256. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.02.2021.
Dnevni red
1.  Usvajanje Zapisnika 255. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.02.2021. godine i Zapisnika 200. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.02.2021. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o uspostavi Grada Konjic, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Konjic
3. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o sazivanju 23. redovne skupštine dioničara Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
b) Prijedlog teksta obavještenja o sazivanju 23. redovne Skupštine Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
c) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
5. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „KTK Visoko“ d.d. Visoko za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva
7. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o ostvarivanju Programa rada i Finansijskog plana Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 15.137,78 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 70.754,26 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 16.110,22 KM)
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
12. Prijedlog odluke o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027.
13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija
14. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane Rješenjem Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor Rama, broj: 03/2-33-158/19 od 01.07.2020. godine
b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno i potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor Rama, broj: 03/2-32-322/20 od 12.05.2020. godine
15. Prijedlog rješenja o dozvolu ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za potpuno eksproprisane nekretnine Rješenjem Službe za nekretnine, Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara, broj: UPI-05/2-33-2191/19-7 od 10.06.2020. godine
16. Izvještaj o Implementaciji strategije upravljanja dugom u 2020. godini, s Prijedlogom zaključka
17. Strategija upravljanja dugom 2021.-2023., s Prijedlogom zaključka
18. Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina, s Prijedlogom zaključka
19. Mišljenja na Plan aktivnosti odgovora na teroristički čin i otklanjanje posljedica i Standardne operativne procedure odgovora na teroristički čin (SOP), s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite u 2020. godini, sa Prijedlogom zaključka
22. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima u 2020. godini iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statustu Naredbe o ličnoj zaštitnoj opremi (“Službeni glasnik BiH”, broj: 75/10), s Prijedlogom zaključka
25. Informacija u vezi izrade teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija u vezi postupanja po Zaključku V. broj: 207/2021 od 04.02.2021. godine
27. Informacija o zaključivanju Anexa I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru, za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetima Softić ap.br. 48063/20, Isenović ap.br. 48104/20, Jozić ap.br. 49195/20, Salihović ap.br. 48421/20 i Šut ap.br. 48136/20 protiv Bosne i Hercegovine s prijedlogom za zaključenje prijateljskih nagodbi, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o aplikacijama podnesenim Evropskom sudu za ljudska prava u predmetu Ap. br. 28704/11, Apostolovski Laste i 15 drugih protiv Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o održanom 4. sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog zaključka o nominaciji člana u Radnu grupu za izradu 14. i 15. periodičnog izvještaja po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije
32. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
d) Prijedlog teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
33. Informacija u vezi Zaključka Općinskog suda u Mostaru, broj: Tt-O-864/20 od 08.02.2021. godine u postupku upisa u registar pravnih subjekata brisanja direktora i upisa v.d. direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju s Prijedlogom zaključka
34. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
35. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa
36. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
37. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
38. Informacija o presudi Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na neizvršavanje domaćih sudskih odluka, s Prijedlogom zaključka
 
Nedjelja,
28. februar 2021.
VIŠE