281. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.09.2021.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 280. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.09.2021. godine
2. Prednacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
4. Prijedlog mišljenja na Nacrt odluke o usvajanju programa bezbjednosti vazdušne plovidbe Bosne i Hercegovine i Nacrt programa bezbjednosti vazdušne plovidbe Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red vanredne Skupštine JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garancijski fond
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “ZRAK” d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva “ZRAK” d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave društva
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog teksta Obavještenja o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 3 (tri) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o kriterijima o utvrđivanju visine naknada članovima disciplinskih komisija koje imenuje Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
16. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj: 03/12-31-4313/16-583 od 17.03.2021. godine
17. Informacija o potrebi iniciranja procesa evaluacije učinka mjera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u ublažavanju posljedica Covid -19 pandemije, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o potrebi ažuriranja Liste privrednih društava u kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši ovlaštenja po osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija Federalnog ministarstva trgovine o aktuelnim pravosudnim procesima vezano za privredno društvo „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi da se u cjelosti realizuje tačka 2. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1134/2019 od 12.09.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o provedenim aktivnostima i izradi Plana upravljanja za zaštićeni pejzaž Vjetrenica - Popovo polje, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde, dionica tunel Hranjen - faza 1, s Prijedlogom zaključka (Zaključak V. broj: 1274/2021 od 19.08.2021. godine)
23. Analiza podataka vezana za definisanje korisnika finansijske pomoći u okolnostima pandemije Covid-19 za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove Federalna novinska agencija, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o 5. sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, održanom 22. marta 2021. godine putem videokonferencije, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o 5. sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, održanom putem online platforme Interacio, 22 aprila 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
b) Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
28. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća
29. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
30. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
31. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ gradovi i općine
 
 
 
 
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE