71. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.09.2008.
Saopćenje o raduUTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Kako je u Federaciji BiH još na snazi Zakon o zaštiti od požara preuzet od bivše RBiH i na snazi od 1987. godine, a čije su odredbe u mnogo čemu zastarjele, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

U međuvremenu, pojedini su kantoni donijeli vlastite propise iz ove oblasti, pa se razlike u njihovim sadržaju negativno odražavaju na ukupnu zaštitu od požara u Federaciji BiH. Novoponuđenim federalnim zakonom uređuju se pitanja koja moraju biti jednako regulirana na cijelom teritoriju FBiH. Kantonima, gardovima i općinama ostavlja se dovoljno prostora za reguliranje za njih specifičnih pitanja na način na koji im najviše odgovara. Jedan od ciljeva novog zakona jeste i uspostava jedinstvene horizontalne i vertikalne strukture u oblasti zaštite od požara, odnosno vatrogastva.

 

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I

PROGRAMU POLAGANJA ISPITA IZ OPĆEG ZNANJA I STRUČNOG

ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FBIH

Vlada FBiH je donijela izmjene i dopune Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH. Izmjene i dopune se odnose na način obavještavanja kandidata o terminu ispita općeg znanja i stručnog ispita, na način imenovanja Komisije, te na usmeni dio stručnog ispita (intervju).

Dosadašnja praksa obavještavanja kandidata putem pošte se pokazala neefikasnom, pa su procedure nepotrebno dugo trajale. Zato je sada predviđeno da Agencija za državnu službu kandidata o terminu ispita može obavijestiti pismeno, elektronskom poštom, kao i na drugi način.

Kada se radi o popunjavanju komisije za polaganje stručnog ispita, praksa je pokazala da se često ispred organa državne službe delegiraju nestručne i osobe s neadekvatnim iskustvom za radno mjesto koje se popunjava konkursom, pa je sada dozvoljeno da Agencija može imenovati člana komisije iz drugog organa državne službe na osnovu podataka iz Registra državnih službenika.

Izmjenama je uvedena i novina da se kod polaganja stručnog ispita u usmenom dijelu (intervju) uvodi i poseban obrazac za ocjenu kandidata za svaku njegovu personalnu karakteristiku.

 
GRANT PRIVREDNOM DRUŠTVU „IGMAN“ KONJIC

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova - „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva“ za finansiranje programa nabavke opreme potrebne za povećanje proizvodnje municije za izvoz privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic. Riječ je o iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka.

 

IZMJENA ODLUKE O PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA

ZA PREVENCIJU KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, prihvatila izmjenu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfera za prevenciju karcinoma debelog crijeva“ utvrđenih budžetom za 2008. godinu.

Izmjenom se osigurava nabavka testova za okultno krvarenje za 120 hiljada pacijenata, kao i nabavka pet kolonoskopskih aparata radi poboljšanja dijagnostike u ranoj fazi otkrivanja karcinoma debelog crijeva. Aparati će biti raspoređeni zdravstvenim ustanovama na osnovu prijedloga stručne komisije koju će imenovati federalni ministar zdravstva u okviru svojih nadležnosti.

Prema izmijenjenoj odluci, 1.000.000 konvertibilnih maraka budžetskih sredstava za prevenciju karcinoma debelog crijeva će se utrošiti tako da se 600 hiljada KM izdvaja za testove okultnog krvarenja, 300 hiljada KM za nabavku pet kolonoskopskih aparata, te 100 hiljada KM za promociju projekta „Prevencija i rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva“

 

SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U FBiH

Federalna vlada je Federalnom ministarstvu zdravstva dala saglasnost na Program utroška i raspodjele preostalih sredstava za 2008. godinu sa transfera za zdravtsvene ustanove u FBiH.

Radi se o raspodjeli ukupno 674.900 konvertibilnih maraka, od kojih se po 200 hiljada KM usmjerava za Dom zdravlja u Lukavcu i Opštu bolnicu u Konjicu, po 100 hiljada Domu zdravlja u Visokom i Kantonalnom zavodu za medicinu rada u Zenici, dok će Dom zdravlja Tešanj dobiti 40 hiljada KM. Dom zdravlja u Kiseljaku će dobiti 19 hiljada KM, a Dom zdravlja u Ćeliću 15 hiljada KM.

Kod dodjele ovih sredstava vodilo se računa da ih dobiju oni koji nisu bili obuhvaćeni prvim krugom raspodjele ukupno 14,4 miliona KM za zdravstvene ustanove u Federaciji BiH.

 

PRIHVAĆEN NACRT DRŽAVNE STRATEGIJE NADZORA NAD OPOJNIM DROGAMA, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA U BiH ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE

Vlada FBiH je prihvatila Nacrt državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja njihove zloupotrebe u BiH od 2009. do 2013. godine. Odluku o prihvatanju Vlada će uputiti Ministarstvu civilnih poslova BiH i Komisiji za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u BiH.

U Nacrtu evropskog partnerstva između EU i BiH borba protiv droga je uvrštena u prioritete. Razvijanje politike za borbu protiv zloupotrebe droga na državnom nivou prema standardima Evropske unije obaveza je za našu zemlju i u tom smislu sačinjen je i Nacrt državne strategije na tom polju.

U izradi ovog dokumenta aktivno su učestvovali predstavnici federalnih institucija. Poslove na izradi Strategije za borbu protiv droga koordiniralo je Ministarstvo sigurnosti BiH, a na njenoj izradi je radila Radna grupa sastavljena od stručnjaka oba entiteta i Brčko Distrikta BiH za sigurnost, pravdu, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

 
O ZDRAVSTVU U 2007. GODINI

Federalna vlada donijela je Odluku kojom prihvata Obračun sredstava u Zdravstvu FBiH za 2007. godinu, s tim što će ovaj dokument na razmatranje i konačno usvajanje dostaviti Parlamentu FBiH.

Prošle godine je zdravstvenim osiguranjem u FBiH bilo obuhvaćeno 83,65 posto stanovnika, odnosno njih 1,94 milijuna.

Kada je organizacija zdravstva u pitanju, u FBiH su, u javnom sektoru, registrirana dva klinička centra, jedna klinička bolnica, šest kantonalnih, sedam općih i dvije specijalne bolnice, tri lječilišta, jedanaest zavoda za specifičnu zdravstvenu zaštitu, 81 dom zdravlja, 64 ljekarne i jedanaest zavoda za javno zdravstvo. Registrirano je i 912 privatnih zdravstvenih ustanova (od kojih su 273 ljekarne), dok ih je godinu dana ranije bilo 785. Pokazatelje za Obračun za 2007. godinu dostavilo je 566 privatnih zdravstvenih ustanova.

Ukupni prihodi ostvareni u zdravstvu Federacije FBiH u 2007. iznosili su 1,139 milijarda konvertibilnih maraka i 14 posto su veći nego u 2006. godini. Uz sredstva obvezne pričuve u zavodima zdravstvenog osiguranja, ukupno raspoloživa sredstav lani su iznosila 1,16 milijarda KM. Od ovih prihoda, 76 posto je ostvareno kroz obvezno zdravstveno osiguranje.

 
ODOBRENA GRADNJA KPZ-a
 

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je Federalnom ministarstvu pravde izgradnju kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i poluotvorenog tipa u Mostaru. Objekat će biti izgrađen na zemljištu površine 50.000 m2 koje se nalazi u sastavu vojarne „Stanislav Baja Kraljević” (bivši Heliodrom). Sredstva za ove nakane osigurana su u ovogodišnjem federalnom proračunu, a gradnja KPZ-a je zacrtana i u Planu i programu rada Federalnog ministarstva pravde za 2008. godinu. Izvođač radova bit će odabran sukladno Zakonu o javnim nabavkama.

 
KADROVSKA RJEŠENJA

Vlade Federacije BiH odobrila je dopunu rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona na porezu na dohodak, te imenovala novog člana Zorana Kepniku, stručnog saradnika Federalnog ministarstva finansija za oporezivanje dohotka fizičkih lica.

Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju Komisije i supotpisnika za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova, te je za člana ove komisije, umjesto Emira Silajdžića, imenovan Enver Trepić.

 
* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.05 sati.

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE