68. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.09.2008.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FBiH

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH koji predstavlja sastavni dio reforme krivičnog zakonodavstva. Najnovije izmjene i dopune (kojih je bilo i ranije) imaju za cilj preciziranje određenih rješenja i uvođenje novih koja bi doprinijela pravednijem i efikasnijem krivičnom postupku. U njihovoj izradi, u skladu s obavezom direktne primjene i usaglašavanja sa standardima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokola, u velikom obimu su korišteni predmeti iz prakse Evropskog suda za zaštitu ljudskih prava.

Tako su, između ostalog, otklonjeni nedostaci u vezi prava traženja izuzeća, jasnije je reguliran postupak izuzeća tužitelja i drugih učesnika u postupku, konkretnije utvrđena prava tužitelja u postupku, kao radnja dokazivanja uvedena je mogućnost pretresanja kompjuterskih sistema i drugih kompjuterskih i elektronskih uređaja, precizirana prava osumnjičenog prilikom prvog ispitivanja, kao i prava i obaveze svjedoka u skladu sa potrebama prakse, zatim uloga tužitelja kod pregleda i obdukcije leša i sl.

Radi otklanjanja manjkavosti na koje je ukazala praksa provođenja postojećeg zakona predložene su izmjene i dopune većeg obima u dijelu zakona koji se odnosi na neuračunljive počinitelje krivičnih djela.

 

RASPRAVA O PREDNACRTU ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBiH

U skladu sa obavezom iz Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala Prednacrt zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, te zaključila da će se o njemu izjasniti na narednoj sjednici, nakon što u ponuđeni tekst budu ugrađene primjedbe i prijedlozi s današnje rasprave. Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da o prijedlozima s današnje rasprave obavi razgovor s predstavnicima OHR-a koji su učestvovali u pripremi Prednacrta.

Ovim zakonskim aktom regulišu se načela djelovanja izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave u obnašanju javnih dužnosti, uz odgovornost prema biračkom tijelu i građanima, slučajeve nespojivosti obnašanja na određenim pozicijama sa javnim funkcijama izabranih dužnosnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika, zabrane i novčani limit za obavljanje poslova za vrijeme obnašanja javne funkcije.

 
UTVRĐENI PRIJEDLOZI ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH
PAPIRA, O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA I O LEASINGU
 
Nakon što je obavljena parlamentarna rasprava o nacrtima Vlada FBiH je danas, u skladu sa izrečenim sugestijama i prijedlozima, utvrdila prijedloge zakona: o tržištu vrijednosnih papira, o investicijskim fondovima i o leasingu. Donošenje ovih zakona izraz je potrebe da se, zbog sve bržeg razvoja tržišta kapitala i u Bosni i Hercegovini, uvedu savremenija rješenja i neki od odnosa urede na nov način, s tim da se leasing kao relativno novi oblik poslovanja pravno reguliše prvi put.
 
Prijedlogom zakona o tržištu vrijednosnih papira uređeni su vrijednosni papiri, njihova emisija, poslovi i ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira, berza i drugo uređeno javno tržište, obaveze i ovlaštenja Registra vrijednosnih papira u FBiH, osiguranja i zabrane u vezi poslova s ovim papirima, objavljivanje i izvještavanje, te ovlaštenja Komisije za vrijednosne papire u FBiH.

Pored uslova osnivanja i rada investicijskih fondova i društava za upravljanje, Prijedlogom zakona o investicijskim fondovima regulisana je emisija i prodaja udjela i dionica, te otkup udjela, promocija fondova, poslovi koje za fondove obavljaju treće osobe, te nadzor nad radom fondova, društava za upravljanje, banke depozitara i osoba koje obavljaju prodaju udjela i dionica.

Prijedlogom zakona o leasingu definirano je da je to pravni posao u kojem davalac leasinga prenosi pravo posjedovanja i upotrebe predmeta leasinga na korisnika na određeno vremensko razdoblje, a zauzvrat se korisnik obvezuje na plaćanje ugovorene leasing naknade. Leasing može biti financijski, kada postoji opcija kupovine i sticanja vlasništva, odnosno poslovni, kada te opcije ne postoje.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STATISTICI

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statistici u FBiH, utvrđenim na današnjoj sjednici Vlade FBiH, odredbe ovog pravnog akta usuglašavaju se s međunarodnim normativima - Pravilnikom rada europske statistike i Rezolucije o temeljnim načelima službene statistike. Konkretno, izmjene se odnose na članak XXIX. postojećeg Zakona, čime se osiguravaju puna povjerljivost i zaštita informacija koje pružaju davatelji pokazatelja (fizičke i pravne osobe), odnosno propisuje korištenje tih pokazatelja u isključivo statističke svrhe.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona upuće ne u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

 
ODOBREN PRIJENOS KREDITNE LINIJE

Federalna vlada odobrila je, današnjom Odlukom, prijenos Kuvajtske kreditne linije s BOR Banke d.d. na Razvojnu banku FBiH. Supotpisnik ovog sporazuma između dvije banke je federalni ministar financija, koji će s Kuvajtskim fondom zaključiti anex Sporazuma o prijenosu kreditne linije.

Riječ je o kreditnim sredstvima od 6.100.000 kuvajtskih dinara (oko 25 milijuna konvertibilnih maraka) na temelju Ugovora BOR banke i Kuvajtskog fonda iz 1999. godine. Od ukupnog iznosa kredita, datog s rokom otplate od 20 i grejs periodom od četiri godine, dosad je otplaćeno 740.000 KWD.

 
TRANSFERI ZA OBRAZOVANJE


 

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2008.godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.
 
Izmjena Odluke odnosi se na povećanje subvencije smještaja i ishrane studenata sa 170 na 189 konvertibilnihh maraka po jednom studentu mjesečno, za šta su u postojećoj odluci osigurana sredstva. Na ovaj način udovoljeno je zahtjevu Zajednice studentskih centara koja je tražila ovo povećanje usljed povećanja troškova energenata i ishrane.
 
Dopunom Odluke dodijeljena su sredstva Agenciji za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju u FBiH i RS u iznosu od 200.000 KM i Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 100.000 KM.
 
POTICAJ RAZVOJU, PODUZETNIŠTVU I OBRTU
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ utvrđenog Proračunom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.
 
U obrazloženju Odluke se navodi da je, nakon provedenog Javnog natječaja za odabir korisnika grant sredstava, te ustanovljene liste korisnika, utvrđeno da je na Program inovacija 2008. godine u BiH i na Program podrške transferu tehnologija i znanja prispio manji broj kvalitetnih i prihvatljivijih programa, pa se pristupilo preraspodjeli sredstava.

Tako je iznos od 50.000 KM sa ova dva programa preraspoređen na Program poticaja poduzetništvu mladih, koji sada, umjesto 300.000 KM iznosi 350.000 KM.

 
SREDSTVA ZA ADAPTACIJU U ZGRADI PARLAMENTA FBiH
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku kojom je odobrila sredstva u iznosu od 1.500.000 KM za adaptaciju Velike sale i pratećih prostora u zgradi Parlamenta Federacije BiH.
 
Prema projektu, adaptacija bi obuhvatila građevinske zanatske radove i enterijersko uređenje sale kapaciteta 200 sjedišta, kao i pratećih prostora (holovi, sanitarije), uvođenje elektronskog glasanja i simultanog prevođenja, novo rješenje ozvučenja i rasvjete sale, kao i enterijersko uređenje ulaznog hola u prizemlju zgrade, sve prema standardima za konfekcijske sale. 
 
Služba za zajedničke poslove Vlade Federacije BiH zadužena je da provede poceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji.
 

UVEDENA PRETPLATNA KARTICA ZA AUTOCESTU

Federalna vlada današnjom je Odlukom utvrdila prodajnu cijenu od 12 konvertibilnih maraka za pretplatnu FEDA karticu, namijenjenu plaćanju cestarine.

Pri uporabi ove kartice, čiji rok valjnosti nije ograničen, korisnik ostvaruje pravo na popust od pet posto na cijenu cestarine na autocesti A1. Popust se ostvaruje tako što se, pri punjenju FEDA kartice, njezina vrijednost uvećava za pet posto u odnosu na stvarno uplaćenu.

Korisnik može karticu, ako nije oštećena, vratiti Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, za što će mu biti isplaćena protuvrijednost od 12 KM.

 

DOPUNJEN PRAVILNIK O SISTEMU NAPLATE CESTARINE

Dopunom Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u FBiH proširen je broj vozila koja su oslobođena obeveze plaćanja cestarine. To su vozila koja namijenjena održavanju na autoceste, kao i vozila koja za svoje potrebe koristi Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta za svoje potrebe.

 
RAČUNARSKA OPREMA ZAVODIMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U FBiH
 
U okviru Projekta tehničke pomoći socijalnom osiguranju (SITAP) nabavljena je računarska oprema za zavode zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH.
 
Navedena oprema bi trebala korisititi za nadogradnju računarske opreme u cilju implementacije standarda, kao i razmjenu podataka između institucija zdravstvenog i socijalnog osiguranja u Bosni i Hercegovini, ali i za novi obračun plaćanja zdravstvenih usluga koji je u primarnoj zdrastvenoj zaštiti baziran na kapitaciji, a u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti na dijagnostičko-terapijskim grupama.
 
Danas donesenom Odlukom ova oprema biće dodijeljena na korištenje zavodima i stavljena u funkciju za namjene za koje je nabavljena.
 

 IZMJENE STATUTA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog odluke o saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Ovaj statut usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 14.marta 2006.godine, a saglasnost osnivača dobio je u januaru ove godine.

Stupanjem na snagu ovog Statuta uočena su određena rješenja koja nisu optimalna za funkcioniranje Zavoda i za koje je ocijenjeno da ih treba izmijeniti.

To se prije svega odnosi na unutarnji ustroj Zavoda koji nema dovoljan broj odjela, pa se izmjenama Statuta predviđa osnivanje novih.

 
 O JAVNIM PRIHODIMA

Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Informaciju o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u periodu od januara/siječnja do jula/srpnja ove godine koja će biti upućena u Parlament FBiH. Po osnovi poreza, taksi, posebnih naknada i ostalih prihoda naplaćeno je jedanaest posto ili 357,2 miliona konvertibilnih maraka više u odnosu na isti period prethodne godine. Zavodima zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja i PIO/MIO pripalo je 37 posto prihoda. Kantonalnim proračunima je pripalo 32 posto, a federalnom proračunu 19 posto javnih prihoda. Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 2.153,9 miliona KM, što je za 151,8 miliona KM ili za 7,5 posto više nego u istom prethodnom izvještajnom periodu. Ostvarenje prihoda federalnog proračuna je za jedan posto više u odnosu na prvih sedam mjeseci prošle godine i iznose 678,9 miliona KM.

Porezni prihodi iznose 562,6 miliona KM i u strukturi ostvarenja čine 83 posto ukupnih prihoda. Neporezni prihodi su ostvareni u procentualnom iznosu od 17 posto. U ovom izvještajnom periodu, ukupna sredstva od indirektnih poreza uplaćena direktno u proračun Federacije BiH iznose 533,7 miliona KM i imaju povećanje od šest posto. Prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu od 23,6 miliona KM i imaju četiri posto niže ostvarenje. Ostali porezi iznose 2,2 miliona KM i veći su za 21 posto.

Zbog pozitivnog trenda u prikupljanju prihoda od indirektnih poreza koji su u ovom periodu ostvareni u iznosu od 899,8 miliona KM , ostvarenje prihoda kantonalnih proračuna je veće za deset posto ili u apsolutnom iznosu za 139,2 miliona KM i iznosi 1.517 miliona KM.

Ostali javni prihodi u Federaciji BiH veći su za 19 posto i iznose 1.333 miliona KM. Od sredstava prikupljenih na Jedinstveni račun, nakon raspodjele po utvrđenoj formuli, Federaciji je pripalo 1.548.315.397 KM. Po odbitku vanjskog duga u iznosu od 71.069.000 KM, raspoloživa sredstva Federacije BIH sa jedinstvenog računa iznosila su 1.477.246.397 KM.

 
SEDMOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA

U fiskalnom razdoblju od januara/siječnja do jula/srpnja ove godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja iznose 746,2 miliona konvertibilnih maraka i imaju ostvarenje od 42,5 posto u odnosu na Proračun za 2008. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi su manji za 12,2 miliona KM. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 775,9 miliona KM, tako da je ostvaren manjak prihoda nad rashodima od 29,7 miliona KM.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od poreza iznose 629,7 miliona KM. U pojedinačnom sagledavanju, prihodi od indirektnih poreza iznose 603,7 miliona KM i odnose se na prihode koji pripadaju federalnom proračunu. Ostvarenje ovih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 3,8 posto, a ostvarenje u odnosu na plan je 49,7 posto. Prihodi od poreza na dobit iznose 23,5 miliona KM i imaju smanjenje od 3,9 posto u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Ostali porezi iznose 2,2 miliona KM što je u odnosu na prethodnu godinu više za 21 posto. Neporezni prihodi iznose 116,3 miliona KM i manji su za 17,7 posto u odnosu na januar/siječanj – juli/srpanj 2007. godine.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci su iznosili 775,9 miliona KM i veći su za 24,8 posto u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan ostvareni su indeksom od 44,1 posto i to znači da je ukupno ostvarenje manje za 24,3 posto u odnosu na januar – juli 2007. godine. U apsolutnom iznosu manji su za 249,4 miliona KM.

U ovom izvještajnom periodu Proračun Federacije BiH ostvario je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 29,7 miliona KM, što je rezultat slabog priliva poreznih i neporeznih prihoda koji bilježe veoma niske stope rasta.

 

ZAJAM ZA OBNOVU ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je tri odluke koje se odnose na unaprjeđenje elektroenergetskog sustava.

Prvom je data suglasnost na zaključenje Ugovora o amandmanu kojim se mijenja i dopunjuje Ugovor o zajmu Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) namijenjen rekonstrukciji elektroenergetskog sustava. Na ovaj način data je suglasnost da se nepovučena sredstva iz zajma od 15,93 milijuna eura, od čega na FBiH otpada 10,85 milijuna eura, otkažu i zamijene novim zajmom za isti iznos. Taj će iznos biti raspoređen na Elektroprijenos BiH Neovisnog operatora sustava BiH.

Posebnom odlukom Vlada je dala suglasnost na prihvatanje novog zajma EBRD-a, koji na razini BiH iznosi 15,93 milijuna eura, a treća odluka odnosi se na davanje suglasnosti da od ukupne sume Federacija BiH, kroz suspsidijarni sporazum s BiH, prihvati 10,84 milijuna eura zajma.

 

FEDERALNE POŠTE SPOSOBNE ZA NOVE PROJEKTE CIPS-a

BH Pošta d.o.o. Sarajevo i Hrvatska pošta d.o.o. Mostar do sada su u potpunosti izvršavale obveze kada je u pitanju izdavanje dokumenata u okviru projekta CIPS. Uz sve dosadašnje napore kako bi ovaj posao bio što bolje urađen, obje pošte su spremne prihvatiti i nove zahtjeve koji će biti postavljeni izdavanjem novih bh. putovnica, što bi trebalo početi najkasnije u prvom kvartalu 2009. godine.

Ovo se konstatira u informacijama koje su poštanski operateri iz Federacije BiH dostavili povodom traženja za očitovanje o funkcioniranju i provedbi ugovora koje su za projekat CIPS potpisali s Ministarstvom civilnih poslova BiH.

BH Pošta i Hrvatska pošta spremne su i dalje svoje kapacitete staviti u funkciju CIPS-a, bilo da se radi o izdavanju putovnica, bilo da je riječ o novim vozačkim i prometnim dozvolama.

 

PRIPREME ZA ELEKTRIFIKACIJU DVIJU PRUGA

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo financija na provedbu, u okviru svojih nadležnosti, financijskih i tehničkih aktivnosti radi realiziranja Projekta elektrifikacije pružnih pravaca Doboj-Tuzla-Zvornik i Brčko-Tuzla-Banovići.

Federalni ministri financija i prometa i komunikacija odredit će po jednog predstavnika ovih ministarstava koji će, zajedno s drugima koji su uključeni u realiziranje Projekta, sudjelovati u pregovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) o kreditnom aranžmanu i modalitetima realiziranja ovog projekta, te će poduzeti i druge nužne aktivnosti.

Federalna vlada će, nakon pregovora o kreditu i utvrđenih modaliteta realizacije, a na prijedlog dvaju ministarstava, pristupiti razmatranju u donošenju daljnjih odluka.

 
KADROVSKA PITANJA

Federalna Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke neophodne za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH: Odluku o raspisivanju javnog oglasa, tekst javnog oglasa i kriterije za utvrđivanje prijedloga kandidata.

Vlada je dala saglasnost na odluke Nadzornog odbora “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo o imenovanju izvršnih direktora i to: za ekonomsko-finansijske poslove Emina Gežo, za poštanski promet Emir Hajrić i za razvoj i informacione sisteme Enes Džihić.

Danas su u Nadzorni odbor “Sarajevoputeva” d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala, imenovani Osman Lindov za predsjednika i Selim Hrvat za člana.

Vlada je danas imenovala Interresornu radnu grupu za izradu Prednacrta zakona o eksplozivnim materijama u FBiH. Imenovani su Ahmed Agić (predsjedavajući), Muris Hafizović, Enes Memić, Samir Čolak, Ekrem Suljević i Dragoljub Tomić (članovi). Radna grupa je dužna Prednacrt zakona pripremiti u roku od 90 dana.

Danas je oformljena i Radna grupa kojoj je zadatak da predloži uvjete i način na koji će vjerski djelatnici u BiH ostvarivati prava iz penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja. Predsjednica ove grupe je Envera Kudić, a članovi su Nikolina Obradović, Suada Matišić, Lejla Bakalbašić, Gordana Vojvodić, Sulejman Garib, Muhamed Softić, Pero Ivošević, Boris Kužemjakin i Emir Kovačević.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.35 sati.

 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE