285. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.10.2021.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 284. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.10.2021. godine
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije
3. Nacrt zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu člana 69. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je pokrenula advokat Galiba Hrvačić-Karačić
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koju je na prijedlog Damira Marjanovića, poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, Zaključkom broj: 01-04-33545/21 od 7.9.2021. godine, podnijela Skupština Kantona Sarajevo
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je podnijelo Udruženje banaka Bosne i Hercegovine
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Operator- Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom, ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništavanju ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za ponovni izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
e) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje ponovnog postupka izbora kandidata za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
f) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
12. Prijedlog odluke o usvajanju Politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 3 (tri) motorna vozila Federalnog zavoda za geologiju
14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2021. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu „Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi“
15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi RUDNAP GROUP a.d. Beograd
17. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i rješenjima zamjenika premijera, za period od 1.1.2021. godine do 30.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj Komisije za razmatranje i ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, sa prijedlogom o dodjeli sredstava, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (stanje na dan 30.06.2021. godine) , s Prijedlogom zaključka
20. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Zahtjevom Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 10-11-7-2139-2/21 od 2.9.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i strategiji upravljanja poljoprivrednim zemljištem za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog zaključka o obustavi provođenja Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima (APPP)
23. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima
24. Informacija o pružanju Tehničke pomoći US State Department, putem Agencije za Energetske Resurse (ENR) i Inicijative za upravljanje i kapacitete u području energetike (EGCI) Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u cilju jačanja ljudskih i tehničkih kapaciteta vezano za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj oraganizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
26. Prijedlog odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH
27. Prijedlog Amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
28. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva zdravstva
b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE