75. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.10.2008.
Saopćenje o raduPRIPREMITI (NOVE) IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE OBITELJI SA DJECOM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, ponovo razmatrala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom (utvrđen i upućen u parlamentarnu proceduru u julu ove godine), u svjetlu primjedbi i prijedloga iz rasprave sa sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Ocijenjeno je da je riječ o zakonu koji uređuje prava u jednom od ključnih sektora za provođenje reformi koje treba da doprinesu smanjenju javne potrošnje.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da pripremi novi Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom o kojem će, prije razmatranja na Vladi FBiH, biti konsultovani predstavnici parlamentarne većine.

 
UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE
STRUČNIH POSLOVA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Uredbom koju je danas donijela Federalna vlada utvrđuju se posebni uslovi koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stučnih poslova izrade planskih dokumenata.

Uslovi podrazumijevaju stručnu osposobljenost, potreban broj stručnih lica i tehničku opremljenost za obavljanje ovih poslova, a planski dokumenti čijom se izradom mogu baviti su prostorni i urbanistički planovi i detaljni planski dokumenti.

Ovlaštenje o ispunjavanju propisanih uvjeta izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja na rok od pet godina. Ovo ministarstvo vodi i Registar privrednih društava i drugih pravnih lica kojima su izdata ovlaštenja.

 
PRIHVAĆENA PONUDA „TURKISH AIRLINESA“

Prihvativši Izvješće Povjerenstva za realiziranje aktivnosti u iznalaženju strategijskog partnera za dokapitalizaciju JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo, Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je za najuspješnijeg ponuđača i za strategijskog partnera proglašen „Turkish Airlines“.

O ovome će Povjerenstvo izvijestiti „Turkish Airlines“ u roku od pet dana od dana stupanja Odluke na snagu.

Vlada je zadužila Povjerenstvo za pregovore o detaljima ugovora s odabranim ponuđačem, a pregovori moraju biti okončani u roku od 30 dana.

Inače, kako se navodi u Izvješću, Povjerenstvo je, na temelju parametara utvrđenih međunarodno raspisanim tenderom, „Turkish Airlines“ ocijenilo s ukupno 82,50 bodova, a ponuda Zeida Mangoa vrjednovana je s 32,02 boda. Treći ponuđač („Comintel“) iskazao je zainteresiranost, ne samo za našu zrakoplovnu kompaniju, već i za sudjelovanje u razvitku zrakoplovne industrije u FBiH, što je bio i temeljni uvjet ponude. Zbog toga, kao i činjenice da nije konkretizirana, ova ponuda nije ni vrjednovana.

 
O AKCIONOM PLANU BiH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA

Vlada FBiH je razmatrala i podržala potrebu donošenja Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite romske populacije. Zaključeno je da se visina sredstava za njegovu realizaciju koja treba da osigura Federalna vlada, a realiziraju federalna ministarstva finansija, rada i socijalne politike, zdravstva i prostornog uređenja, usklade sa godišnjim planovima i bužetskim mogućnostima.

Vlada će o ovim stavovima izvijestiti Vijeće ministara BiH koje je za provedbu ovog plana oformilo koordinacijsko tijelo od 18 članova, uključujući i predstavnike nadležnih federalnih ministarstava.

 
O DEVETOMJESEČNOM IZVRŠENJU PRORAČUNA

Na sjednici Vlade Federacije BiH prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za period od januara/ siječnja do septembra/rujna 2008. godine. U ovom fiskalnom razdoblju Proračun je ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja u iznosu od 1.010,5 milijuna konvertibilnih maraka i ukupne rashode i izdatke u iznosu od 1.049 milijuna KM, te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 38,5 milijuna KM. Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje u ovom izvještajnom razdoblju predstavljuju 55,1 posto u odnosu na izmjene proračuna za 2008. godinu. Ukupno ostvareni prihodi su manji za 26,5 posto.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 36,2 milijuna KM ili za 3,7 posto. Strukturu ukupnih prihoda čine prihodi od poreza u iznosu od 842,2 milijuna KM.

Prihodi od neizravnih poreza iznose 812,1 milijuna KM, a odnose se na prihode koji pripadaju federalnom proračunu 702,0 milijuna KM, prihode namijenjene za servisiranje relevantnog duga Federacije BiH 92,3 milijuna KM i prihode namijenjene za financiranje prava demobiliziranih nezaposlenih branitelja 17,8 milijuna KM. Ostvarenje ovih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 5 posto, dok je ostvarenje u odnosu na plan 64 posto. Prihodi od poreza na dobit iznose 26,9 milijuna KM sa smanjenjem za 3,9 posto u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, dok su u odnosu na plan ostvareni indeksom od 44,3 posto. Ostali porezi (poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda) iznose 2,9 milijuna KM što je u odnosu na prethodnu godinu više za 20 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa indeksom od 30,2 posto. Neporezni prihodi (prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijskih javnih institucija: naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali neporezni prihodi, iznose 168 milijuna KM i veći su za 3,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan neporezni prihodi bilježe ostvarenje od 61,0 posto.

Do konca kolovoza, po osnovu dividendi prikupljeno je 74,2 milijuna KM.

Ukupno ostvareni rashodi i izdatci u ovom izvještajnom razdoblju iznosili su 1.049 milijuna KM i pokazuju povećanje od 25,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 57,2 posto, što znači da je ukupno ostvarenje manje za 23,7 posto.

Po osnovi tekućih transfera realizirano je 629,6 milijuna KM, što iznosi 60 posto u odnosu na plan, s povećanjem od 25,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarenje po osnovi Kapitalnih grantova u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 34,6 milijuna KM, što u odnosu na Izmjene proračuna iznosi 42,6 posto.

Kapitalni izdatci u razdoblju od januara/siječnja do septembra/rujna 2008. godine iznose 54,1 milijun KM i u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine su veći za 21,1 posto. Najvećim dijelom se odnose na ulaganja u stalnu imovinu, odnosno u izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar 35,2 milijuna KM, nabavu opreme 7,8 milijuna KM, nabavu robnih rezervi 2,2 milijuna KM i rekonstrukciju i investicijsko održavanje 3,4 milijuna KM (rekonstrukcija Geodetskog zavoda). Indeks ostvarenja u odnosu na Proračun za 2008. godinu je 39,1 posto.

Otplate dugova u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su ukupno sa 81,3 milijuna KM. Otplate unutarnjeg duga se najvećim dijelom odnose na obveze prema dobavljačima u iznosu od 3,5 milijuna KM. Obveze po osnovi unutarnjeg duga koje se odnose na neizmirene plaće i naknade Vojske FBiH su izmirene u iznosu od 1,7 milijuna KM, a obveze za staru deviznu štednju u iznosu 1,4 milijuna KM.

Iz navedenih činjenica, vidljivo je da je u promatranom izvještajnom razdoblju Proračun Federacije BiH ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 38,5 milijuna KM.

 
O PREGOVORIMA ZA SKLAPANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Zaključak kojim se odobrava potpisivanje Protokola za sklapanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja sa Sindikatom srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH i ovlastila federalnog ministra rada i socijalne politike dr. Pericu Jelečevića da, u ime Vlade FBiH, potpiše ovaj dokument.

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Herecegovine podnio je zahtjev za formiranje Mirovnog vijeća koje treba da rješava nastali spor u vezi sa donošenjem izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, te je predložio da se, kao treći član ovog vijeća, imenuje osoba sa liste Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, što je Vlada FBiH prihvatila usvajanjem današnjeg Zaključka.

 
TEHNIČKI PROPISI ZA ČELIK I ČELIČNE PROIZVODE

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o donošenju Pravilnika o tehničkim propisima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije.

Izradi ovog pravilnika od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja pristupilo se s ciljem propisivanja tehničkih svojstava koja moraju ispunjavati građevinski proizvodi i drugi tehnički zahtjevi u vezi sa građevinama.

Ovaj pravilnik primjenjuje se na proizvode od čelika (vruće i hladno oblikovani čelični profili, limovi, trake, štapovi, žice, čelični lijev), mehanički spojni elementi, dodatni materijal za zavarivanje, zatezni elementi visoke čvrstoće, konstrukcijski ležajevi.

U izradi ovog Pravilnika učestvovali su predstavnici stručnih organizacija i naučnih institucija čime je zadovoljen uvjet da se izvrši njihova obavezna konsultacija.

 
O STANJU U „ARCELOR MITTALU“

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je razmotrila Izvješće Federalne uprave za inspekcijske poslove o provedenim aktivnostima inspekcijskog nadzora u Gospodarskom društvu „Arcelor Mittal“ d.o.o.Zenica.

Nadzor su obavili federalni, u suradnji s kantonalnim inspektorima za oblasti rada, zaštite na radu, zaštite okoliša, građevinarstva, energije, vodoprivrede i šumarstva.

Danas je zaključeno kako, na temelju nalaza inspektora, nadležna federalna ministarstva trebaju odrediti „Arcelor Mittalu“ rokove za otklanjanje nedostataka, a isto trebaju uraditi i inspekcijska tijela, te o tome izvijeste Vladu FBiH.

 

UNIS „PRETIS“ d.o.o. VOGOŠĆA (ALATNICA) PRIPOJEN „PRETISU“ d.d. VOGOŠĆA

Vlada Federacije BiH danas je, kroz dopunu Uredbe o vršenju ovlasti tijela FBiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala, na Popis gospodarskih društava spram kojih ovlasti temeljem državnog kapitala vrše tijela FBiH, dodala i UNIS „Pretis“ d.o.o Vogošća (Alatnica).

Naime, nakon sagledavanja problematike gospodarskih društava namjenske proizvodnje, među kojima je i Gospodarsko društvo „Pretis“ d.d. Vogošća, u kojem FBiH raspolaže s 51 posto kapitala, a s ciljem zaokruženja tehnoekonomske cjeline, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obratilo se Vladi Sarajevskog kantona inicijativom za pripajanjem ovom društvu Gospodarskog društva UNIS „Pretis“ d.o.o. Vogošća (Alatnica). Ne osporivši opravdanost inicijative, nadležno kantonalno ministarstvo predložilo je kako bi najučinkovitiji način za spajanje dva gospodarska društva bio dopuna Popisa gospodarskih društava spram kojih ovlasti temeljem državnog kapitala vrše tijela FBiH.

 
ODLUKA O FINANCIRANJU PRIORITETNIH DIONICA AUTOCESTE

Vlada FBiH donijela je Odluku o financiranju prioritetnih dionica autoceste na Koridoru 5c u FBiH.

Na prvom mjestu su dionice Kakanj-Drivuša, Vlakovo-Tarčin, Počitelj-Bijača i Svilaj-Odžak, a njihova gradnja bit će financirana sredstvima zajma Europske banke za obnovu i razvitak i Europske investicijske banke.

Nakon ovih, predviđena je izgradnja dionica Tarčin-Mostar i Mostar jug-Počitelj. Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta dužna je pripremiti model financiranja izgradnje ovih dviju dionica i ugraditi ga u ranije prihvaćeni model financiranja autoceste na Koridoru 5c u FBiH.

 
SUGLASNOST NA PRODAJU IMOVINE VISOČKOG KTK

Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, dala suglasnost na Odluku Nadzornog odbora KTK Visoko d.d. o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije.

Naime, na preporuku Agencije za privatizaciju u FBiH, Nadzorni odbor visočkog KTK je, nakon razmatranja pisma namjere gospodarskog društva „Prevent“ za kupovinu Fabrike obuće i Kruga u Topuzovom polju, donio odluku o prodaji imovine kroz malu privatizaciju. 

Nekretnine koje su predmet ove odluke bit će prodavane po početnoj cijeni koju je odredio sudski vještak. Uvjet je najmanje trogodišnje zadržavanje svih zaposlenika koji su vezani za ove objekte. Sredstvima dobijenim od prodaje bit će izmirene obveze za neuplaćene poreze, doprinose i neisplaćene plaće, kao u druge obaveze KTK Visoko.

 
SREDSTVA ZA NAKNADE NEUPOSLENIM BRANITELJIMA

Federalnom zavodu za zapošljavanje je, današnjom Odlukom Vlade FBiH, odobrena isplata s planirane pozicije granta na ime novčanih naknada neuposlenim razvojačenim braniteljima.

Temeljem ove odluke, Unsko-sanskom kantonu raspoređuje se 552.742 konvertibilne marke, Posavskom 390.722,80 KM, a Kantonu 10 iznos od 323.499,69 KM.

Federalnom zavodu za zapošljavanje je, ujedno, odobreno preusmjeravanje sredstava s pozicije granta za redovito osiguranje isplate naknada neuposlenih razvojačenih branitelja povratnika u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH do konca 2008. godine.

 
FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrila 83.324 konvertibilnih maraka za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta u III kvartalu ove godine. Sredstva su odobrena sa namjenski utvrđene budžetske pozicije “Učešće Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira međunarodna zajednica”.

Preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a na osnovu današnje Odluke Vlade FBiH, odobren je utrošak dodatnih sredstava tekućeg granta Transfer za JP Aerodrom Tuzla. Riječ je o 200.000 konvertibilnih maraka namijenjenih sufinansiranju održavanja avionskih linija s tuzlanskog Aerodroma.

 
KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici imenovala Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Filmski centar Sarajevo” koji sačinjavaju: Edin Muftić (predsjednik), Jovan Marjanović, Ivan Vukoja, Pjer Žalica i Nedžad Begović (članovi).

Vlada je danas donijela neophodne odluke za proceduru imenovanja članova Nadzornog odbora JP Želejznice Federacije d.o.o Sarajevo: o raspisivanju javnog oglasa i o utvrđivanju kriterija koje moraju zadovoljiti kandidati. Doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije koja će provesti konkursnu procedure.

Za vršitelja dužnosti direktora Nacionalnog parka “Una”, na rok do 60 dana, imenovana je Azra Korać Mehmedović.

 
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.05 sati.

 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE