251. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.01.2021.
Dnevni red
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 250. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 08.01.2021. godine,
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja, koju je podnio Općinski načelnik Općine Ravno
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izradu i donošenje Zakona o Gradu Bosanska Krupa, koju je podnijela Općina Bosanska Krupa
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s planom privatizacije za 2021. godinu
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja V. broj: 784/2020 od 10.06.2020. godine i V. broj: 808/2020 od 18.06.2020. godine
13. Prijedlog rješenja o imenovanju Interesorne radne grupe za izradu Analize upostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
16. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar – decembar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj Interresorne radne grupe za izdradu teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo za period 01.09.2020-30.11.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za III. i IV. kvartal 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
24. Godišnji izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.- 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2021-2023. godina, s Prijedlogom zaključka
a) Kantonalni programi javnih investicija, s Prijedlogom zaključka
30. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu s Komunikacijskim akcionim planom, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o inicijativi za produženje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Komisije za sigurnost, broj: 01/5-02-1358/20 od 19.11.2020. godine, a u vezi s poslovima civilne zaštite (poslovi zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća) i Izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o poduzetim aktivnostima na izradi novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti
a) Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Komisije za sigurnost, broj: 01/5-02-1358/20 od 19.11.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj Federalne uprave civilne zaštite o poduzetim aktivnostima na izradi novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi s ponovnim sticanjem državljanstva BiH, s Prijedlogom zaključka
37. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 12.01.2021. godine, s Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Prijedlogom zaključka
38. Informacija o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o uticaju pandemije COVID-19 na privredni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juni-oktobar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog odgovora na Tužbu u pravnoj stvari tužitelja Igora Ferjana protiv Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Hercegovačkoneretvanskog kantona, radi utvrđivanja neistinitosti javne isprave
41. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
42. Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
43. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privednog društva "BNT-TMIH" d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BNT-TMIH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privednog društva "BNT-TMIH" d.d. Novi Travnik za prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "BNT-TMIH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
44. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo za razrešenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo
45. Informacija o neodržavanju 12. (dvanaeste) vanredne sjednice Skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići zakazane za 06.01.2021. godine, s prijedlogom zaključka
46. Informacija o Planu cjepljenja protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključaka
47. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Društva
48. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Pošte d.o.o. Mostar
49. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE