ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRBU I ZASTAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clanak 1.

U Zakonu o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 21/96) u clanku 1. u trecem retku iza rijeci "podlozi" tocka i zarez se brise i dodaju rijeci: "optocen sa trakom zlatno zute boje", a u petom retku iza rijeci "boje" tocka i zarez se brisu i dodaju rijeci: "optocen sa trakom crvene boje", a u sedmom retku iza rijeci "grba" tocka se brise i dodaju rijeci: "s tim sto se stit sa zlatno zutim ljuljanom i povijesni hrvatski grb nalaze na polju bijele boje".

Clanak 2.

U clanku 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Likovno graficki standardi izrade grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine, kao i polozaj grba na zastavi i njegova velicina, sastavni su dio ovog zakona".

Clanak 3.

Ovaj zakona stupa na snagu danom objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Mariofil Ljubic, v. r.

Zamjenik
predsjedatelja
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Mikic, v. r.