69. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.09.2008.
Saopćenje o raduUTVRĐEN NACRT ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBiH

U skladu sa obavezom iz Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

Ovim zakonskim aktom regulišu se načela djelovanja izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u obnašanju javnih dužnosti, uz odgovornost prema biračkom tijelu i građanima, slučajevi nespojivosti obnašanja na određenim pozicijama sa javnim funkcijama izabranih dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika, zabrane i novčani limit za obavljanje poslova za vrijeme obnašanja javne funkcije.

Za izabrane dužnosnike, nositelje izršnih funkcija i savjetnike propisana je zabrana koja se odnosi na pozicije u upravnim i nadzornim odborima, odnosno upravama javnih preduzeća, kao i pozicije ovlaštenih osoba u javnim preduzećima, te pozicije direktora direkcije ili agencije za privatizaciju.

Zabrana se odnosi i na uzdržavanje od glasanja u vezi sukoba interesa u privatnim preduzećima u kojima izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija i savjetnik imaju finansijski interes, kao i na poduzimanje službenih radnji koje bi mogle direktno uticati na privatno preduzeće.

Također su propisane i zabrane koje se odnose na sklapanje ugovora o pružanju osobnih usluga bilo kojem javnom preduzeću i bilo kojim privatnom preduzeću koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje s vladama na bilo kojem nivou vlasti u vrijeme vršenja funkcije i za poslove preko 5.000 KM vrijednosti.

Zabrana se odnosi i na obnašanje dužnosti ovlaštene osobe u fondacijama i udrugama osnovanim sukladno zakonima a koje se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u iznosu većem od 10.000 KM.

Precizirano je da izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije.

Odredbama zakona regulirane su i zabrane i sukob interesa u vezi angažovanja bliskih srodnika izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, zatim zabranjene aktivnosti u pogledu primanja darova, dodatnih naknada ili pojava korištenja položaja na drugi način.

O tome da li neko stanje, postupak ili radnja predstavljaju kršenje odredaba ovog zakona, kao i o svakoj drugoj stvari u vezi njegove implementacije odlučuje Centralna izborna komisija.

 
RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O POTICAJIMA
ZA RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE ZAŠTITE U FBiH

Federalna vlada je razmatrala Prednacrt zakona o poticajima za razvoj područja posebne zaštite u FBiH. Njime se prvi put reguliše način podsticanja bržeg razvoja područja sa otežanim uvjetima života, u skladu sa opredjeljenjem Vlade o ravnomjernom razvoju čitave Federacije.

U skladu s današnjim sugestijama, te po pribavljanju mišljenja pojedinih federalnih ministarstava, Federalno ministarstvo prostornog uređenja ponudit će Vladi novi tekst ovog zakonskog projekta.

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA

Kako bi domaća poljoprivreda uhvatila korak s onom u razvijenim zemljama, nužno je uvođenje novih tehnologija, standarda i prakse. To, pak, iziskuje visoku razinu znanja, stručnosti i iskustva, što se postiže stalnom obukom poljoprivrednih proizvođača.

Ovo je temeljni razlog zbog kojeg se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odlučilo ponuditi, a Vlada Federacije BiH utvrditi i Parlamentu FBiH uputiti Nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama. Rješenja data u ovom zakonu predstavljaju osnove za utemeljenje poljoprivredne savjetodavne službe u FBiH na način kako je to učinjeno u razvijenim europskim zemljama. Kvalificirani i osposobljeni savjetodavci radit će planski po jedinstvenim metodama, a njihov rad i učinak bit će stalno praćen.

Zakonom se osniva Federalna agencija za poljoprivrednu savjetodavnu službu kao samostalna upravna organizacija u sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Agencija može imati detašmane u kantonima, koji i sami mogu, kao i općine, imati vlastite savjetodavne službe.

Zakon dopušta i privatne savjetodavne službe koje se financiraju iz vlastitih prihoda, koje će biti konkurencija javnoj službi, i obratno, što će poljoprivrednicima omogućiti biranje kvalitetnijeg savjetodavca.

Kako je obrazloženo, jedan od bitnih razloga za donošenje Zakona je znatno prisustvo međunarodnih organizacija i institucija koje u obučavanju poljoprivrednika, prijenosu tehnika i znanja i u tehničkoj pomoći imaju veliku, ako ne i najbitniju ulogu u BiH. Naime, Nacrtom zakona predviđeno je stvaranje uvjeta za kvalitetniju provedbu projekata međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede.

Sve osobe koje u službama, javnim ili privatnim, rade kao savjetodavci moraju imati certifikat koji se dobije nakon polaganja stručnog ispita. Certifikat vrijedi tri godine, nakon čega treba ponovo polagati ispit. Licencu za rad privatnih savjetodavnih služba daje Federalno ministarstvo.

 
O AMBROZIJI
 
Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o invazivnoj biljnoj vrsti Ambrozija (Ambrosia artemisifolia), te zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da vodi i koordinira izradu Akcijskog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja amborzije na području Federacije BiH. U danas usvojenoj Informaciji navodi se da, osim što se brzo širi, ambrozija posjeduje izrazito alergogena svojstva i kao takva ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi.
 
Zahvaljujući povoljnim uvjetima okoliša, ambrozija se vrlo brzo proširila i u BiH,i to u nekoliko kategorija: izrazito visoka proširenost - sjeverozapadni dio, visoka proširenost - centralni dio, srednja proširenost - sjeverna Hercegovina i Krajina, i sporadična proširenost - južna Hercegovina.
 
Da bi sprječavanje širenja ambrozije u BiH bilo efikasno, Vlada je zaključila da je potrebno izraditi akcijski plan sprječavanja širenja ambrozije, a rezultat tog akcijskog plana bi bio: smanjenje površine pod ambrozijom, edukacija javnosti i potreba eliminacije ambrozije, smanjenje oboljelih od alergijskih bolesti, te instaliranje Burckhardtovog aparata za mjerenje koncentracije peludi u zraku. Rok za izradu akcijskog plana je najduže tri mjeseca od danas usvojenog Zaključka.
 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA RTVFBiH

Na traženje Povjerenstva Zastupničkog doma Parlamenta FBiH za izbor i imenovanja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dostavilo je, a Vlada FBiH prihvatila Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje Zakona o javnom servisu radio-televizije FBiH.

Inicijativa se odnosi na imenovanje Upravnog odbora RTVFBiH, a jedino tumačenje koje je Federalno ministarstvo moglo dati jeste da RAK vodi prvi postupak imenovanja Upravnog odbora, a slijedeća imenovanja parlamentarno povjerenstvo.

 

O RJEŠAVANJU ZAHTJEVA BREZANSKIH RUDARA

Vlada FBiH razmatrala je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o mjerama poduzetim nakon prosvjednog okupljanja radnika Rudnika mrkog ugljena „Breza” u Sarajevu 12.8.2008. godine.

Ukoliko Parlament Federacije BiH, kaže se u Informaciji, prihvati predložene izmjene i dopune Zakona o gospodarskim društvima, inicirane radi iznalaženja rješenja za izmirenje potraživanja uposlenika zavidovićke „Krivaje” u postupku privatizacije, sličan bi model, uz određene amandmanske dopune, mogao biti primijenjen i na RMU „Breza”.

U Informaciji je iznesen i prijedlog po kojem bi Federalno ministarstvo pravde trebalo pokrenuti proceduru za dopunu Zakona o ovršnom postupku s ciljem odlaganja, odnosno ravnomjernog raspoređivanja izvršenja presuda donesenih na temelju tužbi uposlenih u gospodarskim društvima. Novo rješenje trebalo bi ta potraživanja u društvima s većinskim državnim kapitalom ograničiti na pet posto ukupnog prihoda za tekuću godinu.

Poboljšanju stanja u rudnicima treba doprinijeti i Zakon o konsolidiranju rudnika ugljena, koji se, u formi Prijedloga, nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Vlada je, usvojivši Informaciju, zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da je, kroz 15 dana, izvijesti o provedbi danas predloženih mjera.

 

O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROMET

NAORUŽANJA I VOJNE OPREME „UNIS-NVO“ D.O.O. SARAJEVO

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom osniva privredno društvo za promet naoružanja i vojne opreme „UNIS-NVO“ kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Sarajevu.

Kao upravljačku strukturu Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu. Ovlaštenja Skupštine Društva će vršiti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Ovom je odlukom regulisano i da Društvo neće biti predmetom privatizacije prije isteka roka od 10 godina.

Ovu je odluku Vlada donijela iz razloga što se ukazala potreba da fabrike namjenske industrije koje su 90 posto okrenute izvozu imaju zajedničku izvozno-prometnu kuću koja će objediniti sve kadrovske potencijale namjenske industrije i da se kroz zajednički nastup uz sniženje troškova poslovanja udvostruči postojeći godišnji izvoz koji sada iznosi oko 40 miliona KM.

 
PREGOVORI SA SINDIKATOM SREDNJEG OBRAZOVANJA
 
Vlada FBiH odobrila je danas potpisivanje Protokola o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja sa Sindikatom srednjeg obrazovanje u FBiH.

Za pregovore o Kolektivnom ugovoru Vlada je ovlastila federalnog ministra rada i socijalne politike dr. Pericu Jelečevića i federalnu ministricu obrazovanja i nauke Melihu Alić.

 
SUGLASNOST ZA ODLAZAK U MIROVNU MISIJU

Odlukom Vlade FBiH, Nermin Osmančević dobio je suglasnost da bude upućen za pripadnika bh. Kontingenta civilne policije iz Federacije BiH u Mirovnu misiju Ujedinjenih naroda u Sudanu. On će na ovoj dužnosti biti od 29.9. ove do 29.9.2009. godine.

 
 
NIJE PODRŽANA INICIJATIVA OPĆINE OLOVO
 
Suglasivši se s mišljenjem Federalnog ministarstva pravde, Vlade FBiH nije danas dala pozitivno mišljenje o inicijativi općine Olovo za izmjenu Zakona o federalnim jedinicama koja bi omogućila ovoj jedinici lokalne samouprave izdvajanje iz Zeničko-dobojskog i priključenje Sarajevskom kantonu.
 
Zbog posljedica koje bi izmjene Zakona mogle izazvati u pravnom ustrojstvu FBiH, Vlada smatra kako inicijativu ne može podržati. Osim općih primjedbi na inicijativu, postoji i činjenica što bi, u slučaju izmjene ovog, u pitanje došao i Zakon o konstituiranju općina u FBiH i izmjeni teritorija općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom, kojim je regulirano i pitanje pripajanja dijela općine Han-Pijesak općini Olovo.
 
FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom se iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za ovu godinu odobrava izdvajanje za finansiranje aktivnosti Crvenog krsta/križa FBiH. To za treći kvartal ove godine iznosi 75.000 KM.

 
KADROVSKA PITANJA
 
Federalna vlada je, na današnjoj sjednici, dala saglasnost na rješenja federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju upravnih i nadzornih odbora zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin, Bakovići, Pazarić i Sarajevo. Ova rješenja donio je federalni ministar rada i socijalne politike na temelju rang listi uspješnih kandidata koje je sačinila Komisija za izbor članova upravnih i nadzornih odbora u ustanovama socijalne skrbi u FBiH nakon provedene Zakonom propisane procedure.
 

U Upravni odbor za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u Bakovićima imenovani su Asim Zečević (predsjednik), Zoran Komšić, Vesna Ljubić, Josipa Lovrić i Suada Buljubašić (članovi), a u Nadzorni odbor Miroslav Mauhar za predsjednika, te Perica Delić i Enes Bećirbašić, za članove.

Upravni odbor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo čine Mirsada Poturković (predsjednica), Dubravko Horvat, Gordana Bogdanović, Namik Hodžić i Zumreta Salković, a Nadzorni odbor Valentino Vlašić (predsjednik), Osmo Babić i Belma Baždar.

Dobrica Jonjić je predsjednik, a Ante Džaja, Mehmed Kamenica, Borislav Perković i Muhamed Agić članovi Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, dok Nadzorni odbor čine Jasmin Ćerimagić (predsjednik), Vatroslav Čelar i Amra Reizbegović.

U Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin imenovani su Katica Vanjek (predsjednica), Mijo Perić, Mehmed Mehmedić, Omer Bašić i Adnan Buljina, a u Nadzorni odbor Emir Hadžimuratović (predsjednik), Stanislav Pušić i Ibrahim Maksumić.

Danas je u Odbor za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak iz Federalnog ministarstva finansija, umjesto Davora Šimića, imenovan Donko Jović. Iz istog ministarstva je u Komisiju za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova, umjesto Velimira Didaka, imenovan Mladen Čabrilo, a u Komisiju za utvrđivanje rang-liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, umjesto Ive Ramljaka, imenovana je Anka Šešlija.

Danas su Alija Tihić, Damir Ljubić, Muhidin Alić, Safet Omerović i Željko Matoc predloženi ispred Vlade FBiH za članove Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

 
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.00 sati.

 

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE