283. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.09.2021.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 282. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.9.2021. godine
a) Verifikacija Zaključka u vezi sa Informacijom o stanju u HOLDING preduzeću “Putevi BiH” d.d. Sarajevo
2. Epidemiološki izvještaj o COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine do 27.9.2021. godine i Izvještaj po kantonima o broju distribuiranih vakcina, pokrivenosti vakcinacijom protiv COVID-19 i ukupan broj zaprimljenih vakcina u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
3. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Široki Brijeg
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
7. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo- osiguranja d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo- osiguranja d.d. Sarajevo za imenovanje dužnosti člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
9. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana Uprave društva – izvršnog direktora 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave društva – izvršnog direktora 
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni Park “Una” d.o.o. Bihać o imenovanju direktora Javnog preduzeća Nacionalni Park “Una” d.o.o. Bihać 
11. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću 
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću 
12. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA
13. Prijedlozi odluka:
13.1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine (Lani Pudar)
13.2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine 
13.3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savez klizačkih sportova Bosne i Hercegovine Sarajevo
13.4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Taekwando klub “Mladost” Sarajevo
13.5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Bokserski klub “Novi Grad” Sarajevo
13.6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Judo klub “Bosna” Sarajevo (muška konkurencija) 
13.7. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Judo klub “Bosna” Sarajevo (ženska konkurencija)
13.8. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Taekwondo klubu „Novi Grad” Sarajevo
13.9. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatski Taekwando klub “Hvojnica” Fojnica 
13.10. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Futsal club “Mostar SG” Mostar
13.11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub sa invaliditetom “Novi Grad” Sarajevo
13.12. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub “Sarajevo” Sarajevo 
13.13. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwando klub “Novi Grad” Sarajevo
13.14. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletski klub “Novi Grad Sarajevo” Sarajevo
13.15. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine (Nermin Memić i Amel Kapo)
13.16. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Karate klub “Student” Tuzla 
13.17. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub “Sarajevo” Sarajevo (Segmedina Bjelošević i Nedžad Fazlija) 
13.18. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Streljački klub “Sarajevo” Sarajevo ( Nedžad Džanković i Nedžad Fazlija)
13.19. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Rukometni klub “Izviđač” Ljubuški
13.20. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje SFK Sarajevo Sarajevo
13.21. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Skijaški Savez Federacije Bosne i Herrcegovine Sarajevo (Elvedina Muzaferija)
13.22. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Skijaški Savez Federacije Bosne i Herrcegovine Sarajevo (Emir Lokmić) 
13.23. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletski klub “Sana“ Sanski Most
13.24. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletski klub “Novi Grad Sarajevo” Sarajevo (Maša Garić)
13.25. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Atletski klub “ Sarajevo” Sarajevo (Abedin Mujezinović)
13.26. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Odbojkaški klub invalida „Fantomi“ Sarajevo 
13.27. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje građana Atletski klub „Zenica“ Zenica
13.28. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatski košarkaški klub „Široki“ Široki Brijeg
13.29. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje građana Atletski klub „Sloboda-Tehnograd“ Tuzla
13.30. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwando klub “Novi Grad” Sarajevo (Katarina Kraišnik) 
13.31. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwando klub “Novi Grad” Sarajevo (Irfan Ćatović) 
13.32. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwando klub “Novi Grad” Sarajevo (Ibrahim Đonko) 
14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 13, Savezu ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine 
15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlozi rješenja: 
a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar Općine Ilidža, broj: 05-31-593/17-1 od 4.1.2018. godine 
b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar Općine Ilidža, broj: 05-31-593/17-8 od 4.1.2018. godine 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za određivanje prijedloga lokacije centralnog skladišta radioaktivnog otpada na teritoriji Bosne i Hercegovine
18. Informacija o provedenom postupku ocjenjivanja rada državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka 
19. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
d) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
20. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE