74. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2008.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBiH

Prijedlog zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH koji je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Vlada Federacije BiH u potpunosti je usklađen sa tekstom zakona usvojenim na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i s državnim Zakonom o sukobu interesa.

Primjedbe i sugestije iz rasprave na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH koji je Nacrt zakona ocijenio dobrom osnovom za izradu Prijedloga, biće razmatrane i analizirane u okviru priprema prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona koji će pripremiti Vlada FBiH.

Kao što je poznato, Prijedlogom zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH se, sukladno obavezi iz državnog zakona, regulišu načela djelovanja izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u obnašanju javnih dužnosti, uz odgovornost prema biračkom tijelu i građanima, slučajevi nespojivosti obnašanja na određenim pozicijama sa javnim funkcijama izabranih dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika, zabrane i novčani limit za obavljanje poslova za vrijeme obnašanja javne funkcije.

Precizirano je da izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije.

O tome da li neko stanje, postupak ili radnja predstavljaju kršenje odredaba ovog zakona, kao i o svakoj drugoj stvari u vezi implementacije ovog zakona odlučuje Centralna izborna komisija.

 

DONESENA UREDBA O FISKALNOM KOORDINACIONOM TIJELU BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o Fiskalnom koordinacionom tijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Donošenjem Zakona o Fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine institucionalno je uređena fiskalna koordinacija između države i entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Predloženi sastav Fiskalnog koordinacionog tijela uključuje sve nosioce javne potrošnje u Federaciji BiH. Ovo tijelo će raditi na donošenju i provođenju odluka bitnih za osiguranje makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije BiH, kao i na jačanju fiskalne discipline svih nosioca javne potrošnje u Federaciji BiH.

Inače, uspostavljanje Fiskalnog koordinacionog tijela je jedan od prioritetnih uslova za proces evropskih integracija.

 
UREDBA O KVALITETU SVJEŽEG SIROVOG
MLIJEKA I NAČINU UTVRĐIVANJA NJEGOVE CIJENE
 
Donošenje ove uredbe je proisteklo iz potrebe usklađivanja kvaliteta mlijeka sa standardima Evropske unije, što je i osnovni uvjet za otkup ovog proizvoda.
 
Uredbom su propisani uvjeti koje u pogledu kvaliteta mora ispunjavati svježe sirovo mlijeko pri otkupu, način i postupak ispitivanja njegovog kvaliteta, uvjeti za rad ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kvaliteta mlijeka, način utvrđivanja cijene mlijeka, kao i to da će se otkupljivati samo miljeko utvrđenog kvaliteta. U tom cilju precizirane su najmanje vrijednosti mliječne masti, bjelančevina, suhe materije bez masti, gustoće mlijeka, stepena kiselosti, PH vrijednosti i tačka mržnjenja za sirovo kravlje, ovčije i kozije mlijeko.
 

Regulisano je i razvrstavanje mlijeka u klase, te prelazni period od devet do 12 mjeseci u kojem bi se proizvođači pripremili i prilagodili ovom razvrstavanju u laboratorijama po kategorijama od E do I i IV klase.

Pored načina utvrđivanja cijene mlijeka, odnosno obračuna osnovne cijene mlijeka i obračuna po klasama mlijeka, predviđen je i način obračuna za stimulisanje proizvođača mlijeka za E, I i II klasu.

 
1265 – SOS TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA - BROJ HITNE SLUŽBE U FBiH
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o proglašavanju kratkog koda 1265 - „SOS telefon za žrtve nasilja u Federaciji BiH“, telefonskim brojem hitne službe.
 
Nosilac hitne službe je Gender Centar FBiH, kao korisnik telefonskog broja 1265. Da bi pozivi na ovaj broj bili besplatni, kako je predložio Gender Centar FBiH, bilo je neophodno proglasiti ga brojem hitne službe.
 
NEREGISTRIRANA (SIVA) EKONOMIJA U FBiH

Izrada Analize neregistrirane ekonomije u FBiH, koju je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja, predviđena je Operativnim planom rada Vlade Federacije BiH za 2008. godinu.

Budući da u Federaciji BiH do sada nije vršeno istraživanje razmjera neregistrirane (sive) ekonomije ova analiza predstavlja prvi pokušaj definiranja njene prirode i razmjera. U materijalu, koji je ocijenjen inicijalnim za početak istinske borbe protiv sive ekonomije, navodi se da su njene najveće razmjere u oblasti nelegalnog uvoza i izvoza, „radu na crno“ i utaji poreza, i to u oblastima trgovine, posebno vanjske, bespravne gradnje, izdavanja stanova i poslovnog prostora u zakup, neprijavljivanja i manjeg prikazivanja prihoda na prihod građana, špekulacija prilikom prometa nekretnina, pranju novca, te tranzitu ljudi, droge i oružja.

U cilju smanjivanja, odnosno svođenja na minimum sive ekonomije neophodno je, navodi se u danas dostavljenom materijalu, izvršiti detaljnije istraživanje uzroka, mjesta nastajanja, oblika i razmjera sive ekonomije i predložiti mjere i aktivnosti za njeno smanjivanje, uz istovremeno jačanje legalnih ekonomskih aktivnosti i povećanje javnih prihoda.

Vlada je danas zadužila sva federalna ministarstva i institucije da, kroz sugestije i prijedloge, daju puni doprinos kvalitetu dokumenta, nakon čega će Vlada donijeti konkretne zaključke sa zaduženjima, zadacima, rokovima i nosiocima aktivnosti koji će operativno raditi na smanjenju sive ekonomije u FBiH.

 
O PROGRAMU MJERA ZA IMPLEMENTACIJU CEFTA SPORAZUMA
 
Vlada FBiH je razmatrala i podržala usaglašeno mišljenje federalnih ministarstava energije, rudarstva i industrije i trgovine o Programu mjera za implementaciju CEFTA Sporazuma koji su usvojili Vijeće ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Ocijenjeno je da ovaj program treba da doprinese podizanju konkurentnosti domaćih proizvoda i u tom smislu povećanju bh. izvoza, odnosno smanjenju trgovinskog deficita.
 
U mišljenju Vlade FBiH se, između ostalog, ukazuje na potrebu analize Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH i njegovog usklađivanja sa evropskim propisima, te sukladno tome, harmoniziranja postojećih i donošenja novih podzakonskih akata.
 
Pored veće brige za izvoznike, koja podarzumijeva i podršku promocije izvoza, u mišljenju Vlade FBiH se ističe potreba pripreme i usvajanja Strategije zajedničke proizvodnje i zajedničkog tržišnog nastupa namjenske proizvodnje u inostranstvu, zatim neophodne izmjene Zakona o akcizama i Odluke o obaveznom obezbjeđenju garancija za lohn poslove, te pojednostavljenje i sinhronizacija procedure oko dobivanja koncesija na svim nivoima odlučivanja.
 

UTEMELJEN NACIONALNI PARK „UNA“

Vlada Federacije BiH je, kroz tri današnje odluke, utemeljila i omogućila funkcioniranje Nacionalnog parka „Una“.

Prvom je, sukladno Zakonu, utemeljen Nacionalni park „Una“ kao javno poduzeće sa sjedištem u Bihaću. Ciljevi ovog nacionalnog parka su, uz ostalo, unaprjeđenje, učuvanje i održivo korištenje prirodnih vrijednosti, očuvanje biološke raznolikosti, poticanje razvitka ruralnog prostora, poticanje dopunskih djelatnosti u poljoprivredi. Među djelatnostima Nacionalnog parka su gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, uređivanje i održavanja parkova, zelenih i rekreacijskih površina, uzgoj i zaštita šuma, trgovina cvijećem, kao i uređenje i održavanje planinarskih domova, kampova i logorišta.

Drugom odlukom Vlada je u privremeni Nadzorni odbor Nacionalnog parka „Una“ imenovala Marka Arapovića (predsjednik), Mehmeda Ceru, Ivicu Udovičića, Maju Harmandića i Vesnu Nikolajević - Behlilović. Imenovanje se odnosi na rok od najduže 60 dana, do okončanja procedure javnog natječaja. Za sljedeću sjednicu Vlade biće pripremljen prijedlog odluke o imenovanju direktora ovog parka na isti period.

Posebnom odlukom je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma data ovlast za uplatu 100.000 konvertibilnih maraka na ime osnivačkog kapitala JP Nacionalni park „Una“.

 
UTVRĐEN NACRT FEDERALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA
 
Polazeći od opredjeljenja Bosne i Hercegovine za proces stabilizacije i priključenja Europskoj uniji, u sklopu čega je sektor okoliša visoko prozicioniran prioritet, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Nacrt federalne strategije zaštite okoliša. Ovaj dokument, ujedno, stvara okvir za prilagodbu Federacije BiH konceptu i filozofiji održivog razvitka. Strategija, koja se odnosi na razdoblje od 2008. do 2018. godine, razrađena je kroz četiri poglavlja o zaštiti prirode, zaštiti zraka, upravljanju otpadom, dok je zaštita i upravljanje vodama riješeno kroz poseban dokument. Osim Strategije, izrađeno je i Izvješće o stanju okoliša.
 
Ovim dokumentom je, prvi put u povijesti BiH, problematika okoliša sagledana na jezgrovit i temeljit način, a stanje okoliša ocijenjeno na temelju prikupljenih pokazatelja. U ocjeni stanja sagledana je i ekološka ranjivost prostora, s posebnim osvrtom na dijelove FBiH koji u sebi nose fundus biološke i krajobrazne raznolikosti koja mora biti očuvana.
 
U izradi Strategije je, uz glavni stručni tim, učestvovalo i 15 stručnih radnih skupina, a utemeljeno je i Međusektorsko tijelo sastavljeno od predstavnika sektora relevantnih za okoliš (energetika, prostorno planiranje, šumarstvo, poljoprivreda, industrija, zdravstvo, vodoprivreda, turizam i koncesije).

Prije utvrđivanja Strategije u formi prijedloga, nadležna federalna ministarstva će na tekst dati svoje sugestije.

Inače, ovaj obiman dokument, u kojem su detaljno razrađeni stanje, strategijski ciljevi i zadatci u svim oblastima zaštite okoliša, bit će dostupan na web-stranici Vlade Federacije BiH (www.fbihvlada.gov.ba).

 
O RADU FONDACIJE ZA STAMBENA PITANJA BORACA

Federalna vlada se na današnjoj sjednici upoznala s Izvještajem o prošlogodišnjem radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

Do sada je ova fondacija realizirala 726 kredita u iznosu od 8.516.000 KM, uključujući i revolving sredstva iz prethodnih podjela. U prošloj godini izvršen je blagovremeni povrat 715.324,57 KM ili 97,49 posto sredstava.

U prošloj godini Fondacija je raspolagala sa ukupno 1.512.000 KM, od čega je jedan milion KM obezbijeđen u Budžetu FBiH, a ostalo su revolving sredstva, od čega su, prema provedenoj utvrđenoj konkursnoj proceduri, dodijeljeni krediti za 128 aplikanata.

Ocjenjujući rad Fondacije, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da razmotri mogućnosti za pokretanje procedure za izmjenu Zakona o udruženjima i fondacijama BiH u dijelu koji se odnosi na osnivača ove fondacije.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je zaduženo da provede javni konkurs i Vladi predloži imenovanje novog upravnog odbora Fondacije, kao i da, najmanje dva puta godišnje, vrši upravno-finansijski nadzor njenog rada.

 
IZVJEŠĆE O RADU TIMA ZA UTVRĐIVANJE
MODELA ZA UVEZIVANJE MIROVINSKOG STAŽA
 
Federalna vlada prihvatila je danas Izvješće o radu Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje mirovinskog staža, te uputila zahtjev Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje i nadležnim tijelima u kompanijama, na koje se Izvješće odnosi, za što skorijim okončanjem aktivnosti i zaključenje međusobnih sporazuma sukladno Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (za razdoblje do 31.5.2005. godine), odnosno sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju (za razdoblje nakon 1.1.2006. godine). Rok za zaključenje sporazuma je 30 dana.
 
Nadležna federalna ministarstva (energije, rudarstva i industrije, rada i socijalne politike, te financija), Vlada je zadužila da prate ove aktivnosti te, u slučaju proceduralnih problema u provedbi zakonskih propisa, predlože mjere za otklanjanje uočenih zapreka. O tim mjerama će se Vlada FBiH žurno izjasniti.
 
Tvrtke koje zaključe sporazum trebaju nastaviti redovito uplaćivati doprinose. One koje, pak, ne mogu zaključiti sporazum s Federalnim zavodom MiO, obvezne su, posredstvom nadležnog ministarstva, o tome izvijestiti Vladu FBiH. Ministarstvo će razmotriti svaki slučaj zasebno i u roku od 60 dana predložiti Vladi odgovarajuća rješenja za uvezivanje staža po minimalnim osnovicama i predložiti moguća rješenja za sanaciju tvrtke (restrukturiranje, stečaj ili likvidacija).
 
Za tvrtke koje u roku od 30 dana ne zaključe sporazum, Federalni zavod MiO kao povjeritelj, a uz konzultacije s nadležnim ministarstvom, treba u roku od 60 dana pokrenuti stečajni ili likvidacijski postupak.
 

Za kompanije koje zaključe sporazum s Federalnim zavodom MiO, ali zapadnu u teškoće u izvršavanju preuzetih obveza ili po osnovu redovitih uplata doprinosa, nadležno federalno ministarstvo će, u suradnji s Federalnim zavodom MiO, razmotriti problem i u roku od 60 dana Vladi FBiH predložiti rješenje za saniranje, ili će pokrenuti zakonski postupak (restrukturiranje, stečaj ili likvidacija).

Federalno pravobraniteljstvo će tražiti iz stečajne mase povrat sredstava koja za pojedinu tvrtku Vlada FBiH bude uplatila na ime doprinosa.

Vlada je zadužila federalna ministarstva da prate rad tvrtki iz svojih nadležnosti i poduzimaju mjere za njihovo saniranje.

Pozvane su kantonalne vlade da danas prihvaćeni model primijene i za uvezivanje staža u tvrtkama nad kojima ovlasti temeljem državnog kapitala imaju kantonalna tijela. Ujedno, danas je donesena i Odluka o modelu za uvezivanje mirovinskog staža, kojom se nadležnim kantonalim tijelima preporuča da za kompanije iz kantonalne nadležnosti iznađu rješenja za uvezivanje radnog staža.

Nadležna federalna ministarstva, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Porezna uprava FBiH i Tim za utvrđivanje modela za uvezivanje mirovinskog staža dužni su pratiti aktivnosti u kantonima i pružati stručnu i drugu pomoć razrješavanju ovih pitanja, te o provedbi danas donesenih zaključaka informirati Vladu FBiH.

Inače, Izvješćem Tima obuhvaćeno je 16 kompanija iz federalne nadležnosti, u kojima za ukupno oko 10.000 uposlenih treba uvezati 50.000 godina radnog staža.

 
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA POTVRĐIVANJE RATNIH POTRAŽIVANJA
 
Vlada FBiH usvojila je danas završno Izvješće Povjerenstva za potvrđivanje ratnih potraživanja, obvezujući Povjerenstvo na kompletiranje izdatih rješenja i dokumentacije.
 

Povjerenstvo je, također, dužno rješenja, bez objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“, dostaviti fizičkim i pravnim osobama, nakon čega će kompletna dokumentacija biti na daljnju nadležnost predana Federalnom ministarstvu financija. Ovo će ministarstvo, po preuzimanju dokumentacije, nastaviti postupak realiziranja potraživanja sukladno propisima koji reguliraju izdavanje obveznica.

Federalno ministarstvo financija će, također, umjesto Povjerenstva, rješavati sve predmete koji nisu okončani, a u svezi su sudskih presuda.

Danom predaje dokumentacije Federalnom ministarstvu financija prestaje rad Povjerenstva za potvrđivanje ratnih potraživanja.

Povjerenstvo je, inače, do 29.2.2008. godine, do kada je bilo moguće podnositi zahjteve za ratna potraživanja, primilo 4.833 predmeta, a usvojila i donijela rješenja o 4.683. Odbačeno je 180 predmeta jer navedena potraživanja nisu bila obuhvaćena zakonskim odredbama.

 
INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA ZA OSAM MJESECI
 
Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period od januara/siječnja do augusta/kolovoza 2008. godine, s kojom će se upoznati i Parlament FBiH. U ovom periodu je na teritoriji FBiH po osnovi javnih prihoda (porezi, takse, doprinosi, naknade i ostali javni prihodi), prikupljeno 4,104 milijarde konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od jedanaest posto u odnosu isti period predhodne godine, što izraženo u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 390,9 miliona KM.
 

Od ukupno naplaćenih javnih prihoda najveći dio, 37 posto, pripao je PiO-MiO i zavodima zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja, zatim kantonalnim proračunima 31 posto, federalnom proračunu 20 posto, općinskim proračunima devet posto, dok se na ostale korisnike odnosi dva posto. Struktura ukupnih javnih prihoda u ovom izvještajnom periodu, u odnosu na isti lanjski period, pokazuje smanjenje učešća prihoda federalnog proračuna za jedan posto i kantonalnih proračuna za dva posto, a u korist prihoda vanproračunskih fondova.

Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 2,472 milijarde KM, što je za 163,3 miliona KM ili sedam posto više nego u istom periodu 2007.godine. Od toga je federalni proračun ostvario više za 36,8 miliona KM, kantonalni proračuni za 72,4 miliona KM i općinski proračuni više za 54,1 miliona KM. Struktura ovih prihoda u odnosu na isti period predhodne godine pokazuje smanjenje učešća prihoda federalnog proračuna za 0,7 posto i kantonalnih proračuna za 0,6 posto u korist općinskih proračuna koji u strukturi proračunskih prihoda pokazuju povećanje za 1,3 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna, bez prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja spoljnog duga, i bez sredstava financiranja iznose 804 miliona KM, što je pet posto više u odnosu na isti period predhodne godine.

U strukturi ostvarenja ukupnih prihoda federalnog proračuna, porezni prihodi čine 81 posto, a neporezni 19 posto. Porezni prihodi iznose 650,3 miliona KM i od toga je od neizravnih poreza (bez sredstava na ime financiranja vanjskog duga) ostvareno 622,8 miliona KM, što predstavlja veće ostvarenje za šest posto, sa učešćem od 77 posto u ukupnim proračunskim sredstvima koja se odnose na prihode dodijeljene federalnom proračunu raspodjelom sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda korisnicima.

Prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu od 24,9 miliona KM, sa pet posto nižim ostvarenjem, a ostali porezi (poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda) iznose 2,6 miliona KM i veći su za 19 posto. Neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) iznose 153,6 miliona KM i imaju rast od jedan posto.

Svi prihodi koji ulaze u ovu kategoriju prihoda bilježe rast, izuzev prihoda po osnovu posebnih naknada koje su niže za 18 posto, i ostalih neporeznih prihoda koji se odnose prije svega na prihode poduzetničkih aktivnosti i imovine (dividende, primljene kamate, prihodi od pružanja javnih usluga i dr), koji su niži za devet posto ili u apsolutnom iznosu za 10,1 milion KM.

 

O STANJU MOTORNIH VOZILA KOJE JE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA PREUZELO OD BIVŠEG FMO

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o izvršenoj registraciji vozila i izvršenom pregledu i popisu preostalih motornih vozila koja su od strane bivšeg FMO ustupljena na korištenje Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata sa prijedlogom daljnjeg načina raspolaganja vozilima.

Naime, Komisija za popis i predlaganje načina raspolaganja vozilima VOM-a, koju je imenovao resorni ministar, izvršila je neposredan uvid u stanje ukupno 70 vozila na području 10 kantona. Ustanovljeno je da su 23 vozila registrovana i koriste se u organizacionim jedinicima Ministarstva, dok će pet vozila koja su u procesu neophodnih opravki i servisiranja, biti, nakon komisijske procedure, dodijeljena na korištenje organizacijama-udruženjima boračke populacije, o čemu će resorni ministar donijeti posebnu odluku.

U Informaciji se navodi da je jedno vozilo otuđeno, ostaci jednog vozila su „odloženi na deopniju“, a jedno je u saobraćajnom udesu potpuno uništeno, dok ostalih 39 vozila nisu u voznom stanju, nisu registrovana, od čega je jedan broj teže havarisan.

Ova vozila, kako je zaključeno, biće prodata u postpuku kojeg će provesti resorno ministarstvo i Služba za zajedničke poslove Federacije BiH.

 
SKICA RAZVOJA CENTRALNIH ORGANA VLADA U BiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o Projektnom prijedlogu „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija Faze I”, dajući podršku njegovom provođenju.        

Ovaj projekat namijenjen je osposobljavanju centralnih organa: Vijeća Ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politika na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama i unaprijede međuvladinu saradnju i učinke centralnih vladinih organa.

Podržani su prijedlozi člana Nadzornog tima koji je imenovan ispred Vlade FBiH da se Projektni prijedlog još jednom detaljno sagleda i preciznije definiraju ciljevi i aktivnosti, a raspoloživa sredstva na najbolji mogući način usmjere na tehničku podršku za prijeko potrebne aktivnosti.

 
O PROBLEMIMA RASELJENIH OSOBA
Predmet rasprave na današnjoj sjednici Vlade FBiH bile su dvije informacije iz nadležnosti Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica: o stanju raseljenih osoba na području Federacije BiH i o realizaciji Projekta CEB koji se odnosi na rekonstrukciju stambenog fonda.
Ističe se da je, nakon re-registracije, stanje raseljenih osoba u Federaciji BiH znatno promijenjeno. Od 170.091 osobe, registrirane u kantonalnim ministarstvima i upravama, status rasljene osobe nakon revizije je, prema podacima na dan 31.8.2008. godine, zadržalo 53.768 osoba, što pokazuje da su ranije evidencije samo formalno vođene, bez obaveze periodičnog potvrđivanja takvog statusa.
Najdrastičniji pad u broju raseljenih osoba, po ovom osnovu, zabilježen je u Sarajevskom i Unsko-sanskom kantonu.
Od 18.698 raseljenih porodica, njih 16.740 žele da se vrate u prijeratno prebivalište, što znači da postoji želja raseljenih za povratkom.
Što se smještaja ovih osoba tiče, uglavnom se radi (89,90 posto) o uništenim i neuslovnim stambenim objektima koje je potrebno rekonstruisati. Pošto se u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju nalazi još uvijek oko 5.000 porodica raseljenih osoba, Vlada je ocijenila opravdanim nastavak realizacije Projekta rekonstrukcije stambenog fonda koji se finansira zajedničkim sredstvima Bosne i Hercegovine (4 miliona eura) i kreditom Razvojne banke Vijeća Evrope (8.000.000 eura).
Do sada je na području FBiH ovim sredstvima kroz Pilot projekat CEB izgrađeno i obnovljeno 112 objekata, a u drugoj fazi Projekta 209 stambenih jedinica. Planirano je da se do kraja ove godine završi još 317, a u prvom kvartalu iduće godine preostalih 129 objekata.
PROVOĐENJE ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
 
Prema podacima prezentiranim u Informaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zaključno sa 31.7.2008. godine, potvrđena su 5.443 korisnika koja imaju pravo na novčani dodatak po Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica. U te svrhe utrošeno je 1.515.759,85 KM.
 
Vlada FBiH je zadužila resorno ministarstvo da nastavi implementaciju Zakona, donošenjem rješenja o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak na osnovu validne dokumentacije, koja se, sukladno Zakonu, provjerava od strane nadležnih organa.
 
Ministarstvo je, također, zaduženo da poduzme neophodne aktivnosti za pribavljanje relevantnih podataka o nositeljima ratnih priznanja za pripadnike HVO-državljane BiH, kao i pripadnike MUP-a BiH odlikovane ratnim priznanjima, radi finaliziranja ovih spiskova.
 
O CIJENAMA NAFTNIH DERIVATA

Federalna uprava za inspekcijske poslove u Mišljenju o zahtjevu za sniženje cijena naftnih derivata u maloprodaji, dostavljenom Vladi FBiH, ocjenjuje kako se cijena najskupljeg naftnog derivata mora kretati u rasponu od 1,80 do 1,90 KM, obrazlažući ovo i posljednjim kretanjima cijena nafte i njezinih derivata na svjetskim tržištima, gdje su uočljiva pojeftinjenja.

Nakon rasprave, Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo trgovine i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da na sastanku sa uvoznicima i distributerima naftnih derivata definiraju gornje granice cijena derivata na osnovu ulaznih faktura na bh. granici, te da se odredi i gornja granica marže. Na temelju takvih dogovora, Vlada će, na sljedećoj sjednici, donijeti odgovarajuću odluku.

 
ODLUKA O POSTOJANJU UVJETA ZA PROPISIVANJE
MARŽI ZA BRAŠNO, KRUH I MLIJEKO

Prateći stanje s cijenama živežnih namirnica, ali i nafte i naftnih derivata, Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera izravne kontrole cijena utvrđivanjem marži od strane nadležnih tijela kantona.

Odluka se odnosi na sve vrste brašna od merkantilne pšenice namijenjene ljudskoj ishrani, bez obzira na pakovanje, na sve vrste kruha od brašna žitarica od 250 grama naviše (osim peciva i posebnih vrsta pekarskih proizvoda), te na mlijeko (pasterizirano, homogenizirano i sterilne mliječne masti od 1,5%, 2,5%, 2,8% i 3,2%).

Sukladno Zakonu o kontroli cijena, Federalna vlada preporuča kantonalnim tijelima propisivanje izravne kontrole cijena za ove proizvode utvrđivanjem marži u trgovinama (kalkulativne cijene). Svim nadležnim kantonalnim tijelima Vlada FBiH, također, preporuča da u roku od 15 dana donesu odgovarajuće odluke o visini marži, tako da veleprodajna i maloprodajna marža može iznositi najviše osam posto na nabavnu cijenu.

Stupanjem na snagu nove, prestaje primjena Odluke o utvrđivanju uvjeta za propisivanje mjera izravne kontrole cijena od strane nadležnih tijela kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, kruha od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja, donesena 2005. godine.

Kako je istaknuto u obrazloženju današnje odluke, njom nije obuhvaćeno i jestivo ulje, budući je i dalje na snazi Odluka o mjerama izravne kontrole cijena jestivog ulja utvrđivanjem marži.

 
KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas dala saglasnost na Odluku Nadzornog odobora PS “Vitezit”d.o.o. Vitez kojom se za izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove imenuje Velimir Didak.

Na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Federalna vlada je donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH. To su Suad Čaušević i Miomir Stojanović, ispred usposlenih u ovom zavodu i Vesna Žuljević-Sertić, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, a imenovani su umjesto članova ovog odbora razriješenih u martu ove godine.

Danas su imenovani i članovi Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar ispred Hercegovačko-neretvanskog kantona i to Anton Vidačak, Sead Kajtaz i Ante Ivanković, predloženi na ove pozicije nakon provedene Zakonom propisane procedure.

Federalna Vlada donijela je danas i Rješenje kojim je Jusuf Piralić imenovan za vršioca dužnosti direktora privrednog društva za promet naoružanja i opreme “UNIS-NVO” d.o.o. Sarajevo na period do 60 dana.

Danas je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora “BH-Gas” d.o.o Sarajevo da se za direktora imenuje Almir Bečarević.    

Šefika Hafizović je, ispred Vlade FBiH, imenovana u Državni odbor za nadzor koji treba dati potporu podnošenju Zajedničkog programskog dokumenta “Osiguranje pristupa vodi kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu u BiH”, kao dio tematskog okvira za privredno upravljanje MDG-F-a (Fond UNDP/Španije za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva).

Danas su donesene odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja i o kriterijima za ovaj izbor i imenovanje, te imenovana Komisija koja će obaviti ovaj posao.

Emira Silajdžića danas je Vlada FBiH delegirala u Savjetodavnu skupinu Fiskalnog vijeća BiH.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.30 sati.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE