74. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 73. sjednice Vlade Federacije BiH;

2.Nacrt zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine;

3.Prijedlog uredbe o Fiskalnom koordinacionom tijelu Federacije Bosne i Hercegovine;

4.Prijedlog uredbe o kontroli kvaliteta svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka;

5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez o imenovanju Izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove;

6.Prijedlog odluke o proglašenju kratkog koda 1265 telefonskim brojem hitne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

7.Prijedlog odluke o osnivanju Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“;

8.Prijedlog odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“;

9.Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“;

10.Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma o uplati osnivačkog kapitala Javnom preduzeću Nacionalni park „Una“;

11.Prednacrt strategije zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 2008. – 2018. godina;

12.Dokument „Neregistrirana (siva) ekonomija (NOE) u Federaciji Bosne i Hercegovine – analiza“;

13.Prijedlog mišljenja na Program mjera za implementaciju CEFTA Sporazuma;

14.Izvještaj o radu Fondacije za pomoć u rješavanju stambenih pitanja pripadnicima boračkih populacija sa Prijedlogom zaključaka;

15.Izvještaj o radu Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža, sa Prijedlogom zaključaka;

16.Konačni izvještaj o radu Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja;

17.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj – august/kolovoz 2008. godine;

18.Informacija o izvršenoj registraciji potrebnog broja vozila i izvršenom pregledu i popisu motornih vozila koje je od strane bivšeg FMO ustupljena na korištenje Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, sa Prijedlogom zaključka;

19.Informacija o Projektnom zadatku „Skica razvoja centralnih organa vlada u Bosni i Hercegovini – Implementacija Faze I“;

20.Informacija o stanju raseljenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine ;

21.Informacija o realizaciji Projekta CEB – Projekat rekonstrukcije stambenog fonda F/P 1499/2004 ;

22.Informacija o provođenju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom zaključaka;

23.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;

24.a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja;

 b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja;

 c) Prijedlog rješenja o imenovanju dva člana ispred Vlade Federacije BiH u Komisiju za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja;

25.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;

26.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine;

27.Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar ispred Hercegovačko-neretvanskog kantona;

28.Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva za promet naoružanja i vojne opreme „UNIS-NVO“ d.o.o. Sarajevo;

29.Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Državni odbor za nadzor;

30.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora;

31.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije BiH u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji;

32.Mišljenje o zahtjevu za sniženje cijena naftnih derivata u maloprodaji na području Federacije Bosne i Hercegovine;

33.Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja uslova za propisivanje mjera direktne kontrole cijena utvrđivanjem marži od strane nadležnih tijela kantona.

 

 

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE