HRONOLOSKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 1996. GODINI

 

Sluzbene novine FBiH br. 1
1. ZAKON o unutrasnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
Sluzbene novine FBiH br. 8
2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o preduzecima
Sluzbene novine FBiH br. 3
3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima
                   federalne uprave

4. ZAKON o pomilovanju
5. ZAKON o amnestiji
6. ZAKON o dopunama Zakona o Federalnom tuziteljstvu
7. ZAKON o prekrsajima kojima se povredjuju federalni propisi
8. ZAKON o dopunama Zakona o Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
9. ZAKON o federalnim jedinicama (kantonima-zupanijama)
10. ZAKON o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
12. ZAKON o izmjenama Carinskog zakona
13. ZAKON o proracunu Federacije Bosne i Hercegovine
14. ZAKON o izvrsavanju proracuna Federacije Bosne i Hercegovine za 1996. godinu
15. ZAKON o izrucenju okrivljenih osoba po zahtjevu Medjunarodnog suda
Sluzbene novine FBiH br. 15
16. ZAKON o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o obrani Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br.
18
17. ZAKON o izmjenama i dopunama Carinskog zakona
18. ZAKON o visini stope zatezne kamate
19. ZAKON o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
20. ZAKON o Agenciji za privatizaciju
Sluzbene novine FBiH br. 19
21. ZAKON o sudskoj policiji
22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o amnestiji
23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
24. ZAKON o turisticko-ugostiteljskoj djelatnosti
25. ZAKON o turistickim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine
Sluzbene novine FBiH br. 21
26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pecatu Federacije Bosne i Hercegovine
27. ZAKON o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      ZAKON o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 26
28. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi Federacije
                     Bosne i Hercegovine

29. ZAKON o upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine
30. ZAKON o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i financiranju
                     Federacije Bosne i Hercegovine

31. ZAKON o porezu na placu