73. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.10.2008.
Saopćenje o radu


DOPUNE UREDBE O O VRŠENJU OVLASTI TIJELA FBiH U

GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti tijela FBiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala. 

Na ovaj način su u originalni dokument dodana dva nova članka. U prvom je riječ o tome kako za člana nadzornog odbora može, u iznimnom slučaju, biti nominiran zaposlenik društva.  

U tom slučaju Federalna vlada će odlukom utvrditi kako je to od posebnog interesa za gospodarsko društvo, a ovisno od njegove djelatnosti. 

Dopuna Uredbe odnosi se i na to što je Listi gospodarskih društava spram kojih ovlasti na osnovu državnog kapitala vrše tijela FBiH dodan i Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo.

 

PLANINA VRANICA - PODRUČJE POSEBNIH OBILJEŽJA OD ZNAČAJA ZA FBiH

U cilju zaštite planine Vranice, očuvanja biljnog i životinjskog svijeta, brojnih spomenika prirode i prirodnih ljepota, te kulturno-historijskog, geološkog i hidrološkog naslijeđa, te na temelju istraživanja, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Odluku kojom područje ove planine utvrđuje kao područje posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH.

Osnov za određivanja obuhvata ovog područja je plansko opredjeljenje preuzeto iz Prostornog plana RBiH od 1981. do 2000. godine. Konačan opis granica područja dat će Prostorni plan tog područja. Kako je obrazloženo, planinski masiv Vranice sa Zec planinom predstavlja najstarije paleozijsko jezgro bosanskohercegovačkih planina.

Od prirodnih osobenosti, posebno se ističe Prokoško jezero koje, sa stanovišta prirodnog naslijeđa, predstavlja objekt prve kategorije.

Danas je, također, donesena i Odluka o pristupanju izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja za FBiH Vranica za razdoblje od 2008. do 2028. godine.

 
VLADA PREUZELA URBANISTIČKI ZAVOD BiH

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o preuzimanju društva u mješovitoj svojini Urbanistički zavod BiH d.d. sa p.o. Sarajevo, koje je ono preimenovano u Urbanistički zavod Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću, i čije će sjedište biti u Sarajevu.

U obrazloženju Odluke stoji da je društvo osnovano od strane Vlade BiH, čime je, s obzirom na današnje ustrojstvo njegova djelatnost ograničena, i u posljednje vrijeme demenzionirana prema datim okolnostima i tržišnim uvjetima rada.

Uz to, postojale su pravne prepreke za njegovu preregistraciju u Registru društva kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

U ovom trenutku Zavod se finansira isključivo po principu samofinansiranja, ima 14 uposlenih od čega je devet inženjera, a sve obaveze prema uposlenicima, tako i pravnim subjektima su izmirene.

Donošnjem ove odluke omogućeno je da Zavod nastavi svoje djelovanje na poslovima koje obavlja neprekidno 60 godina.

Za direktora Urbanistikog zavoda FBiH Vlada je dnas, na rok od 60 dana (do okončanja procedure imenovanja direktora) imenovala Mugdima Čuklea.

POMOĆ VETERINARSKOM FAKULTETU

Federalna direkcija robnih rezervi je predložila, a Vlada FBiH donijela Odluku o davanju na korištenje 8.330 skalpela za jednokratnu uporabu. Oni će, bez naknade, biti ustupljeni Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz ograničenje kako ih je moguće koristiti isključivo za izvođenje studentskih vježbi.

 

POTPORA REKONSTRUKCIJI LOKALNIH I REGIONALNIH CESTA

Broj stanovnika kantona i dužina regionalnih cesta kriteriji su na temelju kojih će, sukladno današnjoj odluci Federalne vlade, biti raspodijeljeno 8,7 milijuna konvertibilnih maraka kao potpora Vlade FBiH rekonstrukciji lokalnih i regionalnih prometnica. Od ukupnog iznosa, 700.000 KM predstavljaju interventna sredstva Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Po kantonima, raspodjela je sljedeća: Srednjebosanskom 946.000 KM, Unsko-sanskom 1.187.200 KM, Sarajevskom 742.800 KM, Tuzlanskom 1.358.8000 KM, Posavskom 203.600 KM, Zeničko-dobojskom 1.343.200 KM, Bosanskopodrinjskom 167.200 KM, Zapadnohercegovačkom 360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskom 947.600 KM, te Kantonu 10 743.600 KM. Krajnji korisnici ovih sredstava dužni su o njihovom utrošku informirati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, koje će izvješća dostavljati Federalnom ministarstvu financija i Vladi FBiH.

 

SREDSTVA ZA PARLAMENTARNE STRANKE

Sukladno Zakonu o izvršenju proračuna FBiH za 2008. godinu, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o rasporedu sredstava iz transfera za političke stranke i koalicije za četvrti ovogodišnji kvartal. Ukupno 750 tisuća konvertibilnih maraka raspoređuje se na 16 političkih stranaka, sukladno broju njihovih zastupnika u oba doma Parlamenta FBiH.

 
O STAROJ DEVIZNOJ ŠTEDNJI

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom se odobrava gotovinska isplata verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovi planirane emisije obveznica za 2008. godinu, kao i izdvajanje sredstava za verificirane iznose koji ne prelaze 100 konvertibilnih maraka za koje se ne vrši emisija obveznica po osnovi računa stare devizne štednje.

Sredstva za tu namjenu predviđena su u Budžetu za 2008. godinu, a razlog za donošenje Odluke je u tome da se devizne štediše koje su verificirale staru deviznu štednju na teritoriji Federacije BiH, ne dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na štediše u Republici Srpskoj.

 
PREVOĐENJE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja „Lašvansko“ na području Srednjebosanskog kantona, općina Travnik, radi njegovog prevođenja u građevinsko, odnosno radi provođenja regulacionih planova „Babanovac“ i „Dolina panjeva - Kukotica“ na planini Vlašić.

Riječ je o parceli šumskog zemljišta u ukupnoj površini 75 hektara. Na ime naknade radi smanjenja šumskog fonda i ograničenja korištenja šume, općina Travnik obavezna je uplatiti u Budžet SBK iznos od 553.954 KM do 1.2.2013. godine u pet jednakih rata.

 
ZA GRADNJU AUTOCESTE KREDIT OD 180.000.000 EURA

Nako što ju je federalni ministar financija danas upoznao o pregovorima s Europskom bankom za obnovu i razvitak (EBRD), održanima prošlog mjeseca u Londonu, a koji su se odnosili na financiranje ključnih dionica autoceste na Koridoru 5c: Kakanj - Drivuša (15,2 km), Vlakovo - Tarčin (18,9 km), Počitelj - južna granica (21,4 km) i Odžak - sjeverna granica (10,9 km), Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita EBRD-a za ove projekte.

Riječ je o kreditu od 180.000.000 eura što će ga EBRD dati Bosni i Hercegovini, a koji će, temeljem supsidijarnog ugovora, na koji je također danas data suglasnost, s BiH biti prenijet na FBiH.

Sredstva se daju s rokom otplate od 15 i pol godina, s odgodom plaćanja od 54 mjeseca.

Kako je navedeno u danas razmatranoj Informaciji, financiranje projekta izgradnje autoceste razmatra i Europska investicijska banka, te se očekuje daljnih 300 milijuna eura.

 
UTVRĐEN PRIJEDLOG STRATEGIJSKOG PLANA I PROGRAMA
RAZVITKA ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA U FBiH

Osnovni prioritet u realizaciji Strategijskog plana i programa razvitka elektroenergetskog sektora u FBiH, što ga je u formi Prijedloga utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Federacije BiH, jeste tehnološki kontinuitet, što podrazumijeva završetak projekata obnove i modernizacije postojećih elektroenergetskih postrojenja. Cilj je do 2010. godine, nastavljanjem prakse racionalnog ulaganja u tehnološku modernizaciju postojećih energetskih objekata povećati njihovu pogonsku pouzdanost, a time i urednu opskrbu kvalitetnom električnom energijom. Jedno od temeljnih pitanja je povezivanje rudnika ugljena i Elektroprivrede BiH.

Planirano je poboljšanje tehnoloških i operativnih performansi energetskih izvora/objekata, s programima za tehnološku modernizaciju energetskih sustava i revitalizaciju energetskih izvora. Kad je riječ o termoenergetskim objektima, u prvom redu se misli na moderniziranje bloka 6 u TE Kakanj i bloka 6 u TE Tuzla.

Realiziranjem Strategijskog plana i programa predviđenom dinamikom, već 2015. godine bi elektroenergetski sustav FBiH dostigao kvalitativno novu razinu, primjerenu najsuvremenijim sustavima razvijenog svijeta, te bi bio kompetentan i konkurentan subjekt na tržištu električne energije, kako u okruženju, tako i na međunarodnom energetskom tržištu.

Strategijski plan i program razvitka energetskog sektora FBiH u razdoblju od 2020. do 2030. godine nalaže potrebu izrade sveobuhvatne studije koja će utvrditi optimailni redoslijed izgradnje elektroenergetskih objekata.

Kada je riječ o rudnicima ugljena, za održavanje proizvodnje na sadašnjoj razini, uz popravljanje kvaliteta uglja, sustizanja zaostajanja razvitka i popravljanje općeg socio-poslovnog imidža, do 2020. godine treba investirati 297 milijuna konvertibilnih maraka. Ujedno, planirano je ulaganje u gradnju novih rudnika: Kongora (za TE Kongora, 2x275MW) - 744 milijuna KM, Bugojno (za TE Bugojno, 2x300MW) - 275 milijuna KM, proširenje RMU Banovići - oko 250 milijuna eura.

Kao prioritetne aktivnosti do 2010. godine u sektoru prirodnog plina, sa ukupnim investicijama u iznosu od 67 do 80 milijuna eura, ističu se one koje su u funkciji proširenja postojećeg transportnog sustava, kao i projekti s ciljem realizacije novih konekcija sa transportnim sustavom u Hrvatskoj.

Do 2020. godine očekuje se nastavak realizacije projekta plinovoda Sarajevo - Ploče i početak i realiziranje projekta skladišta prirodnog plina u rudniku soli Tetima, zajedno sa odvojkom s postojećeg plinovoda Kladanj - Tuzla, kao i nastavak plinifikacije gradova. Ukupna investiciona ulaganja iznose između 276 i 290 milijuna eura.

Projekcijama razvitka od 2020.-2030. godine obuhvaćeni su projekti širenja transportne mreže prirodnog plina u područja nešto udaljenija od plinovoda koji će biti realizirani do 2010. i 2020. godine.

Inače, o Nacrtu strategije pozitivno mišljenje je, predhodno, dala i skupina stručnjaka što ju je imenovala Vlada FBiH. Prema njihovoj ocjeni, dokument je zadovoljio postavljene ciljeve i, u nedostatku državne strategije, dao odgovre na brojna pitanja.

 

STABILNA ENERGETSKA SITUACIJA

U Federaciji BiH je u prvih šest mjeseci 2008. godine, kako se kaže u danas usvojenom Periodičniom izvješću o realizaciji bilance energetskih potreba, proizvedeno 3.055.876 tona ugljena, čime je polugodišnji plan ostvaren 95 posto. Pri tome je mrkog ugljena iskopano 1.848.733 tone (91 posto plana), a lignita 1.207.103 tone (101 posto). Od ove količine, više od 2,5 milijuna tona ugljena prodano je termoelektranama. Istodobno su izvezene 63.852 tone.

Elektrane u FBiH su proizvele 4.105 GWh elektrčne energije, što je samo jedan posto manje od planirane proizvodnje za šest mjeseci. Pri tome su termoelektrane premašile plan za četiri posto, a hidroelektrane dostigle 93 posto plana.

Od planiranih 430.000 tona naftnih derivata, u prvom polugođu uvezena je 407.601 tona, odnosno 95 posto od plana. U istom razdoblju je u FBiH potrošeno 415.099 tona.

U Federaciju BiH uvezeno je od prvog do šestog mjeseca 126.926.000 kubičnih metara prirodnog plina, odnosno jedan posto više nego pto je planirano.

Na temelju ovakvih pokazatelja, u Izvješću se konstatira kako je energetska situacija u Federaciji BiH stabilna.

 

OSMOMJESEČNO OSTVARENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

U prvih osam mjeseci 2008. godine, proračun Federacije BiH ostvario je ukupne prihode, primitke i financiranja od 886,5 milijuna konvertibilnih maraka, a ukupne rashode i izdatke od 914,5 milijuna KM, te je zabilježen manjak prihoda nad rashodima od 28 milijuna KM.

Ovo se kaže u danas razmatranom Izvješću o izvršenju proračuna Vlade FBiH za razdoblje siječanj/januar - kolovoz/august 2008. godine, te konstatira i kako ukupni prihodi, primitci i financiranje u ovom razdoblju predstavljaju 48,3 posto ostvarenja planiranog ovogodišnjeg proračuna. U odnosu na prvih osam mjeseci 2007. godine, prohodi su veći za 15 milijuna KM, odnosno za 1,7 posto.

Prihodi od poreza iznose 732,6 milijuna KM. Unutar ovoga iznosa je i 704,9 milijuna KMod neizravnih poreza, a odnose se na prihode koji pripadaju federalnom proračunu (612,6 milijuna KM), prihode namijenjene servisiranju relevantnog duga FBiH od 82,3 milijuna KM i prihode namijenjene financiranju prava nezaposlenih branitelja od deset milijuna KM. Ostvarenje ovih prihoda je, u odnosu na lanjske, veće za četiri posto.

Prihodi od poreza na dobit iznose 24,9 milijuna KM (5,3 posto manje nego u lanjskom osmomjesečnom razdoblju), a neporezni prohodi s 153,7 milijuna KM 1,1, posto su veći od lanjskih.

 
O REALIZACIJI PROGRAMA REREGISTRACIJE NEZAPOSLENIH

U Izvještaju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koji je danas usvojila Vlada Federacije BiH, navodi se da je, prema analizi kantonalnih službi za zapošljavanje u periodu od 22.5 do 31.8.2008. godine sa evidencije nezaposlenih brisano ukupno 34.631 osoba. Od tog broja, 19.088 brisano je radi zaposlenja, zbog neredovnog javljanja njih 9.747, a zbog ostalih razloga (penzionisanje, preseljenje i dr.) 5.796 osoba.

U Izvještaju se navodi da je, s obzirom na Programom utvrđenu dimaniku i termine provođenja obaveza, realno očekivati da će se primjenom nedavno donešenog Operativnog upustva u kantonalnim službama za zapošljavanje postići pozitivni efekti realizacije Programa reregistracije nezaposlenih osoba u Federaciji BiH.

Inače, u prvih sedam mjeseci 2008. godine su sa evidencije službi za zapošljavanje brisane 79.524 osobe, a od tog broja zaposlenje je dobilo njih 39.262. Prema raspoloživim statističkim podacima, od 1.1.2008. do 1.7.2008. godine broj zaposlenih u FBiH povećan je za 9.519. Broj zaposlenih u junu/lipnju 2008. je, u odnosu na prosjek iz 2007. godine, povećan za 19.494 , odnosno 4,71 posto.

 
O RAZVOJNIM PROJEKTIMA

Razvojni projekti realizirani lani je u Federaciji BiH vrijedni su 448.185.170 konvertibilnih maraka, a vrijednost onih koji su još u realiziranju je 2.131.011.097 KM, kaže se u danas usvojenoj Informaciji Federalnog ministarstva financija. Od ukupne vrijednosti od 3.608.065.161 KM, na sredstva financiranja iz domaćih izvora odnosi se 1.271.265.698 KM.

Od sredstava realiziranih za projekate u 2007. godini, na donacije se odnosi jedanaest posto, kredite 33 posto, na proračune svih razina vlasti u FBiH 49 posto, na vlastito sudjelovanje kompanija pet posto, te na revolving fondove dva posto. Najviše sredstava lani je realizirano u promet (40,6 posto), socijalni sektor (10,8 posto), zdravstvo (9,7 posto) i prostorno uređenje (8,1 posto), a najveću realizaciju imali su Sarajevski i Tuzlanski kanton.

Vlada FBiH zadužila je danas federalna ministarstva i implementatore na redovito, a po potrebi i izvanredno, dostavljanje Federalnom ministarstvu financija pokazatelja o stanju projekata.

 
INFORMACIJA O SREDSTVIMA ZA ŽELJEZNICE

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o utrošku sredstava Budžeta Federacije BiH za I-IV 2008. godine namijenjenih finansiranju sektora željeznica. Radi se o iznosu od 29.000.000 konvertibilnih maraka.

U Informaciji se navodi da su, uz ostalo, sredstva od 600.000 KM alocirana za BHŽJK za finansiranje obavljanja njenih funkcija u 2008. godini, za Željeznice Federacije BiH za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture u iznosu od 25.000.000 KM i za sufinansiranje usluga javnog putničkog servisa od interesa za Federaciju u iznosu od 2.500.000 KM.

 

TRI PONUDE ZA DOKAPITALIZACIJU B&H AIRLINESA

Federalna vlada današnjom je Odlukom prihvatila ponude u postupku odabira i prihvatanja strategijskog partnera za povećanje temeljnog kapitala (dokapitalizaciju) JP B&H Airlines d.o.o Sarajevo.

Odluka je donesena na temelju Izvješća Povjerenstva za realiziranje aktivnosti na iznalaženju strategijskog partnera za dokapitalizaciju ove zračne kompanije. Riječ je ponudama malezijske kompanije Comintel Sdn. Bhd., te Zeid Mango i Turkish Airlines iz Turske.

Vlada je Povjerenstvu naložila vrjednovanje ponuda za prijenos prava iz leasinga kao oblika dokapitalizacije. Na temelju izvješća Povjerenstva, Vlada FBiH donijet će konačnu odluku o odabiru partnera za dokapitalizaciju B&H Airlinesa, te imenovati povjerenstvo koje će se odabranim partnerom pregovarati o detaljima ugovora.

 
UVOĐENJE U POSJED NEKRETNINA PRIJE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH donijela je tri odluke kojima se korisniku eksproprijacije dopušta ulazak u posjed nekretnina o čijoj je eksproprijaciji rješenja donijela Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslovi i zaštitu Općine Visoko, a prije pravosnažnosti rješenja.

Radi se o tri katastarske čestice čija je eksproprijacija u funkciji izgradnje naplatnih kućica na autocesti Sarajevo - Zenica.

 
KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom je dala suglasnost Nadzornom odboru „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje Tihomira Kožula za izvršnog direktora za tehniku i procese u ovoj kompaniji.

Za člana Regulatornog povjerenstva za električnu energiju u Federaciji BiH je, iz reda hrvatskog naroda, danas imenovan Zdenko Šimunović, koji će tu dužnost obnašati do imenovanja novog člana, odnosno najduže 60 dana.

Vlada je dopunila Rješenje o nominiranju predsjednika i članova Nadzornog odbora BH Telecoma d.d Sarajevo, kojim je na popis nominiranih dodala i ime Samira Čauševića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.10 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE