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zastite,
- izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zastite, odnosno kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja utvrdi da se ne pridrzava naputka za lijecenje, odnosno ako bez odobrenja izabranog doktora medicine otputuje iz mjesta prebivalista,
- u roku od tri dana nakon pocetka bolesti ne javi izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zastite da je obolio.
Osiguraniku ne pripada nadoknada place od trenutka kada su nastupile okolnosti iz stavka 1. ovoga clanka, pa sve dok one traju.

Clanak 46.

Nadoknade se place utvrdjuju od osnovice za nadoknadu koju cini placa isplacena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slucaj na temelju kojega se stjece pravo na nadoknadu.
Ako u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio slucaj na temelju kojega se stjece pravo na nadoknadu osiguranik nije ostvario placu, kao osnovicu za nadoknadu uzima prosjecna placa na razini zupanije za odgovarajuci mjesec.
Kad osiguranik prima nadoknadu place neprekidno dulje od tri mjeseca, osnovica za utvrdjivanje nadoknade iz st. 1. i 2. ovoga clanka valorizira se sukladno prosjecnom porastu placa uposlenih kod pravne, odnosno fizicke osobe, ako je taj porast veci od 5%.
Nadoknada place, prema stavku 3. ovoga clanka, pripada osiguraniku od prvog dana iduceg mjeseca po isteku tri mjeseca neprekidnog koristenja nadoknade place, ako je ispunjen uvjet za povecanje nadoknade.
Upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja ce opcim aktom poblize propisati nacin utvrdjivanja valorizacije osnovice za nadoknadu place iz stavka 3. ovoga clanka.

Clanak 47.

Nadoknada se place odredjuje se u visini od najmanje 80% osnovice za nadoknadu, s tim da ne moze biti niza od iznosa minimalne place vazece za mjesec za koji se utvrdjuje nadoknada.
Nadoknada place iznosi 100% od osnovice za nadoknadu:
1. za vrijeme privremene sprijecenosti za rad zbog ozljede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti,
2. za vrijeme privremene sprijecenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrocnih trudnocom i porodjajem,
3. za vrijeme privremene sprijecenosti za rad zbog transplantacije zivog tkiva i organa u korist druge osobe.
Visinu nadoknade place i najvisi iznos nadoknade place, koja se isplacuje na teret zupanijskog zavoda osiguranja, utvrdjuje upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja.

b) Nadoknade putnih troskova u svezi s koristenjem zdravstvene zastite

Clanak 48.

U ostvarivanju zdravstvene zastite osigurane osobe imaju pravo na nadoknadu putnih troskova u svezi s koristenjem zdravstvene zastite.
Pod troskovima se iz stavka 1. ovoga clanka ne podrazumijeva prevoz kolima hitne pomoci.

Clanak 49.

Osigurane osobe imaju pravo na nadoknadu putnih troskova iz clanka 48. ovoga zakona;
- ako su upucena doktoru medicine ili u zdravstvenu ustanovu u najblize mjesto, zato sto u mjestu u kojem rade ili u kojem imaju prebivaliste odnosno boraviste, nema doktora medicine odgovarajuce specijalnosti, odnosno zdravstvene ustanove, i
- ako ih izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zastite uputi ili pozove u mjesto izvan mjesta rada ili prebivalista, odnosno boravista.

Clanak 50.

Naknada putnih troskova iz clanka 48. stavka 1. ovoga zakona pripada osiguranim osobama za najkracu udaljenost do doktora medicine, odnosno zdravstvene ustanove i to u visini troskova prijevoza javnim prijevoznim sredstvom.
Ukoliko nema javnog prijevoza ili zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva drugu vrstu prijevoza, odobrava se odgovarajuci prijevoz, odnosno nadoknada za njegovo koristenje.
Provedbene propise o visini, kriterijima i nacinu koristenja nadoknade troskova prijevoza iz st. 1. i 2. ovoga clanka donijet ce nadlezni organ zupanijskog zavoda.

Clanak 51.

Pravo na nadoknadu putnih troskova ima pratilac osigurane osobe ako je, po ocjeni doktora medicine primarne zdravstvene zastite, osiguranoj osobi - u slucaju iz clanka 49. ovog zakona-prijeko potreban pratilac za vrijeme putovanja.

c) Ostale nadoknade i pomoci

Clanak 52.

Osiguranici imaju pravo na nadoknadu za pogrebne troskove.
Provedbene propise o visini, uvjetima i nacinu koristenja nadoknada za pogrebne troskove donijet ce mjerodavno tijelo zupanijskog zavoda osiguranja.

5. Ostvarivanje i zastita prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja

Clanak 53.

Pravo iz obveznatog zdravstvenog osiguranja moze ostvariti samo osobe kojoj je utvrdjen status osigurane osobe. Status osigurane osobe utvrdjuje zupanijski zavod osiguranja, a dokazuje se posebnom ispravom.
Provedbene propise o sadrzaju i obliku isprave iz stavka 2. ovoga clanka, kao i nacin njezina izdavanja, donijet ce ministar zdravstva.

Clanak 54.

Sve su fizicke i pravne osobe obvezatna zupanijskom zavodu osiguranja dostaviti sve podatke u svezi s prijavom i odjavom osigurane osobe- a radi ostvarivanja prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja i izdavanja posebne isprave iz clanka 53. stavka 2. ovoga zakona.
Osoba za koju pravna ili fizicka osoba ne podnose prijavu iz stavka 1. ovoga clanka od zupanijskog zavoda osiguranja moze zahtijevati da im utvrdi status osigurane osobe.
Ako zupanijski zavod osiguranja ne prihvati podnesenu prijavu ili utvrdi svojstvo osigurane osobe po nekoj drugoj osnovi, o tome donosi pismeno rjesenje koje dostavlja podnosiocu prijave i zainteresiranoj osobi.
Protiv rjesenja iz stavka 3. ovoga clanka moze se izjaviti zalba nadleznom tijelu zupanijskog zavoda osiguranja.
Protiv rjesenja donesenog po zalbi, moze se pokrenuti upravni spor.
Prestankom okolnosti na temelju kojih je steceno svojstvo osigurane osobe, to se svojstvo gubi.
Provedbene propise o nacinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe iz stavka 1. ovoga clanka donijet ce ministar zdravstva, uz prethodno pribavljeno misljenje zupanijskih ministarstava zdravstva.

Clanak 55.

