69. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.09.2008.
Dnevni red

1.Verificiranje Zapisnika sa 68. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Nacrt zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3.Nacrt zakona o utvrđivanju područja od posebne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4.Prednacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama;
5.Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnina Javnom preduzeću Vazduhoplovni zavod „ORAO“ Rajlovac-Sarajevo;
6.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za III kvartal 2008. godine;
7.Prijedlog odluke o prijenosu dijela novčanih sredstava sa Glavnog ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Generalni Sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
8.Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na imenovanje upravnih odbora:
- Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin;
- Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Bakovići;
- Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić;
- Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo;
i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na imenovanje nadzornih odbora:
- Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin;
- Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Bakovići;
- Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić;
- Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo;
9.Prijedlog mišljenja na Inicijativu za autentično tumačenje odredaba Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine;
10.Tabelarni pregled obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane prema firmi KOMRAD Bihać i PGM Busovača stvorene u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2002. godine, u iznosu od 477.573,38 KM;
11.Tabelarni pregled neizmirenih obaveza prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane za period 2003. – 2005. godine u iznosu od 52.995,78 KM;
12.Informacija o Sporazumu o razmjeni zemljišnih knjiga između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
13.Informacija o provođenju Zaključka sa 59. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
14.Informacija o invazivnoj biljnoj vrsti ambrozija, upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje sa Prijedlogom zaključaka;
15.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
16.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Glavnog ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
17.Prijedlog za izmjenu člana Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;
18.Prijedlog za izmjenu člana Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti NON-PROJECT GRANT-AID);
19.Prijedlog za izmjenu člana Komisije za utvrđivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz članka 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;
20.Prijedlog članova Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini;
21.Prijedlog odluke o osnivanju Privrednog društva za promet naoružanja i vojne opreme „UNIS-NVO“ d.o.o. Sarajevo;
22.Informacija o implementaciji Zaključaka donesenih povodom protestnog okupljanja radnika rudnika mrkog uglja „Breza“ u Sarajevu, dana 12.8.2008.godine;
23.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Sudanu;
24.Protokol o pregovorima za sklapanje ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja sa Sindikatom srednjeg,visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH u FBiH;
25.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama.

 

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE