ZAKON O TURISTICKO-UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I - TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovim zakonom uredjuju se turisticko gospodarstvo, nacin i uvjeti privredjivanja u turistickom gospodarstvu kao i turisticko-ugostiteljska inspekcija i nadzor.

Clanak 2.

Turistickim gospodarstvom smatra se: turisticka i ugostiteljska djelatnostavak

II - TURISTICKA DJELATNOST

Clanak 3.

Turisticka djelatnost u smislu ovoga zakona smatra se pruzanje usluga putnicke agencije, turistickog vodica, pratitelja, animatora i zastupnika, turisticke usluge u nautickom turizmu, seoskom domacinstvu, zdravstvenom, kongresnom, vjerskom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma kao i pruzanjem ostalih turistickih usluga.

Clanak 4.

Turisticka djelatnost obuhvata:
1. organiziranje i provodjenje putovanja i boravka osoba;
2. posredovanje u pruzanju pojedinacnih i grupnih usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga;
3. pruzanje usluga turistickog vodica, pratitelja i zastupnika;
4. turisticka animacija;
5. usluge iznajmljivanja objekata i vezova;
6. davanje obavjestenja i savjeta o ponudi i koristenju usluga prijevoza, boravka i drugih za putnike vaznih usluga;
7. staranje o prtljazi putnika tijekom koristenja turistickih usluga;
8. posredovanje kod osiguranja putnika i prtljage;
9. poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (vjerski, nauticki, seoski, zdravstveni, kongresni, lovni, izletnicki i dr.);
10. pribavljanje putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravka u inozemstvu;
11. pruzanje usluga s plovnim objektima i usluga na njima ukoliko ih prodaje ovlastena agencija;
12. cuvanje i odrzavanje plovnih objekata, usluge skipera, kao i druge usluge za potrebe nautickog turizma;
13. agencijski - pomorski poslovi za prihvat i otpremu turistic kih plovnih objekata;
14. izdavanje u zakup vozila, jahti i drugih plovnih objekata, bicikala, pribora za skijanje, ronjenje i druge sportske opreme, kao i posredovanje kod davatelja usluga radi njihovog pribavljanja;
15. poslovi u svezi s pribavljanjem odobrenja za lov i ribolov;
16. poslovi na organiziranju i izvodjenju programa putovanja i boravka na zahtjev ili po programu putnika, grupe putnika ili pravnih osoba - organizatora (incentive putovanja i boravka, organiziranje skupova ili izlozbi sa ili bez putovanja i boravka sudionika, usluge u okviru zdravstvenog, lovnog turizma i drugo);
17. prodaja i posredovanje u prodaji turistickih usluga;
18. prodaja voznih karata;
19. poslovi u svezi s izdavanjem soba i apartmana od strane fizickih osoba i pruzanja usluga fizickih osoba na plovnim objektima;
20. prodaja ulaznica za sportske, kulturne i druge priredbe;
21. prodaja robe vezane za potrebe putovanja;
22. posredovanje pri izdavanju i naplati putnickih cekova i kreditnih kartica.
Pored navedenih turistickih usluga iz stavka 1. ovog clanka ministar Federalnog ministarstva trgovine (u daljem tekstu: Ministar) moze za pojedine turisticke usluge propisati uvjete i nacin za njihovo obavljanje.

Clanak 5.

Turisticku djelatnost mogu obavljati pravne i fizicke osobe koje ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti, propisane zakonom.

Clanak 6.

Predmet poslovanja subjekata koji obavljaju turisticku djelatnost iz predhodnog clanka mora biti utvrdjen aktom o osnivanju sukladno ovom zakonu, te drugim propisima i obicajima u turizmu, s tim da poslovi iz clanka 4. ovog zakona moraju biti i poimenicno navedeni.

Clanak 7.

Poduzeca i drugi subjekti koji obavljaju turisticku djelatnost obvezni su:
1. poslovati sukladno odredbama ovog zakona, propisa donesenih temeljem ovog zakona te u skladu s poslovnim obicajima u turizmu;
2. pruzati turisticke usluge koje prema propisima i obicajima spadaju u predmet njihovog poslovanja;
3. objaviti sadrzaj i cijenu svake pojedine usluge i pridrzavati se tih sadrzaja i cijena;
4. za svaku izvrsenu turisticku uslugu korisniku usluge izdati racun s brojem i cuvati kopije tog racuna za vrijeme koje je odredjeno propisima iz podrucja racunovodstva odnosno najmanje 30 dana od dana izdavanja racuna;
5. najkasnije u roku od 8 dana odgovoriti na zahtjev za trazenu turisticku uslugu i izvrsiti prihvacenu uslugu prema ugovorenim uvjetima;
6. pridrzavati se utvrdjenih sadrzaja i cijena usluga;
7. u prostorijama i na mjestima gdje se prodaju turisticke usluge voditi knjigu zalbe i u roku od 15 dana odgovoriti na svaki izneseni prigovor;
8. pridrzavati se i svih drugih uvjeta poslovanja koje su sami utvrdili.
Ministar ce propisati oblik i nacin vodjenja knjige zalbe kao i postupak u svezi prigovora.

Clanak 8.

Sportski klubovi, sindikati, vjerske zajednice i sl. (u daljnjem tekstu: udruge) mogu organizirati putovanje i boravak iskljucivo za svoje clanove. Reklamiranje i promocija za putovanja i boravke iz prethodnog stavka dozvoljeno je jedino internim glasilima i priopcenjima koje dobivaju clanovi udruge. Udruge su obvezatne za putovanja i boravke iz stavka 1. ovog clanka koristiti samo ona prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani.

A. PUTNICKA AGENCIJA

Clanak 9.

Putnickom agencijom u smislu ovog zakona, smatra se poduzece upisano u sudski registar koje se bavi organiziranjem turistickih i poslovnih putovanja i boravka, posredovanjem i pruzanjem svih ostalih usluga u svezi s time, te prodajom svojeg vlastitog turistickog proizvoda kojeg stvara objedinjavanjem raznih vrsta turistickih usluga.

Clanak 10.

Putnikom u smislu ovog zakona smatra se korisnik turistickih usluga koji kupuje ili je suglasan kupiti turisticki paket -aranz man, odnosno turisticko putovanje ili druge turisticke usluge.

Clanak 11.

Turistickim paketom - aranzmanom, u smislu ovog zakona, smatra se unaprijed utvrdjena kombinacija od najmanje dvije ponudjene pojedinacne usluge koje se prodaju po jednoj, unaprijed utvrdjenoj cijeni s tim da ukupna usluga traje dulje od dvadeset i cetiri sata i ukljucuje jedno nocenje odnosno smjestaj. Izletnickim programom, u smislu ovog zakona, smatra se kombinacija od najmanje dvije ponudjene usluge, ali koje traju manje od dvadeset i cetiri sata i ne ukljucuju nocenje odnosno smjestaj. Poslovi putnicke agencije

Clanak 12.

Poslovi putnicke agencije su:
1. organiziranje i prodaja turistickih paketa - aranzmana,
2. organiziranje i prodaja izletnickih programa,
3. posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva,
4. posredovanje pri rezervaciji smjestaja i pruzanju usluga u ugostiteljskim objektima,
5. zastupanje domacih i stranih putnickih agencija i nudjenje, u njihovo ime, usluga utvrdjenih tockom 1. ovog stavka,
6. davanje turistickih obavijesti i nudjenje propagandnog materijala,
7. usluge mjenjacnice, prodaju i kupnju putnickih cekova,
8. otprema, prijevoz i prijenos prtljage,
9. pravne usluge u svezi s osiguranjem putnika i prtljage,
10. iznajmljivanje automobila s ili bez vozaca, kao i posredovanje kod iznajmljivanja automobila,
11. rezervacije, nabave i prodaje ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr.,
12. iznajmljivanje opreme, pribora i sprava za sport i rekreaciju,
13. unajmljivanje letjelica, brodova, autobusa, automobila, specijalnih vlakova i drugih prijevoznih sredstava za potrebe vlastitih turistickih usluga,
14. organiziranje usluga smjestaja i prehrane u ugostiteljskim objektima,
15. organiziranje charter prijevoza,
16. poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni, izletnicki, vjerski i dr.),
17. organiziranje lova i ribolova za turiste,
18. prodaju robe vezane za potrebe putovanja,
19. druge usluge srodne turistickoj djelatnosti.

Obveze putnicke agencije

Clanak 13.

Pored uvjeta koje treba ispuniti da bi dobila odobrenje za obavljanje djelatnosti putnicke agencije, (clanak 19. ovog zakona), putnicka agencija obvezna je:
1. na ulazu u poslovni prostor putnicke agencije izloziti natpisnu plocu na kojoj je tvrtka putnicke agencije,
2. ukoliko obavljajuci turisticke usluge zastupa druge putnicke agencije, na zahtjev korisnika njezinih usluga izjasniti se u kakvom svojstvu to radi i koji joj je obim ovlastenja.

Clanak 14.

Putnicka agencija obvezna je prijevoz putnika obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima u vlasnistvu drugih pravnih i fizickih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i prijevoza putnika. Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog clanka, ukoliko prijevoz putnika nije moguce izvrsiti na nacin odredjen u stavku 1. ovog clanka, moze se u prijevozu putnika koristiti i prijevozno sredstvo u vlasnistvu inozemnih pravnih i fizickih osoba.

Clanak 15.

Tvrtka putnicka agencija, sjediste putnicke agencije moraju biti vidljivo naznaceni u svim reklamnim i propagandnim materijalima kao i svim drugim poslovnim dokumentima putnicke agencije.

Clanak 16.

Kada putnicka agencija organizira grupna putovanja obvezna je tijekom cijelog putovanja osigurati turistickog pratitelja koji posjeduje odgovarajucu sposobnost i kvalifikaciju. Putnicka agencija u slucajevima iz stavka 1. ovog clanka duzna je osigurati najmanje jednog turistickog pratitelja na svakih 70 putnika. Ako putnicka agencija ne raspolaze s kvalificiranim turistic kim pratiteljem, ona moze osigurati strucnog djelatnika koji je osposobljen za rad u turistickoj djelatnosti. Za grupne posjete gradovima i turistickim mjestima za koja je u programu predvidjeno razgledavanje grada odnosno turistickog mjesta, putnicka agencija obvezna je angazirati turistickog vodica koji je ovlasten za pruzanje usluge turistickog vodjenja.

Clanak 17.

Putnicka agencija obvezna je za svaki aranzman odnosno putovanje izdati program, prospekt ili katalog kojeg je putniku obvezna staviti na raspolaganje prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja ili koristenja drugih usluga, a koji sadrzi:
1. detaljan opis putovanja i sredstava prijevoza, smjestaja i obroka prehrane, kao i svih dodatnih usluga,
2. naznaku redoslijeda i vremena pruzanja pojedinih usluga (itinerer),
3. cijenu organiziranog putovanja i posebno cijenu usluga koje nisu ukljucene u cijenu aranzmana,
4. datum pocetka i zavrsetka putovanja,
5. informacije i savjete o putovanju i uslugama koje bi putniku trebale biti znacajne (npr. o valuti, klimi, zdravstvenim uvjetima itd.),
6. uvjete prijave i otkaza, te za sto sve organizator jamci putniku.

Clanak 18.

Putnicka agencija obvezna je koristiti prijevozna sredstva osigurana obveznim osiguranjem putnika u skladu sa zakonom. Putnicka agencija duzna je putniku ponuditi i posebno osiguranje od povreda, smrti, troskova lijecenja, gubitka prtljage i drugih rizika tijekom putovanja. Upis putnicke agencije u sudski registar

Clanak 19.

Za upis putnicke agencije u sudski registar poduzece treba ispuniti opce uvjete utvrdjene zakonom kao i posebne uvjete utvrdjene ovim zakonom. Odgovornost putnicke agencije

Clanak 20.

Putnicka agencija koja se bavi organiziranjem putovanja duzna je osigurati se kod drustva za osiguranje za rizike koji nastaju kod organiziranja putovanja. Obvezno osiguranje za rizike kod organiziranja putovanja ostvaruje se osiguravanjem putnika i njihove prtljage (za moguce povrede tijela, smrt, bolest, gubitak prtljage i sl.).

Clanak 21.

Policom osiguranja iz clanka 18. ovog zakona obvezno moraju biti pokrivene odgovornosti za materijalne i nematerijalne stete koje bi mogli pretrpiti korisnici usluga putnicke agencije. Pokrice iz stavka 1. ovog clanka ukljucuje rizike od svih vrsta elementarnih nesreca, tjelesnih povreda, materijalnih i financijskih steta. Putnicka agencija je duzna voditi brigu da je polica osiguranja iz stavka 2. ovog clanka uvijek vazeca. Poslovni prostor i opremljenost

Clanak 22.

Za obavljanje poslovanja putnicka agencija u sjedistu tvrtke mora raspolagati poslovnim prostorijama koje omogucuju uspjesno i kvalitetno obavljanje djelatnosti. Ministar ce propisati dodatne minimalne uvjete koje moraju ispunjavati poslovne prostorije putnicke agencije.

Clanak 23.

Poslovne prostorije iz clanka 22. ovog zakona moraju ispuniti slijedece uvjete: 1. da su namijenjen iskljucivo poslovanju putnicke agencije, sukladno odredbama ovog zakona, 2. da je zasebna cjelina u odnosu na druge poslovne prostorije pravnih i fizickih osoba koje posluju u istom objektu. Iznimno, od odredbe tocke 2. stavak 1. ovog clanka, poslovne prostorije ne moraju biti zasebna poslovna cjelina u slucaju kada se te prostorije nalaze u objektima namijenjenim drugim aktivnostima: u hodnicima hotela, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, morskog ili zracnog prijevoza. U poslovnim prostorijama putnicke agencije moraju tijekom poslovnog vremena putnicke agencije biti stalno nazocna najmanje jedna osoba koja ispunjava uvjete za rad u putnickoj agenciji propisane ovim zakonom. Poslovna tajna

Clanak 24.

Putnicka agencija je duzna cuvati kao poslovnu tajnu sve sto je saznala o osobi / putniku i bez odobrenja osobe/putnika nikome ne smije priopciti njegovu adresu, mjesto, vrijeme putovanja, boravak, uplacenu cijenu, a ni imena njegovih suputnika. Voditelj poslovnice

Clanak 25.

Putnicka agencija koja neposredno prodaje turisticke paket aranzmane i izletnicke programe mora imati u svakoj poslovnici najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice koji ispunjava propisane uvjete. Voditelj poslovnice odgovoran je za rad u poslovnici sukladno ovom zakonu.

Clanak 26.

Ovlasteni voditelj poslovanja poslovnice mora ispunjavati uvjete propisane odlukom o osnivanju.

B. TURISTICKI VODIC, PRATITELJ, ANIMATOR I ZASTUPNIK

Turisticki vodic

Clanak 27.

Turisticki vodic je osoba koja turistima pokazuje i strucno objasnjava prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-povijesne spomenike, umjetnicka djela, etnografske i druge znamenitosti, povijesne dogadjaje i legende o tim dogadjajima i licnostima, drustveno-politicke tijekove i zbivanja te ekonomska dostignuca mjesta i podrucja (u daljnjem tekstu: turisticki vodic). Ne smatra se turistickim vodicem strucni djelatnik koji obavlja poslove vodica na svom radnom mjestu kod pravne osobe ili fizicke osobe unutar poslovnog prostora u kojem radi (muzej, galerija, nacionalni park i sl.), strucni djelatnik putnicke agencije koji prati skupinu turista iz mjesta u mjesto, vodic u planinama i jamama, u lovu i ribolovu, kao i voditelj i pratitelj ekskurzije i izleta.

Clanak 28.

Turisticki vodic moze biti osoba:
1. koja je gradjanin Federacije i drzavljanin Bosne i Hercegovine;
2. koja ima potpunu poslovnu sposobnost;
3. koja ima najmanje srednju strucnu spremu;
4. polozen strucni ispit za turistickog vodica;
5. koja poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
6. kojoj pravomocnom presudom ili rjesenjem o prekrsaju nije izrecena zabrana obavljanja poslova turistickog vodica.

Clanak 29.

Strucni ispit za turistickog vodica polaze se prema utvrdjenom ispitnom programu iz opceg i posebnog dijela. O polozenom strucnom ispitu izdaje se uvjerenje.

Clanak 30.

Strucni ispit za turistickog vodica polaze se pred ispitnom komisijom koja se, ustrojava pri Federalnom ministarstvu trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Clanak 31.

Ministar ce propisati ispitni program za turisticke vodice, sastav ispitne komisije i nacin polaganja ispita. Ispitni program iz stavka 1. ovog clanka objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Turisticka zajednica kantona moze propisati dopunski ispitni program za turisticke vodice koji ce obavljati poslove na njenom podrucju.

Clanak 32.

U slucaju znacajnijih izmjena propisa i drugih uvjeta koji bi zahtijevali bitno drukciji sadrzaj ili nacin obavljanja poslova turistickog vodica ili u slucaju utvrdjene potrebe obnavljanja znanja turistickog vodica, moze se obaviti provjeravanje strucnog znanja turistickih vodica. Potrebu za provjeravanjem strucnog znanja turistickih vodica iz stavka 1. ovog clanka te nacin provjeravanja kao i druga pitanja u svezi s provjeravanjem strucnog znanja turistickih vodica utvrdjuje ministar.

Clanak 33.

Turisticki vodic duzan je poslove vodica obavljati savjesno i strucno, u skladu s odredbama ovog zakona, poslovnim obicajima, statutom i aktima udruge turistickih vodica ciji je clan.

Clanak 34.

Putnicka agencija, i drugi korisnici usluga turistickog vodica, ne mogu obavljanje usluga turistickog vodica povjeriti osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim zakonom.

Clanak 35.

Istaknutim znanstvenicima i strucnjacima moze se priznati svojstvo pocasnog turistickog vodica iz podrucja uze specijalnosti. Pocasni turisticki vodic moze obavljati poslove vodica samo povremeno. Svojstvo pocasnog turistickog vodica utvrdjuje ministar.

Clanak 36.

Pri obavljanju poslova, turisticki vodic mora imati iskaznicu turistickog vodica kojom se utvrdjuje njegovo svojstvo. Iskaznicu turistickog vodica, turisticki vodic pri obavljanju poslova mora nositi na vidljivom mjestu. Ministar ce propisati obrazac i izgled iskaznice turistickog vodica, kao i nacin izdavanja.

Clanak 37.

Za pruzanje usluga turistickog vodica turisticki vodic mora posjedovati odobrenje opcinskog tijela. Odobrenje iz stavka 1. ovog clanka izdaje na zahtjev turistic kog vodica opcinsko tijelo, na cijem podrucju turisticki vodic ima prebivaliste.

Clanak 38.

Odobrenje iz clanka 37. ovog zakona mora sadrzavati:
1. Ime i prezime turistickog vodica, mjesto prebivalista, podrucje na kojem ce obavljati poslove;
2. Stecenu strucnu spremu i datum kada je polozio ispit za turistickog vodica;
3. Jezike na kojima ce pruzati usluge turistickog vodica;
4. Ako turisticki vodic pruza usluge samo u jednom razdoblju tijekom godine (sezonski) - razdoblje u kojem pruza usluge. Stecena strucna sprema unosi se u odobrenje sukladno podacima iz potvrde o polozenom strucnom ispitu.

Clanak 39.

Opcinsko tijelo dostavit ce odobrenje iz clanka 37. ovog zakona nadleznoj organizacionoj jedinici Porezne uprave kao i nadleznoj turisticko-ugostiteljskoj inspekciji.

Clanak 40.

Odobrenje za pruzanje usluga turistickog vodica upisuje se u upisnik koji vodi nadlezno opcinsko tijelo. Oblik, sadrzaj i nacin vodjenja upisnika iz stavka 1. ovog clanka propisuje ministar.

Clanak 41.