Privremenu sprijecenost za rad utvrdjuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zastite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.
O utvrdjenoj ocjeni iz stavka 1. ovoga clanka izabrani doktor medicine izvjestava osiguranika, pravnu, odnosno fizicka osobu kod kojeg je osiguranik uposlen i nadlezni zupanijski zavod osiguranja.
Osiguranik, pravna, odnosno fizicka osoba kod koje je osiguranik uposlen i kontrolor zupanijskog zavoda osiguranja mogu u roku od 48 sati od priocenja ocjene uloziti prigovor na ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zastite iz stavka 1. ovoga clanka.
O prigovoru rjesava lijecnicka komisija zupanijskog zavoda osiguranja, s tim da se rjesenje lijecnicke komisije smatra konacnim.
Za vrijeme privremene sprijecenosti za rad osiguranika, odnosno za vrijeme koristenje prava na nadoknadu place vrsi se nadzor.
Nadzor iz stavka 5. ovoga clanka vrsi kontrolor zupanijskog zavoda osiguranja i pravna, odnosno fizicka osoba za vrijeme za koje ono isplacuje nadokandu place na teret svojih sredstava.
Pravilnik o postupku i kriterijuma za utvrdjivanje privremene sprijecenosti za rad donosi Vlada Federacije na prijedlog ministra zdravstva.

Clanak 56.

Nadoknadu place iz clanka 42. toc. 1. i 2. ovoga zakona obracunava i isplacuje osiguraniku na teret svojih sredstava:
1. pravna ili fizicka osoba za prvih 42 dana bolovanja kao i za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inozemstvu na koje ga je uputila pravna ili fizicka osoba,
2. preduzece za profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalida, odnosno pravna ili fizicka osoba za rad osiguranika invalida za prvih sedam dana bolovanja.
Visinu nadoknade place iz stavka 1. ovoga clanka utvrdjuje opcim aktom nadlezni tijelo pravne osobe, odnosno fizicke osobe.

Clanak 57.

Nadoknada se place u svezi s koristenjem zdravstvene zastite iz clanka 42. toc. 3. do 5. ovoga zakona isplacuje osiguraniku na teret sredstava zupanijskog zavoda osiguranja od prvog dana koristenja prava.
Nadoknadu place iz stavka 1. ovoga clanka obracunava i isplacuje pravna odnosno fizicka osoba, s tim da je zupanijski zavod osiguranja obvezan vratiti isplacenu nadoknadu u roku od 45 dana od dana primitka zahtijeva za povrat.
Provedbene propise o nacinu ostvarivanja prava na nadoknadu place iz stavka 1. ovoga clanka donijet ce upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja.

Clanak 58.

Nadoknadu place zbod povrjede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti obracunava i isplacuje iz svojih sredstava pravna, odnosno fizicka osoba kod kojeg je uposlen osiguranik, sve dok osiguranik nije radno sposoban, odnosno do pravosnaz nosti odluke nadleznog tijela o utvrdjivanju invalidnosti osiguranika, osim u slucaju stecajnog postupka, kada nadoknadu isplacuje zupanijski zavod osiguranja.

Clanak 59.

O pravu na nadoknadu place pravna odnosno fizicka osoba i zupanijski zavod osiguranja rjesava po pribavljenoj ocjeni izabranog doktora medicine, odnosno lijecnicke komisije bez donosenja formalnog rjesenja, uz obvezatno izdavanje pismenog rjesenja ako to osiguranik trazi.
U slucaju kada osiguraniku pravna odnosno fizicka osoba nije utvrdila nadoknadu place na nacin, u visini i rokovima utvrdjenim ovim zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga zakona, osiguranik ima pravo uloziti prigovor nadleznom tijelu zupanijskog zavoda osiguranja.
Do donosenja konacne odluke isplatu nadoknade duzan je osigurati zupanijski zavod osiguranja suglasno clanku 46. stavku 2. ovoga zakona, s tim da je pravna, odnosno fizicka osoba duzna vratiti isplacenu nadoknadu u roku od 30 dana od dana prijema nadoknade za privremenu sprijecenost za rad.

Clanak 60.

Ako bolovanje traje neprekidno ili u prekidima ukupno 12 mjeseci za istu bolest u tijeku dvije kalendarske godine, izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zastite obvezan uputiti osiguranika nadleznom tijelu mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga izabranog doktora medicine.
Osiguranik ima pravo na nadoknadu place na teret sredstava zupanijskog zavoda osiguranja odnosno na teret sredstava pravne ili fizicke osobe u slucaju iz clanka 58. ovoga zakona, do navresenih 14 mjeseci neprekidnog trajanja privremene sprijecenosti za rad.
Ako nadlezno tijelo mirovinskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku iz stavka 1. ovoga clanka, zupanijski ce zavod osiguranja i dalje isplacivati nadoknadu place osiguraniku, ali je nadlezno tijelo mirovinskog i invalidskog osiguranja obvezatno vratiti isplacenu nadoknadu zupanijskom zavodu osiguranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za povrat.
U radu nadleznog tijela mirovinskog i invalidskog osiguranja za ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti sudjeluje kao clan i predstavnik zupanijskog zavoda osiguranja.

Clanak 61.

Kad se utvrdi da postoje cinjenice iz clanka 45. stavka 1. ovoga zakona, zupanijski zavod osiguranja, odnosno pravna ili fizicka osoba koja vrsi isplatu nadoknade place na teret svojih sredstava, obustavlja isplatu te nadoknade.
Akt o obustavi isplate nadoknade place u smislu stavka 1. ovoga clanka donosi kontrolor zupanijskog zavoda osiguranja, odnosno pravna ili fizicka osoba koja vrsi isplatu nadoknade place na teret svojih sredstava, na temelju misljenja izabranog doktora medicine koji je utvrdio privremenu sprijecenost za rad.
Akt se iz stavka 2. ovoga clanka izdaje pismeno, u dva primjerka, od kojih se jedan urucuje osiguraniku, a jedan zupanijskom zavodu osiguranja, odnosno pravnoj ili fizickoj osobi koja vrsi isplatu nadoknade place na teret svojih sredstava, uz izvjesce.
Osiguranik kome je aktom iz stavka 2. ovoga clanka obustavljena isplata nadoknade place, ima pravo u roku od tri dana od dana urucenja akta zahtijevati da zupanijski zavod osiguranja, odnosno pravna ili fizicka osoba koja je isplacivala nadoknadu place na teret svojih sredstava, raspravi stvar rjesenjem.
O ponovnoj uspostavi isplate nadoknade place obustavljene u smislu odredaba ovoga clanka rjesava zupanijski zavod osiguranja, odnosno pravna ili fizicka osoba koja je isplacivala nadoknadu place na teret svojih sredstava, na zahtjev osiguranika, ako se za to steknu uvjeti.

Clanak 62.

U svrhu zastite prava iz ovoga zakona, osiguranim se osobama u zupanijskom zavodu osiguranja osigurava dvostupnost rjesavanja u postupku koji je pokrenula osigurana osoba.
Drugostupanjsko rjesenje zupanijskog zavoda osiguranja je konacno i protiv njega se moze pokrenuti upravni spor pred nadleznim sudom.

Clanak 63.

U postupku rjesavanja o pravima iz zdravstvenog osiguranja primjenjuje se Zakon o opcem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drukcije uredovano.

Clanak 64.

Pri ostvarivanju prava na zdravstvenu zastitu iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja prema odredbama ovoga zakona, osigurana osoba ima pravo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zastite.
Osiguranik ima pravo na slobodan izbor zavoda osiguranja kod kojeg se moze osigurati na prosireno zdravstveno osiguranje, sukladno zakonom, a uz prethodno pribavljenu suglasnost obveznika uplate doprinosa i zavoda osiguranja koji provodi prosireno zdravstveno osiguranje.
Osigurana osoba bira doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zastite na period od najmanje godinu dana.
Provedbene propise o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zastite donijet ce zupanijski ministar.

6. Nadoknada stete

Clanak 65.

Osigurana je osoba obvezatna zupanijskom zavodu osiguranja nadoknaditi stetu:
1. ako je ostvarila primanje iz sredstava kantonalnog zavoda osiguranja na temelju neistinitih ili netocnih podataka za koje je znala ili je morala znati da su neistiniti, odnosno netocni ili je primanje ostvarila na drugi protupravan nacin, odnosno u vecem opsegu nego sto joj pripada;i
2. ako je ostvarila primanje iz sredstava zupanijskog zavoda osiguranja zato sto nije prijavila promjenu koja utice na gubitak ili opseg prava, a znala je ili je morala znati za tu promjenu.

Clanak 66.

Zupanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzrocne stete od osobe koja je prouzrocila bolest, povrjedu ili smrti osigurane osobe.
Za stetu koju je zupanijskom zavodu osiguranja u slucajevima iz stavka 1. ovoga clanka, pocinio djelatnik na radu ili u svezi s radom, odgovara pravna osoba ili fizicka osoba, osim ako se dokaze da je djelatnik postupio onako kako je trebao.
Zupanijski zavod osiguranja je obvezan u slucajevima iz stavka 2. ovoga clanka zahtijevati nadoknadu stete i neposredno od djelatnika ako je steta prouzrocena namjerno.
Kada zupanijski zavod osiguranja zahtijeva nadoknadu stete od pravne, odnosno fizicke osobe i od djelatnika, oni za stetu odgovaraju solidarno.

Clanak 67.

Osigurana je osoba koja iz sredstava zupanijskog zavoda osguranja isplacen novcani iznos na koji nije imala pravo, obvezatna vratiti primljeni iznos suglasno odredbama Zakona o obvezatnim odnosima.

Clanak 68.

Zupanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzrocne stete od pravne, odnosno fizicke osobe:
1. ako je steta nastala zato sto nisu dani podaci ili sto su dani neistiniti ili netocni podaci o cinjenicama od kojih ovisi stjecanje ili opseg prava,
2. ako je isplata izvrsena na osnovi neistinitih ili netocnih podataka navedenih u prijavi o stupanju djelatnika na rad, i
3. ako je isplata izvrsena zbog toga sto nije podnesena prijava o promjenama koje utjecu na gubitak ili na opseg prava djelatnika, odnosno prijava o istupanju djelatnika s rada ili ako je prijava podnesena poslije propisanog roka.
Osigurane osobe koje su obvezatne same podnositi prijave ili davati odredjene podatke u svezi sa svojim pravima i obvezama, obvezatne su u slucajevima iz stavka 1. ovoga clanka same zupanijskom zavodu osiguranja nadoknaditi stetu koja je nastala ako prijava nije podnesena ili su dati neistiniti podaci.
Za stetu u slucajevima iz stavka 1. ovoga clanka odgovaraju pravne i fizicka osobe, osim ako dokazu da se u danim okolnostima postupalo kako je trebalo, a osigurane osobe u slucajevima iz stavka 2. ovoga clanka odgovaraju za stetu ako su znale ili morale znati da su dani podaci neistiniti ili netocni, odnosno ako su znale ili morale znati za promjenu koja utijece na gubitak ili opseg prava, a te promjene nisu prijavile.

Clanak 69.

Zupanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzrocene stetu od pravne ili fizicke osobe ako su bolest, povrjeda ili smrt djelatnika nastali zbog toga sto nisu provedene mjere zastite na radu ili druge mjere za zastitu gradjana.
Zupanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzrocne stete od pravne ili fizicke osobe i kad je steta nastala time sto je djelatnik stupio na rad bez propisanog prethodnog zdravstvenog pregleda, a kasnije se zdravstvenim pregledom utvrdi da ta osoba, prema zdravstvenom stanju nije bila sposobna za rad na odredjenim poslovima.

Clanak 70.

Zupanijski zavod osiguranja obvezatan je zahtijevati nadoknadu prouzrocne stete u slucajevima iz clanka 66. ovoga zakona i neposredno od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba kod koje su ove osobe osigurane odgovornosti za stetu prourocenu trecim osobama, prema propisima o obvezatnom osiguranju ovog rizika.

Clanak 71.

Zupanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu stete prouzrocne u slucajevima iz clanka 66. ovoga zakona kad je steta nastala uporabom motornog vozila neposredno od pravne osobe za osiguranja imovine i osoba kod koga je stetnik sklopio ugovor o obvezatnom osiguranju od odgovornosti za stete pricinjene trecim osobama.
Zupanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu stete prouzrocne uporabom vozila kojim se koristila, odnosno kojim je upravljala osoba koja za to nije imala ovlast.
Zupanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu stete prouzrocne uporabom vozila za koje nije sklopljen ugovor o osiguranju, odnosno uporabom nepoznatog vozila od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba koja obavlja osiguranje autoodgovornosti u mjestu nastanka stete.
U slucaju iz stavka 3. ovoga clanka pravna osoba za osiguranje imovine i osoba, obvezatno je isplatiti nadoknadu kao da je bio sklopljen ugovor o osiguranju.

Clanak 72.

Zupanijski zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu stete prouzrocne uporabom vozila s inozemnom registracijom za koje postoji valjana medjunarodna isprava, ili dokaz o postojanju osiguranja od bilo koje pravne osobe za osiguranje imovine i osobe sa sjedistem na teritoriju Federacije.
Stetu nastalu uporabom vozila inozemne registracije koja nije obuhvacena osiguranjem autoodgovornosti, nadoknadjuje pravna osoba za osiguranje imovine i osoba sa sjedistem u mjestu nastanka stete.

Clanak 73.

Zupanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu stete u slucajevima predvidjenim ovim zakonom, bez obzira na to sto je nastala isplatom davanja koja, kao pravo, pripadaju osiguranoj osobi iz sredstava zupanijskog zavoda osiguranja.

Clanak 74.

Pri utvrdjivanju prava na nadoknadu stete prouzrocne zupanijskom zavodu osiguranja primjenjuju se odgovarajuce odredbe Zakona o obvezatnim odnosima, kao i posebni propisi o nadoknadi stete.

Clanak 75.

Potrazivanje nadoknade stete, u smislu odredaba ovog zakona, zastarijevaju istekom rokova odredjenih Zakonom o obvezatnim odnosima. Rokovi zastare potrazivanja nadoknade stete, u smislu odredaba ovoga zakona, pocinju teci:
1. u slucajevima iz clanka 65. i clanka 68. stavak 1. ovoga zakona, od dana kada je postalo konacno rjesenje kojim je utvrdjeno da isplaceno primanje nije pripadalo ili je pripadalo u manjem opsegu;
2. u slucajevima iz cl. 66. i 69. ovoga zakona, od dana kada je postalo izvrsnim rjesenjem kojim je priznato pravo na primanje iz sredstava zupanijskog zavoda osiguranja;
3. u ostalim slucajevima kada se zahtijeva nadoknada za pojedina isplacena davanja iz clanka 71. ovoga zakona, od dana izvrsene isplate svakog pojedinog davanja.

Clanak 76.

Kada se utvrdi da je steta nestala, zupanijski ce zavod osiguranja, uz navodjenje dokaza, pozvati osiguranu, pravnu ili fizicku osobu, pravnu osobu za osiguranje imovine i osoba ili drugu osobu koja je duzna nadoknaditi stetu, da u odredjenom roku naknadu stetu.
Ako steta ne bude nadoknadjena u odredjenom roku, zupanijski zavod osiguranja potrazivanje ostvaruje tuzbom kod nadleznog suda.
Zupanijski zavod osiguranja ima pravo na zateznu kamatu po stopi propisanoj Zakonom o obvezatnim odnosima, od dana nastale stete.
Zupanijski zavod osiguranja nema pravo, bez izricitog pristanka osiguranika ili osigurane osobe, ostvariti nadoknadu stete obustavom isplate, ili ustezanjem od novcane nadoknade na koju osigurana osoba ima pravo u svezi s koriscenjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

III - PROSIRENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Clanak 77.

Ukoliko zakonodavno tijelo zupanije, suglasno clanku 8. ovoga zakona uvede prosireno zdravstveno osiguranje, odlukom ce odrediti vidove zdravstvene zastite, odnosno prava i pogodnosti koje se osiguravaju prosirenim zdravstvenim osiguranjem, visinu doprinosa za prosireno zdravstveno osiguranje, uvjete i nacin pristupanja prosirenom zdravstvenom osiguranju, kao i nacin poslovanja prosirenog zdravstvenog osiguranja.
Za provedbu prosirenog zdravstvenog osiguranja osnivaju se posebni fondovi, cije se poslovanje vodi odvojeno od poslovanja ostalih fondova.

IV - DRAGOVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Clanak 78.

Gradjani-osiguranici mogu za sebe i za svoje clanove obitelji dragovoljnim zdravstvenim osiguranjem osigurati dodatna prava iz zdravstvene zastite koja nisu obuhvacena obvezatnim zdravstvenim osiguranjem.
Uvjete i nacin koriscenja prava iz dragovljnog zdravstvenog osiguranja utvrdjuju zavodi dragovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Clanak 79.

Zavodi se dragovoljnog zdravstvenog osiguranja financiraju iz premija dragovoljnog zdravstvenog osiguranja sto ih placaju gradjani, poduzeca ili druge pravne osobe.

V - OSIGURAVANJE SREDSTAVA

1. Financiranje obvezatnog zdravstvenog osiguranja

Clanak 80.

Sredstva za financiranje prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se:
1. iz doprinosa iz placa radnika koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizicke osobe;
2. iz doprinosa na prihod osoba koje obavljaju gospodarsku ili negospodarsku djelatnost osobnim radom;
3. iz doprinosa mirovina i invalidnina i drugih nadoknada iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,
4. iz doprinosa za neuposlene gradjane,
5. iz doprinosa koji se placa na stalnu novcanu pomoc i za osobe smjestene u ustanovama socijalne zastite,
6. iz doprinosa iz prihoda od samostalne estradne djelatnosti, izdavanja ploca, audio i video kazeta i na ulaznice za organizaciju sportskih, estradnih i drugih kulturnih javnih priredaba,
7. iz doprinosa za prihod od autorskih prava, patenata i tehnickih unapredjenja,
8. iz dodatnog doprinosa za koristenje zdravstvene zastite u inozemstvu;
9. iz doprinosa iz diohodka poljodjelstva, kao i zakupnine za poljodjelstveno zemljiste,
10. iz doprinosa osoba koje same placaju doprinos,
11. iz nadoknada za zdravstvenu zastitu clanova obitelji djelatnika uposlenih u inozemstvu, inozemnih umirovljenika i clanova njihovih obitelji;
12. iz sredstava proracuna zupanije, odnosno opcine,
13. iz sredstava osobnog udjela osiguranih osoba u pokricu troskova zdravstvene zastite, i
14. iz prihoda od donacije, pomoci, pristojbi, kamata, dividendi i drugih prihoda.
Sredstva iz stavka 1. ovoga clanka vode se i evidentiraju odvojeno.

Clanak 81.

Za povrjedu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika pravna ili fizicka osoba u cijelosti osigurava sredstva za ostvarivanje prava iz clanka 36. ovoga zakona.
Pravne su se ili fizicke osobe obvezatna reosigurajti radi rizika - iz stavka 1. ovoga clanka.

Clanak 82.

Sredstva se obvezatnog zdravstvenog osiguranja osiguravaju u zupanijskom zavodu osiguranja, sukladno namjenama.
Upravni vijece zupanijskog zavoda osiguranja, uz suglasnost zupanijskog ministra, sacinjava godisnji plan prihoda i rashoda za financiranje potreba iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja, polazeci od raspolozivih sredstava, utvrdjenog standarda zdravstvene zastite i programa mjera za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja.
Zupanijski je zavod osiguranja duzan poduzeti potrebne mjere radi osiguranja dodatnih sredstava ukoliko raspoloziva sredstva nisu dostatna za pokrice rashoda obvezatnog zdravstvenog osiguranja.
U svrhu osiguranja dodatnih sredstava za pokrice rashoda obvezatnog zdravstvenog osiguranja, zupanijski zavodi osiguranja mogu dogovorno, a uskladjeno od Federalnog ministarstva zdravstva, udruzivati dio sredstava kod Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.
Dogovorom iz stavka 4. ovoga clanka utvrdjuje se visina i nacin udruzivanja sredstava, te kriterij i postupak za njihovo koristenje.
Upravno vijece Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja odlucuje o koristenju udruzenih sredstava sukladno dogovoru iz stavka 4. ovoga clanka.
Predvidjene mjere iz stavka 3. ovoga clanka poduzima zupanijski zavod osiguranja, uz prethodnu suglasnost zupanijskog ministra. 2.
Osnovica i nacin obracunavanja doprinosa

Clanak 83.

Pri utvrdjivanju osnovice, nacin obracunavanja i uplate doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje iz placa djelatnika i s njima izjednacenih osiguranika, primjenuju se propisi o porezima gradjana.

Clanak 84.

Osnovicu, nacin obracunavanja i uplate doprinosa iz clanka 80. stavak 1. toc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. ovog zakona utvrdjuje svojim propisima zakonodavno tijelo zupanije-na prijedlog zupanijskog zavoda osiguranja.

Clanak 85.

Stope za utvrdjivanje visine doprinosa iz clanka 80. ovoga zakona utvrdjuje, svojom odlukom, zakonodavno tijelo zupanije-na prijedlog zupanijskog zavoda za osiguranje.
Osnova za donosenje odluke iz stavka 1. ovoga clanka predstavlja plan potrebnih sredstava za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja sto ga utvrdjuje upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja, polazeci od utvrdjenog standarda zdravstvene zastite i predvidjenog programa mjera za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

3. Obveznici uplate doprinosa

Clanak 86.

Obveznici obracunavanja i uplate dorpinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje su:
1. preduzeca, druge pravne i fizicke osobe koje obavljaju gospodarsku i negospodarsku djelatnost - za djelatnike u radnom odnosu i s njima izjednacene osiguranike, za osobe birane ili imenovane na funkcije u odredjenim tijelima drzavne ili sudske vlasti i uprave u Federaciji, zupaniji i opcini, za osobe koje obavljaju rad po ugovoru prema propisima o radnim odnosima, za osobe upucene na skolovanje, strucno usavrsavanje, postdiplomski i doktorski studij ili na praktican rad, za osobe na profesionalnim funkcijama u vjerskim i drugim registriranim udrugama, za volontere, za dodatni doprinos za koriscenje zdravstvene zastite u inozemstvu;
2. Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje - za korisnike mirovine i korisnike drugih prava po osovi mirovinskog i invalidskog osiguranja;
3. Zavod za zaposljavanje - za osobe koje su privremeno neuposlene i kod kojih su te osobe prijavljene;
4. Zavod za socijalnu zastitu - za osobe koje primaju stalnu novcanu pomoc i za osobe smjestene u ustanovama socijalne zastite;
5. poduzeca i druge pravne osobe, odnosno nositelji investicija u okviru kojih se izvode radovi - za osobe na javnim i drugim radovima;
6. osobe uposlena u inozemstvu - za clanove svoje obitelji cije je prebivaliste na teritoriju zupanije, ako nisu osigurani po drugoj osnovi;
7. nadlezno tjelo uprave u Federaciji, odnosno zupaniji-za pripadnike Federalne vojske, pripadnike F MUP-a i za pripadnike zupanijske policije;
8. nadlezno tijelo uprave zupanije-za ucenike, odnosno studente koji nisu osigurani po drugoj osnovi, kao i za ucenike, odnosno studente koji vrse praktican rad u svezi s nastavom;
9. nadlezno tijelo uprave zupanije, odnosno opcine - za socijalno ugrozene osobe koje nisu osigurane po drugoj osnovi, i osobe iz clanka 19. toc. 15. i 16. i clanka 24. toc. 1, 2. i 3. ovoga zakona;
10. za strane drzavljane i osobe bez drzavljanstva koje se skoluju ili strucno usavrsavaju - davalac stipendije, ako ugovorom o stipendiji nije predvidjeno da sami placaju doprinos;
11. osiguranik - seljak koji je starjesina seljackog kucanstva, obveznikom je uplate doprinosa za sebe i clanove svoje obitelji;
12. autorske agencije, udruzenja gradjana, druge profesionalne udruge i sportski savez, odnosno organizatori sportskih i drugih javnih priredaba - za sudionike u tim priredbama, odnosno za clanove svojih udruga koje se bave profesionalnom i drugom djelatnoscu, odnosno preko kojih ostavruju prihod, kao i za vrhunske sportase, koji su kao takvi rangirani od Olimpijskog komiteta ili udruge sportasa na razini Federacije.
Ostala osobe same uplacuju doprinos na temelju obracuna zupanijskog zavoda osiguranja.

Clanak 87.

Zupanijski zavod osiguranja obavlja preglede poslovnih knjiga i evidencija pravnih i fizickih osoba, radi kontrole pravilnosti obracunavanja i uplacivanja sredstava za obvezatno zdravstveno osiguranje.
Zupanijski zavod osiguranja prati redovitu naplatu doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje svih obveznika placanja doprinosa.
Zupanijski zavod osiguranja svojim opcim aktom utvrditi nacin vrsenja kontrole iz st. 1. i 2. ovoga clanka.
Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se daljnje koristenje zdravstvene zastite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoci.
Pravo koristenja zdravstvene zastite se u cijelosti uspostavlja danom podmirenja svih dospjelih a neuplacenih sredstava zupanijskom zavodu osiguranja sukladno odredbama Zakona o obvezatnim odnosima.
Zupanijski zavod osiguranja utvrdjuje kad su dospjela sredstva uredno uplacena.

Clanak 88.

Organizacija ovlastena za obavljanje platnog prometa obvezatna je, na zahtjev zupanijskog zavoda osiguranja, a na osnovu izvrsenog platnog naloga, odnosno na temelju izvrsne sudske odluke, izvrsiti naplatu iznosa neuplacenog doprinosa s kamatama, prijenosom sa racuna obveznika na racun zupanijskog zavoda osiguranja, po postupku za prisilnu naplatu doprinosa i poreza gradjana.
Naplata doprinosa zastarjeva za pet godina ne racunajuci do kraja godinu u koju je dospjela obveza placanja.

4. Sredstva proracuna

Clanak 89.

Sredstva iz proracuna zupanije ili opcine iz clanka 80. stavak 1. tocka 13. ovoga zakona, odobrava zakonodavno tijelo zupanije ili opcine na temelju zahtjeva sto ga utvrdjuje upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja, polazeci od plana potrebnih sredstava za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja.
Sredstvima iz stavka 1. ovoga clanka osiguravaju se:
- pokrice povecanih troskova zdravstvene zastite izazvanih vecim odstupanjima u odnosu na planirana sredstva zdravstvenog osiguranja zbog odredjenih izvanrednih ili drugih otezanih uvjeta provedbe zdravstvene zastite,
- za pokrice troskova zdravstvene zastite osoba starijih od 65 godina izvan razine obvezatnog zdravstvenog osiguranja zbog stanovitih izvanrednih ili drugih otezanih uvjeta provedbe zdravstvene zastite,
- za pokrice troskova nadoknada placa iz clanka 57. stavka 1. ovoga zakona,
- za pokrice troskova zdravstvene zastite osobe cije je prebivaliste nepoznato, i
- sredstva za razvoj znanstveno-istrazivacke djelatnosti, statistickih istrazivanja u oblasti zdravstva koja su od interesa za zupaniju i zdravstveno informacijskog sistema u zupaniji.

5. Osobni udio osiguranika

Clanak 90.

Sredstva osobnog udjela osiguranih osoba iz clanka 80. stavak 1. tocka 13. ovoga zakona moze se utvrditi za odredjene vidove koristenja zdravstvene zastite na osnovi propisa sto ih donosi zakonodavno tijelo zupanije na prijedlog zupanijskog zavoda osiguranja.
Pri donosenju propisa o visini iznosa, te kriterija i nacina udjela osiguranih osoba u koristenju zdravstvene zastite uzimaju se u obzir socijalne prilike osiguranih osoba i opeg raspolozivih sredstava za financiranje obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

VI - OBVEZATNO ZDRAVSTVENO REOSIGURANJE

Clanak 91.

Obvezatno se zdravstveno reosiguranje organizira i provodi u okviru Fedaracije.

Clanak 92.

Parlament Federacije odlukom utvrdjuje rizike koji se obvezatno reosiguravaju i uvjete pod kojima se priznaje da je nastupio slucaj koji predstavlja osnovu za nadoknadu, iznose premije za reosiguranje, nadoknade koje se osiguravaju u slucaju nastupanja reosiguranih rizika i postupak za ostvarivanje ovih nadoknada.
Kao rizici koji se obvezatno reosiguravaju odredjuju se rizici koji nastaju zbog elementarnih nesreca (poplava, zemljotresa, pozara) i epidemija sirih razmjera.
Parlament Federacije moze utvrditi druge rizike koji se obvezatno reosiguravaju.

Clanak 93.

Od sredstava ostvarenih premijama za reosiguranja obrazuje se kod Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja fond zdravstvenog reosiguranja za Federaciju.
Nakon godisnjeg obracuna, Federalni zavod osiguranja i reosiguranja vrsi povrat premija reosiguranja zupanijskim zavodima osiguranja, ovisno postotku udjela u reosiguranju.

Clanak 94.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja obavlja poslove u svezi s pripremom i provedbom akata iz cl. 92. i 93. ovoga zakona.

VII - ZUPANIJSKI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I FEDERALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA

Clanak 95.

Zupanijski zavodi osiguranja i Federalni zavod osiguranja i reosiguranja su pravne osobe s pravima i obvezama, te odgovornosti utvrdjenim ovim zakonom i statutima zupanijskih zavoda osiguranja i Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.
Zupanijski zavodi osiguranja se mogu medjusobno udruzivati radi ostvarivanja potreba iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

Clanak 96.

Statutom zupanijskog zavoda osiguranja, odnosno statutom Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja utvrdjuje se narocito:
organizacija zupanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja, prava, obveze i odgovornosti organa upravljanja, javnost rada, nacin obavljanja strucno-administrativnih, pravnih i njima slicnih poslova za zupanijski zavod osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja, kao i druga pitanja propisana zakonom od znacaja za rad zupanijskog zavoda osiguranja odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.
Statut zupanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja donosi upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja uz suglasnost zakonodavnog tijela zupanije, odnosno Parlamenta Federacije.

Clanak 97.

Radi obavljanja strucnih, administrativnih i drugih poslova, zupanijski zavod osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja osnivaju strucne sluzbe.
Strucne se sluzbe iz stavka 1. ovoga clanka organiziraju tako da se osigura nesmetano, racionalno i uspjesno obavljanje djelatnosti zupanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.
Unutarnje ustrojstvo strucne sluzbe zavoda iz prethodnog stavka utvrdjuje se pravilnikom kojeg donosi rukovoditelj, uz suglasnost vlade zupanije, odnosno Vlade Federacije.

Clanak 98.

Zupanijski zavod osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja imaju ziro racun.

Clanak 99.

Zupanijski zavod osiguranja:
- provodi politiku razvoja i promicanja zdravstvene zastite koju osiguravaju obvezatnim zdravstvenim osiguranjem;
- planira i prikuplja novcana sredstva obvezatnog zdravstvenog osiguranja, te placa usluga zdravstvenim ustanovama i prihvatnim zdravstvenim djelatnicima;
- obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, stara se o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju tih prava te im pruza strucnu pomoc u ostvarivanju prava i zastite njihovih interesa;
- obavlja poslove ugovoranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima;
- odredjuje kriterije i nacin koristenja te visine novcanog isnosa za nadoknadu putnih troskova u svezi s koristenjem zdravstvene zastite i nadoknadu za pogrebne troskove,
- odredjuje visinu nadoknade place i najvisi iznos nadoknade place na teret kantonalnog zavoda osiguranja, nacin valorizacije osnovice za nadoknadu placa za vrijeme bolovanja,
- sudjeluje u izradi i provodi medjunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje (vrsi obracun dugovanja i potraz ivanja troskova zdravstvene zastite s inozemnim nositeljima zdravstvenog osiguranja i druge poslove sukladno ovim ugovorima);
- obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene zastite u inozemstvu;
- obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika, sukladno zakljucenom ugovoru za tekucu godinu;
- obavlja poslove izrade podzakonskih i opcih akata u svezi s ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja za cije su donosenje nadlezna tijela zupanije odnosno zupanijskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
- uredjuje ostala pitanja u svezi s ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

Clanak 100.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja:
- obavlja poslove vodjenja evidencija, u oblasti obvezatnog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistic ka istazivanja od interesa za obvezatno zdravstveno osiguranje;
- osigurava vodjenje jedinstvenog informacijskog sustava obvezatnog zdravstvenog osiguranja;
- vrsi poslove izrade izvjesca o provedbi obvezatnog zdravstvenog osiguranja na teritoriju Federacije;
- obavlja poslove medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje i provodi ih,
- uskladjuje rad zupanijskih zavoda osiguranja u provedbi ovih ugovora i neposredno sudjeluje u medjunarodnim dogovorima u svezi s ovom oblasti,
- obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene zastite u inozemstvu za koje je ovlasten propisima iz clanka 41. stavka 2. ovog zakona;
- vrsi poslove u svezi s izradom standarda i normativa obvezatnog zdravstvenog osiguranja,
- obavlja poslove izrade podzakonskih akata u svezi ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja,
- obavlja poslove iz clanka 94. ovoga zakona,
- obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, kao i poslove koje mu povjere zupanijski zavodi osiguranja.
Sredstva potrebna za rad Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja, osiguravaju se iz sredstava zupanijskih zavoda osiguranja i sredstava reosiguranja razmjerno vrsti i opsegu poslova, te kadrovskoj strukturi i broju uposlenih djelatnika nuznih za kvalitetno i pravodobno obavljanje planiranih poslova.
Federalni zavod osiguranja i reosiguranja ostvaruje sredstva iz prethodnog stavka na temelju sporazuma sa zupanijskim zavodima osiguranja i na osnovu odluke Vlade Federacije o obavljanju poslova u vezi s obvezatnim zdravstvenim reosiguranjem.

Clanak 101.

Zupanijskim zavodom osiguranja upravlja upravno vijece.
Upravno se vijece sastoji od devet clanova sto ih imenuje vlada zupanije na prijedlog zupanijskog ministra, i to:
- tri clana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,
- dva clana iz reda poslodavaca,
- cetiri clana iz reda zdravstvenih djelatnika.
Predsjednika upravnog vijeca imenuje vlada zupanije prilikom imenovanja ostalih clanova upravnog vijeca.
Djelokrug, ovlasti i odgovornost upravnog vijeca utvrdjuju se statutom zupanijskog zavoda osiguranja.

Clanak 102.

Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja upravlja Upravno vijece.
Upravno vijece Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja ima sedam clanova sto ih imenuje Vlada Federacije na prijedlog ministra zdravstva, i to:
- tri clana iz reda zdravstvenih djelatnika,
- dva clana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja, i
- dva clana iz reda poslodavaca.
Predsjednika upravnog vijeca imenuje Vlada Federacije prilikom imenovanja ostalih clanova upravnog vijeca.

Clanak 103.

Upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja:
- utvrdjuje program djelatnosti obvezatnog zdravstvenog osiguranja i mjera za promicanje obvezatnog zdravstvenog osiguranja, utvrdjuje politiku koristenja sredstava obvezatnog zdravstvenog osiguranja, daje smjernice za funkcioniranje strucne sluzbe zupanijskog zavoda osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih osoba i racionalnog poslovanja;
- donosi statut zupanijskog zavoda osiguranja uz suglasnost zakonodavnog tijala zupanije i druge opce akte za cije je donosenje ovlasten zakonom;
- predlaze suglasno zakonu, stope doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje;
- donosi financijski plan i usvaja zavrsni racun;
- odlucuje o osiguravanju dopunskih sredstava i o nacinu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju;
- pretresa godisnji izvjestaj o radu zupanijskog zavoda osiguranja i njegove strucne sluzbe;
- razmatra izvjesce o kontroli vrste, opsegu i kvaliteta izvrsenih zdravstvenih usluga;
- provodi prosireno zdravstveno osiguranje ako je uvedeno odlukom zakonodavnog tijela zupanije;
- suradjuje s drugim zupanijskim zavodima osiguranja, Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajednickog interesa, odredjuje predstavnike u drugim organizacijama i dr.;
- vrsi i druge poslove za koje je ovlasten zakonom, podzakonskim aktima, opcim i drugim aktima.
Upravno vijece moze osnovati odbore i komisije za izvrsavanje odredjenih zadataka.

Clanak 104.

Upravno vijece Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja:
- utvrdjuje program djelatnosti Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja i daje smjernice za funkcioniranje strucne sluzbe Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja;
- donosi statut Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja uz suglasnost Parlamenta Federacije i druge opce akte;
- donosi financijski plan i usvaja zavrsni racun;
- razmatra probleme u svezi s osiguranjem sredstava za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na teritoriju Federacije i predlaze odgovarajuce mjere;
- razmatra izvjesce o provedbi obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na teritoriju Federacije i izvjesce o radu strucne sluzbe;
- razmatra izvjesce o provedbi medjunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje;
- razmatra izvjesce o ostvarivanju zdravstvene zastite u inozemstvu;
- priprema prijedloge akata iz oblasti obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja koje sukladno zakonu, donosi ministar zdravstva, odnosno Vlada Federacije,
- sudjeluje u pripremi za zakljucivanje medjunaronih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje;
- vrsi i druge poslove za koje je ovlasten zakonom, podzakonskim, opcim i drugim aktima.
Upravno vijece moze osnovati odbore i komisije za izvrsavanje odredjenih zadataka.

Clanak 105.

Zupanijskim zavodom osiguranja, odnosno Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja rukovodi ravnatelj.
Ravnatelja zupanijskog zavoda osiguranja imenuje i razrjesava vlada zupanije - na prijedlog zupanijskog ministra zdravstva.
Ravnatelja Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja imenuje i razrjesava Vlada Federacije - na prijedlog ministra zdravstva.

Clanak 106.

Zupanijski zavodi osiguranja imaju pricuvu koja se ostvaruje izdavanjem najmanje 5% ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini.
Nadzor nad koriscenjem pricuve obavlja upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja.

Clanak 107.

Sredstva pricuve sluze za osiguravanje tekuce likvidnosti, za pokrice gubitaka i mogu biti koristena za komercijalne pozajmice.

Clanak 108.

Ukoliko vlada zupanije ustanovi da su gubici zupanijskog zavoda osiguranja nastali zbog objektivnih okolnosti, gubici se pokrivaju iz proracuna zupanije kao pomoc za likvidnost u svoti koja nedostaje.

Clanak 109.

U svrhu osiguravanja podataka potrebnih za provedbu obvezatnog zdravstevnog osiguranja, te nadzor nad ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja u zupanijskom zavodu osiguranja, odnosno Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja se vode evidencije.
Provedbene propise o nacinu i mjestu vodjenja, obliku, sadrzaju i rokovima evidencije, te obveznicima vodjenja evidencije, donijet ce upravno vijece zupanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

Clanak 110.

Nadzor nad zakonitoscu rada kantonalnog zavoda osiguranja, odosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja obavlja nadlezno tijelo uprave zupanije, odnosno Federacije.

VIII - KAZNENE ODREDBE

Clanak 111.

Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 2000 KM kanit ce se za prekrsaj pravna odnosno fizicka osoba:
1. ako ne obracunava odnosno ne uplati doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje iz placa djelatnika (clanak 86. stavka 1. tocka 1.);
2. ako ne obracuna odnosno ne uplati dodatni doprinos za zdravstvenu zastitu u inozmestu, (clanak 86. stavka 1. tocka 1.)
3. ako u zakonom propisanom roku od dana povrjede na radu, odnosno utvrdjivanja profesionalnog oboljenja 679 djelatnika ne dostavi prijavu zupanijskom zavodu osiguranja (clanak 28. stavka 3.), i
4. ako onemoguci pregled i nadzor, te financijsku kontrolu poslovanja (clanak 87. stavka 1.).

Clanak 112.

Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba:
1. ako ne obracuna, odnosno ne uplati doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje korisnika mirovina i korisnika drugih prava po osnovi mirovinskog i invalidskog osiguranja (clanak 86. stavak 1. tocka 2.);
2. ako ne obracuna odnosno ne uplati doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje neuposlenih osoba koje su uredno prijavljene (clanak 86. stavak 1. tocka 3.); i
3. ako ne obracuna odnosno ne uplati doprinos za osobe smjestene u ustanove socijalne zastite i osobe koje primaju stalnu novcanu pomoc (clanak 86. stavak 1. tocka 4.).
Za prekrsaje iz stavka 1. ovoga clanka kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Clanak 113.

Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM kaznit ce se za prekrsaj osoba:
1. ako ne uplati doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje koje je obvezatno da samo uplati (clanak 86. stavak 2.),i
2. ako onemoguci pregled i nadzor, te finansijsku kontrolu poslovanja (clanak 87. stavak 1.)

Clanak 114.

Novcanom kaznom u iznosu od 250 do 400 KM kaznit ce se za prekrsaj seljak, odnosno seljacko kucanstvo:
1. ako ne izvrsi uplatu doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje (clanak 86. stavak 1. tocka 11.);
2. ako ne dostavi nadleznoj pravnoj osobi podatke u svezi s prijavom i odjavom osigurane osobe, radi ostvarivanja prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja (clanak 54.).

Clanak 115.

Novcanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM kaznit ce se za prekrsaj pravna odnosno fizicka osoba: 1. ako ne dostavi nadleznom zupanijskom zavodu osiguranja sve podatke u svezi s prijavom i odjavom osigurane osobe, radi ostvarivanja prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja (clanak 54.).
Za prekrsaj iz stavka 1. ovoga clanka kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Clanak 116.

Novcanom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM kaznit ce se za prekrsaj izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zastite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi:
ako utvrdi da osigurana osoba ima pravo na koristenje bolovanja, a za to nema osnove (clanak 55. stavak 1.).

Clanak 117.

Novcanom kaznom u iznosu od 250 do 400 KM kaznit ce se za prekrsaj osigurana osoba:
1. ako je svjesno prekoracila privremenu nesposobnost za rad, namjerno sprjecava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje, radi, bez opravdanog razloga ne odgovori na poziv za lijecnicki pregled izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zastite, ne pridrzava se uputa za lijecenje, odnosno bez dopustenja doktora medicine otputuje iz mjesta prebivalista ili u roku od tri dana nakon pocetka bolesti, ne izvijesti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zastite da je obolio (clanak 45.);
2. ako je ostvario pravo na nadoknadu putnih troskova u svezi sa lijecenjem, a za to nije imao pravne osnove (clanak 49.), i
3. ako koristi ispravu kojom dokazuje status osigurane osobe na nacin suprotan odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu odredaba ovog zakona (clanak 53.)

Clanak 118.

Do pustanja u opticaj KM, novcane kazne predvidjene u cl. 111. do 117. ovoga zakona, mogu se placati u DEM ili u protuvrijednosti valuta koje se koriste u platnom prometu Federacije, po srednjem tecaju koji objavljuje nadlezna financijska institucija na dan placanja.

IX - PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 119.

Ministarstvo zdravstva u suradnji sa zupanijskim ministarstvima zdravstva, poduzet ce sve mjere, osigurati uvjete i izvrsiti druge potrebne radnje za pocetak rada zupanijskih zavoda osiguranja i Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

Clanak 120.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja i zupanijski zavodi osiguranja preuzimaju rukovodne i ostale djelatnike koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona bili uposleni na poslovima zdravstvenog osiguranja na podrucju Federacije.
Preuzimanje i rasporedjivanje djelatnika u smislu stavka 1. ovoga clanka, izvrsit ce se na temelju internog natjecaja, prema potrebama procesa rada, te prema skolskoj spremi i radnim sposobnostima djelatnika.

Clanak 121.

Zupanijski zavodi osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja preuzimaju pripadajuca prava i obveze, poslovni prostor, opremu i inventar i druge stvari, pismohran, akte, predmete i drugu dokumenatciju i sredstva za rad koji su preuzeti od Republickog fonda za zdravstvenu zastitu.
Osim sredstava iz stavka 1. ovoga clanka zupanijski zavodi osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja preuzimaju prava, obveze i sredstva ostvarena tijekom rada na podacima zdravstvenog osiguranja do dana pocetka rada zupanijskih zavoda osiguranja odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

Clanak 122.

Propise nezaobilazne za provedbu ovoga zakona iz cl. 35, 38, 41, 53, 54, 55, 64. i 92. mjerodavni su organi duzni donijeti u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Clanak 123.

Zupanijski zavod osiguranja i Federalni zavod osiguranja i reosiguranja duzni su donijeti statute, planove rada i financijske planove u roku od 60 dana, a druge opce akte u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Clanak 124.

Do donosenja akata iz cl. 122. i 123. ovoga zakona, primjenjivat ce se odgovarajuci opci akti koji su na snazi na podrucju Federacije na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Clanak 125.

Osigurane osobe koja su zapocela ostvarivati prava na zdravstvenu zastitu i druga prava koja proistjecu iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja prije stupanja na snagu ovoga zakona, od dana njegovog stupanja na snagu ostvaruju ta prava sukladno odredbama ovoga zakona.
Osobe iz stavka 1. ovoga clanka, koje prema odredbama ovoga zakona, ne ispunjavaju propisane uvjete za koristenje prava priznatog prema dosadasnjim propisima, nastavljaju zapoceto koristenje tog prava, prema odredbama ovoga zakona, kao da ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom, odnosno na temelju ovoga zakona, sve dok traje oboljenje i potreba lijecenja.
Pravo na nadoknadu place po osnovu porodiljskog odsustva, do donosenja propisa u oblasti djecije zastite, koji ce regulirati porodiljsko odsustvo, ostvaruje se u oblasti zdravstvenog osiguranja.
Sredstva za nadoknadu place po osnovu porodiljskog odsustva osigurat ce se u proracunu zupanije i isplacivati u visini i na nacin koji odredi zakonodavno tijelo zupanije.

Clanak 126.

Do donosenja propisa o stopama obvezatnog zdravstvenog osiguranja i utvrdjivanja stope obvezatnog zdravstvenog osiguranja, primjenjivat ce se odgovarajuce stope koje su vazile na dan stupanja na snagu ovoga zakona.
Do uspostavljanja sustava zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u smislu odredaba ovoga zakona, odnosno do uspostavljanja ekonomske osnove Federacije koja ce omoguciti njegovu potpunu primjenu, sredstva se za provedbu zdravstvenog osiguranja mogu osigurati iz proracuna zupanije za mjere iz nadlestva zupanijski zavoda osiguranja, odnosno proracuna Federacije za mjere iz nadlestva Federacije.

Clanak 127.

Sve su pravne i fizicke osobe u ostvarivanju prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja duzna svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Clanak 128.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje primjena propisa koji su uredjivali oblast zdravstvene zastite i zdravstvenog osiguranja na teritoriju Federacije.

Clanak 129.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Mariofil Ljubic, v. r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Enver Kreso, v. r.