70. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.09.2008.
Saopćenje o raduRAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O STUDENTSKOM ORGANIZIRANJU

Pitanje studentskih udruga u FBiH do sada nije bilo adekvatno tretirano ni kvalitetno rješavano, pri čemu nije jasno definiran ni status studentskih zastupničkih tijela. Stoga je Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o studentskom organiziranju kojim se, sukladno Zakonu o visokom obrazovanju u BiH, uspostavlja studentsko zastupničko tijelo i uvode nova rješenja u ovaj sustav.

Ovaj zakonski projekt nadležnog federalnog ministarstva proizašao je iz postupanja po zahtjevu oba doma Federalnog parlamenta, a ponuđena rješenja dobila su potporu svih krovnih studentskih asocijacija u FBiH.

Budući kako pojedina ponuđena rješenja zadiru u nadležnosti kantona, Vlada FBiH je, podupirući donošenje ovakvog zakona, zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  da Prednacrt uputi na izjašnjavanje nadležnim tijelima vlasti u kantonima. Tek po dobijanju ovih mišljenja, Federalna vlada će se izjasniti o Prednacrtu zakona o studentskom organiziranju.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FBiH

Razlog što se, na inicijativu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Vlada FBiH danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu FBiH, leži u neodložnosti reguliranja pravnog statusa djece rođene za teritoriju Federacije BiH, a čiji su roditelji državljani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske s prebivalištem u FBiH ili RS. Na ovaj način se i toj djeci omogućava dobijanje državljanstva FBiH.

Naime, prema još važećim zakonskim rješenjima, ova novorođena djeca nemaju mogućnost ostvarivanja jednog od temeljenih prava – na državljanstvo entiteta, iako su, nesporno, državljani BiH. Ovo stoga što Zakon propisuje kako je za stjecanje državljanstva FBiH nužno da jedan od roditelja mora biti državljanin ovog entiteta.

Ovakva situacija stvara brojne probleme, među kojima je i nemogućnost izdavanja uvjerenja o državljanstvu BiH i FBiH, te, slijedom, nemogućnost dobijanja putnih isprava, ostvarivanja prava na školovanje, na zdravstveno i socijalno osiguranje.

 

IMENOVANI ČELNICI FEDERALNOG ZAVODA
ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim se za direktora/ravnatelja Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje na period od četiri godine imenuje Adem Borić koji je do sada bio savjetnik direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ujedno, doneseno je i Rješenje kojim je za zamjenika direktora PiO/MiO imenovan Ivan Rogić.

 
DOPUNA ODLUKE O PROJEKTU INFORMACIONOG
SISTEMA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na idejni projekt informacionog sistema malih i srednjih preduzeća.

Novina je da se sada za nosioca idejnog projekta informacionog sistema malih i srednjih preduzeća, uz Vladu FBiH i Federalno ministartstvo razvoja, poduzetništva i obrta, utvrđuje i Federalno ministarstvo trgovine.

Razlog ovome je što je utvrđeno da je u informacionom sistemu registra malih i srednjih preduzeća dominantna djelatnost trgovine i ugostiteljstva.

 

SREDSTVA ZA „TERMINALE FEDERACIJE”

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju prijenosa dijela uplaćenih sredstava na ime dokapitalizacije od Konzorcija MOL/INA Gospodarskom društvu „Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo.

Riječ je o prijenosu 8.212.923,81 od ukupno 10.200.000 konvertibilnih maraka, koliko je Konzorcij uplatio Vladi FBiH na ime dokapitalizacije „Energopetrola”.

 

O LIKVIDACIJI ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Likvidator Zavoda za platni promet FBiH informirao je danas Federalnu vladu o poslovima preostalim do potpunog likvidiranja ove institucije. Od ukupno 88 poslovnih prostora kojima je raspolagao Zavod, za još 20 treba usuglasiti uvjete korištenja. Riječ je o sedam lokacija u Zeničko-dobojskom, pet u Tuzlanskom, te po četiri u Srednjebosanskom i Kantonu 10. Pripremljeni su tekstovi odluka kojima se prava iz Ugovora o kupoprodaji dva stana u Makarskoj sa Zavoda prenosa na FBiH, odnosno o prijenosu prava na temelju financijskih ulaganja u odmarališta Čanj, Vrnjačka Banja i Srebreno.

Vlada je danas zaključila da se rok za okončanje likvidacije Zavoda za platni promet pomjeri za šesti mjesec 2009. godine.

 

ZA ZAJEDNIČKI NASTUP NAMJENSKE INDUSTRIJE

Usvajajući Izvješće o poslovanju gospodarskih subjekata namjenske industrije, Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da kod nadležnih institucija BiH inzistira na aktivnostima koje bi dovele do potpisivanja međunarodnih sporazuma iz oblasti planiranja, razvitka i izrade složenih sustava, te zajedničkom nastupu namjenske industrije na inozemnom tržištu. Ocjenjujući sporazume što ih je BiH potpisala s Turskom i Pakistanom kao dobar primjer suradnje koji potpisnicama donosi ekonomsku korist, Vlada FBiH Vlada predlaže potpisivanje takvih akata sa Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Vlada će danas usvojeno Izvješće uputiti Parlamentu FbiH.
 

O POSLOVANJU KOMPANIJA IZ OBLASTI ENERGIJE I RUDARSTVA U 2007. GODINI

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije i rudarstva u prošloj godini. Radi se o privrednim društvima u kojima ovo ministarstvo ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala. Izvještajem je obuhvaćeno poslovanje 13 javnih preduzeća u sektorima energije i rudarstva.

Poslovanje „BH Gasa“ je u prošloj godini ocijenjeno kao zadovoljavajuće jer je snabdijevanje potrošača bilo uredno, a ostvarena je i realizacija planiranih investicija u oblasti širenja gasne mreže.

Elektroprivreda HZHB Mostar je u prošloj godini u proizvodnji električne energije plan ostvarila sa 86,3 posto, a prihodi su za 14 posto manji od planiranih. Od ukupnog iznosa predviđenog za investicije realizovano je u prošloj godini samo 45,6 posto, odnosno 63,6 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je rezultat nepovoljne finansijske situacije u Društvu, pa se investiralo samo u već započete objekte.

U Elektroprivredi BiH Sarajevo prošla je godina protekla u uspješnim poslovnim rezultatima uz ostvarenu dobit od 11,5 miliona KM, što je skoro duplo više nego u 2006. godini.

Za Terminale FBiH konstatuje se da su u prošloj godini zabilježili pad fizičkog obima prometa i priozvodnje u odnosu na 2006. i daje zaključak da rukovodstvo ovog društva nije poduzimalo pozitivne korake ka njegovom daljem osposobljavanju za uspješnije domete.

Kada se radi o „Energopetrolu“, konstatovan je gubitak od 9,35 miliona KM uz tri posto manju bruto dobit u odnosu na prethodnu.

Rudnici su u prošloj godini poslovali u otežanim uvjetima zbog nedovoljnog ulaganja u modernizaciju proizvodnje, ali i problema sa plasmanom, te visokog procenta zaposlenosti radnika sa umanjenom radnom sposobnošću (invalida). Zbog toga je neophodno intenzivirati realizaciju Akcionog plana restrukturiranja i modernizacije rudnika, za šta je uvjet što brže donošenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika na području FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

 
KONVENCIJA O PROCJENI OKOLINSKIH UTICAJA U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU

Vlada Federacije BiH je na 60. sjednici raspravljala o inicijativi za pristupanje BiH Konvenciji o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu (ESPOO Konvencija) i jednoglasno je donijela zaključke kojima se od nadležnih federalnih ministarstava traži da upoznaju Vladu FBiH sa eventualnim posljedicama pristupa predmetnoj konvenciji.

U dopuni obrazloženja Konvencije koje je Vlada FBiH danas razmatrala, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije konstatovalo je da međunarodni dokumenti, odnosno konvencije ne mogu imati negativne implikacije po zemlju članicu. S druge strane, Bosna i Hercegovina već trpi posljedice nepristupanja ovom važnom međunarodnom dokumentu. Globalno posmatrano, okoliš BiH već je pogođen negativnim uticajima prekograničnog zagađivanja, a samo BiH, Crna Gora i Kosovo nisu članice ESPOO Konvencije u bližem okruženju.

Stoga je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije mišljenja da je u interesu BiH ratificiranje Konvencije, te da takvu inicijativu treba podržati.

 

PRIPREME ZA IZRADU STRATEGIJE LOKALNOG RAZVITKA

Vlada FBiH snažno podupire razvitak gradova i općina na potpuno novim osnovama, kroz prostorno-planski i zemljišno-pravno uređen sustav koji će lokalne zajednice učiniti dijelom europskog urbanog prostora, jedna ja od konstatacija iz Osnova za izradu strategije lokalnog razvitka u FBiH.

Usvajajući ovaj dokument, Vlada je zadužila Federalni zavod za programiranje razvitka da sačini Analizu uvjeta i mogućnosti razvitka lokalnih zajednica, te da se, u suradnji s nadležnim federalnim ministarstvima, uključi u praćenje i provedbu Zakona o područjima posebne zaštite u FBiH.

Zavod je, također, dužan koordinirati aktivnosti s ostalim institucijama koje se bave razvitkom lokalnih zajednica.

Donošenje strategijskog dokumenta na razini Federacije BiH nužno je i zbog činjenice što veliki broj općina uopće nema utvrđenu sopstvenu strategiju.

Uz to, većina općina je razvojne strategije radila uz pomoć međunarodnih organizacija ili angažiranjem, na komercijalnoj osnovi, domaćih institucija. Iskustva razvijenih zemalja, pak, govore o tome kako razvojne strategije koje nisu donesene na temelju širokog koncenzusa i uz uključivanje cijele zajednice nemaju karakter „vlasništva” nad vlastitim razvitkom i, najčešće, ostaju tek puki dokumenti.

 
STRATEGIJA SIGURNOSTI DRUMSKOG PROMETA FEDERACIJE BiH 2008.-2013.
 

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Akcijski plan za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog prometa Federacije BiH 2008.-2013.“.

Njegovom realizacijom žele se eliminirati ili smanjiti uzroci prometnih nezgoda sa smrtnim posljedicama i teže povrijeđenim osobama, kao i onih s velikim materijalnim štetama.

Uz smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, cilj je i smanjiti broj poginulih u prometu za oko pet posto godišnje, odnosno za 30 posto u razdoblju od šest godina. Ako se to ostvari, BiH bi bila svrstana u zemlje sa srednjim brojem prometnih nezgoda u Evropi. Naime, prema broju prometnih nezgoda kao i postojećoj infrastrukturi, prema broju smrtno stradalih i povrijeđenih u prometnim nezgodama, BiH spada u države izraženog rizika u odnosu na ostale u Evropi.

Kada je riječ o zbrinjavanju ozlijeđenih u prometnih nezgodama, neophodno je poduzeti nekoliko mjera.

U prvom redu, treba ostvariti jedinstven pristup u organizaciji hitnih medicinskih službi u FBiH.

Uz to, treba definirati mrežu zdravstvenih ustanova s jedinstvenim pozivnim brojem, a sukladno međunarodnim standardima organizirati jedinstvenu obuku i trening za medicinsko osoblje. Također, postoji potreba uvođenja jedinstvenog protokola za tretman povrijeđenih.

U provođenju zacrtanih ciljeva i širokog spektra mjera (edukativnih, preventivnih, represivnih) očekuje se aktivno učešće i razrada akcionih programa u segmentu sigurnosti u prometu od državnih institucija, preko entitetskih institucija, od ministarstva prometa sa pratećim institucijama ovog ministarstva, entitetskih ministarstava unutarnjih poslova sa svojim nižim organizacionim jedinicama, pa preko ministarstava obrazovanja i pratećih institucija.

Vlada FBiH imenovala je danas i tim za praćenje realizacije Akcijskog plana, sastavljen od stručnjaka iz četiri nadležna federalna ministarstva – prometa i komunikacija, unutarnjih poslova, zdravstva, te obrazovanja i nauke.

 

PODRŠKA POLITICI EU PREMA MALIM I SREDNJIM

PREDUZEĆIMA I RAZVOJU INSTITUCIONALNIH KAPACITETA

Vlada FBiH se saglasila sa mišljenjem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, datim na traženje Evropske komisije, kojim se podržava politika Evropske unije prema malim i srednjim preduzećima i razvoju imnstitucionalnih kapaciteta.

Politiku EU u ovom segmentu u našoj zemlji će zajedno provoditi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Ministarstvo privrede i energetike RS, te Agencija za mala i srednja preduzeća RS.

Sprovođenjem evropske politike u ovoj oblasti stvaraju se uvjeti za finansijsku pomoć iz njenih fondova, a istovremeno ojačava institucionalni i zakonski okvir u ovoj oblasti, te uvodi harmonizacija aktivnosti na entitetskom nivou. To će pomoći stvaranju povoljnog ambijenta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području cijele BiH - mišljenje je Vlade FBiH

 
MIRNO RJEŠENJE SPORA

Federalno pravobraniteljstvo je dostavilo, a Vlada FBiH dala suglasnost na tekst Prijedloga sudske nagodbe između Zavoda zdravstvenog osiguranja Bihać, kao tužitelja, i Federacije BiH, odnosno Federalnog ministarstva financija, kao tužene strane. Riječ je o mirnom rješenju spora koji se odnosi na neuplaćena sredstva za osobe koje se prvi put upošljavaju. Stoga će, prema nagodbi, Federalno ministarstvo financija do 31.12.2008. godine na računa Zavoda zdravstvenog osiguranja Bihać uplatiti 566 tisuća konvertibilnih maraka.

 
O REALIZACIJI PROJEKTA INFORMACIONO-TELEKOMUNIKACIONE
MREŽE NA POSTOJEĆOJ ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju o realizaciji Projekta informaciono-telekomunikacione mreže na postojećoj željezničkoj infrastrukturi.

Ovim dokumentom je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija upoznalo Vladu o izvršenim obimnim i dugotrajnim pripremama kojima su se stekli uslovi za početak implementacije značajnog projekta.

Usvajajući Informaciju, Vlada je zadužila JP Željeznice Federacije BiH da nastavi sa uspješnom realizacijom ovog projekta, njegovim stavljanju u funkciju i efikasnim korištenjem.

 

O PREPOZNAVANJU VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o prepoznavanju visokoškolskih kvalifikacija prvog i drugog ciklusa koje su stečene na priznatim visokoškolskim ustanovama u BiH. Pošto ove godine na univerzitetima u FBiH treba da diplomira prva generacija polaznika trogodišnjeg studija i diplomanata s nazivima kvalifikacija koji ranije nisu bili u upotrebi, neophodno je poduzeti odgovarajuće korake. S tim u vezi Vlada je donijela nekoliko zaključaka na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Zaključeno je da Vlada formira interresornu radnu grupu od predstavnika federalnih ministarstava pravde, odnosno obrazovanja i nauke, kao i Agencije za državnu službu FBiH, koja će Vladi predložiti izmjene i dopune Zakona o državnoj službi FBiH. Njima se treba omogućiti prepoznavanje visokoškolskih kvalifikacija prvog i drugog ciklusa, te zapošljavanje diplomanata s tim kvalifikacijama u organima uprave. Za realizaciju ovog zaključka zaduženo je Federalno ministarstvo pravde sa rokom od 60 dana.

Druga interresorna radna grupa, po zaključku Vlade, bit će sastavljena od predstavnika federalnih ministarstava rada i socijalne politike, te obrazovanja i nauke, kao i Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalnog zavoda za statistiku, a njen je zadatak da Vladi predloži izmjene i dopune Standardne kvalifikacije zanimanja u FBiH. Njima će se omogućiti uvođenje u standard novih visokoškolskih kvalifikacija prvog i drugog ciklusa. Nosilac je ovog zadatka Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a rok za realizaciju 90 dana.

Vlada preporučuje poslodavcima da pristupe izmjenama i dopunama svojih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kako bi se omogućilo zapošljavanje i ovih diplomanata.

Vlada je Vijeću ministara BiH preporučila da što prije pristupi harmonizaciji tretiranja visokoškolskih kvalifikacija prvog i drugog ciklusa na području BiH stečenih u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

 
PRIPREME IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O KOMUNIKACIJAMA BiH
 

Cijeneći važnost priprema Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunikacijama Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH usvojila je danas Zaključak kojim se zadužuje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da je, po potrebi, informiše o toku priprema i značajnim pitanjima u vezi s ovim projektom.

 

Za člana radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunikacijama BiH imenovan je pomoćnik ministra prometa i komunikacija Izet Mehinagić.

 
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.25 sati.

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE