73. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.10.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija zapisnika 70, 71. i 72. sjednice Vlade Federacije BiH;

2.Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju područja planine „Vranica“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
4.a) Prijedlog odluke o preuzimanju društva u mješovitoj svojini Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.d. sa p.o. Sarajevo;

b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje potrebne dokumentacije za upis JP Urbanistički zavod FBiH d.o.o. Sarajevo u registar pravnih osoba;

 c) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Javnog poduzeća Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za tehniku i procese;

6.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija-financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;

7.Prijedlog odluke o davanju na korištenje zemljišta sa objektima u Općini Ilidža Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Sudske policije;

8.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima za raspodjelu sredstava „Kapitalni grant kantonima – Podrška Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta u FBiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;

9.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javnog preduzeća „Filmski Centar Sarajevo;

10.Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za IV kvartal 2008. godine;

11.Prijedlog odluke o gotovinskoj isplati verificiranih tražbina računa stare devizne štednje po osnovu planirane emisije obveznica za 2008. godinu;

12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja „Lašvansko“ na području Srednjobosanskog kantona, općina Travnik, radi prevođenja istog u građevinsko – odnosno radi provođenja regulacionih planova „Babanovac“ i „Dolina Panjeva –Kukotnica“ na planini Vlašić u općini Travnik;

13.Zajam Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat Koridor Vc;

14.Prijedlog dokumenta Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine;

15.Periodični izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini u periodu januar-juni;

16.Izvještaj o izvršenju Budžeta –Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar/siječanj – avgust/kolovoz 2008. godine;

17.Izvještaj o realizaciji Programa reregistracije nezaposlenih osoba u

Federaciji Bosne i      Hercegovine u periodu 22.05. – 31.08.2008. godine;

18.Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini, sa Prijedlogom zaključaka;

19.Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije za I-VI 2008. godine namijenjenih finansiranju sektora željeznica sa Prijedlogom zaključaka;

20.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH iz reda hrvatskog naroda;

21.Prijedlog odluke o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Vranica“ za period 2008. do 2028. godine;

22.Prijedlog odluke o prihvatanju ponude u postupku odabira i prihvatanjastrateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala – dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo;

23.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. broj 76/2);

24.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. broj 67/3);

25.Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji (k.č. broj 253/3);

26.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za zapošljavanje u Republici Srpskoj utvrđenih u „Transferu za raseljena lica i povratnike“ Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;

27.Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o nominovanju člana Nardornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE