257. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 25.02.2021.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 256. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.2.2021. godine i Zapisnika 201. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.2.2021. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama
4. Prijedloga izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o doprinosima, koju je podnio Senaid Begić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Verifikacija Odgovora po Zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke (rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu kojm je odbačen zahtjev Lončarević Hanke i dr. za odlaganje izvršenja Rješenja broj: 03-31-621/2019 od 3.10.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
6. Prijedlog uredbe o stručnom usavršavanju u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Rebalansa Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
c) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
d) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Fedralnom ministarstvu prometa i komunikacija
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Fedralnom ministarstvu prometa i komunikacija
14. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
e) Prijedlog plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (iznos od 8.958,20 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (iznos od 2.675,15 KM)
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 3,81 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 7.987,56 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos od 40.000 KM)
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o usvajanju strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda
20. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje jednog službenog putničkog automobila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite
22. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
23. Prijedlog zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine Privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
24. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o realizaciji Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, s Prijedlogom zaključka
Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
27. Informacija o pokretanju Inicijative za kreditno zaduženje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekta „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH“), s Prijedlogom zaključka
28. Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o hotelu “Sirena” iz Podgore u Republici Hrvatskoj, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Izvještaju Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava od strane Privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu naftnih derivata za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Ugovora o poslovnoj saradnji između Privrednih društava Aluminij d.d. Mostar i Aluminij Industries d.o.o. Mostar za period od 5.8.2020. do 5.2.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o efektima korištenja Informacionog sistema za nadzor i kontrolu prometa naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 22.2.2021. godine, s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Prijedlogom zaključka
34. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za januar 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi umanjenja zakupnine, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-23-549/18 od 18.2.2021. godine u vezi smještaja federalnih institucija u objekat „Vila Braun“ u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka
 
 
 
Ponedjeljak,
19. april 2021.
VIŠE