Na temelju clanka 19. stavak 1, a u svezi sa clankom 21. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije BiH, donosi

UREDBU O OSNIVANJU UREDA ZA RJESAVANJE STATUSNIH PITANJA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA SA PODRUCJA REPUBLIKE SRPSKE

Clanak 1.

Ovom uredbom uredjuje se nacin osnivanja Ureda za rjesavanje statusnih pitanja izbjeglica i raseljenih osoba sa po drucja Republike Srpske (u daljem tekstu: Ured) sastav, nadleznost i nacin njihovog rada.

Clanak 2.

Urede osniva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) i rjesenjem postavlja clanove Ureda na prijedlog federalnog ministra pravde i federalnog ministra za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice.
Ured moze imati do pet clanova, s tim da odgovara nacionalnom sastavu prognanog pucanstva opcine za cije se podrucje osniva Ured po popisu pucanstva iz 1991. godine.
Ured ima predstojnika/predsjednika, a moze imati i zamjenika predstojnika/predsjednika. Ured ima pecat koji izdaje organ sukladno zakonu i svoj ziro-racun.

Clanak 3.

Uredi se osnivaju za opcine cija se podrucja u cjelini nalaze na teritoriji Republike Srpske, i to:
1. Banja Luka sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta
2. Bijeljina sa sjedistem na podrucju Tuzle
3. Bileca sa sjedistem na podrucju Mostara
4. Bosanska Dubica sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta
5. Bosanska Gradiska sa sjedistem na podrucju Bosanskog Petrovca
6. Bosanski Novi sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta
7. Bratunac sa sjedistem na podrucju Tuzle
8. Cajnice sa sjedistem na podrucju Gorazda
9. Celinac sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta
10. Derventa sa sjedistem na podrucju Odzaka
11. Gacko sa sjedistem na podrucju Mostara
12. Laktasi sa sjedistem na podrucju Bihaca
13. Ljubinje sa sjedistem na podrucju Mostara
14. Modrica sa sjedistem na podrucju Gradacca
15. Prijedor sa sjedistem na podrucju Sanskog Mosta (Lusci Palanka)
16. Prnjavor sa sjedistem na podrucju Bosanskog Petrovca
17. Rudo sa sjedistem na podrucju Gorazda
18. Sokolac sa sjedistem na podrucju Sarajeva
19. Sipovo sa sjedistem na podrucju Travnika
20. Srbac sa sjedistem na podrucju Zenice
21. Srebrenica sa sjedistem na podrucju Tuzle
22. Visegrad sa sjedistem na podrucju Sarajeva
23. Zepa sa sjedistem na podrucju Zenice
Za opcine koje su podijeljene medjuentitetskom crtom tako da je sjediste opcine ostalo u Federaciji BiH ili se od dijela u Federaciji formira nova opcina, poslove iz ove Uredbe za dio opcine obavljat ce postojeca ili novoformirana opcina.
Za opcine koje su razlomljene medjuentitetskom crtom tako da je sjediste ostalo u Republici Srpskoj, a manji dio u Federaciji koji ne ispunjava uvjete za konstituiranje nove opcine, poslove iz ove uredbe obavljat ce i to:
1. Bosanski Brod sa sjedistem u Brusnici Maloj
2. Han Pijesak sa sjedistem u Zeravici
3. Kalinovik sa sjedistem u Ljutoj
4. Kotor Varos sa sjedistem u Krusevom Brdu 2
5. Lopare sa sjedistem u Miladicima
6. Mrkonjic Grad sa sjedistem u Vlasinju
7. Nevesinje sa sjedistem u Zulji
8. Rogatica sa sjedistem u Vrazalicama
9. Sekovici sa sjedistem u Trnovu
10. Teslic sa sjedistem u Blatnici
11. Trebinje sa sjedistem u Ravnom
12. Vlasenica sa sjedistem u Turalicima.
Za opcine iz st. 1. i 3. ovog clanka, ciji se veci broj izbjeglih i raseljenih osoba nalazi na drugom podrucju van predvidjenog sjedista Ureda, Vlada moze formirati odjeljenje Ureda.
Ukoliko se ustanovi da u sjedistu Ureda iz stavka 3. ovog clanka nema uvjeta za rad, Vlada moze odrediti drugo sjediste.

Clanak 4.

Uredi vrse slijedece poslove i zadatke:
- vode evidenciju o svim prognanim i izbjeglim i raseljenim osobama sa podrucja opcine za koju je Ured osnovan kao i evidencije o osobama koje su izrazile zelju za povratak na podrucja sa kojeg su protjerani odnosno izbjegli;
- poduzimanju sve potrebne radnje za organiziran i slobodan povratak prognanika i izbjeglica, odnosno raseljenih osoba;
- na zahtjev gradjana pribavljaju od nadleznih tijela Republike Srpske, odredjena dokumenta koja se odnose na statusna pitanja tih gradjana, kao sto su: izvod iz maticnih knjiga, uvjerenja o skolovanju, uvjerenja po temelju radnog odnosa, uvjerenja po temelju sudskih i upravnih postupaka, kao i uvjerenja iz kaznene evidencije, radne knjizice, prijepise sudskih odluka i upravnih akata (rjesenja, zemljisno-knjizni izvodi, preslike katastarskog plana i dr.);
- na zahtjev gradjana izdaje dokumenta o cinjenicama iz alineje 3. stavka 1. ovog clanka, ukoliko raspolaze tim evidencijama.
Evidencije iz stavka 1. ovog clanka vodi se u slobodnim tablicama ili putem racunara, a sadrzi osobne podatke za prognane odnosno izbjeglice i raseljene osobe (ime, prezime, ime jednog roditelja, datum i mjesto rodjenja, jedinstveni maticni broj gradjanina i nacionalnost), mjesto iz kojeg je prognan odnosno izbjegao i clanove obiteljskog domacinstva.
U izvrsavanju poslova iz stavka 1. ovog clanka, uredi su obvezni ostvarivati suradnju sa Federalnim ministarstvom pravde i Federalnim ministarstvom socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica i nadleznim ministarstvom za izbjeglice i raseljene osobe kantona-zupanije, kao i sa medjunarodnim tijelima koja se bave ovim poslovima.

Clanak 5.

Ured pribavlja dokumenta iz clanka 4. stavak 1. alineja 3. ove uredbe na pismeni zahtjev zainteresirane osobe.
Zahtjev mora da sadrzi osobne podatke osobe za koju se trazi dokument i to: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum i mjesto rodjenja, jedinstveni maticni broj gradjanina, nacionalnost i naziv opcine na teritoriji Republike Srpske kod koje se vodi evidencija o tim podacima.
Na temelju primljenog zahtjeva od gradjanina, Ured se pismeno obraca nadleznom organu Republike Srpske u opcini kod koje se vodi evidencija o trazenom dokumentu i po prijemu trazenog dokumenta isti se urucuje podnositelju zahtjeva.

Clanak 6.

Uredi su duzni svaka tri mjeseca podnijeti pismeno izvjesce o svom radu Vladi Federacije putem Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

Clanak 7.

Clanovi Ureda koji obavljaju poslove iz clanka 4. ove uredbe imaju pravo na naknadu, ciju visinu utvrdjuje organ iz clanka 2. ove uredbe.

Clanak 8.

Sredstva za rad Urede osiguravaju se u Proracunu Federacije Bosne i Hercegovine.

Clanak 9.

Nadzor nad radom Ureda u pitanjima koja se odnose na izdavanje javnih isprava iz clanka 4. stavak 1. alineja 3. vrsi Federalno ministarstvo pravde, a u ostalim pitanjima Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

Clanak 10.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje funkcioniranje dosadasnjih predsjednistava i povjerenstava koja su bila obrazovana za podrucja za koja se formiraju uredi predvidjeni ovom uredbom.

Clanak 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 111/97
3. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.