ZAKON O GRBU I ZASTAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clan 1.

Grb Federacije Bosne i Hercegovine je stitastog oblika, sastavljen od tri dijela: u lijevom gornjem dijelu, na jednoj cetvrtini grba, nalazi se stit sa zlatnozutim ljiljanom na zelenoj podlozi; u desnom gornjem dijelu, na jednoj cetvrtini grba, nalazi se povijesni hrvatski grb od 25 kvadratnih polja crvene i bijele boje; u donjem dijelu grba plave boje nalazi se 10 sestokrakih zvijezda bijele boje poredanih u krug, koji zauzimaju jednu polovinu grba. Grb i polje plave boje optoceni su trakom zlatnozute boje.

Clan 2.

Zastava Federacije Bosne i Hercegovine je pravougaona trobojnica sa vertikalno poredanim poljima s lijeva na desno: crvene, bijele i zelene boje. U sredini zastave nalazi se grb Federacije Bosne i Hercegovine utvrdjen u clanu 1. ovog zakona. Bijelo polje je u odnosu na crveno odnosno zeleno polje, trostruko sire. Odnos sirine i duzine zastave je 3:5.

Clan 3.

Likovno rjesenje grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine je sastavni dio ovog zakona.

Clan 4.

O upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine donijet ce se poseban zakon.

Clan 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr Abdulah Konjicija, s. r.

Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Mariofil Ljubic, v. r.