252. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.01.2021.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 251. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.01.2021. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, koju je podnijela Miomirka Melank, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o utvrđivanju i primjeni jedinstvenih kriterija za zaključivanje Sporazuma, odnosno sudske nagodbe o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog pritvora, odnosno neosnovanog lišenja slobode
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelog potraživanja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/ Federalnog ministarstva unutarnjih poslova prema ELEKTROPRIMUSU d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na zemljištu u korist „Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka – Operativno područje Mostar
7. Prijedlog odluke o izuzimanju od isplate dobiti JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu Centralno grijanje Tuzla d.d. za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg vrelovodnog ogranka i izgradnju novog vrelovodnog ogranka u Tuzli u ulici Armije BiH
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu
13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać za period 01.10.2020.-31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj Intersektorske komisije o nerealizaciji Zaključka V. broj: 1516/2019, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Godišnji izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Godišnji plan rada Arhiva Federacije za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat izgradnje dionica autoceste Medakovo-Poprikuše na Koridoru Vc, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Medakovo-Poprikuše na Koridoru Vc
31. Informacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa COVID-19 na privredu i zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Prilog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za Informaciju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi posljedica djelovanja pandemije koronavirusa COVID-19 na privredu i zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
b) Informacija o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
c) Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
d) Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vezana za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa - COVID 19 na privredu, s Prijedlogom zaključka
e) Informacija o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa COVID-19 na privredu iz resorne nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, s Prijedlogom zaključka
f) Informacija Federalnog ministarstva finansija u vezi posljedica djelovanja epidemije Koronavirusa – COVID-19 na privredu, sa aspekta javnih prihoda i primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica
g) Analiza utjecaja pandemije COVID -19 na privredni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juni-oktobar 2020. godine
32. Informacija u vezi Izvještaja Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine o toku realizacije Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o pregovorima za zaključenje Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na provođenje Zaključka V. broj: 1446/2020 od 23.10.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine
34. Informacija o raspolaganju i upravljanju nekretninom-poslovnom zgradom, Obala Maka Dizdara broj 2 u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o mjerama neposredne kontrole cijena iz nadležnosti kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o održanom četvrtom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, održanom putem video-konferencije, 16. juna/lipnja 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Informacija o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom COVID-19, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju 
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za agropedologiju
40. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Utorak,
09. mart 2021.
VIŠE