Odobrenje za pruzanje usluga turistickog vodica prestaje vrijediti u slijedecim slucajevima:
1. Odjavom - danom podnosenja odjave opcinskom tijelu.
2. Ako prestane ispunjavati jedan od propisanih uvjeta iz clanka 28. ovog zakona.
3. Ako se naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima. O prestanku odobrenja iz stavka 1. ovog clanka opcinsko tijelo donosi posebno rjesenje.

Turisticki pratitelj

Clanak 42.

Turisticki pratitelj je osoba koja obavlja operativno - tehnicke poslove u vodjenju i pracenju turista, te daje turistima osnovna priopcenja o svrsi putovanja.

Clanak 43.

Turisticki pratitelj je osoba koja ispunjava uvjete iz clanka 28. ovog zakona, osim uvjeta iz tocke 4. toga clanka.

Clanak 44.

Putnicka agencija ne moze obavljanje poslova pratitelja povjeriti osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim zakonom.

Turisticki animator

Clanak 45.

Turisticki animator je osoba koja organizira slobodno vrijeme turistima koji se nalaze na organiziranom turistickom putovanju za vrijeme njihovog boravka u hotelima. Za turistickog animatora vrijede odredbe ovog zakona koje se odnose na turistickog pratitelja.

Turisticki zastupnik

Clanak 46.

Turisticki zastupnik je osoba koja zastupa organizatora putovanja u mjestu ispunjavanja usluga. Organizator je duzan pismeno obavijestiti davatelja usluga o osobi zastupnika, njegovim ovlastenjima i svim eventualnim promjenama.

Clanak 47.

Ovlastenja turistickog zastupnika su slijedeca: - stiti interese i prava putnika i organizatora putovanja kod davatelja usluga, - pruza obavjestenja i upute putnicima kod izvrsenja programa putovanja i dodatnih usluga, - narucuje dodatne usluge u ime organizatora putovanja prema dobivenim ovlastenjima, - posreduje u pribavljanju dodatnih usluga za putnike (izlet, kulturne i sportske priredbe i sl.), - obavlja i druge poslove potrebne za zastitu interesa putnika i organizatora putovanja.

C. TURISTICKE USLUGE U NAUTICKOM TURIZMU

Clanak 48.

Nauticki turizam je, u smislu ovog zakona, plovidba i boravak turista (u daljnjem tekstu: nauticara) na moru i jezerima radi odmora i rekreacije u neposrednom dodiru s prirodom.

Clanak 49.

Usluge u nautickom turizmu su:
1. iznajmljivanje prostora uz uredjenu i djelomicno ili potpuno zasticenu obalu (u daljnjem tekstu: vez) za smjestaj plovila i nauticara koji borave na njima;
2. iznajmljivanje plovila za pojedinacna i obiteljska visednevna krstarenja u priobalju (chartering);
3. iznajmljivanje plovila za grupna kruzna visednevna putovanja u priobalju (cruising);
4. iznajmljivanje posebno opremljenih plovila za grupna dnevna ili visednevna putovanja i pruzanje usluga podvodnog ronjenja;
5. prihvat, cuvanje i odrzavanje plovila na vezu u moru i jezerima i suhom vezu;
6. usluge snabdijevanja (vodom, gorivom u posebnim crpkama, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.);
7. skole jedrenja, obuke za skipere i voditelje brodica;
8. uredjenje i pripremanje plovila;
9. davanje razlicitih informacija (vremenska prognoza, nauticki vodic i sl.) i
10. ostale usluge u svezi s putovanjem i boravkom turista nauticara.

Clanak 50.

Usluge u nautickom turizmu mogu pruzati pravne i fizicke osobe koji ispunjavaju uvjete propisane zakonom, a sukladno clancima 55 - 58.

Clanak 51.

Usluge u nautickom turizmu pruzaju se u marinama i u drugim lukama otvorenim za putnicki promet i nauticko - turistic kim centrima (u daljnjem tekstu: luke nautickog turizma). Luke nautickog turizma se razvrstavaju i kategoriziraju. Ministar ce propisati vrste i kategorije luka nautickog turizma, minimalne tehnicke uvjete koje moraju ispunjavati, te postupak za njihovo utvrdjivanje. O kategorizaciji luka nautickog turizma rjesava opcinsko tijelo. O zalbi na rjesenje iz stavka 4. ovog clanka odlucuje Ministarstvo. Rjesenje Ministarstva je konacno.

D. TURISTICKE USLUGE U SEOSKOM DOMACINSTVU

Clanak 52.

U seoskom domacinstvu mogu se pruzati usluge boravka turista radi odmora i rekreacije u ugodjaju seoskog zivota i krajolika s mogucnoscu sudjelovanja u aktivnostima seoskog gospodarstva.

Clanak 53.

Turisticke usluge u seoskom domacinstvu osobito su: iznajmljivanje konja za jahanje, lova i ribolova na seoskom gospodarstvu, foto safari, organiziranje branja plodina i gljiva, berbe voca i povrca, ubiranje ljetine i dr. Turisticke usluge iz stavka 1. ovog clanka moze pruzati vlasnik seoskog gospodarstva sa clanovima svoje obitelji ukoliko ispuni uvjete propisane ovim zakonom i drugim propisima. Ministar ce propisati nacin i uvjete za pruzanje usluga iz stavka 1. ovog clanka, te postupak i uvjete za pribavljanje odobrenja za obavljanje tih usluga.

E. OSTALE TURISTICKE USLUGE

Clanak 54.

Ostalim turistickim uslugama smatraju se:
- iznajmljivanje sandolina te njihov smjestaj i cuvanje,
- iznajmljivanje jedrilica, dasaka za jedrenje, bicikla na vodi,
- iznajmljivanje pribora i opreme za kupanje i skijanje na vodi,
- iznajmljivanje suncobrana i lezaljki i dr.
- iznajmljivanje skijaske, ribolovne opreme i sl.

Clanak 55.

Za pruzanje usluga iz clanka 54. ovog zakona, ukoliko ih ima namjeru pruzati fizicka osoba, obvezna je pribaviti odobrenje opcinskog tijela. Odobrenje iz stavka 1. ovog clanka moze pribaviti osoba koja ispunjava slijedece uvjete:
1. da je gradjanin Federacije i drzavljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 15. godina
3. da raspolaze sredstvima za pruzanje usluga i dokazom o vrijednosti sredstava,
4. da je pribavio vazecu policu osiguranja iz koje se pokriva steta korisniku usluge u slucaju nesrece.

Clanak 56.

Rjesenje o odobrenju za pruzanje usluga osoba iz clanka 55. stavak 1. ovog zakona obvezno sadrzi:
1. ime i prezime osobe te njegov jedinstveni maticni broj;
2. vrstu usluge i kapacitet koju ce osoba pruzati;
3. mjesto gdje se usluga pruza;
4. naznaku da li se usluga pruza tijekom cijele godine ili samo sezonski.

Clanak 57.

Rjesenje o odobrenju za pruzanje usluga iz clanka 56. ovog zakona upisuje se u upisnik odobrenja za pruzanje usluga fizickih osoba koji vodi opcinsko tijelo. Oblik, sadrzaj i nacin vodjenja upisnika iz stavka 1. ovog clanka propisuje ministar kantona.

Clanak 58.

Rjesenje o odobrenju iz clanka 56. prestaje vaziti:
1. odjavom osobe, danom navedenim u odjavi ili danom podnosenja odjave opcinskom tijelu;
2. ako osoba ne otpocne pruzati usluge u roku od 6 mjeseci od dana pribavljenog odobrenja;
3. ako je inspekcijskim nadzorom utvrdjeno da nisu ispunjeni ovim zakonom i drugim propisima odredjeni uvjeti, a utvrdjeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku;
4. ako nadlezno tijelo opcinske uprave naknadno utvrdi da je rjesenje o odobrenju utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima.
O prestanku vazenja rjesenja o odobrenju iz stavka 1. ovog clanka rjesenje donosi opcinsko tijelo, a dostavlja ga nadleznoj organizacionoj jedinici Porezne uprave i nadleznoj inspekciji.

III - UGOSTITELJSKA DJELATNOST

Clanak 59.

Ugostiteljskom djelatnoscu smatra se pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane, pripremanje i usluzivanje pica i napitaka i pruzanje usluga smjestaja. Ugostiteljskom djelatnoscu smatra se i pripremanje hrane za potrosnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering).

Clanak 60.

Ugostitelj moze pruzati i jednostavne ugostiteljske usluge. Jednostavnom ugostiteljskom uslugom smatra se pripremanje i usluzivanje jela bez slozenije kuhinjske pripreme, kao i pripremanje i usluzivanje pica i napitaka. Jednostavne ugostiteljske usluge mogu se pruzati i izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja. Izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja mogu se usluzivati jela u konfekcionarnom stanju, pica i napici u skladu sa zahtjevima higijene, te sladoled u originalnom pakovanju. Opcinsko vijece moze odrediti prostore na kojima se jednostavne ugostiteljske usluge mogu pruzati izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja. Opcinsko vijece propisuje koji tehnicki i zdravstveni uvjeti moraju biti ispunjeni za pruzanje usluga iz stavka 1. i 3. ovog clanka. Odredbe clanka 71. stavka 1. tocke 6, 7, 8. i 9. ne primjenjuju se na pruzanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, a ostale tocke clanka 71. stavka 1. ovoga zakona primjenjuju se na odgovarajuci nacin.

Clanak 61.

Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravne i fizicke osobe koje su registrirane kod nadleznog registracionog suda odnosno kod nadleznog opcinskog tijela i ispunjavaju ostale uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugostitelji). Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima odredjenim ovim zakonom, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima mogu obavljati i ugostiteljske obrazovne ustanove (ugostiteljske skole). Ugostitelj moze, bez upisa u registar, obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu koje sluze obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a koje se uobicajeno obavljaju uz ugostiteljsku djelatnost (prodaju novina i casopisa, duhanskih preradjevina, pruzanje usluga biljara, bocanja, kuglanja, tenisa i sl.).

Clanak 62.

Pravne i fizicke osobe mogu organizirati pruzanje usluga smjestaja i prehrane za svoje djelatnike, clanove, umirovljenike, te clanove uze obitelji svojih djelatnika i umirovljenika, pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom, propisima donesenim temeljem ovoga zakona i drugim uvjetima propisanim posebnim propisima, u objektima zatvorenog tipa (odmaraliste, objekt za prehranu i sl.). Clanovima uze obitelji, u smislu odredbe stavka 1. ovoga clanka, podrazumijevaju se: supruznici, djeca, pastorcad i usvojenici, te roditelji i usvojitelji. Pravne i fizicke osobe iz stavka 1. ovoga clanka, obvezatne su pruzanje ugostiteljskih usluga prijaviti opcinskom tijelu prema mjestu sjedista objekta, odnosno prema mjestu gdje se pruzaju usluge koje to upisuje u Upisnik o ugostiteljskim uslugama pravnih i fizickih osoba iz stavka 1. ovoga clanka. Ministar ce propisati minimalne tehnicke uvjete i druge uvjete za pruzanje usluga iz stavka 1. ovoga clanka. Opcinsko tijelo utvrdjuje ispunjavanje uvjeta iz propisa donijetog na temelju stavka 4. ovoga clanka. Ministar ce propisati sadrzaj i oblik obrasca prijave i nacin vodjenja Upisnika o ugostiteljskim uslugama pravnih i fizickih osoba iz stavka 1. ovoga clanka.

Clanak 63.

Odredbe ovoga zakona ne primjenjuju se na pruzanje usluga prehrane i smjestaja u ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim i drugim slicnim ustanovama, te u vojnim objektima, Ministarstvu unutarnjih poslova, ako te usluge pruzaju njihovi djelatnici iskljucivo pripadnicima i korisnicima tih ustanova, te pripadnicima vojske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Clanak 64.

Ne smatra se ugostiteljskom djelatnoscu pripremanje i usluzivanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pica i jed nostavnih jela, koje pravne i fizicke osobe organiziraju za potrebe svojih djelatnika i clanova u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.

A. PREDMET I NACIN POSLOVANJA UGOSTITELJA

Clanak 65.

Fizicke osobe u smislu odredbi ovoga zakona mogu dobiti odobrenje za osnivanje ugostiteljske radnje samo za jedan ugostiteljski objekat na teritoriju Federacije BiH.

Clanak 66.

Za pruzanje usluga ugostitelj je obvezatan pribaviti odobrenje opcinskog tijela. Odobrenje iz stavka 1. ovog clanka izdat ce se ugostitelju koji ispunjava sljedece uvjete:
1. da je poslovno sposoban,
2. da ima odgovarajuce poslovne prostorije odnosno prostor,
3. da ispunjava propisane zdravstvene uvjete,
4. da mu nije pravomocnom sudskom presudom ili rjesenjem o prekrsaju izrecena zastitna mjera zabrane obavljanja pruzanja usluga u ugostiteljskoj djelatnosti.

Clanak 67.

O odobrenju iz clanka 66. stavka 1. ovoga zakona, opcinsko tijelo rjesava rjesenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Clanak 68.

Rjesenje o odobrenju za pruzanje usluga ugostitelja obvezatno sadrzi:
1. ime i prezime gradjanina i JMBG;
2. naziv firme;
3. mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruza usluga;
4. vrstu usluge koja se pruza;
5. kategoriju objekta u kojem pruza uslugu;
6. naznaku o pruzanju usluga tijekom cijele godine ili sezonski.

Clanak 69.

Rjesenje o odobrenju za pruzanje usluga ugostitelja prestaje vaziti:
1. odjavom ugostitelja, danom navedenim u odjavi ili danom podnosenja odjave opcinskom tijelu;
2. ako ugostitelj ne zapocne pruzati usluge u roku od sest mjeseci od dana donosenja rjesenja o odobrenju;
3. ako prestane ispunjavati koji od uvjeta navedenih u clanku 66. ovoga zakona;
4. ako je inspekcijskim nadzorom utvrdjeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom, propisima donesenim temeljem ovog zakona i drugim propisima, a utvrdjeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku;
5. ako se naknadno utvrdi da je rjesenje o odobrenju utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima.
O prestanku rjesenja o odobrenju iz stavka 1. ovoga clanka opcinsko tijelo donosi rjesenje i dostavlja ga nadleznoj organizacijskoj jedinici Porezne uprave i opcinskoj turisticko-ugostiteljskoj inspekciji.

Clanak 70.

Ugostitelj posluje tijekom cijele godine ili sezonski. Ugostitelj moze poslovati i povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.)

Clanak 71.

Ugostitelj je obvezatan:
1. poslovati sukladno odredbama ovoga zakona, propisa donesenih temeljem ovoga zakona, te drugim poslovnim obicajima u ugostiteljstvu;
2. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na nacin dostupan gostima i pridrzavati se istaknutih i objavljenih cijena, a kod pruzanja usluga smjestaja u cjenicima istaknuti i iznos boravisne pristojbe; cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;
3. voditi poslovne knjige - knjigu prometa;
4. utvrditi normative o utrosku namirnica i pica za pojedine usluge prehrane i pica, pruziti usluge u kolicinama i kakvoci sukladno normativima, te na zahtjev normativ predociti gostu;
5. izdati gostu racun za svaku pruzenu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, kolicine i cijene pruzenih usluga, a kod pruzanja usluga smjestaja navesti u racunu i iznos boravis ne pristojbe;
6. utvrditi kucni red u ugostiteljskom objektu za smjestaj i istaknuti ga na recepciji, te izvadak iz kucnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima;
7. vidno istaknuti vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta na ulazu u ugostiteljski objekt;
8. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt ili u njegovoj neposrednoj blizini obavijest o radnom vremenu;
9. pridrzavati se radnog vremena;
10. voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smjestaj;
11. voditi knjigu zalbi na propisan nacin u svakom ugostiteljskom objektu, u roku od tri dana izjavljeni prigovor dostaviti opcinskoj turisticko-ugostiteljskoj inspekciji, te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor.
Ministar ce propisati oblik, sadrzaj i nacin vodjenja knjige gostiju, knjige prometa, te knjige zalbi. Ugostitelj koji u ugostiteljskom objektu pruza usluge naturistima obvezatan je, uz naziv vrste objekata, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pruzaju usluge naturistima. Opcinsko vijece moze odrediti prostore na kojima se pruzaju usluge naturistima.

Clanak 72.

Ugostitelju je zabranjeno usluzivati alkoholna pica gostu mladjem od 18 godina.

B. VRSTE I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Clanak 73.

Ugostiteljska djelatnost i pruzanje ugostiteljskih usluga, obavljaju se pod odredjenim uvjetima glede uredjenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga, kao i pod drugim uvjetima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim temeljem ovoga zakona (u daljnjem tekstu: minimalni uvjeti). Ugostiteljski objekt, osim uvjeta iz stavka 1. ovoga clanka, mora ispunjavati i uvjete glede: projektiranja, gradjenja i odrzavanja gradjevine, zastite na radu, zastite od pozara, zastite od buke, zastite i unapredjenja okolisa, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima (u daljnjem tekstu: drugi uvjeti). Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pruzanje ugostiteljskih usluga moraju biti ispunjeni zdravstveni uvjeti za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima. Ministar ce donijeti propis o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga clanka. Ministar ce propisati uvjete za pripremanje i opskrbu hranom za potrosnju na drugom mjestu (catering).

Clanak 74.

Ugostiteljska djelatnost obavlja se u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru namijenjenom, uredjenom i opremljenom za pruzanje ugostiteljskih usluga (u daljnjem tekstu: ugostiteljski objekt). Ugostiteljska djelatnost moze se obavljati i u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru gdje se obavlja druga djelatnost ako su za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ispunjeni propisani uvjeti.

Clanak 75.

Ugostiteljskim objektima prema ovom zakonu, smatraju se ugostiteljski objekti za smjestaj i ugostiteljski objekti za prehranu, a razvrstavaju se u sedam skupina i to:
1. hoteli (vrste: hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion i sl.);
2. kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj (vrste: kamp, sobe za iznajmljivanje, apartman, omladinski hotel, planinarski dom, odmaraliste, prenociste i sl.);
3. restorani (vrste: restoran, gostionica, zdravljak - mlijecni restoran, krcma, konoba, pizzeria, objekt brze prehrane, cevabdzinica, ascinica, burekdzinica i sl.);
4. barovi: (vrste: barovi, nocni bar, disco-bar, i sl.);
5. buffet: (vrste: buffet, pivnica, bistro i sl.)
6. kavane (vrste: kavana, caffe-bar, caffe-slasticarna i sl.)
7. kantine i pripremnice obroka (catering).
Ministar ce propisati vrste ugostiteljskih objekata i njihovo razvrstavanje u pojedine skupine sukladno stavku 1. ovoga clanka, polazeci od nacina usluzivanja i pretezitosti usluga koje se u ugostiteljskom objektu pruzaju. Ministar ce utvrditi propisom iz stavka 2. ovoga clanka i minimum usluga koje je ugostitelj duzan pruzati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta.

Clanak 76.

Od ugostiteljskih objekata za smjestaj kategoriziraju se hoteli. Oznaka za kategoriju hotela je zvjezdica. Hoteli se razvrstavaju u pet kategorija:
- prva kategorija oznacava se sa pet zvjezdica,
- druga kategorija oznacava se sa cetiri zvjezdice,
- treca kategorija oznacava se sa tri zvjezdice,
- cetvrta kategorija oznacava se sa dvije zvjezdice,
- peta kategorija oznacava se sa jednom zvjezdicom.
Kategorizaciju objekata sa pet i cetiri zvjezdice vrsi Ministarstvo a ostale kategorije kantonalna tijela. Ministar ce utvrditi propisom iz clanka 73. stavka 4. ovoga zakona i vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj koji se kategoriziraju, kategorije, elemente i mjerila za kategorizaciju, te postupak i nacin kategorizacije ugostiteljskih objekata. Ugostiteljski objekti za prehranu se ne kategoriziraju. Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovoga clanka, na zahtjev ugostitelja, mogu se kategorizirati ugostiteljski objekti vrste restoran iz skupine restorani. Oznaka za kategoriju pojedinog restorana je broncana, srebrna ili zlatna kuharska kapa. Ministar ce propisati mjerila i postupak kategorizacije restorana.

Clanak 77.

Ugostiteljski objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za odredjenu vrstu i kategoriju objekta ne moze poslovati kao ta vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta.

Clanak 78.

Ugostiteljski objekt moze imati naziv jedne vrste ugostiteljskog objekta ovisno od vrste usluga koje se pretezito pruzaju u objektu. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga clanka, ugostiteljski objekt moze imati naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata, ako za svaku vrstu ispunjava uvjete propisane ovim zakonom, propisima donesenim temeljem ovoga zakona i posebnim propisima, te ako su usluge tih dviju vrsta ugostiteljskih objekata dopunjavajuce.

Clanak 79.

Naziv vrste ugostiteljskog objekta moze se promijeniti, ako su ispunjeni uvjeti propisani za pruzanje druge vrste usluge u ugostiteljskom objektu.

C. POSTUPAK ZA UTVRDJIVANJE KATEGORIZACIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Clanak 80.

Kantonalno tijelo utvrdjuje, na zahtjev ugostitelja, kategorizaciju ugostiteljskih objekata trece, cetvrte i pete kategorije, koji se oznacavaju sa tri, dvije i jednom zvjezdicom. Opcinsko tijelo utvrdjuje, na zahtjev ugostitelja, minimalne i druge uvjete za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju. Uvjeti iz stavka 1. i stavka 2. ovoga clanka, utvrdjuju se rjesenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. Rjesenje iz stavka 3. ovoga clanka, upisuje se u Upisnik o kategorizaciji ugostiteljskih objekata.

Clanak 81.

Ako kantonalno odnosno opcinsko tijelo ne donese rjesenje iz clanka 76. stavka 3. i clanka 80. stavka 3. ovoga zakona u propisanom roku ili ne donese rjesenje kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, ugostitelj moze zapoceti s radom u ugostiteljskom objektu, o cemu je duzan prethodno pismeno izvijestiti tijelo. Kantonalno odnosno opcinsko tijelo donijet ce rjesenje iz clanka 76. stavka 3. i clanka 80. stavka 3. ovoga zakona i ugostitelju koji je zapoceo s radom u ugostiteljskom objektu temeljem odredbi stavka 1. ovoga clanka, ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom.

Clanak 82.

Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rjesava u prvom stupnju i neposredno vodi ispitni postupak za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smjestaj iz skupine hoteli, kojih se kategorije oznacavaju s cetiri ili pet zvjezdica. Kantoni, na zahtjev ugostitelja, rjesavaju u prvom stupnju i neposredno vode ispitni postupak za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine restorani, vrste restoran kojih se kategorije oznacavaju broncanom, srebrnom ili zlatnom kuharskom kapom. Kantonalno tijelo na zahtjev ugostitelja rjesava u prvom stupnju i neposredno vodi ispitni postupak za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smjestaj, osim objekata navedenih u stavku 1. ovoga clanka. Troskove ispitnog postupka iz stavka 1, 2. i 3. ovoga clanka snosi ugostitelj.

Clanak 83.

Zahtjev ugostitelja iz clanka 82. ovoga zakona sadrzi: 1. tvrtku i sjediste ugostitelja; 2. vrstu, naziv i mjesto ugostiteljskog objekta; 3. usluge koje ce biti predmet poslovanja ugostiteljskog objekta. Odredbe stavka 1. ovoga clanka na odgovarajuci nacin primjenjuje se i na zahtjev ugostitelja iz clanka 80. stavka 1. i stavka 2. ovoga zakona.

Clanak 84.

Zahtjev za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz clanka 82. stavka 1. ovoga zakona, podnosi se ministarstvu, a iz clanka 82. stavka 2. i 3. ovoga zakona kantonalnom tijelu. Kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz clanka 82. stavka 1. ovoga zakona utvrdjuje rjesenjem ministarstvo, u roku od 60 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. Kategorizaciju objekata iz clanka 82. stavka 2. i 3. ovoga zakona, utvrdjuje rjesenjem kantonalno tijelo, u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Clanak 85.

Rjesenje iz clanka 82. stavka 1. ovoga zakona upisuje se u Upisnik o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (u daljnjem tekstu: Upisnik) kojeg vodi ministarstvo po sluzbenoj duznosti. Rjesenje iz clanka 82. stavka 2. i 3. ovoga zakona upisuje se u Upisnik kojeg vodi kantonalno tijelo po sluzbenoj duznosti. Ministar ce donijeti propis o obliku, sadrzaju i nacinu vodjenja Upisnika iz stavka 1. i stavka 2. ovoga clanka i Upisnika iz clanka 80. stavka 4. ovoga zakona.

Clanak 86.

Protiv rjesenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, o kojem u prvom stupnju rjesava kantonalno tijelo, moze se u roku osam dana od dana dostave rjesenja izjaviti zalba ministarstvu. Protiv rjesenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, o kojem u prvom stupnju rjesava ministarstvo ne moze se izjaviti zalba, ali se moze uloziti tuzba kod nadleznog suda.

Clanak 87.

Rjesenje o kategorizaciji iz clanka 80. stavka 3. ovoga zakona i rjesenja iz clanka 82. stavka 1. i 3. ovoga zakona, prestaju vaziti:
1. smrcu nosioca odobrenja;
2. prestankom poslovanja ugostitelja;
3. ako ugostitelj ne zapocne s radom u roku sest mjeseci od dana donosenja rjesenja.

Clanak 88.

Ugostiteljske usluge mogu se pruzati i u pokretnom objektu. Pod objektom iz stavka 1. ovoga clanka, smatra se objekt koji se moze premjestati iz jednog na drugo mjesto vlastitim pogonom ili vucom. U objektu iz stavka 1. ovoga clanka moze se usluzivati picima, napicima i jelima koja su uobicajena u buffetu, samo u konfekcioniranom obliku. Ministar ce propisati minimalno-tehnicke uvjete koje mora ispunjavati objekt iz stavka 1. ovoga clanka. Opcinsko tijelo utvrdjuje prostore na kojima se mogu pruzati usluge u objektu iz stavka 1. ovoga clanka.

Clanak 89.

Ugostiteljske usluge mogu se pruzati iz kioska, pod satorom, na izletistu i sl. Opcinsko tijelo odobrenjem ce utvrditi koja se jela, pica i napici mogu usluzivati u objektima iz stavka 1. ovoga clanka.

D. KAMPIRANJE

Clanak 90.

Kampiranje u smislu ovog zakona smatra se smjestaj i boravak osoba u prirodi, pod satorom i drugim slicnim objektima (kamp kucice, stambene prikolice i sl.) na podesnom i ogradjenom zemljistu na kome se gostima iznajmljuju prostori za kampovanje ili kamp jedinice za smjestaj vlastite ili u kampu iznajmljene opreme radi odmora i rekreacije. Pravne i fizicke osobe mogu organizirati pruzanje usluga kampiranja pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom. Fizicka osoba moze organizirati kamp na zemljistu za najvise 10 smjestajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno. Za pruzanje usluga kampiranja fizicko lice je obvezno pribaviti odobrenje opcinskog tijela sukladno clanku 65 - 71 ovog zakona.

Clanak 91.

Zemljiste za kampiraliste odredjuje opcinsko tijelo odlukom. Istom odlukom utvrdjuje se i postupak za dodjelu zemljista za organiziranje kampiralista ugostitelju.

E. UGOSTITELJSKE USLUGE UGOSTITELJA U DOMACINSTVU, SELJACKOM DOMACINSTVU I NA PLOVNOM OBJEKTU

Ugostiteljske usluge u domacinstvu

Clanak 92.

Pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom, propisima donesenim temeljem ovoga zakona i drugim uvjetima propisanim posebnim propisima, fizicka osoba u domacinstvu (u daljnjem tekstu: ugostitelj) moze:
1. iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuce za odmor, kojih je vlasnik ili nositelj prava koristenja, do ukupno najvise 10 soba odnosno 20 postelja;
2. organizirati kamp na zemljistu za najvise 10 smjestajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno. Ugostitelj moze pruzati i usluge dorucka, polupansiona ili pansionoa samo gostima kojima izdaje sobe, apartmane, kuce za odmor i u kampu.

Clanak 93.

Za pruzanje ugostiteljskih usluga ugostitelj u domacinstvu iz clanka 92. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: usluge) moraju biti ispunjeni minimalni higijensko-tehnicki uvjeti.

Clanak 94.

Ugostitelj koji pruza usluge iz clanka 92. ovoga Zakona mora ispunjavati i ostale uvjete za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima.

Clanak 95.

Ugostitelj koji pruza usluge iz clanka 92. obvezatan je:
1. vidno istaknuti vrstu objekta u kojem pruza usluge;
2. vidno istaknuti naziv usluga koje pruza na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na hrvatskom i bosanskom jeziku s propisanim oznakama;
3. vidno istaknuti cijene usluga koje nudi i iznos boravisne pristojbe, na propisan i uobicajen nacin, te se pridrzavati istaknutih cijena;
4. voditi popis gostiju;
5. izdati gostu racun s naznacenom vrstom, kolicinom i cijenom pruzenih usluga za svaku pruzenu uslugu, a kod pruzanja usluge smjestaja navesti u racunu i iznos boravis ne pristojbe;
6. utvrditi normative namirnica i pica za pojedine usluge prehrane i pica, ako takve usluge pruza i pruziti usluge po utvrdjenim normativima, te na zahtjev normativ predociti gostu;

Clanak 96.

Ugostitelj koji pruza usluge ne moze biti poslodavac niti koristiti rad osoba koje nisu clanovi njegovog domacinstva. Clanovi domacinstva moraju ispunjavati i druge uvjete za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima.

Clanak 97.

Za pruzanje usluga iz clanka 92. ovoga zakona, ugostitelj je obvezatan pribaviti odobrenje opcinskog tijela.

Ugostiteljske usluge u seljackom domacinstvu

Clanak 98.

U seljackom domacinstvu, koje je organizirano kao turisticko seljacko gospodarstvo (u daljnjem tekstu: seljacko domacinstvo), clan seljackog domacinstva moze pruzati usluge iz clanka 92. stavka 1. tocke 1. ovog zakona, osim iznajmljivanja kuca za odmor i organiziranja kampa. Gostima kojima se pruzaju usluge iz stavka 1. ovoga clanka u seljackom domacinstvu, mogu se pruzati i usluge dorucka, polupansiona i pansiona, te usluzivanje pica i napitaka iz pretezito vlastite proizvodnje. U seljackom domacinstvu mogu se pruzati i usluge kusanja vlastitog vina ili rakije u uredjenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkritom ili na otvorenom prostoru za najvise 50 osoba (izletnika) istodobno. Na pruzanje usluga u seljackom domacinstvu primjenjuju se odredbe clanka 92. do 97. ovoga zakona. Ministar ce uz pribavljeno misljenje ministra poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede propisat ce sto se smatra pretezito vlastitom proizvodnjom, te vrstu proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje u smislu stavka 2. ovoga clanka.

Ugostiteljske usluge na plovnom objektu

Clanak 99.

Pod uvjetima utvrdjenim ovim zakonom, propisima donesenim temeljem ovoga zakona i drugim uvjetima propisanim posebnim propisima, ugostitelj moze pruzati usluge prehrane, pica i napitaka na svojem plovnom objektu za najvise 20 gostiju istodobno. Usluge iz stavka 1. ovog clanka, ugostitelj ne smije pruzati u lukama, pristanistima i na sidristima, kao i u slucaju kada plovni objekt kruzi izvan luka i sidrista, osobama koje nisu na plovni objekt ukrcane radi prijevoza. Na pruzanje usluga iz stavka 1. ovoga clanka na odgovarajuci nacin primjenjuju se odredbe clanka 92. do 97. ovoga zakona.

IV - TURISTICKO-UGOSTITELJSKA INSPEKCIJA

Clanak 100.

Nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uredjuje ugostiteljska i turisticka djelatnost obavlja turisticko-ugostiteljska inspekcija (u daljem tekstu: inspekcija), ako zakonom nije odredjeno da pojedine poslove obavljaju druga tijela uprave.

Clanak 101.

Inspekcija obavlja nadzor koji se odnosi na:
1. razvrstavanje i minimalne uvjete za rad ugostiteljskih i turistickih objekata;
2. kategorizaciju ugostiteljskih i turistickih objekata;
3. izvrsavanje ugovornih obveza izmedju prodavatelja i kupaca ugostiteljskih i turistickih usluga;
4. obracun, naplatu i uplatu boravisne pristojbe;
5. isticanje i pridrzavanje objavljenih cijena ugostiteljskih i turistickih usluga, te izdavanje racuna za obavljene usluge;
6. utvrdjivanje i pridrzavanje normativa jela i pica u kolicini i kakvoci;
7. vodjenje knjige zalbe i postupak u svezi s prigovorima kupaca ugostiteljskih i turistickih usluga. Osim poslova iz stavka 1. ovog clanka, inspekcija obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u njenu nadleznostavak

A. USTROJSTVO TURISTICKO-UGOSTITELJSKE INSPEKCIJE

Clanak 102.

Poslove inspekcije obavljaju federalni, kantonalni i opcinski turisticko-ugostiteljski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori).

Clanak 103.

Za federalnog i kantonalnog inspektora moze biti postavljena osoba koja pored zakonom utvrdjenih uvjeta za prijem ispunjava posebne uvjete:
1. visoka strucna sprema ugostiteljske, turisticke, hotelijerske, ekonomske, pravne i tehnoloske;
2. najmanje pet godina radnog staza u struci nakon polozenog strucnog ispita;
3. polozen strucni ispit.

Clanak 104.

Za opcinskog inspektora moze biti postavljena osoba koja, pored zakonom utvrdjenih uvjeta za prijem ispunjava posebne uvjete:
1. visoka strucna sprema ugostiteljske, turisticke, hotelijerske, ekonomske, pravne i tehnoloske;
2. tri godine radnog staza u struci;
3. polozen strucni ispit.

Clanak 105.

Pored poslova osnovne djelatnosti opcinski i kantonalni inspektori obavljaju i poslove iz djelokruga inspekcije kao sto su: nadzor nad iznajmljivanjem soba, kuca i stanova za odmor, turistickih apartmana, pridrzavanjem radnog vremena, isticanjem cijena, izdavanjem racuna, prijavom i odjavom boravka turista, obracunom, naplatom i uplatom boravisne pristojbe, normativa u ugostiteljstvu i sl. Inspektori mogu u poslovima nadzora iz stavka 1. ovog clanka izricati kazne na mjestu izvrsenja prekrsaja i podnositi zahtjeve za pokretanje prekrsajnog postupka, a u ostalim poslovima nadzora ovlasteni su obavljati upravne radnje do donosenja upravnih rjesenja.

B. OVLASTI I OBVEZE TURISTICKO-UGOSTITELJSKOG INSPEKTORA

Clanak 106.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor je ovlasten pregledati: poslovne i druge prostorije i prostore u kojima se obavlja ugostiteljska i turisticka djelatnost; robu, uredjaje i opremu kojima se obavlja ugostiteljska i turisticka djelatnost; stanove i kuce za iznajmljivanje u kojima se turistima i putnicima pruzaju ugostiteljske i turisticke usluge; zgrade, uredjaje i opremu luka nautickog turizma, vozila i plovila kojima se ili u kojima se obavlja ugostiteljska i turisticka djelatnost; poslovne knjige, ugovore, isprave i evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju koja mu omogucuje uvid u poslovanje pravne i fizicke osobe koja pruza ugostiteljske i turisticke usluge, kao i isprave na osnovi kojih se moze utvrditi identitet fizickih osoba, te obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Clanak 107.

Pravne i fizicke osobe cije su prostorije i prostori, uredjaji i oprema odnosno predmeti rada i poslovanja podvrgnuti inspekcijskom pregledu, obvezne su omoguciti inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora. Pravne i fizicke osobe obvezne su na zahtjev inspektora dostaviti podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz njegove nadleznosti u primjerenom roku koji on odredi.

Clanak 108.

Inspektor ce rjesenjem zabraniti pruzanje usluga pravnoj i fizickoj osobi ako obavlja ugostiteljsku ili turisticku djelatnost bez upisa u zakonom propisani upisnik, odnosno bez rjesenja nadleznog tijela drzavne uprave kojim je utvrdjeno da prostor, uredjaji i oprema udovoljavaju propisanim uvjetima ili suprotno izdanom odobrenju ako je obavljanje tih djelatnosti odnosno pruzanje tih usluga u suprotnosti sa zakonom. Inspektor rjesenje iz stavka 1. ovog clanka donijet ce bez odgadjanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana zavrsetka nadzora s utvrdjenim cinjenicama odlucnim za donosenje rjesenja.

Clanak 109.

Inspektor ce donijeti rjesenje u slucajevima kada utvrdi da pravna ili fizicka osoba: obavlja djelatnost usprkos izrecenoj zastitnoj mjeri zabrane obavljanja ugostiteljske i turisticke djelatnosti, a koja je postala pravomocna i izvrsna.

Clanak 110.

Inspektor u provedbi rjesenja iz clanka 108. i clanka 109. ovog zakona pecacenjem ili na drugi pogodan nacin ce zatvoriti prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska i turisticka djelatnost, te moze oduzeti opremu, uredjaje, sredstva za rad i prijevozna sredstva kojima se obavlja djelatnost, do konacne odluke nadleznog tijela. Izvrsno rjesenje inspektora koje se odnosi na nenovcane obveze, moze se izvrsiti i neposredno bez prethodne primjene prisilnih mjera predvidjenih propisima o opcem upravnom postupku. Izvrsno rjesenje inspektora koje se odnosi na novcane obveze prisilno se izvrsava po postupku propisa za naplatu poreza.

Clanak 111.

Ako je zakonom predvidjena mogucnost oduzimanja predmeta kojim je ucinjen prekrsaj, privredni prijestup ili krivicno djelo, inspektor moze privremeno oduzeti te predmete o cemu je duzan izdati pismenu potvrdu. Inspektor je obvezan da, uz zahtjev za pokretanje prekrsajnog postupka za ucinjeni prekrsaj, odnosno uz prijavu za ucinjeni privredni prijestup ili krivicno djelo, o privremenom oduzimanju predmeta odmah izvijesti nadlezno tijelo kod kojeg pokrece postupak zbog ucinjenog prekrsaja, privrednog prijestupa ili krivicnog djela zavisno o kvalifikaciji djela ucinjenog oduzetim predmetom. Tijela Federalne uprave u cijem se sastavu nalazi inspekcija osigurat ce uvjete za odrzavanje i cuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Clanak 112.

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je kupcu ugostiteljske odnosno turisticke usluge zaracunata ili naplacena visa cijena od utvrdjene, naredit ce prodavatelju usluge da vrati vise naplaceni iznos ostecenom kupcu usluge i bez odlaganja podnijeti zahtjev za pokretanje prekrsajnog postupka. Ako kupac usluge iz stavka 1. ovog clanka nije poznat, inspektor ce u zahtjevu za pokretanje prekrsajnog postupka predloziti da se vise naplaceni iznos oduzme kao protupravno stecena imovinska koristavak

Clanak 113.

Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti ili nepridrzavanje propisa za ciji nadzor je nadlezno drugo tijelo drzavne uprave, bez odgadjanja, a najkasnije u roku od osam dana, obavijestit ce to tijelo.

Clanak 114.

Protiv rjesenja kantonalnog inspektora moze se u roku od 8 dana od dana dostave rjesenja izjaviti zalba federalnom inspektoru. Protiv rjesenja opcinskih inspektora moze se u roku od osam dana od dana dostave rjesenja izjaviti zalba kantonalnom inspektoru. Protiv rjesenja koje u prvom stupnju donese federalni inspektor ne moze se izjaviti zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor.

Clanak 115.

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor mora imati sluzbenu iskaznicu inspektora kojom dokazuje svoje sluzbeno svojstvo, identitet i ovlasti. Obrazac sluzbene iskaznice inspektora, nacin izdavanja i uporabe propisuje ministar.

V - NADZOR

Clanak 116.

Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona obavlja Federalno ministarstvo trgovine, kantonalna i opcinska tijela. Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih temeljem ovog zakona, te pojedinacnih akata, uvjeta i nacina rada nadziranih davatelja turistickih usluga provode federalni kantonalni i opcinski turisticko-ugostiteljski inspektori svaki u okviru svoje nadleznosti, sukladno posebnim propisima.

Clanak 117.

Nadlezni turisticko-ugostiteljski inspektor donijet ce rjesenje kojim ce zabraniti pruzanje pojedinih turisticko-ugostiteljskih usluga ako utvrdi da: 1. pravna ili fizicka osoba obavlja turisticko-ugostiteljsku djelatnost, a da nije upisana u sudski registar odnosno da ne posjeduje rjesenje ili odobrenje opcinskog tijela i 2. pravna ili fizicka osoba obavlja turisticko-ugostiteljsku djelatnost, a da nije pribavila rjesenje da objekt odnosno poslovni prostor u kojem pruza usluge udovoljava uvjetima propisanim ovim zakonom, ili propisima donesenim na temelju ovog zakona.

Clanak 118.

Ako poslovne prostorije u kojima se pruzaju turisticko-ugostiteljske usluge prestanu udovoljavati uvjetima propisanim ovim zakonom i drugim propisima, nadlezni turisticko-ugostiteljski inspektor naredit ce otklanjanje utvrdjenih nedostataka, u odredjenom roku. Ako nedostaci iz stavka 1. ovog zakona ne budu otklonjeni u odredjenom roku, nadlezni turisticko-ugostiteljski inspektor zabranit ce pruzanje usluga u poslovnim prostorijama dok se ne otklone utvrdjeni nedostaci.

VI - KAZNENE ODREDBE

A. Turisticka djelatnost

Clanak 119.

Novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 DEM, kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba ako:
1. ne pruza turisticke usluge koje prema propisima spadaju u predmet njihovog poslovanja (clanak 12.);
2. se u prometu nezakonito koristi izrazom "putnicka agencija" (clanak 13.); Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom kaznom u iznosu od 100 do 500 DEM.

Clanak 120.

Novcanom kaznom u iznosu od 600 do 3.000 DEM, kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba iz clanka 8. stavka 1. ovog zakona ako:
1. organizira putovanje i boravak za osobe koje nisu njeni clanovi;
2. prilikom organiziranja putovanja za svoje clanove ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani;
3. organizira putovanje i boravak koji traje dulje od tri dana. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom kaznom u iznosu od 80 do 400 DEM.

Clanak 121.

Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 2.500 DEM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba ako:
1. poslovne prostorije ne ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom (clanak 23.);
2. ne osigura rizike putovanja osiguranjem putnika i njihove prtljage (clanak 18.stavak 1.);
3. ne koristi prijevozna sredstva osigurana obveznim osiguranjem putnika u skladu sa zakonom (clanak 18. stavak 2.);
4. u svakom poslovnom prostoru nema zaposlenog barem jednog ovlastenog voditelja poslovanja (clanak 25); Za prekrsaj iz stavka 1. tocke 1, 2, 3. i 4. ovog clanka kaznit ce se odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom kaznom u iznosu od 100 do 500 DEM.

Clanak 122.

Novcanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj putnicka agencija ako:
1. u poslovnim prostorijama u kojima obavlja djelatnost, tijekom radnog vremena nije nazocna barem jedna osoba koja ispunjava uvjete za rad u putnickoj agenciji;
2. na ulazu u poslovni prostor putnicke agencije ne izlozi natpisnu plocu na kojoj je tvrtka putnicke agencije (clanak 13. stavak 1. tocka 1.);
3. se na zahtjev korisnika njezinih usluga ne izjasni o svojstvu i obimu ovlastenja ukoliko zastupa druge putnicke agencije (clanak 13. stavak 1. tocka 2.);
4. u reklamnim i propagandnim materijalima i svim drugim poslovnim dokumentima nema otisnutu tvrtku, sjediste odnosno adresu putnicke agencije (clanak 15.);
5. prije ugovaranja kupca ne obavijesti o cijeni ponudjenih usluga (clanak 17. stavak 1. tocka 3.); Za prekrsaje iz stavka 1. tocke 1, 2, 3, 4. i 5. ovog clanka kaznit ce se ovlastena osoba putnicke agencije novcanom kaznom u iznosu od 80 do 400 DEM.

Clanak 123.

Novcanom kaznom u iznosu od 80 do 400 DEM, kaznit ce se za prkrsaj:
1. fizicka osoba koja bez odobrenja obavlja poslove turistic kog vodica (clanak 37.);
2. turisticki vodic koji poslove turistickog vodica obavlja suprotno odredbama ovog zakona (clanak 33.);
3. turisticki vodic koji pri obavljanju poslova turistickog vodica nema iskaznicu turistickog vodica ili koji iskaznicu turistickog vodica ne nosi na vidljivom mjestu (clanak 36); Novcanom kaznom od 350 DEM kaznit ce se za prekrsaj i pravna osoba, ukoliko je obavljanje poslova turistickog vodica povjerio osobi koja ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova turistickog vodica koji su propisani ovim zakonom (clanak 28.). Za prekrsaj iz stavka 2. ovog clanka kaznit ce se za prekrsaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom kaznom u iznosu od 50 do 250 DEM.

B. Ugostiteljska djelatnost

Clanak 124.

Novcanom kaznom od 1.000 do 5.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba, ako:
1. ne pruza ugostiteljske usluge u skladu s odredbom iz clanka 71. ovoga zakona;
2. ugostiteljski objekt ne ispunjava minimalne uvjete glede uredjenja i opreme ugostiteljskih objekata, te druge uvjete sukladno ovom zakonu, propisima donesenim temeljem ovoga zakona ili ako za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pruzanje ugostiteljskih usluga nisu ispunjeni zdravstveni uvjeti za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima (clanak 73. stavak 2. i 3.);
3. ugostiteljski objekt koji prestane ispunjavati uvjete propisane za odredjenu vrstu i kategoriju objekta i dalje posluje kao ta vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta (clanak 77.). Za prekrsaje iz stavka 1. tocke 1, 2. i 3. ovoga clanka kaznit ce se i voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta novcanom kaznom od 500 do 2.500 DEM. Za prekrsaje iz stavka 1. ovoga clanka, uz izrecenu novcanu kaznu ugostitelju ce se oduzeti i imovinska korist pribavljena prekrsajem.

Clanak 125.

Novcanom kaznom od 800 do 4.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba, ako:
1. ne udovoljava uvjetima iz clanka 62. stavka 1. ovoga zakona ili ako pruza ugostiteljske usluge osobama koje nisu njeni djelatnici, clanovi, umirovljenici, te clanovi uze obitelji djelatnika i umirovljenika (clanak 62. stavak 1. i 2.);
2. objekt u kojem pruza ugostiteljske usluge ne ispunjava uvjete propisane ovim zakonom, propisima donesenim temeljem ovoga zakona i drugim uvjetima propisanim posebnim propisima (clanak 62. stavak 4.);
3. pruzanje ugostiteljskih usluga u objektu zatvorenog tipa ne prijavi opcinskom tijelu (clanak 62. stavak 3.). Za prekrsaje iz stavka 1. ovoga clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom kaznom od 400 do 2.000 DEM. Za prekrsaj iz stavka 1. tocka 3. ovoga clanka, inspektor moze izreci odgovornoj osobi novcanu kaznu na mjestu izvrsenja prekrsaja, u iznosu od 200 DEM.

Clanak 126.

Novcanom kaznom od 600 do 3.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba, ako:
1. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi u ugostiteljskom objektu, na nacin dostupan gostima, ili ako se ne pridrzava istaknutih i objavljenih cijena, ili ako kod pruzanja usluga smjestaja u cjenicima ne istakne i iznos boravisne pristojbe, te ako cjenici nisu dostupni gostima u dovoljnom broju primjeraka (clanak 71. stavak 1. tocka 2.);
2. ne vodi poslovne knjige - knjige prometa (clanak 71. stavak 1. tocka 3.);
3. ne utvrdi normative o utrosku namirnica i pica za pojedine usluge prehrane i pica ili ne pruzi usluge u kolicinama i kakvoci sukladno normativima, ili na zahtjev normativ ne predoci gostu (clanak 71. stavak 1. tocka 4.);
4. ne izda gostu racun za svaku pruzenu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, kolicine, i cijene pruzenih usluga, a kod pruzanja usluge smjestaja ne navede i iznos boravisne pristojbe (clanak 71. stavak 1. tocka 5.);
5. ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smjestaj (clanak 71. stavak 1. tocka 10.);
6. ne vodi knjigu zalbi u propisanom obliku i sadrzaju i na propisan nacin, te ako ne postuje ovim zakonom utvrdjene rokove postupka po izjavljenom prigovoru gosta (clanak 71. stavak 1. tocka 11.);
7. usluzuje alkoholna pica gostu mladjem od 18 godina ili ako usluzuje alkoholna pica protivno propisanoj zabrani (clanak 72. stavak 1. i 2.);
8. ne pruza ugostiteljske usluge iz kioska, saltera, pod satorom, na izletistu i sl. na propisani nacin ili ne udovoljava propisanim uvjetima (clanak 89.);
9. ne pruza ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na propisan nacin ili ne udovoljava propisanim uvjetima ili pruza ugostiteljsku uslugu u pokretnom objektu na prostoru koji nije utvrdilo opcinsko tijelo (clanak 88. stavak 3.).
10. Organizator kampiralista - pravna osoba ne pribavi prije pocetka poslovanja kampiralista, od opcinskog tijela rjesenje o udovoljavanju uvjetima za otvaranje kampiralis ta (clanak 91.). Za prekrsaje iz stavka 1. tocke 1. do 7. i tocke 10. ovoga clanka kaznit ce se i odgovorna osoba odnosno voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta novcanom kaznom od 300 do 1.500 DEM. Za prekrsaje iz stavka 1. tocka 4, 7, 8. i 9. ovoga clanka, inspektor moze kazniti voditelja poslovanja na mjestu izvrsenja prekrsaja, novcanom kaznom u iznosu od 150 DEM.

Clanak 127.

Novcanom kaznom od 500 do 2.500 DEM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba, ako:
1. u ugostiteljskom objektu za smjestaj ne utvrdi kucni red i ne istakne ga na recepciji, ili izvadak iz kucnog reda ne istakne u svim sobama i apartmanima (clanak 71. stavak 1. tocka 6.);
2. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta (clanak 71. stavak 1. tocka 7.);
3. na ulazu u ugostiteljski objekt ili u njegovoj neposrednoj blizini vidno ne istakne obavijest o radnom vremenu (clanak 71. stavak 1. tocka 8.);
4. se ne pridrzava radnog vremena (clanak 71. stavak 1. tocka 9.);
5. u ugostiteljskom objektu u kojem se pruzaju usluge naturistima uz naziv vrste objekta ne istakne i oznaku da se u tom objektu pruzaju usluge naturistima ili takve usluge pruza na prostorima koje nije odredilo nadlezno tijelo (clanak 71. st. 3. i 4.);
6. pruza jednostavnu ugostiteljsku uslugu protivno odredbama clanka 60. stavak 1. ovoga zakona. Za prekrsaje iz stavka 1. ovoga clanka kaznit ce se i voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta, novcanom kaznom od 200 do 1.000 DEM. Za prekrsaje iz stavka 1. toc. 3. i 4. ovoga clanka, inspektor moze kazniti voditelja poslovanja na mjestu izvrsenja prekrsaja, novcanom kaznom u iznosu od 100 DEM.

Clanak 128.

Novcanom kaznom od 400 do 2.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj fizicka osoba, ako:
1. iznajmljuje gostima sobe, apartmane i kuce za odmor s vise od 10 soba, odnosno 20 postelja, organizira kamp za vise od 10 smjestajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno (clanak 92. stavak 1. toc. 1. i 2.);
2. pruza usluge dorucka, polupansiona ili pansiona protivno odredbi clanka 92. stavka 2. ovoga zakona;
3. objekt u kojem pruza usluge ne ispunjava minimalne higijensko-tehnicke uvjete (clanak 93.);
4. ne ispunjava propisane i ostale uvjete za rad u ugostiteljstvu (clanak 94.);
5. vidno ne istakne cijene usluga koje nudi i iznos boravisne pristojbe, na propisan i uobicajen nacin, te ako se ne pridrzava istaknutih cijena (clanak 95. stavak 1. tocka 3.);
6. ne vodi popis gostiju (clanak 95. stavak 1. tocka 4.);
7. ne izda gostu racun s naznacenom vrstom, kolicinom i cijenom pruzenih usluga za svaku pruzenu uslugu, a kod pruzanja usluge smjestaja ne navede i iznos boravisne pristojbe (clanak 95. stavak 1. tocka 5.);
8. ne utvrdi normative namirnica i pica, ako takve usluge pruza i ne pruzi usluge po utvrdjenim normativima, te na zahtjev gosta ne predoci normativ (clanak 95. stavak 1. tocka 6.);
9. postane poslodavac i koristi rad osoba koje nisu clanovi njegova domacinstva (clanak 96. stavak 1.);
10. clanovi domacinstva fizicke osobe koji mu pomazu pruzati usluge, ne ispunjavaju i druge uvjete za rad u ugostiteljstvu, sukladno posebnim propisima (clanak 96. stavak 2.);
11. pruza usluge iz clanka 92. ovoga zakona bez pribavljenog odobrenja opcinskog tijela (clanak 97. stavak 1.);
12. pruza usluge smjestaja, prehrane, pica i napitaka, a ne ispunjava uvjete iz clanka 98. stavka 1. ovoga zakona;
13. pruza usluge prehrane, pica i napitaka na plovnom objektu za vise od dvadeset gostiju istodobno (clanak 99. stavak 1.);
14. usluge na plovnim objektima pruza u lukama, pristanis tima i sidristima ili kada plovni objekt kruzi izvan luka i sidrista, osobama koje nisu na plovni objekt ukrcane radi prijevoza (clanak 99. stavak 2.). Za prekrsaje iz stavka 1. ovoga clanka, inspektor moze kazniti fizicku osobu na mjestu izvrsenja prekrsaja novcanom kaznom u iznosu od 150 DEM.

Clanak 129.

Novcanom kaznom od 300 do 1.500 DEM kaznit ce se za prekrsaj fizicka osoba, ako:
1. vidno ne istakne vrstu objekta u kojem pruza usluge (clanak 95. stavak 1. tocka 1.);
2. na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini vidno ne istakne naziv usluga koje pruza, na hrvatskom i bosanskom jeziku s propisanim oznakama (clanak 95. stavak 1. tocka 2.). Za prekrsaje iz stavka 1. ovoga clanka, inspektor moze kazniti fizicku osobu na mjestu izvrsenja prekrsaja novcanom kaznom u iznosu od 100 DEM.

Clanak 130.

Novcanom kaznom od 100 do 500 DEM kaznit ce se za prekrsaj osoba koja kampira izvan kampa ili postavlja sator, kamp-kucicu, kamp-prikolicu i drugu opremu za kampiranje izvan kampa u svrhu kampiranja (clanak 90. stavak 1.). Za prekrsaj iz stavka 1. ovoga clanka, na zahtjev inspektora, moze se izreci zastitna mjera oduzimanja predmeta kojima je ucinjen prekrsaj. Za prekrsaj iz stavka 1. ovoga clanka, inspektor moze kazniti osobu iz stavka 1. ovoga clanka na mjestu izvrsenja prekrsaja novcanom kaznom u iznosu od 50 DEM.

Clanak 131.

Za prekrsaje utvrdjene cl. 124. i 126. ovoga zakona pocinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomocnosti rjesenja o prekrsaju, uz novcanu kaznu, izreci ce se ugostitelju i zastitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom objektu u trajanju od tri mjeseca do godine dana. C. Turisticko-ugostiteljska inspekcija Clanak 132. Novcanom kaznom od 1.000 do 5.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba: 1. ako ne postupi ili u odredjenom roku ne postupi po rjesenju inspektora (cl. 108, 109. i 112. stav 1.); 2. ako nastavi obavljati ugostiteljsku i turisticku djelatnost usprkos izrecenoj zastitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti (clanak 109.). Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba novcanom kaznom 200 do 1.000 DEM. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i fizicka osoba novcanom kaznom od 100 do 500 DEM.

Clanak 133.

Novcanom kaznom od 800 do 4.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj pravna osoba:
1. ako ne dopusti inspektoru pregled poslovnih i drugih prostorija i prostora u kojima se obavlja ugostiteljska i turisticka djelatnost, robe, uredjaja i opreme kojima se obavlja ugostiteljska i turisticka djelatnost, stambenih prostorija i prostora u domacinstvu odnosno stambenih zgrada, stanova i kuca za iznajmljivanje u kojima se turistima i putnicima pruzaju ugostiteljske i turisticke usluge, zgrada, uredjaja i opreme luka nautickog turizma, vozila i plovila kojima se ili u kojima se obavlja ugostiteljska i turisticka djelatnost, poslovnih knjiga, ugovora, isprava i evidencija i druge dokumentacije ili ako na drugi nacin sprijeci ili ometa inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora (cl. 106. i 107. stavak 1.);
2. ako inspektoru na njegov zahtjev ne dostavi u odredjenom roku podatke, obavijesti i materijale potrebne za obavljanje poslova iz njegove nadleznosti ili ako dostavi netocne podatke (clanak 107. stavak 2.);
3. ako inspektoru ne dopusti oduzimanje predmeta kojima je ucinjen prekrsaj, privredni prijestup ili krivicno djelo (clanak 111. stavak 1.). Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba novcanom kaznom 100 do 500 DEM. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i fizicka osoba novcanom kaznom 80 do 400 DEM.

Clanak 134.

Do osnivanja Centralne banke Bosne i Hercegovine i utvrdjivanja valute Bosne i Hercegovine, novcane kazne za ucinjeni prekrsaj prema odredbama ovoga zakona utvrdjene u DEM, naplacuju se u domacoj valuti po srednjem tecaju koji utvrdjuje i objavljuje Narodna banka Bosne i Hercegovine.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 135.

Nadleznosti utvrdjena ovim zakonom koji se odnose na Opcinske organe uprave primjenjivat ce se dok nadlezni kantonalni organi svojim propisom ne urede drugacije.

Clanak 136.

Rok za donosenje provedbenih propisa iz ovog zakona je 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o ugostiteljsko-turistickoj djelatnosti koji se primjenjuju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a do donosenja novih sprovedbenih akata iz ove oblasti primjenjivat ce se podzakonski akti koji su na snazi, a doneseni su na osnovu tih propisa.

Clanak 137.

Ugostitelji su obvezatni uskladiti minimalne uvjete, kategoriju i druge uvjete ugostiteljskih objekata, sukladno ovom zakonu, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz clanka 73. stavka 4. ovoga zakona.

Clanak 138.

Fizicke osobe koje pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu obvezatni su uskladiti minimalne higijensko-tehnicke uvjete, kategoriju i druge uvjete objekata u kojem pruzaju usluge, sukladno ovom zakonu, u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz clanka 93. ovoga zakona.

Clanak 139.

Inspektori koji na dan stupanja na snagu ovoga zakona, ne ispunjavaju uvjete propisane u cl. 103. i 104. ovog zakona, mogu biti postavljeni, ako u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona ispune propisane uvjete. Inspektori iz stavka 1. ovog clanka koji ne budu postavljeni kao i inspektori koji u zadanom roku ne ispune potrebne uvjete, rasporedjuju se sukladno odredbama propisa.

Clanak 140.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajuci
Ustavotvornom skupstinom
Mariofil Ljubic, v. r.