75. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.10.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 74. sjednice Vlade Federacije BiH;

2.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom;

3.Prijedlog uredbe o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata;

4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za III kvartal 2008. godine;

5.Izvještaj o vrednovanju ponuda u postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala – dokapitalizaciju JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom odluke o izboru najuspješnijeg ponuđača i odabiru strateškog partnera za dokapitalizaciju JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo i Prijedlogom rješenja o imenovanju članova Komisije za pregovore o detaljima Ugovora o dokapitalizaciji sa TURKISH AIRLINES, Turska;

6.Nacrt akcionih planova za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stambenog zbrinjavanja sa Prijedlogom zaključka;

7.Izvještaj o izvršenju Budžeta- Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj-septembar/rujan 2008. godine;

8.Godišnji izvještaj o radu Fondacije ODRAZ za 2007. godinu sa Prijedlogom zaključaka;

9.Informacija o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge:

„Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Srednjoškolskog centra u Travniku“ i Informacija o izboru najpovoljnijeg ponuđača za janvu nabavku radova „Izgradnja Srednjoškolskog centra u Travniku“ sa Prijedlogom zaključka;

10.Informacija i prijedlog u vezi sa formiranjem Mirovnog vijeća;

11.Informacija o razvijenosti malog gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;

12.Informacija o donošenju Pravilnika o tehničkim propisima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije sa Prijedlogom zaključka;
13.Informacija u vezi sa inspekcijskim nadzorom u privrednom subjektu „Arcelor Mittal“ d.o.o. Zenica sa Prijedlogom zaključaka;

14.Informacija o stanju preduzeća za proizvodnju metalnih proizvoda „UNIS    PRETIS“ d.o.o. Vogošća;

15.Informacija o dugovanjima privatiziranih preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i kantonalnih agencija za privatizaciju;

16.Informacija o stanju razvijenosti tehnoloških parkova u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka;

17.Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Filmski centar Sarajevo“;

18.Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;

19.a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje 9 članova Nadzornog odobra JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

            b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za imenovanje 9 članova Nadzornog odobra JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

            c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za imenovanje 9 članova Nadzornog odobra JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

20.Prijedlog odluke o finansiranju prioritetnih dionica autoceste na koridoru Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine;

21.Prijedlog odluke o utrošku dodatnih sredstava tekućeg granta Transfer za JP „Aerodrom Tuzla“ utvrđenih unutrašnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE