253. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.01.2021.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 252. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.1.2021. godine i Zapisnika 199. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.1.2021. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja na Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-1349/20 usvojenog na 16. redovnoj sjednici održanoj 2.12.2020. godine (kojim se od Vlade Federacije BiH traži da u parlamentarnu proceduru uputi novi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja recesije)
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o visini stope zatezne kapate, koju je podnio Srđan Mandić, načelnik Općine Centar Sarajevo
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izradu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koju je podnijela Alma Kratina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala
9. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivate”
11. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući prihodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva”
12. Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog plana Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Vladi Unsko-sanskog kantona za izvođenje radova u dijelu objekta “Doma Pilota” u Bihaću
15. Prijedlog odluke o određivanju federalnih ministarstava i uprava iz kojih se imenuju članovi Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini i kriterija za njihovo imenovanje
16. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za 2021.-2023. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenikā premijera, za period od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2020, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, o kontroli namjenskog utroška sredstava “Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. Godinu”, s Prijedlogom zaključka
22. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta “Hitni projekat za Covid-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine”, za period 1.10. - 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period 1.10.2020.-31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period 1.10.2020. - 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period oktobar-decembar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije o provedbi Uredbe o procjeni uticaja propisa za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Dvadeset deveti tromjesječni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Godišnji izvještaj o radu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Godišnji plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
34. Plan rada i razvoja Javne ustanove Federalna novinska agencije za period od 1.1.2021. godine - 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o završetku aktivnosti radne grupe na definisanju okvira za sprovođenje Zakona o GMO u BiH, sa Prijedlogom zaključka i prijedlozima pravilnika
36. Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj: 06-31/11-3028/20 BB od 6.1.2021. godine i Program rada Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno garantni program za izvoznike i Kreditno garantni program za velika preduzeća na dan 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o rješenju Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija u vezi nekretnina vojne namjene, poslovnih prostora i nepokretne imovine bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine od 21.1.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Stipić i Jukić, ap br. 25230/2, i 3 druge aplikacije, Bučuk i 16 dr., ap. br. 25397/20 i 3 druge aplikacije, protiv Bosne i Hercegovine i prijedlogu za zaključenje prijateljskih nagodbi, s Prijedlogom zaključka
42. Očitovanje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključka
- po izjavljenom prigovoru Hepok d.o.o. Mostar
- po izjavljenoj žalbi "A.Č. Amazon Company" d.o.o. Prozor-Rama
- po izjavljenom prigovoru "Kolmix" d.o.o. Velika Kladuša
- po izjavljenom prigovoru “Brams” d,o.o. Sarajevo
43.  Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 25.1.2021. godine s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
 
Utorak,
09. mart 2021.
VIŠE