262. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 08.04.2021.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 261. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.4.2021. godine i Zapisnika 211. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 2.4.2021. godine, telefonskim putem
2. Informacija Ad hoc tima o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima proizvođača vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 1 .4 - 7.4.2021. godine
3. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 5.4.2021. godine, s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Prijedlogom zaključka
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za prolongiranje roka za predaju godišnjih finansijskih izvještaja za sva pravna lica u Federaciji Bosne i Hercegovine na 31.3.2021. godine, koju je podnio Jasminko Kapić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BH TELECOM” d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “BH TELECOM” d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva “BH TELECOM” d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
7. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora
9. Prijedlog odluke o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinansiranje Projekta Razvoj ruralne konkurentnosti za 2021. godinu
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima -Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode
14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana o načinu izvršenja sudskih odluka iz radnopravnih odnosa državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)”, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “SIMONA” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne “Žunovnica” Općini Hadžići
18. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
19. Prijedlog rješenja o imenovanju člana i zamjenskog člana Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
20. Nacrt drugostepenog rješenja u postupku po žalbi BOROVO d.d. Vukovar
21. Godišnji plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01. januar do 31. decembra 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o realizaciji tačke 6. zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2240/19 od 05.12.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedloga dekaracije o zaštiti rijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o značaju prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija (USMENA) vezana za pripremu Dokumenta okvirnog Budžeta, za period 2022.-2024.
27. Prijedlog odgovora na Upit „Energoinvest“ d.d. Sarajevo broj: KD/BH/I-668/21 od 31.3.2021. godine, a u vezi davanja instrukcije o primjeni određenih članova Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine
28. Informacija u vezi s problematikom snabdijevanja Federacije Bosne i Hercegovine prirodnim gasom, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 156/2021 od 28.1.2021. godine s prijedlogom mjera, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog zaključka u vezi s načinom rada u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19)
31. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
32. Informacija o realizovanim aktivnostima, planiranim mjerama i određenim makroekonomskim indikatorima, s Prijedlogom zaključka
 
Ponedjeljak,
19. april 2021.
VIŠE