67. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.08.2008.
Saopćenje o raduUTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POTICAJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

Nakon parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva kojim se postojeći zakon usklađuje sa novim Zakonom o prekršajima.

Prije svega, preciziraju se obaveze koje mora ispunjavati korisnik sredstava u realiziranju mjera razvoja.

Pored toga, usklađena je visina novčanih kazni sa predviđenim u Zakonu o prekršajima, tako da su kazne propisane u rasponu od 1.000 do 10.000 KM, odnosno 500 do 5.000 KM za prekršaj pravne osobe koja koristi sredstva, ili 500 do 1.500, odnosno 200 do 1.000 KM za prekršaj korisnika sredstava, kad je u pitanju fizička osoba.

 
IZMIJENJENE UREDBE O SEKRETARIJATU I GLAVNOM UREDU VLADE FBiH
 
Polazeći od preporuka iz dokumenta Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH u okviru Strategije reforme javne uprave, Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela uredbe kojima su izmijenjene i dopunjene postojeće dvije uredbe: o Sekretarijatu Vlade FBiH i Glavnom uredu Vlade FBiH.

Za razliku od dosadašnjih rješenja, Sekretarijat Vlade postaje Generalni sekretarijat Vlade FBiH kao primarno koordinacijsko tijelo, sa prioritetnim zadatkom osiguravanja efikasnog i koherentnog djelovanja pojedinačnih ministarstava i drugih tijela izvršne vlasti, kao i za razvijanje koordinacije među različitim nivoima izvršne vlasti u Federaciji BiH.

 

USVOJEN DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA ZA PERIOD 2009.-2011.

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Dokument okvirnog budžeta za period od 2009. do 2011. godine. Ovaj Dokument predstavlja preliminarni nacrt budžeta za 2009. godinu i daje predviđanja za 2010. i 2011. godinu.

Njim je definisana finansijska disciplina, alokacija budžetskih sredstava po njihovoj efikasnosti i transparentnost izvještavanja. Dokument okvirnog budžeta je podijeljen u četiri oblasti: srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze, srednjoročna fiskalna strategija, struktura potrošnje u javnom sektoru i srednjoročni budžetski prioriteti. Dokument okvirnog budžeta će biti dostupan javnosti putem internet stranice Federalnog ministarstva finansija.

Dokument okvirnog budžeta je jedan od instrumenata projekta za jačanje upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH.

 

PRIPREME ZA GRADNJU NOVIH DIONICA AUTOCESTE

Sukladno idejnom projektu što ga je sačinilo Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, utvrdila javni interes za izgradnju autoceste na trasi Koridora 5c na dionici od Svilaja (sjeverna granica BiH) do Odžaka, dužine deset kilometara.

Danas je, također, donesena Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridora 5c na sekciji Mostar Jug - Bijača, u čijem sklopu su dionice Mostar Jug - Počitelj dužine 20 km, Počitelj - Zvirovići (Međugorje) dužine 12 km i Zvirovići - Bijača (južna granica BiH) u dužini od deset km.

Ove odluke, kojima Federalna vlada potvrđuje strategijsko opredjeljenje za gradnju prometne infrastrukture visoke razine, omogućavaju pribavljanje urbanističko-tehničkih suglasnosti, te izradu elaborata o eksproprijaciji i sam postupak eksproprijacije zemljišta.

Sredstva će biti osigurana sukladno izvorima financiranja utvrđenim odlukama Vlade FBiH i Paralmenta FBiH.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, putem Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, u roku od 180 dana pripremiti i Vladi na usvajanje dostaviti model financiranja.

 

PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE O NEISPLAĆENIM DUGOVANJIMA DOBAVLJAČIMA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom prihvata Izvješće Povjerenstva za potvrđivanje neisplaćenih obveza spram dobavljača za robe, materijal i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih tijela.

Riječ je o obvezama nastalim u razdoblju od 1. travnja/aprila 1996. do 31. prosinca/decembra 2005. godine, a prihvatanje Izvješća je bilo uvjet kako bi Federalno ministarstvo financija moglo pristupiti isplati potraživanja.

Povjerenstvo je kontinuirano radilo od 12. ožujka/marta do 23. travnja/aprila 2008. godine, te je uvidom u dokumentaciju utvrdilo neisplaćene obveze u ukupnom iznosu od 984.983,81 konveribilnu marku.

 
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA

Vlada Federacije BiH prihvatila je na današnjoj sjednici izvještaj o izvršenju Proračuna Federacije BiH za prvo polugodište 2008. godine. Ostvareni su ukupni prihodi, primitci i financiranja u iznosu od 617,5 miliona konvertibilnih maraka, a ukupni rashodi i izdaci iznose 666,9 miliona KM. Dakle, u ovom periodu ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 49,4 miliona KM.

Ukupno ostvareni prihodi i primici u ovom razdoblju iznose 617,5 miliona KM i imaju ostvarenje od 35,1 posto u odnosu na Proračun za 2008. godinu.

Prihodi od neizravnih poreza imaju kontinuirani rast i ostvareni su u iznosu od 516,4 miliona KM i veći su za 5,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza na dobit bilježe pad od 1,6 posto i ostvareni su u iznosu od 21,1 milion KM. Ostali porezi imaju 19,8 posto više ostvarenje i iznose 1,9 miliona KM.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine neporezni prihodi su imali rast od 67,8 posto i ostvareni su u iznosu od 77,7 miliona KM. Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine ostvareni su u iznosu od 42,3 miliona KM sa rastom od 119 posto. Novčane kazne su imale rast od 129,6 posto i ostvarene su u iznosu od 4,6 miliona KM, a naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga su ostvarene u iznosu od 30,8 miliona KM.

U prvih šest mjeseci 2008. godine, ukupno ostvareni rashodi i izdatci iznose 666,9 miliona KM i veći su za 29,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2007. godine. Tekući izdaci su ostvareni u iznosu od 576,9 miliona KM i veći su za 31,5 posto u odnosu na uporedni period prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su sa indeksom od 40,8 posto.

Zbog formiranja novih federalnih proračunskih korisnika i zbog primjene novih koeficijenata, plaće i naknade zaposlenika su ostvarene u iznosu od 103,3 miliona KM i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veće su za 28,9 posto. Po osnovi tekućih transfera realizirano je 380 miliona KM, što iznosi 39 posto u odnosu na plan, s povećanjem od 26,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kapitalni izdatci u ovom razdoblju iznose 32,1 milion KM i znatno su veći u odnosu na isto izvještajno razdoblje zbog ulaganja u stalnu imovinu, odnosno u: izgradnju auto-ceste Zenica - Sarajevo - Mostar, nabavku opreme, nabavku robnih rezervi i rekonstrukciju i investiciono ulaganje.

Otplate dugova u prvom polugodištu ove godine realizirane su u ukupnom iznosu od 57,9 miliona KM, od čega se najveći dio unutarnjeg duga odnosi na obaveze za staru deviznu štednju.

 

IZVJEŠĆA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

Agencija za privatizaciju u FBiH dostavila je za današnju sjednicu Vlade FBiH Izvješće o realiziranju Plana privatizacije i aktivnostima APF-a za prvo polugođe 2008. godine.

Izvješćem je obuhvaćeno nekoliko vrsta aktivnosti, a najglavnije se odnose na mostarske kompanije „Aluminij”, Hrvatske telekomunikacije, Fabriku duhana i „Hepok”, zatim na sarajevski BH Telecom, „Vitezit” iz Viteza, te cazinsku Tvornicu kartona i ambalaže. Kada je riječ o privatizaciji telekom operatera, ona zauzima ključno mjesto u dokumentu „Politika privatizacije državnog kapitala u FBiH”, pa sve daljnje aktivnosti ovise o tome kada će se o njemu izjasniti Parlament FBiH.

U procesu tzv. male privatizacije, u prvih šest ovogodišnjih mjeseci prodato je sedam predmeta (imovina KTK „Visoko”, Željezare Zenica i „Hepoka”), za ukupno 2,4 milijuna konvertibilnih maraka isplaćenih u gotovini. Ova sredstva pripadaju prodavcu i služe za rekonstruiranje poduzeća i izmirenje obveza spram države.

Agencija za privatizaciju je, također, Vladi dostavila i Izvješće o kontroli izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 30. lipanj/juni 2008. godine, a utemeljen je na pokazateljima APF-a i kantonalnih agencija za privatizaciju.

Kontrola 545 ugovora o privatizaciju poduzeća pokazala je kako su kupci izvršili stopostotno obveze kada je u pitanju isplata ugovorene cijene, a investicijske obveze sa 73,81 posto. Od 38.522 uposlena na poslu je zadržano 32.766, a od ugovorenih 13.069 novih radnih mjesta otvoreno ih je 10.294.

Kontrolom je obuhvaćeno i 605 ugovora o prodaji imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora. Ukupno ugovorena cijena je isplaćena s 99,86 posto, investicije su dosegle 87,75 posto ugovorenih, od zatečenih 2.269 uposlenika zadržano je na poslu 2.037, a od predviđenih 2.050 otvoreno je 1.427 novih radnih mjesta.

 

O POTRAŽIVANJIMA IZ PASIVNE PODBILANCE

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivne podbilance. Vlasnici ovih potraživanja su, ovisno o nadležnosti, Federacija BiH, odnosno kantoni.

Najviše tužbi - čak 21 - podneseno je zbog potraživanja naše imovine u Srbiji. Tako se kreću u rasponu od nekoliko tisuća dolara ili eura, do 15,7 milijuna dolara, koliko sarajevski „Unis-Promex” potražuje od beogradskog Yugoimport-SDPR-a na ime isporuka roba Etiopiji.

U Hrvatskoj su podnesene tri tužbe (od tri do 5,5 milijuna eura), a u Crnoj Gori i Makedoniji po jedna.

Ukupno je, dakle, riječ o 26 tužbi i potraživanju naplate 77 milijuna dolara. U tri slučaja donesene su odbijajuće presude zbog zastarjelosti, podnesene su tri žalbe na prvostupanjske presude, te jedna reviziona tužba.

 

PODRŠKA MEĐUDRŽAVNOM SPORAZUMU O SARADNJI U PODRUČJU INFORMATIČKOG DRUŠTVA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Vlada FBiH je danas razmatrala i, uz mišljenje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, podržala Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u području informatičkog društva i telekomunikacija. Ovaj sporazum podrazumijeva saradnju na području razmjene iskustava i znanja iz ove oblasti, uspostavljanje tržišnih principa i odnosa i u ovom području, konsultaciju s ciljem razvoja strategija, smjernica i razvojnih planova, te usklađivanje frekvencija u cilju optimalne upotrebe radiofrekvencijskog spektra.

 
O UNUTARNJEM I VANJSKOM DUGU FBiH
 

Prema posljednjim informacijama Federalnog ministarstva financija, ukupan dug Federacije BiH iznosi 4.076,71 milijuna konvertibilnih maraka. Od toga, dug po osnovi kredita koje je ugovorila BiH i supsidijarnim sporazumom prenijela na Federaciju BiH predstavlja vanjski dug i on iznosi 2.437,13 milijuna KM.

Unutarnji dug Federacije BiH utvrđen Zakonom iznosi 1.639,58 milijuna KM. U toku 2007. godine realizirane su obaveze prema dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, plaće i dodaci za Federalno ministarstvo odbrane i za Vojsku Federacije BiH, kao i stara devizna štednja. Ratna potraživanja još uvijek nisu u potpunosti verificirana i krajnji rok za verifikaciju je 30.9.2008. godine.

Po osnovi neisplaćenih naknada dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane za robe, materijale i usluge, ukupno izvršeno plaćanje do 30.6.2008. godine iznosi 11,41 milijun KM i 1,27 milijuna USD. Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza, stekli su se uvjeti da Federalno ministarstvo financija i u 2008. godini nastavi sa isplatama po ovom osnovu. U Proračunu za ovu godinu je predviđeno 5.000.000 KM.

Obveze po osnovi neisplaćenih plaća i dodataka Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH izmiremne su u ukupnom iznosu od 26,12 milijuna KM.

Po osnovi računa stare devizne štednje, procijenjene obveze Federacije BiH iznose 1.150.000.000 KM. Ukupan verificirani iznos stare devizne štednje do 30.6.2008. godine za 52.281 vlasnika iznosi 392.593.765 KM. Izmirenje dijela obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje vršeno je gotovinskim isplatama.

Do kraja lipnja 2008. godine isplaćeno je 43,16 milijuna KM za 50.049 vlasnika računa stare devizne štednje. U Proračunu Federacije BiH za 2008. godinu predviđeno je 45 milijuna KM za izmirenje obveza po osnovi stare devizne štednje.

 

SUGLASNOST NA PROJEKT UNDP-ja

Federalna vlada dala je danas suglasnost za provedbu Prve faze projekta „Strategijsko planiranje i razvitak politika djelovanja”, što će ga provesti UNDP u suradnji s vladama Nizozemske i Norveške, odnosno Izaslanstva Europskog povjerenstva u BiH. Projekat je namijenjen jačanju planiranja, analitičkog djelovanja i upravljanja javnim resursima kroz definiranje, osiguravanje i institucionalno kreiranje kapaciteta, organizacijskih i ljudskih resursa za strategijsko planiranje i razvitak politika. Riječ je, uz to, o unaprjeđenju veza između proračunskog i procesa planiranja u nadležnim ministarstvima na razini države i entiteta.

Na temelju dijagnostičke studije UNDP-a, Vlada FBiH potvrđuje kako je od interesa za Federaciju BiH osiguranje podrške u sektorima rada i upošljavanja, transporta i energije. Stoga je federalne ministre nadležne za ove oblasti ovlastila na definiranje i zaključenje bilateralnih sporazuma za reraliziranje Projekta od 2008. do 2010. godine.

Vlada je zadužila Federalni zavod za programiranje razvitka da, u njezino ime, koordinira aktivnosti u svezi dinamike uključenja ovih ministarstava u Program. Zavod će surađivati s Tajništvom Vlade FBiH, osobito u segmentu Programa koji se odnosi na snaženje središnjih tijela Vlade FBiH.

Imajući u vidu nadležnost kantona u predloženim sektorima, federalni ministri osigurat će odgovarajuću zastupljenost kantonalnih ministarstava pri zaključenju sporazuma.

Ispred Vlade FBiH, za člana Upravog odbora Projekta imenovan je direktor Federalnog zavoda za programiranje razvitka.

 

PODRŠKA PROJEKTNIM PRIJEDLOZIMA ZA SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Vlada FBiH je razmatrala i podržala projektne prijedloge koje je za sjednicu Nadzornog odbora Fonda za reformu javne uprave kandidirao Brčko Distrikt BiH, a odnose se na strateško komuniciranje, izradu programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja, informacioni sistem upravljanja budžetom i One Stop Shop, odnosno izgradnju i uspostavljanje infrastrukture potrebne za stabilno i efikasno funkcionisanje elektronske uprave.

Cijeneći značaj predloženih projekata i za Federaciju BiH, Vlada je zadužila koordinatora za reformu javne uprave da, u funkciji člana Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, u saradnji s nadležnim federalnim ministarstvima, preduzme neophodne mjere za realizaciju ovih projekata i osiguranje finansijske podrške.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH konstatirano je kako su u Federaciji BiH ostvareni bitni i veliki pomaci u reformi javne uprave.

 
PREMAŠEN PLAN DEMINIRANJA

Faza X. Programa deminiranja traje od 21. siječnja/januara do kraja 2008. godine, a današnjom Informacijom Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), dostavljene Vladi FBiH, obuhvaćeni su rezultati ostvareni u prvoj polovici ove godine.

U nepunih šest mjeseci deminerski timovi FUCZ-a očistili su više od 182 tisuće četvornih metara terena, odnosno plan prebacili za 24 posto.

Ukonili su 298 mina, 74 neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), te očistili jednu kuću koja se nalazila unutar deminerskih zadataka. U prosjeku, na svakih 600 metara četvornih nađena je jedna mina, što je znatno iznad procjena BH MAC-a o jednoj mini na 1.000 m2.

Timovi za uništavanje NUS-a imali su 1.690 prijava o pronađenim ubojitim sredstvima. Uklonili su i uništili 666 mina i 4.765 komada drugih opasnih sredstava. Uz pomoć pasa su, kroz deset zadataka, pregledana 112.492 m2.

 

RJEŠENJA O UVOĐENJU U POSJED NEKRETNINA PRIJE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA O EKSPROPRIJACIJI

U skladu sa zahtjevom Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, a na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH je donijela pet rješenja kojima se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji koje je donijela Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline općine Visoko.

Razlog za donošenje ovih rješenja je nesmetan nastavak izgradnje objekata za naplatu cestarine na autoputu Zenica-Sarajevo, na dionici Visoko-Podlugovi-Jošanica.

 
KADROVSKA PITANJA
 

U skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, Federalna vlada danas je u Komisiju za dug imenovala federalnog i kantonalne ministre finansija. To su Vjekoslav Bevanda, Irfan Samardžić, Marijan Oršolić, Sead Bećirović, Mirsad Šaranović, Danica Križanović, Muhidin Pleh, Semin Borić, Vjekoslav Bakula, Aida Haverić i Ante Krajina. Imenovani su, također, i njihovi zamjenici (zamjenici članova Komisije).

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, danas je Vlada dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja “Đurđevik” da se za direktora ovog rudnika imenuje Husein Trumić.

Danas je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet FBiH, tako što je rok za okončanje postupka likvidacije produžen za narednih pola godine (sa 30.6. na 31.12.2008. godine).

Danas je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine za predstavnika Federacije BiH u za izradi dokumenta (studije) o efektima liberalizacije trgovine u BiH imenovana Merima Maslo iz ovog ministarstva. Riječ je o dokumentu koji treba da, po nalogu Parlamentarne skupštine BiH, uradi Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a u cilju sagledavanja efekata stupanja na snagu CEFTA sporazuma, Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i skorog pristupanja članstvu Svjetske trgovinske organizacije.

 
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.55 sati.

 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE