70. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.09.2008.
Dnevni red

Dnevni red:.
 

1. Verificiranje Zapisnika sa 69. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2. Prednacrt zakona o studentskom organiziranju u Federaciji Bosne i Hercegovine;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine;

4. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na Idejni projekt informacionog sistema malih i srednjih preuzeća (ISR MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine ;

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz šumsko-privrednog područja „Fojničko“ na području Srednjobosanskog kantona, radi prevođenja istog u građevinsko – odnosno radi provođenja regulacionog plana SRC „Pridolci“ u općini Fojnica;

 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdvajanje šumskog zemljišta iz   šumsko-privrednog područja „Lašvansko“ na području Srednjobosanskog kantona, općina Travnik, radi prevođenja istog u građevinsko – odnosno radi provođenja regulacionih planova „Babanovac“ i „Dolina Panjeva – Kukotnica“ na planini Vlašić u općini Travnik;

8. a) Prijedlog odluke o preuzimanju društva u mješovitoj svojini Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.d. sa p.o. Sarajevo;

      b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje potrebne dokumentacije za upis JP Urbanistički zavod FbiH d.o.o. Sarajevo u registar pravnih osoba;

                c) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Javnog poduzeća Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;

9. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa dijela sredstava uplaćenih na ime dokapitalizacije od Konzorcija INA/MOL privrednom društvu „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo;

10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnina Javnom preduzeću Vazduhoplovni zavod „ORAO“ Rajlovac-Sarajevo;         

11. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije i rudarstva u 2007. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala sa Prijedlogom zaključka;

12. Konvencija o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu (ESPOO Konvencija) – realizacija zaključaka sa 60. sjednice;

13. Izvještaj o toku izrade materijala “Osnove za izradu strategija lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine“;

14. Akcioni plan za provedbu mjera iz dokumenta „Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja Federacije Bosne i Hercegovine 2008.-2013. godine sa Prijedlogom zaključka;

15. Prijedlog mišljenja na dokument „Podrška EU politici prema malim i srednjim poduzećima i razvoju institucionalnih kapaciteta“ sa Prijedlogom zaključka;

16. Informacija o prepoznavanju visokoškolskih kvalifikacija prvog i drugog ciklusa stečenih na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini sa Prijedlogom zaključaka;

17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar;

18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima za raspodjelu sredstava tekući grantovi „Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije;

19. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za finansiranje programa privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i općina;

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za privredna društva koja obavljaju djelatnost energije, rudarstva i industrije;

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za naučne, stručne, organizovane manifestacije, aktivnosti i programe udruženja i fizičih lica za individualni poseban angažman.

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE